Page 26

M¬óM™ àôè‹ º¿õ¶‹ àñ£ îƒè«õ™ îò£Kˆ¶, F¬óŠðì Þ¬êòóê˜

M.îSJ¡ Þ¬êJ™

F¬óŠðì ð£ìô£CKò˜

õKJ™

èŸðèªîwí£M¡

裘ˆF‚ ôwñµì¡ F¬óŠ H¡ùE ð£ìAèœ ð£®ò H¡ùEŠ ð£ìè˜

Ìõ£ê‹ Þ¬ê Ý™ð‹ M¬óM™ àôè‹ º¿õ¶‹ ªõOõ¼Aø¶! «è†´ ñA¿ƒèœ! Mê£ó¬íèÀ‚°

94444 46537 cƒèœ F¬óŠðì ï®èó£? F¬óŠðìˆ ¶¬ø ꣘‰î ªî£N™ º¬ù«õ£ó£? àƒèœ ªêŒF ñŸÁ‹ M÷‹ðó‹ Þ싪ðø «õ‡´ñ£? ê‰î£ ªðø «õ‡´ñ£?

àì«ù ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹ ºèõK: Arunachala Publications

Room No 5, 2nd Floor. 20/21 vallalar St, M.G.R Nagar. Chennai-78 Mobile: 94444 46537, PH : 2371 6537

email:thozhilathibar@yahoo.com | www.thozilathibar.com

26 CQñ£ ¬ô¡ | «ñ 2013

Cinema Line May 2013  

Cinema Line May 2013 Cinema News Magazine

Cinema Line May 2013  

Cinema Line May 2013 Cinema News Magazine

Advertisement