Issuu on Google+

Projecte d’Innovació Educativa Comandaments Smart Response com a eina de treball col·laboratiu Cicle Àrea implicada Agrupament Temps Activitat

Cicle Mitjà Transversal Grups de 3 2 sessions Utilització dels

comandaments

Smart

Response,

proporcionats per la Universitat Rovira i Virgili, per realitzar preguntes de múltiple resposta. Aquests comandaments són un complement de la PDI Smart. El docent dissenya una activitat de resposta múltiple amb el Notebook i es creen els grups de treball. S’enfoca la metodologia com si es tractés d’un concurs de la televisió, on a la PDI apareixen les preguntes i els concursants, abans de seleccionar la resposta correcta, han de discutir i arribar a conclusions segures abans d’enviar la resposta amb els comandaments.


Obrir - Tancar

Pujar i baixar opcions de la pantalla

Vertader – Fals Sí - no

Botons per preguntes de resposta múltiple (a, b, c… o 1, 2, 3…)

Botó ACCEPTAR o OK, per enviar la resposta un cop has contestat

Anar al menú inicial per escollir aula

Opció esborrar


Comandaments Smart Response