Page 1

Biblioteca escolar II: La competència informacional des de la biblioteca escolar Marc legislatiu, competències bàsiques i la competència informacional.

Belén Calvet Cinta Falcó Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009-2010 Professora: Cinta Espuny


1. Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines? Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. Les principals característiques de la competència informacional són que implica diferents alfabetitzacions i habilitats: està relacionada amb les habilitats tecnològiques, però a més a més constitueix una àrea més amplia i diferenciada de capacitats centrades en la gestió dels continguts de la informació, amb independència del suport en el que s’ubiquin. És una competència genèrica i transversal a totes les àrees del currículum, que es troba plenament relacionada amb el desenvolupament d’habilitats lingüístiques i cognitives, de pensament crítico-reflexiu i d’autoregulació de processos. Aprendre a investigar i informar-se no suposa únicament aprendre a localitzar informació i dades rellevants, sinó que de manera fonamental, suposa, des d’un punt de vista genèric, aprendre a pensar i a aprendre, i des d’un prisma més concret, permet desenvolupar múltiples destreses relacionades amb l’accés i ús de la informació. Les 4 competències que formen part de la competència informacional són: : -

comunicativa lingüística

-

tractament de la informació i competència digital

-

aprendre a aprendre

-

d'autonomia i iniciativa personal

La competència comunicativa lingüística que és a la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees i matèries del currículum, ja que en totes elles s'han d'utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació per fer possible l'accés i gestió de la informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i comprensió de la realitat, etc... Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvolupament de les altres competències bàsiques: les metodològiques de la cerca i gestió de la informació. Per tot això, aquesta competència és essencial en la construcció dels coneixements i pensament social crític: en el tractament de la informació (tècniques per memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc)


La competència en el tractament de la informació permet la capacitat de processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa per resoldre problemes reals i prendre decisions. Incorpora diferents habilitats, que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió: cerca, captació, selecció, registre i processament, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). Inclou la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

La competència d'aprendre a aprendre és la competència metodològica que, segons indica LOE, ha de guiar les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques. Implica disposar d'habilitats per a conduir el propi aprenentatge, fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes i donar diversitat de despostes. El que la lliga amb les anteriors, des del punt de vista de l’alfabetització


informacional, és que aquesta competència inclou, a més, habilitats per a obtenir informació, tant individualment com en col·laboració i, molt especialment, per transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos.

Per últim, la competència d'autonomia i iniciativa personal és la que ens permet ser independents en el nostres aprenentatges, amb la qual qualsevol persona pot ser capaç de cercar informació per la xarxa i tractar-la per si mateix. És una competència fonamental dins l’aprenentatge perquè dona la suficient autonomia a la persona per començar a aprendre per decisió pròpia.


Esquema on es mostren dos de les competències més importants per a l’alfabetització informacional:

2. Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa. Un cop llegit aquest apartat ens hem adonat que els apartats 4, 8, 9, 10 i 11 són els que no dominem a la perfecció, tenim mancances que hauríem de superar amb la formació adequada. Per l’altra, els termes tècnics de les noves tecnologies creiem que no els coneixem el suficient, ja que hem après a utilitzar les eines TIC de manera autònoma i ha estat un aprenentatge pràctic, per la qual cosa no coneixem les nomenclatures. Tot i això, considerem que el nostre nivell en ús de les TIC és mitjà- alt.


El nostre anàlisi: I.D.1. Describir y demostrar el uso de

Molt bo

hardware corriente. I.D.2. Describir y demostrar tareas y

Bo

utilizaciones básicas de procesadores de texto tales como digitación, edición, formateo e impresión de textos. I.D.3. Describir y demostrar el

Bo

objetivo y las características básicas del software de presentaciones multimedia y otros recursos informáticos. I.D.4. Describir el objetivo y la

Poc

función básica del software gráfico y utilizar un programa de este tipo para crear una imagen sencilla. I.D.5. Describir Internet y la World

Bo

Wide Web, explicar con detalle sus usos, describir cómo funciona un navegador y utilizar una dirección (URL) para acceder a un sitio Web I.D.6. Utilizar un motor de búsqueda

Bo

para efectuar una exploración booleana con palabras clave. I.D.7. Crear una cuenta de correo

Bo

electrónico y utilizarla para mantener correspondencia electrónica duradera. I.D.8. Describir la función y el objetivo de los software de tutoría

Bo


(tutoriales) y de instrucción y práctica, así como la manera en que contribuyen, en los estudiantes, a la adquisición de conocimientos, en las diferentes asignaturas escolares. I.D.9. Localizar paquetes de software

Cap

educativo y recursos Web ya preparados, evaluarlos en función de su precisión y alineamiento con los estándares del plan de estudios (currículo), y adaptarlos a las necesidades de determinados estudiantes. I.D.10. Utilizar software para

Cap

mantener registros en red a fin de controlar asistencia, presentar notas de los estudiantes y mantener registros relativos a ellos. I.D.11. Utilizar tecnologías comunes

Bo (menys videoconferències)

de comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, videoconferencias, colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social.

La nostra definició de cacera del tresor:


Es tracta d’una activitat didàctica que està a la xarxa. Hi ha una sèrie de preguntes que s’han de respondre a partir de la consulta dels enllaços que es faciliten a la web de la cacera. Per acabar, hi ha una gran pregunta per veure si s’ha entès tot el contingut treballat.

PRACTICA2BONA  

NOVES TECNOLOGIES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you