Page 1

INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

ACTIVITATS D’ESTIU DE TECNOLOGIA SEGON ESO

1 Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

1. Indica quins dels sistemes de producció d’energia següents són convencionals i quins són alternatius : Hidroelèctrica, tèrmica de carbó, nuclear , tèrmica solar, tèrmica de gas natural, geotèrmica, mareomotriu , parc eòlic . 2. El circuit d’aigua en estat líquid i vapor és una part fonamental d’una central tèrmica. Dels elements següents de la central, quins pertanyen a aquest circuit? Alternador, turbina, condensador, transformador, caldera . 3. Quines similituds hi ha entre una central tèrmica de combustió i una central nuclear? 4. Quina és la funció de la turbina de vapor? En quines centrals elèctriques les utilitzen? 5. Quina funció té la caldera en una central tèrmica? I el condensador? 6. Quin és el propòsit de la turbina en una central hidroelèctrica? I en una central tèrmica de combustió? 7. Quines són les diferències més importants entre les centrals tèrmiques de combustió convencionals i les centrals nuclears ? 8. Quins és el dispositiu encarregats en totes les centrals en transformar l’energia mecànica en energia elèctrica? 9. Explica breument el funcionament d’una central hidràulica 10. Com s’anomena el grup dispositius que utilitza les centrals elèctriques per produir electricitat? a) Condensador-turbina b) Turbina-caldera c) Turbina-alternador d) Condensador-caldera 11. Explica breument el funcionament d’una central tèrmica convencional de combustió. 12. On es troben els electrons en l’àtom? Indica la seva càrrega elèctrica.

13. Indica quines partícules formen el nucli d’un àtom i indica la seva càrrega elèctrica.

2 Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

14. Quina partícula de l’àtom causa el corrent elèctric?

15. Què significa les sigles CC i CA? Posa exemples de generadors de cada un. 16. Quin nom reben els materials que no permeten el pas de corrent elèctric?

17. Classifica els següents materials en conductors i aïllants: coure , acer, or, vidre, estany, plàstic, fusta, formigó, granit i cotó.

18. Un material conductor ha de tenir una resistència gran o petita?. I un material aïllant?. Raona la teva resposta .

19. Indica els components d’un circuit elèctric i explica la funció que tenen .

20. Omple la taula :

Símbol

Nom

Símbol

Nom interruptor

bombeta conductor commutador

generador

21. Omple els espais buits : Quan un circuit està obert els electrons NO ___________________ i la bombeta

està

_____________________.

Quan

el

circuit

està

__________________ els electrons ____________________ i la bombeta s’encén.

3 Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

22. Dibuixa l' ésquema elèctric dels circuits següents:

e)

f)

23. Observa els següents circuits i respon a les qüestions: Circuit 1

• •

Circuit 2

¿Circula el corrent elèctric pel • circuit 1? ¿Si connectem els punts A i C, s’ encendrà la bombeta? ¿En quin sentit circularà el corrent?

¿Què passa al circuit 2?

24. Esquemes elèctrics: 24A.

Es

disposa

d’una

pila,

dos

polsadors

i

dues

bombetes.Dissenyar un circuit en què cada polsador encengui una bombeta . 24B. Es disposa d’una pila, dos interruptors i una bombeta. a) Dissenya un circuit que només s’encengui la bombeta quan accionem al mateix temps els dos interruptors. 4 Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

b) Dissenyar un circuit que s’encengui la bombeta quan accionem qualsevol dels dos interruptors . 24C.

Per mitjà d’una pila, un commutador i dues bombetes.

Dissenyar un circuit en el que s’encengui una o altra bombeta . 24D. Dibuixa un esquema elèctric format per una pila, tres interruptors , un motors i dos bombetes, de manera que es compleixi totes les condicions que es detalla a continuació: a) Un interruptor encén o apaga dues bombetes al mateix temps( però de manera que si es fon una bombeta , l’altra continua encesa) b) L’altre interruptor controla el motor, que funciona independentment a les bombetes . c) Tot el circuit es pot desconnectar des d’un interruptor general. 25. Dibuixa l’esquema d’un circuit d’accionament de la làmpada d’un cotxe, que en obrir la porta s’encén i en tancar-la s’apaga. 26. Què és la intensitat elèctrica? En quines unitats es mesura? 27. Què és la tensió, voltatge o diferència de potencial? En quines unitats es mesura? 28. Què és la resistència elèctrica? En quines unitats es mesura? 29. Segons la llei d’Ohm, de quines maneres es pot augmentar el corrent en un circuit elèctric?.Raona la teva resposta. 30. Si en un circuit volem augmentar la intensitat sense variar la resistència,hem d’augmentar o disminuir la tensió del generador? Per què? 31. Calcula la intensitat que circularà per un circuit amb una resistència de 4Ω si està alimentada per una pila de 12V. 32. Una làmpada de 125V es pot connectar a un circuit de 220V o a un de 60V. A quina connectaries, perquè? 33. Calcula la intensitat que circularà per un receptor que té una resistència de 9Ω si el connectem a una tensió de 4,5V. 34. Calcula la resistència d’un receptor que és travessat per un corrent de 5A quan està connectat a 220V. 5 Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

35. Calcula la tensió a què està connectada una làmpada que té una resistència de 625Ω i consumeix 0,2A. 36. Dibuixa un esquema d’un circuit de dues piles de 4,5V connectades en sèrie, un interruptor i una bombeta de resistència 36Ω. Calcula la tensió de sortida i la intensitat que circula per cada llum. 37. Dibuixa l’esquema d’un circuit amb una pila de 4,5V, un interruptor i tres bombetes en paral·lel de resistència R1= 10Ω, R2= 20Ω i R3= 40Ω. Calcula la resistència total i la intensitat que circula per cada bombeta38. Dibuixa un circuit amb dues piles en paral·lel, un interruptor i una bombeta.Calcula la tensió de sortida i la resistència

del llum si la

intensitat del circuit és de 0,5A. 39. Dibuixa un circuit en paral·lel amb un generador i dos receptors proveïts d’element de control . Observa’l i respon les preguntes, raonant les respostes. a) Si interrompem el pas de corrent del primer receptor, què li passarà al segon? b) Si la diferència de potencial en el primer receptor és de 12V, quina serà la diferència de potencial del segon? 40. Disposem d’una bateria d’automòbil de 12V i una caixa de llums d’incandescència d’1,5V cadascuna. a) Quants llums hem de connectar en sèrie perquè llueixin amb la màxima intensitat sense que es fonguin? b) Què passarà si connectem més llums dels previstos? I si en connectem menys? c) Raona què passarà si es fon un llum quan el circuit està tancat. 41. Calcula la resistència total I la intensitat total del circuit R2 = 2 Ω R1 = 2 Ω

R3 = 2 Ω

6 Cinta Prats

Activitats d'estiu 2n d'ESO Tecnologia  

Activitats encomenades als alumnes queels hi ha quedat la matèria

Activitats d'estiu 2n d'ESO Tecnologia  

Activitats encomenades als alumnes queels hi ha quedat la matèria

Advertisement