Page 1

Det h채r 채r Visita


Berättelsen om den nya svenska basnäringen VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT…

Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum – från gästgiverier till skidanläggningar och designhotell. I takt med att både geografiska och kulturella avstånd mellan människor har minskat, har mångfalden av mötesplatser ökat. Hand i hand med förändringarna av svensk besöksnäring har SHR vuxit och utvecklats. … OCH NU HAR VI BLIVIT VISITA.

Idag representerar vi stora delar av Sveriges besöksnäring med bland annat restauranger, cateringföretag, caféer, snabbmatsrestauranger, hotell, stugbyar, campingplatser, skidanläggningar, spa, nöjesparker, destinationsbolag och nattklubbar som medlemmar. Namnet SHR speglade inte längre vilka vi var och därför har vi bytt namn till Visita – Svensk besöksnäring. Som Visita är vi en tydligare avsändaresom talar med kraften och energin från hela branschen. VI UTVECKLAR BRANSCHEN OCH HELA SVERIGE…

Med all den erfarenhet och kompetens som finns hos våra medlemsföretag och i vår organisation är vi en röst som inspirerar och förändrar. Vi är en basnäring i svensk ekonomi som skapar ett attraktivare, mer lustfyllt och kreativare Sverige.

01


… PÅVERKAR REGELVERK…

Tillsammans är vi så många och så starka att makthavarna lyssnar. Vi påverkar de frågor och regelverk som berör våra medlemmar och hjälper till att skapa värden som inte bara gynnar våra medlemsföretag och besökarna hos dessa, utan hela Sverige. … OCH ERBJUDER HÖGKLASSIGA TJÄNSTER TILL VÅRA MEDLEMMAR.

Visitas medlemmar ägnar sin tid och kraft åt att fokusera på sin kärnverksamhet – att bygga världens bästa mötesoch arbetsplatser. Genom sitt medlemskap får de råd och stöd för detta. VISITA STÅR FÖR KVALITET OCH VÄRDE.

Visitas logotyp markerar kvalitet och sunda spelregler. Där Visitas logotyp finns ska besökarna känna sig säkra på att här är ett företag som följer branschens och Visitas högt uppställda etiska regler. Visitas medlemmar är en del av Sveriges nya basnäring. Tillsammans skapar våra medlemsföretag ett exportvärde högre än flera andra traditionella näringars, och vår målsättning är att besöksnäringen ska vara fördubblad år 2020.

03


Vad gör Visita? Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden: branschfrågor och näringspolitik samt arbets­ givarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter.


BRANSCHORGANISATIONEN

Som branschorganisation bevakar och driver vi frågor av betydelse för branschen. Vi bevakar också lagstiftning och reg­ler­ingar på bland annat livsmedels- och alkoholområdet, men även inom områden som turism och resande, hyresoch fastighetsrätt, spel och beskattning. Visita bedriver samtidigt ett aktivt arbete för branschutveckling. Säkerhetsfrågor, betalningssystem, miljöfrågor, hotellklassificering, forsknings- och utbildningsfrågor är några exempel. Vi utbildar och informerar våra medlemmar och vår omvärld, påverkar politiken och är branschens samlade röst i olika sammanhang. Det opinionsbildande arbetet är en stor del av Visitas verksamhet, där vi lyfter fram branschens behov och krav för politiker, allmänhet och massmedia. Syftet är att skapa ökad kännedom och därigenom bättre villkor och bättre möjlighet för våra medlemmar att driva framgångsrika företag som gynnar svensk ekonomi och sysselsättning.

05


ARBETSGIVARORGANISATIONEN

Visita är en arbetsgivarpart som förhandlar och tecknar kollektivavtal för branschen. Visita har kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Svenska Kommu­nal-­ arbetareförbundet och Svenska Musikerförbundet. Visita bistår medlemsföretagen med rådgivning, bland annat i arbetsgivarfrågor. Medlemsföretagen har bland annat tillgång till telefonjour för arbetsgivarfrågor, som har öppet årets alla vardagar. Visitas medlemmar har alltid tillgång till Arbetsgivarguiden på Visitas webb med mallar och blanketter samt vanliga frågor och svar, ett verktyg som underlättar för dig i din verksamhet. Visitas förbundsjurister biträder medlemmarna vid arbets­rättsliga tvister och förhandlingar. Medlemsföretagen kan även få juridiskt ombud i arbetsrättsliga tvister i domstol eller skiljenämnd. Visita bevakar och informerar om lagändringar på arbets­ rättsområdet avseende bland annat Lagen om anställnings­ skydd, MBL, Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen, och bedriver opinionsbildande arbete i dessa frågor, där bransch­ ens särskilda behov och förutsättningar förs fram till politiker och beslutsfattare.

07


MEDLEMSTRÄFFAR, UTBILDNINGAR OCH AKTIVITETER

Visita erbjuder aktiviteter för medlemmarna i olika sammanhang. Bland annat driver vi Visitaakademin tillsammans med Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR) och Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO). Visitaakademin arrangerar utbildningar för personal inom alla delar av besöksnäringen. Se www.visitaakademin.se för mer information. Som medlem erbjuds du medlemsträffar, årsmöten, mässresor och möjlighet att engagera sig i någon av Visitas fem region­föreningar. Läs mer på Visitas web www.visita.se, så får du veta mer. OPINIONSBILDNING

Visitas målsättning är en kontinuerlig och aktiv dialog med politiker, myndigheter och andra relevanta parter. Denna dialog ska mynna ut i konkreta och konstruktiva förslag för utveckling av besöksnäringen, där staten tar helt eller stort ansvar för frågor som beskattning, marknads­ föring, utbildning, FoU, infrastruktur och andra aspekter och frågor som är viktiga för näringen. Visita vill att större hänsyn konsekvent tas till besöksnäringen i det övergripande planeringsarbetet; nationellt, regionalt och kommunalt, avseende infrastruktur, miljö, stadsplanering och exploatering.

09


Visitas samarbetspartners Visita har många samarbetspartners och deltar aktivt i nätverk på olika nivåer. Visita är medlem i Svenskt Näringsliv. Inom Svensk Turism samarbetar vi för att driva utvecklingen av besöksnäringen.


BRANSCH- OCH SEKTORSAMVERKAN

Svensk Turism, där Visita är en av huvudägarna, är näringens ägarrepresentant i det med staten samägda marknadsföringsbolaget VisitSweden. Den opinions­ bildande funktion som Svensk Turism haft ligger sedan 2009 inom Visita, i nära samarbete med övriga aktörer i Svensk Turism. INTERNATIONELLT

På europeisk nivå sker Visitas samarbete inom HOTREC där bland annat enskilda sakfrågor, som säkra livsmedel och upphovsrätt behandlas. Hotell- och restaurangbranschen i Norden har ett väl etablerat samarbete inom organisationen Nordisk Besöksnäring, NB. Arbetsgivar-, organisations-, miljöoch utbildningsfrågor är viktiga inslag i arbetet. FACKFÖRBUND

Visitas största fackliga motparter är Hotell- och restaurang­ facket (HRF) och Unionen. Tillsammans med dem och övriga fackliga motparter förhandlar vi fram kollektivavtal som bestämmer branschens löne- och anställningsvillkor. Annan viktig samverkan mellan fack och arbetsgivare sker inom branschens partsgemensamma yrkesnämnd (UHR) Hotell- och restaurangbranschens arbetsmiljöråd (HRA) och Branschrådet. ANDRA SAMARBETSPARTNERS

Andra samarbetspartners är gymnasier, universitet och högskolor, branschmässor, kommuner, myndigheter och många fler.

11


Medlemskap? Om du funderar på att bli medlem eller har frågor om ditt medlemskap är du varmt välkommen att vända dig till oss på 08-762 74 00 eller gå in på www.visita.se.


Det här är Visita  

Det här är Visita

Advertisement