Page 1

INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

EXERCICIS

D’ELECTRICITAT(I)

1

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

1. Què són els àtoms? Dibuixa en el teu quadern l’estructura d’un àtom, i indica el nom de les partícules que el formen . 2. Quines diferències hi ha entre l’electró i el protó? 3. Descriu d’una manera senzilla en què consisteix l’electricitat. 4. Què és un circuit elèctric? . Exemples dels components d’un circuit. 5. Què és un generador .Explica els diferents tipus de generadors. 6. Fes una llista de 10 aparells que utilitzis habitualment i que funcionin amb electricitat . D’aquesta llista , quins funcionen connectats amb instal·lació elèctrica i quins amb piles? 7. Anomena dos avantatges i un inconvenient de l’electricitat? 8. Què vol dir que un circuit està obert ? i que està tancat ? 9. Quina diferència hi ha entre corrent elèctric subministrat per una pila i el que subministra un endoll? 10. Quina és la funció d’un generador?.Digues diferents tipus de generadors 11. Quina és la funció d’un receptor?.Digues diferents tipus de receptors 12. Quina és la funció d’un conductor?.Digues diferents tipus de conductors 13. Quina és la funció d’un dispositiu de control?.Digues diferents tipus de dispositius de control. 14. Quina és la funció d’un dispositiu de seguretat?.Exemple de dispositiu de seguretat d’un circuit. 15. S’encendran les bombetes del dibuix o no?Explica el motiu.

16. Classifica els materials següents segons siguin aïllants o conductors :

2

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

Ferro, suro, acer, plata, plàstic, coure, fusta de pi, or, vidre, ceràmica, alumini, zinc, llautó, oli, aigua, aigua destil·lada, paper, cartró. 17. Amb quins materials s’haurien de fabricar els objectes següents ?Digues el perquè. a. Mànec de tornavís. b. Recobriment de cables c. Sola de sabata d’electricistes 18. Tria la paraula adequada en cada cas : a. Com més bon conductor és un material, més gran/petita és la resistència b. Els cossos aïllants presenten una elevada/baixa resistència al pas del corrent elèctric. 19. De quines maneres es poden comportar els diferents materials quan hi passa electricitat a través seu? 20. Posa uns quants exemples de materials conductors i de materials aïllants. 21. Una làmpada de « baix consum » té un rendiment del 60%. Què significa? Quanta energia elèctrica es transforma en llum? Què li passa a la resta? 22. Enumera almenys quatre exemples de generadors de corrent continu i indica alguna de les seves aplicacions . 23. Quina diferència existeix entre corrent continu i corrent alterna . 24. Quina és la principal diferència entre una pila i una bateria o acumulador? 25. Quins són els materials conductors més utilitzats en el conductors? 26. Què és un curtcircuit? Digues algun dispositiu que evita aquest curt circuit . 27. Què hem de tenir en compte a l’hora de connectar un aparell a la corrent elèctrica? 28. Dibuixa l’esquema d’un circuit elèctric amb una làmpada protegit per un fusible. 29. Dibuixa un circuit d’un timbre 30. Dibuixa l’esquema d’un circuit d’una làmpada accionada per un interruptor

3

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia

31. Dibuixa l’esquema del circuit d’accionament de la làmpada de la nevera , que en obrir la porta s’encén i en tancar-la s’apaga . 32. Què passaria si per accionar l’avisador acústic(un timbre o un brunzidor) de la porta d’entrada d’una casa es fes servir un polsador NT? 33. Com diferenciaries un commutador amb un interruptor? I un interruptor amb un polsador? 34. Pots utilitzar un commutador com a interruptor? Raona la resposta . 35. Dibuixa i explica un circuit que accionem una bombeta amb dos commutadors ( el de la teva habitació) 36. Dibuixa l’esquema d’un circuit elèctric que acciona l’enllumenat interior d’un cotxe de tal manera que en obrir-se qualsevol de les quatre portes la llum s’encén. 37. Fes una llista de circuits en els quals s’utilitzi polsadors NO o polsadors NT. Indica la funció de cada circuit. 38. Assenyala què indiquen els següents símbols :

39. Indica quins dispositius de comandament faràs servir per accionar( dibuixa el circuit elèctric corresponent): a. Un punt de comandament per una bombeta b. Un timbre des de dos punts c. Des de dos punts una bombeta

4

Cinta Prats

Exercicis d'electricitat(I)  

Exercicis per als meus alumnes de 2n d'ESO

Exercicis d'electricitat(I)  

Exercicis per als meus alumnes de 2n d'ESO

Advertisement