Page 1

Assignatura: Pedagogia de la religi贸 Components del grup: Henar Aubeso Cinta Cugat Andrea Serra

1


Índex

Contextualització……………………………………………………………pàg. 3 Justificació………………………………………………………………….. pàg. 3 Fases del projecte…………………………………………………………... pàg. 4 Hem treballat…………………………………………………………..…… pàg. 5 Unitat de programació.................................................................................... pàg. 6 Horari ……………………………………………………………………… pàg. 25

2


Contextualització: Aquesta Unitat de Programació està pensada per a dur-se a terme al col.legi Teresià de Tortosa. Aquesta escola, està situada al barri del Temple: en un temps no molt llunyà aquest barri era tot terreny de conreu, horts de taronja i mandarina, però la ciutat va anar guanyant a la terra fins que van desaparèixer els horts i es va edificar el terreny. Encara es pot observar com, justament al començament del barri, hi ha encara avui tarongers. Encara es troba en període d’expansió, ja que ara mateix estan eliminant un dels últims camps de tarongers que hi quedaven i ho estan substituint per una comissaria de Mossos d’Esquadra. Aquest fet social ha marcat un abans i un desprès dintre les costums i les tradicions dels habitants del barri del Temple, ja que s’ha passat de la vida rural a la vida urbana. Tortosa s’ha anat fent gran i l’expansió ha estat lenta però fructuosa: dintre del mateix barri, es poden observar cases d’uns 35 anys, com cases de recent construcció, depenent de la zona. Hi ha moltes classes socials convivint al Temple, ja que, com acabem de dir, també hi ha molts tipus de cases. Al col·legi hi predomina la classe social mitjana-alta i un alt percentatge de l'alumnat és catòlic. En fi, és un barri acollidor, on es pot gaudir de diferents serveis ( supermercats, bars, restaurants, dues escoles, parcs infantils...) però sense ser tant estressant com el centre de la ciutat, al contrari, hi ha carrers que dona la sensació que són de poble, ja que tothom es coneix entre ells.

Justificació Aquesta unitat de programació va dirigida a l’alumnat de 3r de primària. El projecte escollit per l’alumnat ha estat la figura de Jesús i amb el qual es pretén aprofundir un poc més amb la figura d’aquest, fent un repàs per la seva vida. Es treballarà d’on és, de qui és fill, com va ser el seu bateig, estudiarem alguns dels miracles que ha fet, algunes de les paràboles que contava i, per últim, els seus escollits. Amb aquesta metodologia de treballar per projectes s’intenta que sigui l’alumnat qui construeixi el seu propi coneixement, ja que participa activament en el seu aprenentatge i fomentar la interacció entre l’alumnat. 3


Fases del projecte •

Què escollim?

o Noé o Abraham o Moisés o Josep i Maria o Jesús •

Què sabem?

o És el fill de Déu o És molt bo o Feia miracles o Va viure fa molts anys o Els reis li donen regals o El van matar o Tenia barba •

Què volem saber?

o D’on és Jesús? o Per què la gent l’estimava tant? o Què els hi explicava? o Com ho feia per estimar tant? o No es va enfadar mai amb ningú? o Anava sol a fer les misions? o A ell també el van batejar?

4


Hem treballat… JESÚS 1. D’ON ÉS: -

Va néixer a Betlem

-

Va viure a Natzaret (Palestina)

2. ÉS FILL DE: -

Déu

-

Verge Maria

3. BATEIG: -

Qui el bateja?

-

Com?

-

Per què?

4. ALGUNS MIRACLES: -

Les bodes de Canà de Galilea

-

Cura d’un malalt

5. ALGUNES PARÀBOLES: -

El fill pròdig

-

L’ovella perduda

-

El sembrador

6. ELS ESCOLLITS DE JESÚS: -

Els apòstols.

5


UNITAT DE PROGRAMACIÓ

Cicle: 2n

Temporització:

NOM: Descobrim qui és Jesús

Nivell: 3r

Trimestre: segon

Curs: 2009-2010

Dates:

OBJECTIUS CURRICULARS -

Identificar alguns personatges fonamentals de la Història de la salvació presents en la nostra cultura, descobrint el valor central de la persona de Jesucrist. OBJECTIUS GENERALS

-

Conèixer algunes de les paràboles de Jesús. Conèixer alguns miracles que va fer Jesús. Treballar els escollits per Jesús: els apòstols. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

-

Adquirir una bona comunicació i expressió lingüística

-

Coneixement i interacció amb amb el món religiós

-

Tractament de la informació i la competència digital

-

Autonomia i iniciativa personal CONTINGUTS

-

Comprensió de la promesa de salvació que Déu fa a l'home i que compleix en la persona de Jesús. El perdó de Déu i la seva misericòrdia.

-

Coneixement de que Déu envià el seu Fill Jesucrist per a la salvació de tots.

-

Reflexió sobre els principals fets de la vida de Jesús narrats en els Evangelis.

-

Valoració de l'actitud de Jesús de lliurament personal i de compromís amb la societat del seu temps.


-

Estima per l'autenticitat personal, les promeses i els compromisos de qui han optat per un seguiment com creients. El valor de la sinceritat i de la renúncia per amor. La fe i el seguiment, resposta a Jesús. METODOLOGIA

o Les diferents sessions s’intentaran dur a la pràctica en ordre i de la forma més agradable i familiar possible, per tal que els nens es relacionin amb l’escola i, sobre tot, amb els seus companys i companyes. o L’escola i la família estaran en tot moment unides ja que es portaran a terme activitats tant a l’escola com a casa. o La majoria de sessions estan programades per a ser molt dinàmiques amb l’objectiu de crear aprenentatges significatius. De totes formes, també es realitzarà un senzill dossier amb fitxes que constarà dels treballs dels infants i de les fotografies que s’hauran fet durant la pràctica de les activitats, de manera que els pares o familiars no vegin solament exercicis, sinó que també vegin com s’han divertit els petits i les petites a la vegada que han après. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT o Com hi ha diversos nivells de maduració i d’evolució en els nens i les nenes i, s’utilitzaran les activitats proposades de reforç i d’ampliació quan sigui necessari, segons les necessitats de cada nen o nena. o Es tindrà especialment en compte la detecció de les dificultats de l'alumnat en el moment en què es produeixin, a fi i efecte de prendre les mesures necessàries per continuar el seu procés d'aprenentatge. o El projecte ha de ser prou flexible per permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne/a per tal que es pugui donar compliment al principi d'atenció a la diversitat. MATERIALS I ALTRES RECUROS TIC ( programari educatiu, AUDIOVISUALS ( vídeo, SUPORT ESCRIT (textos reals, IMATGES ( murals,

MANIPULABLE

internet, jocs interacctius...)

( objectes reals,

cassette, CD, enregistradora,

premsa, material elaborat pel

TV...)

mestre, quaderns, llibre de text...)

cartronets, mapes, pòsters...)

Activitats TIC diverses on els Amb LA PDI es miraran vídeos; Fitxes fetes per la mestra i Mural nens

i

les

nenes

poden amb una càmera digital es faran informació diversa que aportin d’imatges

joguines, figures...) amb

tota i

mena Contes relacionats amb

informació Jesús i la seva vida.

aprofundir més els continguts fotografies i es penjaran al bloc de els pares. Al final del projecte es relacionada amb el projecte. 7


donats a classe i, a més a més, religió.

farà un quadernet final.

es relacionen amb el món de la informàtica

mitjançant

l’ordenador o la PDI.

AVALUACIÓ INICIAL/DIAGNÒSTICA

AVALUACIÓ AVALUACIÓ CONTÍNUA/FORMATIVA

AVALUACIÓ FINAL/SUMATIVA

On s’observarà el nivell i els coneixements que tenen On es resoldran els dubtes i es reforçaran els On, finalment, s’anotaran els progressos de cada els infants abans de començar la unitat didàctica.

problemes que hagin pogut sorgir.

infant mitjançant l’observació directa de cadascun d’ells i els punts no assolits per solucionar-los més endavant.

Nº SESSIÓ

1

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

Activitats de coneixements previs

LLOC Aula 3r

o L’alumnat votarà quin dels cinc personatges vol treballar (Noé, 8

MATERIALS -

Folis.

-

Llapis i colors.


Abraham, Josep/Maria o Jesús. o Un cop elegit, cadascú dirà coses que saben del personatge. o A continuació, diran el que els agradaria saber sobre ell.

Tota la classe 55 min

o El docent els demanarà que portin informació de casa, i que la cerquen amb l’ajuda de la família. o Per acabar, faran un dibuix d’ell relacionat amb quelcom que ells saben sobre aquest.

Nº SESSIÓ

2

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

Activitats de coneixements previs

LLOC Aula 3r

o Recordar el que van dir que sabien del personatge i mirar la informació

MATERIALS -

Informació casa.

9

de


que ha portat cadascú (només mirar-la, sense treballar-la).

5 min

Tota la classe

Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals o Amb la pissarra digital s’entrarà a la següent pàgina web, on es troba Israel amb el Google Earth. Es mostrarà a l’alumnat en país d’on fou

-

PDI

Jesús, on va néixer i on es crià. Els infants podran anar sortint a la

-

Internet.

-

Cartolina

pissarra a interactuar amb el mapa.

40 min

Tota la classe

http://maps.google.es

Aula 3r

o Començarem el mural de l’aula iniciant-lo amb l’apartat “D’on era

permanent. -

Mapa mundi.

-

Mapa d’Israel.

-

PDI.

-

Internet.

Jesús?” i hi penjarem un mapa mundi on encerclarem Israel i un mapa d’Israel, on un infant sortirà i encerclarà Betlem i Natzaret. Activitats d’ampliació o Introduir el vídeo: què anem a veure... o Mirarem el següent vídeo a Internet, on ens mostra Israel ara a l’actualitat:

15 min

Tota la classe

Aula 3r

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Aula tercer

______

http://www.youtube.com/watch?v=tVKq_UZI90k&feature=related Nº SESSIÓ

3

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

Activitats de coneixements previs o Recordarem de qui és fill Jesús i el docent plantejarà dubtes a l’alumnat: o Jesús és fill de Déu o de Josep?

5 minu

Tota la classe 10

i


o Maria va elegir ser mare de Jesús? o D’ entre altres. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

Mirar un fragment del següent vídeo (min 3.50 a min 6.35): o http://www.youtube.com/watch? v=d_tZxG4wYzs&feature=related

-

Debatre el vídeo. L’alumnat contestarà de forma oral i raonada, respectant el torn de paraula, les preguntes plantejades anteriorment i

45 min

Tota la classe

Aula tercer

les que sorgeixin mitjançant la espontaneïtat. -

Continuar el mural i penjar un cartell on hi posi “Jesús, fill de Déu”.

-

PDI.

-

Internet.

-

Imatges.

-

Mural.

Qui hagi portat imatges relacionades amb el tema, les penjarà. -

Suggerir que qui vulgui, per al pròxim dia, pot portar fotografies del dia

del seu bateig. Activitats de reforç -

Fer un debat que es titularà de la següent forma: “Josep, pare de Jesús, o Déu, pare de Jesús?.

Nº SESSIÓ

4

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

10 min

Tota la classe

Aula tercer

_____

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Aula tercer

______

Activitats de coneixements previs -

El docent farà unes preguntes a l’alumnat per comprovar si recorden el què és el bateig: Per a què serveix? Quan es pot batejar una persona?,

5 minuts

Tota la classe

etc. -

En cas que el docent detecti un oblit general, repassar-ho.

11


Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

Mirar el següent vídeo del baptisme de Jesús (min 2 a min 5:48) o http://www.youtube.com/watch? v=z8KAQUcqp54&feature=related

-

Reflexió: •

Algú se’n recorda del seu bateig?

Nosaltres vam elegir ser batejats?

Creieu que el bateig de Jesús té el mateix

55 min

Tota la classe

Aula tercer

significat que el nostre? -

Penjar al mural les fotografies que hagi portat l’alumnat, introduint-les

-

PDI.

-

Internet.

-

Fotografies.

-

Mural.

dintre de l’apartat “el bateig”, on hi posarem també un esquema construït i pensat entre tota l’aula que reflecteixi què és el bateig, per a què ens serveix a nosaltres i a Jesús, i qui ens bateja a nosaltres i qui ho va fer a Jesús. Activitats d’ampliació -

De forma voluntària, a fora l’escola es farà una entrevista als familiars que van assistir al bateig (padrins, pares, tiets...). Cadascú preguntarà allò que més curiositat li faci sobre el seu dia.

-

Tota la classe ______

En cas que hi hagi algú no batejat, podrà fer una redacció sobre alguna característica d’ell que tingui en comú

Aula tercer

Jesús (bondat, altruisme,

generositat...).

12

______


Nº SESSIÓ

5

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Activitats de coneixements previs -

L’alumnat que el docent triï sortirà al mural a explicar els diferents

15 minuts

Tota la classe

apartats per repassar el què s’ha fet fins ara. - Recordar el que vam fer en la sessió anterior i el significat de la paloma. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

L’alumnat construirà una paloma amb plastilina utilitzant diferents eines de manipular plastilina. El docent en portarà una mostra per

Aula tercer

-

Mural.

Aula tercer

-

Plastilina blanca (cos),

45 min

Tota la classe

orientar però cada alumne o alumna la podrà fer com desitgi.

negra (ulls), taronja

13


(potes i bec). Activitats de reforç -

El docent anirà voltant per l’aula ajudant a qui ho necessiti.

_____

Tota la classe

_____

Tota la classe

Aula tercer

_____

Activitats d’ampliació -

Buscar per Internet per què l’Esperit Sant és representat per una paloma, o per què el símbol de la pau és un també una paloma.

Nº SESSIÓ

6

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

Aula tercer

LLOC

-

Ordinador.

-

Internet.

MATERIALS

Activitats de coneixements previs El docent preguntarà a l’alumnat si saben qué són els miracles i, en el cas

10 min.

Tota la classe

afirmatiu, els demanarà que n’anomenin algun que recordin i expliquin de

Aula de tercer

què tracta. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

El docent preguntarà als infants si coneixen el miracle de la Boda de

5 min.

Aula de tercer

Canà i demanarà que l’expliquin. -

Escoltar el miracle amb el cassette i, després, fer una fitxa on hi haurà 6 vinyetes relacionades amb el relat que hauran d’ordenar i pintar.

20 min. Tota la classe 14

________

-

Cassette

-

Fitxa

-

Cartolines


-

El·laborar en una cartolina una invitació al casament de Canà de

25min.

Galilea. Activitats d’ampliació -

-

Anotar 5 moments de la vida que val la pena celebrar, com un Retallar de fullets de propaganda de supermercats aliments que no han

de

propaganda

casament, per exemple. -

Fullets

______

Tota la classe

Aula de tercer

-

Tisores

-

Pegament

de faltar en una bona festa. Enganxar-los en un full i fer un collage d’un banquet.

Nº SESSIÓ

7

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Activitats de coneixements previs - Preguntarem a l’alumnat si recorden quin miracle vam explicar la sessió

5 min

anterior i entre tots, el recordarem.

Tota la classe

________

Aula tercer

Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals

-

Aigua

-

Sal

O Fem pa: la mestra portarà els ingredients necessaris per fer el pa. Primer,

-

Farina de blat

els explicarà quins ingredients es necessiten i com s’ha de fer la massa.

-

Llevat

-

Motlles i estris

Aula tercer

Després, un cop estigui feta la massa, repartirà per grups un tros de 55 min massa perquè vagin el·laborant el pa. Quan acabin, el forner se’ls

Tota la classe 15

per amassar


endurà a coure i quan els tingui cuits ens els portarà.

Nº SESSIÓ

8

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

-

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

Safates

MATERIALS

Activitats de coneixements previs -

Preguntar a l’alumnat si han estat algun cop constipats i, si després, s’han curat.

-

Conversar sobre les persones que estan malaltes i no es poden curar, o

15 minuts

Tota la classe

Aula tercer

_________

que no es poden curar tant ràpidament. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

Els explicarem en què consisteix el miracle de la guarició d’un malalt i

20 minuts

Aula tercer

després, visionarem un vídeo sobre aquest miracle. -

Farem preguntes a l’alumnat sobre el vídeo perquè hi reflexionin.

10 minuts

Tota 16la classe

Televisió amb DVD


-

En un full, escriure quines coses farien per fer el bé a les persones

malaltes (fer-los companyia, conversar amb ells, dur-los de passeig...). Activitats d’ampliació

15 minuts

- Escriure en un paperet algun tret positiu d’algun company o companya, i posar-lo dintre la caixa dels bons missatges. Després, individualment

__________

Tota la classe

Aula tercer

- Caixa

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Aula tercer

______

n’agafaran un, el llegiran i diran per a qui és aquell missatge.

Nº SESSIÓ

9

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

Activitats de coneixements previs -

Preguntar a l’alumnat si coneixen alguna de les paràboles de Jesús, especialment, la del fill pròdig.

-

Conversar sobre si han fet mai alguna cosa que no hagi agradat als seus

10 min

Tota la classe

pares o companys i si aquests s’han enfadat. -

Preguntar si els han perdonat i què han fet ells o elles per a ser

perdonats. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

El docent farà una lectura de la paràbola de Jesús “El fill pròdig” del

Tota la classe

llibre “Gaudeix amb les Paràboles”, després, entre tots, reflexionarem el -

amb Aula tercer

que ens intenta transmetre Jesús amb aquesta Paràbola. 17

Llibre “Gaudeix les

Paràboles” -

Aquarel·les

-

Cartolines

de


colors -

Confeccionarem una targeta de perdó, en la que haurem d’escriure un

45 min

Individualment

-

missatge bonic per a ser perdonats.

Mirarem

la

Paràbola

“El

fill

pròdig”

retolador

negre

Activitats d’ampliació -

Un

a

la

PDI;

extreta

de

5 min

Tota la classe

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

-

Un regle

-

Unes tisores

-

Cola blanca

Aula tercer

- PDI

LLOC

MATERIALS

http://www.youtube.com/watch?v=u3NI_czwyiY

Nº SESSIÓ

10

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

Activitats de coneixements previs -

Reflexionar sobre què són les paràboles i per a que serveixen.

-

Preguntar a l’alumnat si coneixen la Paràbola “L’ovella perduda”

i

fer

15 min.

Tota la classe

_______

Aula tercer

prediccions sobre què pot tractar. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

Mirar el vídeo de la Paràbola “L’ovella perduda” extret de:

Tota la classe

http://www.youtube.com/watch?v=Qg1Q7uVtf7s&feature=related -

Reflexió i conversa sobre el que ens transmès aquesta Paràbola.

-

Joc del Laberint: és tractar de traça el camí que porta l’ovella perduda al

30 min.

Aula tercer Individualment

Vídeo “L’ovella perduda”

-

Fitxa del laberint

ramat d’ovelles, intentant trobar així el camí més curt. Activitats d’ampliació - Explicar si hem tingut mai alguna experiència en la que un amic o una amiga

Aula tercer 15 min.

Tota la classe 18

_______


ha marxat perquè s’ha enfadat i si hem anat a buscar-lo o buscar-la.

Nº SESSIÓ

11

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Activitats de coneixements previs -

Preguntarem a l’alumnat si recorden les Paràboles explicades a les sessions anteriors i les repassarem.

-

10 min.

Tota la classe

Preguntarem si coneixen la Paràbola del sembrador.

Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

-

Llibre “Gaudeix

El docent llegirà la Paràbola “El sembrador” extreta del llibre “Gaudeix

amb

amb les Paràboles”, després reflexionarem sobre el que ens intenta

Paràboles”

transmetre aquesta Paràbola. -

_______

Aula tercer

45 min.

Tota la classe

-

3 testos

-

pedres

altra en un test amb terra sense regar i l’altra en terra que anirem regant i

-

3 llavors

cuidant. Farem prediccions sobre el què passarà amb les llavors.

-

aigua

-

terra

Experiment: plantarem tres llavors, una llavors en un test ple de pedres, una

19

Aula tercer

les


Activitats d’ampliació -

Escoltarem i veurem la Paràbola cantada:

http://www.youtube.com/watch?v=b9Pt4bcP2Xk

Nº SESSIÓ

12

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

5 min.

Tota la classe

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

Aula tercer

LLOC

-

Vídeo

-

PDI

MATERIALS

Activitats de coneixements previs - Preguntarem a l’alumnat si saben qui eren els apòstols. I els demanarem que

5 min

Tota la classe

Aula tercer

__________

ens diguin el nom d’alguns d’aquests. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals - Els explicarem qui eren els apòstols i quina va ésser la seva missió. Tot seguit llegirem el fragment Mc 1,16-20; 2,13 SS on s’explica com Jesús va

25 min

trobar els apòstols i aquests el van seguir i, després, els formularem unes preguntes relacionades amb el relat; per exemple: Amb qui es va trobar primer

Tota la classe

Aula tercer

-

Text

-

Cartolines

-

Fulls

-

Colors

Jesús? Quin ofici tenia Mateu?... - Presentarem els noms del apòstols i els escriuran en cartolines de colors per

20 min

fer-ne un mural amb el títol “Els amics de Jesús”. Activitats d’ampliació - Fer un dibuix dels apòstols vivint junts amb Jesús i enganxar-los al mural.

10 min

Tota la classe 20

Aula tercer


Nº SESSIÓ

13

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Activitats de coneixements previs - Recordarem el què vam explicar la sessió anterior sobre els apòstols.

10 min Tota la classe

Aula tercer

_______

Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals - Explicarem que l’amistat és molt important i que Jesús tenia molts amics,

-

d’entre ells els apòstols. Després, construirem barquetes de paper on escriurem diferents actituds que ajudin a millorar o fer créixer l’amistat i

Fulls

de

paper 25 min

Tota la classe

Aula tercer

-

Pegament

-

Fulls

els enganxarem a sobre un mural en forma de mar fet amb papers de colors. Activitats d’ampliació - Escriure una carta a un amic o amiga que necessiten i que volen que estigui sempre amb ells. Un cop escrites, demanar que les fiquin en un sobre i les

25 min

Tota la classe

enviïn. 21

Aula tercer

paper -

Sobres

de


Nº SESSIÓ

14

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Activitats de coneixements previs - Farem un breu repàs sobre tot el que hem après de Jesús. - Realitzarem el dibuix final sobre algun aspecte que hagin après de Jesús

15 min

Tota la classe

Aula tercer

_______

important. Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

Veurem el vídeo “Jesús, viu la seva història”

-

Comentari sobre el vídeo

45 min

Tota la classe

22

Aula tercer

- DVD “Jesús, viu la seva història”.


Activitats d’avaluació

Nº SESSIÓ

15

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

1 hora

Tota la classe

Aula tercer

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS

Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals -

Demanarem a l’alumnat que escrigui en un full tot allò què han après en relació al milacre de la boda de Canà. Quins personatges apareixen, on passa l’acció, què fa Jesús… Després, faran un dibuix que representi quelcom del milacre.

Nº SESSIÓ

16

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitats de desenvolupament cognitiu, procedimentals i actitudinals

23

Aula tercer

- fulls, llapis, colors.

MATERIALS - Fitxa amb la sopa


-

Sopa de lletres: buscar i identificar el nom dels 12 apòstols.

30 min

Tota la classe de lletres.

DIMECRES

SESSIÓ 1

D E A

13-1-2010 Elecció del projecte i primers passos. d’aquest.

A V

SESSIÓ 2

D E A

20-1-2010 D’on és Jesús?

A V

SESSIÓ 3

D E A

27-1-2010 De qui és fill?

SE

A V D

3-2-2010 24


El baptisme de Jesús.

SSIÓ 4

E A

A V

SESSIÓ 5

D E A

10-2-2010 Manualitat paloma (Esperit Sant)

A V

SESSIÓ 6

D E A

17-2-2010 Miracles (La boda de Canà)

A V

SESSIÓ 7

D E A

24-2-2010 Fem pa!

A V

SESSIÓ 8

D E A

3-3-2010 Miracles (Guarició d’un malalt)

SE

A V D

10-3-2010

25


Paràboles (El fill pròdig)

SSIÓ 9

E A

A V

SESSIÓ 10

D E A

17-3-2010 Paràboles (L’ovella perduda)

A V

SESSIÓ 11

D E A

24-3-2010 Paràboles (El sembrador)

A V

SESSIÓ 12

D E A

20-1-2010 Els apòstols

SESSIÓ 13

A V D E A

31-3-2010 Els apòstols. L’amistat 26


A V

SESSIÓ 14

D

7-4-2010

E A

Pel·lícula: “Jesús, viu la seva història” A V

27

reli  

unitat didàctica

reli  

unitat didàctica

Advertisement