Page 1

Den Haag

CONTACT

2e KWARTAAL 2012


2

UVV DEN HAAG DIT JAAR IN DE LINTJESREGEN Tien vrijwilligers van de Unie Van Vrijwilligers, afdeling Den Haag (UVV) zijn dit jaar Koninklijk onderscheiden. De medewerkers die op 27 april jl. een Koninklijke onderscheiding ontvingen hebben zich gedurende vele jaren verdienstelijk gemaakt. EĂŠn vrijwilliger is zelfs al 47 jaar actief voor de UVV.

staand v.l.n.r. Mevrouw P. Ipenburg-van Brouwershaven,Burgemeester J. van Aartsen, Mevrouw E.C. Pauli-Lagerwey, Mevrouw P. Vink-Emons, Mevrouw A. Daw-Wortley, Mevrouw E. Bleeker, Mevrouw M.W.T. Schoondorp, Mevrouw M.H. Izaks-van Vliet Zittend Mevrouw H.H.M. Helwig, Mevrouw D.C. Roelofs-Pas

In Den Haag werden de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Van Aartsen. In Theater Diligentia aan het Lange Voorhout reikte de burgemeester onderscheidingen uit aan een veertigtal Hagenaren die zich de afgelopen jaren hebben onderscheiden op velerlei gebied. Aan de UVV-dames besteedde de heer Van Aartsen bijzondere aandacht


3 door eerst in het algemeen aan te geven waarvoor de UVV Den Haag staat. Vervolgens had de burgemeester een persoonlijk woord voor elke UVV-er die hij daarna de onderscheiding opspeldde. Mevrouw Klip-Rousel die in Leidschendam-Voorburg woont, ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Van der Sluijs van die gemeente. Daarvoor was de burgemeester speciaal naar de woning van de familie Klip gekomen, omdat haar gezondheid haar niet toeliet de onderscheiding te ontvangen op het gemeentehuis.

Burgemeester Van der Sluijs overhandigt mevrouw Klip de Koninklijke onderscheiding.


4

Jaarvergadering De jaarvergadering trok op 15 mei j.l een kleine honderd UVV’ers naar ‘De Wildhoef’. Bij de ontvangst - met koffie, thee en gebak - was de stemming al opperbest. Onder de aanwezigen bevonden zich vier vrijwilligers die het strikje droegen dat behoort bij de Koninklijke onderscheiding, die hen ruim twee weken eerder ten deel was gevallen. Het waren de dames Helwig, Pauli, Schoondorp en Vink. Uiteraard werd dit bijzondere feit gememoreerd in de openingsspeech van waarnemend voorzitter Joke de Gruijter, die onze voorzitter Saskia de Steenwinkel verving. De speech van Joke de Gruijter is hierna integraal weergegeven. In deze speech werd onder meer aangegeven dat voorzitter Saskia de Steenwinkel, secretaris Luub Niermans en bestuurslid Rona Hehemann nog een jaar in hun functie beschikbaar blijven. Joke de Gruijter stelde dat haar termijn (vier jaar) als vicevoorzitter in november 2012 zal zijn verstreken en dat zij zich wegens drukke werkzaamheden niet voor een volgende termijn beschikbaar stelt. Zij deed een oproep aan de aanwezigen om kandidaten voor het vicevoorzitterschap voor te dragen (dit kan via het secretariaat). Na de openingsspeech gaf de secretaris een korte weergave van het algemene deel van het jaarverslag 2012, gevolgd door de in oktober 2011 aangetreden penningmeester Peter Arends, die een toelichting op het financiële deel van het jaarverslag gaf. In afwachting van de heer Rabin Baldewsingh, wethouder van Volksgezondheid,

Duurzaamheid, Media en Organisatie (die Karsten Klein, de wethouder voor Welzijn, verving) werden de onderlinge gesprekken hervat. Na een kleine tien minuten wachten betrad wethouder Baldewsingh de vergaderzaal, met in zijn kielzog mevrouw Van Zee van het Kabinet van de Burgemeester. Voor wie het niet was opgevallen gaf de


5 wethouder aan dat hij wat was verlaat, maar ‘dat kan je verwachten van een wethouder van Surinaamse afkomst….’’ . Een ludieke binnenkomer, die door de aanwezigen met gelach werd begroet. Direct daarna stak de heer Baldewsingh de loftrompet over het vrijwilligerswerk van de UVV in Den Haag. Op geestige en bevlogen wijze betrok hij alle aanwezige UVV’ers bij de huldiging die vier vrijwilligers ten deel ging vallen en voor wie hij speciaal was gekomen. Namens het college van burgemeester en wethouders van Den Haag zette de wethouder één voor één de dames in het zonnetje, waarna hij de stadsspeld van de gemeente Den Haag voor tien jaar dienstverlening als vrijwilliger opspelde bij mevrouw Boersma-Bunders (HagaZiekenhuis Sportlaan), mevrouw Minderman- Pleeging (Sanquin Bloedbank), mevrouw Van Leeuwen (Bronovo Ziekenhuis) en mevrouw Sterkenburg (HagaZiekenhuis Leyweg). Daarna overhandigde de waarnemend voorzitter de dames een boeket. Bij de felicitaties van de Gemeente sluit het bestuur van de UVV, afdeling Den Haag zich van ganser harte aan. Na de uitreiking van de stadsspelden gingen de vier dames met de wethouder op de foto, waarna de heer Baldewsingh vertrok. Dit besloot het officiële gedeelte van de jaarvergadering. Vervolgens werd tot rond vijf uur gedanst – er was zelfs een polonaise door de zaal – op de muziek van het duo ‘Les Autres’, dat al enkele jaren de muzikale omlijsting van de jaarvergadering verzorgt.

Ook dit jaar kunnen wij omzien naar een in alle opzichten geslaagde jaarvergadering. Een woord van dank is op zijn plaats voor de secretaresse van het UVV kantoor, mevrouw Els M. van den Broek, die deze bijeenkomst heeft georganiseerd.


6 Speech van de waarnemend voorzitter mevrouw Joke de Gruijter

Geachte dames en heren, beste mensen allemaal, Van harte welkom bij deze UVV-jaarvergadering, die inmiddels bijna raditiegetrouw op deze prettige locatie van De Wildhoef plaatsvindt. Dit jaar mag ik u toespreken als vicevoorzitter van de UVV, omdat onze voorzitter in het buitenland vertoefd. Welnu‌. als ik deze zaal eens even inkijk, doe ik dat met gepaste trots. Want sommigen van u werken al 10, 20, 30 jaar en nog langer als vrijwilliger voor de UVV. Het sprekende bewijs daarvan konden we ondermeer zien rond Koninginnedag dit voorjaar. Toen de jaarlijkse lintjesregen van Hare Majesteit ook overvloedig neerdaalde over de UVV-gelederen; waarbij onze secretaris Niermans een belangrijke rol had. Maar liefst tien van onze vrijwilligers kregen door de burgemeester een Koninklijke onderscheiding opgespeld voor hun jarenlange vrijwilligerswerk in de Haagse ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, sociÍteiten en de burenhulp. Fantastisch! En vier van deze gedecoreerden zijn hier zelfs aanwezig. Dat zijn de dames Helwig, Pauli-Lagerwey, Schoondorp, Vink-Emons.

Namens het bestuur van de UVV wil ik hen - en tegelijk ook u in de zaal - dankzeggen voor uw vrijwilligers inzet en het leveren van een continue bijdrage aan het welzijn en


7 welbevinden van vele mensen in Den Haag. Het werk dat u doet, doet u vanuit uw betrokkenheid met uw medemens. Dat waarderen wij zeer als bestuur en dat geldt eveneens voor ons gemeentebestuur, waarvan het college van burgemeester en wethouders straks ‘acte de presente’ geeft in afvaardiging van wethouder Baldewsingh van gezondheidszorg die zo direct de stadsspelden zal uitreiken. Verder heb ik enige bestuursmutaties te melden. Voor het komend jaar zullen de voorzitter, de secretaris en het bestuurslid mevrouw Hehemann nog één jaar deel uitmaken van het bestuur. En als vicevoorzitter komt dit najaar mijn bestuursperiode tot een eind, waarna ik mij níet herkiesbaar zal stellen. Daarom is het verzoek van het bestuur aan u: ‘Zou u eens in uw omgeving willen rondkijken naar mensen die een functie in het UVV-bestuur zouden willen vervullen?’ Dit was even een huishoudelijk puntje tussendoor. Nu terug naar de inhoudelijkheid van uw vrijwilligerswerk zelf. Want voor alle mensen die dit werk doen, heb ik nog een aardige opsteker. Want wat is namelijk het geval! Vrijwilligerswerk wordt vaak gezien als iets wat je doet voor een ander; en niet als iets waar je zelf beter van mag worden. Maar uit een recent psychologisch onderzoek van Science blijkt die opvatting maar voor de helft te kloppen. De onderzoekers constateren namelijk dat iets doen voor een ander ook tegelijkertijd prima is voor jezelf. Je een goed gevoel geeft. En zelfs sterker nog! Vrijwilligerswerk blijkt voor velen zelfs een bron van puur geluk. Want een zinvolle dagbesteding draagt veel bij aan een goed leven. En wanneer vinden mensen dat ze een goed leven hebben? Als ze in hun vrijwilligerswerkzaamheden plezier ervaren, betrokken zijn en zo aan een stukje zelfverwezenlijking toekomen in hun dagelijks bestaan. Want dat is allemaal erg belangrijk voor ons emotionele brein, vonden de onderzoekers uit. Je kunt het ook anders zeggen. Die onbaatzuchtige inzet voor de medeburger zorgt ervoor dat uw geluksgevoel stijgt. En daarmee draagt u tegelijk bij aan een stukje van uw eigen kwalitatief langer leven met een grotere voldoening. Nou… dat hadden u en ik toch nooit kunnen denken toen we aantraden bij de UVV! Dat betekent dus, dat als ik deze zaal inkijk, er hier wel erg veel geluksgevoel moet rondwaren, dat gekoppeld is aan een langer en gelukkiger leven. Tel uit je winst! Want zoals u hier zit, vormt u toch een aardig bovengemiddelde qua afspiegeling van de Nederlandse samenleving, waar zo’n 40 procent van de burgers iets met vrijwilligerswerk doet. Ik kom nu tot een eind, waarbij ik een oproep aan u allen wil doen. Wij als UVV willen graag meer vrijwilligers werven om ons toenemende werk adequaat te kunnen vervullen. Daarom vragen wij u om mensen uit uw omgeving te be-


8 naderen en hen enthousiast te maken voor het vrijwilligerswerk bij ons. Want behalve dat vrijwilligerswerk een vorm is van goed burgerschap van mens tot mens, geeft het tevens extra zin aan het leven, hebben we zojuist geleerd. U heeft nù dus bij het werven van nieuwe vrijwilligers daarmee een extra troef in handen. Namelijk deze…… behalve dat de nieuwe aspirant-UVV’er met zijn of haar werk de samenleving dient, verwerft hij daarmee ook nog eens een stukje extra levensgeluk. Ik dank u voor uw aandacht.

Toespraak voor Wethouder Baldewsingh bij het uitreiken van de Stadsspeld aan vier vrijwilligers van de UVV, op dinsdag 15 mei 2012 Dames en heren, Niemand vindt het prettig om naar het ziekenhuis te gaan - of dat nu is voor een opname, een operatie of voor een bezoek aan een arts. Hier komt nog eens bij dat ziekenhuizen over het algemeen grote, wat kille gebouwencomplexen zijn waarin het niet altijd eenvoudig is om je weg te vinden. Wat fijn is het dan, als er vriendelijke vrijwilligers zijn die spontaan aanbieden om, op welke manier dan ook, te helpen, of die zo maar een praatje aanknopen en interesse tonen. Wie het overkomt, moet niet vreemd opkijken wanneer deze mensen zijn aangesloten bij de Unie van Vrijwilligers, de organisatie die u allen een warm hart toedraagt. De UVV is er voor anderen - in ziekenhuizen, instellingen en op het gebied van de burenhulp Mevrouw Boersma-Bunders in de wijken. Met een indrukwekkend groot aantal enthousiaste mannen en vrouwen wordt geheel belangeloos veel goed werk verricht. Van deze enorme groep maakt u deel uit. Ik vind het daarom fijn om vandaag uw gast te zijn. Op deze manier kan ik u, zij het kort, ontmoeten en kan ik u bovendien zeggen hoe zeer uw inzet op prijs wordt gesteld. Ik doe dat namens het gemeentebestuur. Wij hebben veel waardering voor de inzet van vrijwilligers. Ze draaien mee met wijkbusorganisaties, zijn actief in verenigingen, verrichten handen spandiensten in verpleeg- en verzorgingshuizen of zijn, zoals u, betrokken bij één van de projecten van de UVV. Op tal van terreinen zijn vrijwilligers actief. En dat is verheugend om te kunnen vast-


9 stellen, want wat vrijwilligers doen, is erg waardevol in een stad als Den Haag, vooral ook omdat bij al die activiteiten de medemens centraal staat. Vanaf deze plaats wil ik u allen daarom bedanken voor uw inzet en uw betrokkenheid. Wat u doet, is belangrijk. Ja, u mag trots zijn op uzelf. Van de vele vrijwilligers die bij deze jaarvergadering aanwezig zijn, wil ik er vier nog eens éxtra in het zonnetje zetten. Dat zijn de dames Sterkenburg, Minderman-Pleeging, Boersma-Bunders en Van Leeuwen. Dames, ik heb begrepen dat u al wist dat dit stond te gebeuren, maar het is niet voor niets dat ik u met naam en toenaam noem. U bent allen tenminste tien jaar actief voor de UVV en dat is sowieso Mevrouw Minderman-Pleeging een felicitatie waard. Maar ik wil hier nog iets aan toevoegen. De werkzaamheden die u verricht, lopen uiteen. Zo bent u, mevrouw Sterkenburg, actief als gastvrouw op de locatie Leyweg van het HagaZiekenhuis. U behoort tot de groep vrijwilligers die bij de patiënten langsgaan om bijvoorbeeld sinaasappels te persen, een appeltje te schillen of het fruit te wassen. Het belangrijkste hierbij is misschien nog wel dat dan meteen de gelegenheid te baat wordt genomen om - als de patiënt daar prijs op stelt - een praatje met hem of haar te maken. Een vraag over een tekening of een kaart die achter het bed hangt, is vaak al voldoende om een gesprek op gang te brengen. Het wordt door zo ‘n patiënt erg gewaardeerd. En het is aan u wel besteed, mevrouw Sterkenburg, want u staat bekend als iemand die vriendelijk is en veel heeft te vertellen. U bent ook bescheiden, want ik heb begrepen dat u het als iets vanzelfsprekends beschouwt dat u dit werk doet. Het is een eigenschap die trouwens ook veel van uw mede-UVV’ers bezitten. Van die eigenschap trek ik me vandaag niets aan, u verdient het om bij deze vergadering in de schijnwerpers te Mevrouw Sterkenburg


10 staan. Dat geldt ook voor u, mevrouw Minderman-Pleeging. Ook u bent gastvrouw, maar dan in de Sanquin Bloedbank. U vangt de mensen op die bloed komen geven en vangt ze na afloop ook weer op. U houdt dan onder meer in de gaten dat ze wat rust nemen, zodat ze kunnen aansterken. Vroeger gebeurde dit, zo heb ik me laten vertellen, door - ja, ik wist niet wat ik hoorde - een glaasje rode port aan te bieden, maar die tijd is allang voorbij. U schenkt de bezoekers bijvoorbeeld een glas water of limonade in, ook liggen er koeken en biscuits. Vrijwilligers als u worden, en ik citeer iemand van de UVV, ‘het oog van de wachtruimte’ genoemd, want over het geven van bloed moet niet te licht worden gedacht. Het kan gebeuren dat mensen zich niet lekker voelen na het kwijtraken van een grote hoeveelheid bloed. U bent er dan meteen bij om zo nodig bij te springen. Ik gaf het al aan: de werkzaamheden die UVV’ ers verrichten, lopen erg uiteen. Er komt veel bij kijken om alles in goede banen te leiden, maar ook dat is bij de Unie van Vrijwilligers prima geregeld. Een belangrijke rol wordt bijvoorbeeld vervuld door de teamleiders. Daar bent u er één van, mevrouw Boersma-Bunders. Teamleiders vormen het eerste aanspreekpunt voor groepen van tien à vijftien andere vrijwilligers. U verricht uw werkzaamheden op de locatie Sportlaan van het HagaZiekenhuis. Als iemand onverhoeds verhinderd is, dan gaat u op zoek naar vervanging. Ook kunnen de vrijwilligers bij u terecht met vragen. Bovendien bent u er voor ‘uw mensen’ wanneer ze ziek zijn of als er iets anders met ze aan de hand is. U heeft oog voor anderen en staat bekend als een waardevolle, fijne en betrouwbare kracht van de UVV. Dat geeft aan hoezeer uw inzet op prijs wordt gesteld. Ook u, mevrouw Van Leeuwen, bent een bijzondere vrijwilligster. Rustig en kalm verricht u als gastvrouw uw werkzaamheden in Bronovo. U bent één van de vrijwilligsters die in dit ziekenhuis met de zogeheten ‘rijdende winkel’ langsgaan bij de patiënten. Ze kunnen er terecht voor kleine en soms erg handige artikelen als een tandenborstel, een stukje zeep of een rolletje snoep. En natuurlijk ook voor een vriendelijk woord, Mevrouw Van Leeuwen


11 want ook voor u staat de patiënt centraal. Ik heb begrepen dat de komst van de winkel in de hal ervoor heeft gezorgd dat er minder vaak dan vroeger een beroep wordt gedaan op de rijdende winkel. Maar dat weerhoudt u er niet van om met een nietaflatende inzet door te gaan met uw werk. Ik weet zeker dat nog altijd veel patiënten het waarderen. En dat is belangrijk, want u doet het voor hén. Dames, u heeft allen uw eigen taken en verantwoordelijkheden, in ook nog eens allemaal verschillende instellingen. Toch zijn er gemeenschappelijke factoren: wat u met elkaar deelt, zijn uw toewijding en uw betrokkenheid. Die betrokkenheid heeft u niet alleen met de UVV, maar ook, en vooral, met de mensen die mede door u worden geholpen. Daar wil ik u voor bedanken. Ook dat doe ik namens het gemeentebestuur. En ik laat het niet bij woorden alleen. Om onze waardering te onderstrepen, kan ik er aan toevoegen dat ik u kan vertellen dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan Wilhelmina Gerarda Sterkenburg, Johanna Cornelia Minderman-Pleeging, Emma Boersma-Bunders en aan Margaretha Johanna Leuna Jacoba van Leeuwen de Stadsspeld toe te kennen. Ik feliciteer u van harte met deze onderscheiding die ik u nu graag wil uitreiken.

Wethouder Baldewsingh


Colofon Unie Van Vrijwilligers HOF-gebouw Riviervismarkt 2 2513 AM Den Haag Telefoon: E-mail: Website:

070 - 365 78 85 (ma t/m do 9.00 - 13.00 uur) uvv.denhaag@planet.nl uniev000@planet.nl www.uvvdenhaag.nl www.uvvnet.nl

Voorzitter: Vicevoorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Bestuurslid:

Saskia de Steenwinkel Joke de Gruijter Luub Niermans (tevens Bronovo) Peter Arends Rona Hehemann-Volborth (tevens Haga en MCH Westeinde) Fred van de Wetering (tevens Sanquin Bloedbank)

Bestuur:

Projectleiders:

Bronovo Haga Ziekenhuis MCH Westeinde Sanquin Bloedbank Burenhulp Archipel / Willemspark CoĂśrdinator Burenhulp

Kantoor:

Secretaresse

Vormgeving:

Terlingen, Den Haag

Leonoor Hubert-Huygens Elise van Schelt-van Hasselt Marlize Warmerdam Marjo Will Marianne Simonis-van Harten Anneke RĂźhl

Els M. van den Broek

Contactblad 2e kwartaal 2012  
Contactblad 2e kwartaal 2012  

Contactblad 2e kwartaal 2012

Advertisement