Page 1

Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs acadèmic 2009/2010

Pràctica 2:  Marc legislatiu, competències bàsiques i la competència informacional.    Treball individual: Cinta Cugat Data: 1 ­ Febrer ­ 2010

1. Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències  bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats  amb 4 d'aquestes competències. Quines?

Les quatre   competències   que   comparteixen   continguts   i   habilitats   amb   la  competència informacional són: o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. o Competència d'aprendre a aprendre. o Tractament de la informació i competència digital. o Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 1.1 Redacteu   un   text   de   20   línies   mínim   exposant   les   aportacions   de   les  competències bàsiques a la competència informacional. Una   de   les   competències   que   aporta   habilitats   i   continguts   a   la   competència  informacional   és   la  competència   comunicativa   lingüística   i   audiovisual,   perquè   les  noves tecnologies condicionen de manera molt important la comunicació i la recerca  d’informació, ja que, abans, quan es volia posar en contacte de forma escrita amb algú  de l’altra punta del món, s’havia d’enviar una carta que tardava els seus dies a arribar (si  arribava), actualment tot és més còmode i instantani amb un senzill correu electrònic; o  també, quan es volia buscar algun dubte conceptual, s’havia d’anar a la biblioteca i  buscar el llibre... en canvi ara, amb uns segons, mitjançant Internet, ja s’ha trobat. És  per això que és important tenir tant l’habilitat de saber comunicar­se amb els altres de  forma   oral   com   també   utilitzant   les   noves   tecnologies,   que   tenen   com   a   utilitat 


Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs acadèmic 2009/2010

fonamental comunicar   tot  el  món  i  donar  informació   a l’usuari  de  forma  còmoda   i  senzilla.   Una   de   les   altres   capacitats   és   la   del  tractament   de   la   informació   i  competència digital, ja que, evidentment, cap de les facilitats esmentades anteriorment  té sentit si no hi ha una destresa per a poder­ho aprofitar, és per aquest motiu que l'ús  reflexiu i competent d'aquestes tecnologies és clau en el desenvolupament de totes les  competències. Pel que fa la competència d’aprendre a aprendre està vinculada amb la  competència informacional en el sentit que l’alumnat, en el moment que disposa d’un  pensament estratègic com ara la capacitat de cooperar, també pot fer un maneig eficient  d’un conjunt de recursos, entre els quals estan les noves tecnologies amb les que es té  accés   a   tota   mena   d’informació.   Per   últim,   la  competència   en   el   coneixement   i   la  interacció  amb el món físic  es relaciona pel simple fet que l’alumnat  s’ha de saber  desenvolupar de manera adequada i amb iniciativa   en diversos contextos de la vida,  entre els quals es troben els processos tecnològics, que poden ajudar a interpretar el món  sempre i quan es sigui conscient que per a això es necessita l’aplicació dels conceptes i  principis bàsics que permeten l’anàlisi dels fenòmens.

2. Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu  la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els  11 aspectes que desenvolupa.

molt

Descriure i demostrar l'ús de maquinari corrent. Descriure i demostrar tasques i utilitzacions bàsiques de processadors de text tals com edició, format i impressió de textos. Descriure i demostrar l'objectiu i les característiques bàsiques del programari de presentacions multimèdia i altres recursos informàtics.

norma

regula

l

r

X X X

gens


Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs acadèmic 2009/2010

Descriure l'objectiu i la funció bàsica del programari gràfic i utilitzar un programa d'aquest tipus per a crear una imatge senzilla. Descriure Internet i la World Wide Web, explicar amb detall els seus usos, descriure com funciona un navegador i utilitzar una adreça (URL) per a accedir a un lloc Web. Utilitzar un motor de recerca per a efectuar una exploració booleana amb paraules clau. Crear un compte de correu electrònic i utilitzarla per a mantenir correspondència electrònica duradora. Descriure la funció i l'objectiu dels programari de tutoria (tutorials) i d'instrucció i pràctica, així com la manera que contribueixen, en els estudiants, a l'adquisició de coneixements, en les diferents assignatures escolars. Localitzar paquets de programari educatiu i recursos Web ja preparats, avaluar-los en funció de la seva precisió i alineament amb els estàndards del pla d'estudis (currículum), i adaptar-los a les necessitats de determinats estudiantes. Utilitzar programari per a mantenir registres en xarxa a fi de controlar assistència, presentar notes dels estudiants i mantenir registres relatius a ells. Utilitzar tecnologies comunes de comunicació i col ·laboració tals com missatges de text, videoconferències, col ·laboració mitjançant Internet i comunicació mitjançant l’entorn social.

X X X X

X

X

X

X

Pràctica 2  

Marc legislatiu, competències bàsiques i la competència informacional.

Advertisement