Page 1

Vybrané Vybr Vy bran anéé te tele telefony lefo fony ny a ttar tarify arif ify y Vo Voda Vodafonu dafo fonu nu p plu plus luss po porc porce rcee pě pěkn pěkně kněě os ostr ostrého tréh ého o čt čten čtení eníí | www.cilichili.cz | 8 | 2013

Experti na štěstí

ČILICHILI podporuje


$LU*HVWXUH%H]GRW\NRYÅRYO½G½QÉ

$LU*HVWXUHXPRŖĥXMH]ÉVNDWYxHSRWĴHEQÅSRXKÙPP½YQXWÉP 3URKOÉŖHMWHREVDKWHOHIRQXQHERYROHMWHEH]EH]GRW\NXGLVSOHMH 6SROHéQÉNSURŖLYRW


ROZJEZD Fakebook

Sdružení sexkouĆĭ ąR Komunita manažerĭ touhy a masérĭ partnerského štĕstí. Motto: Nezáleží na sexuální orientaci. Ani na pohlaví. Ani na vĕku. Ani na stavu. Ani na poĆtu. Ani na živoĆišném druhu. BuĐte otevĥení. Jako dveĥe. Pomĭcky pro zaĆáteĆníky Sdílet |

Sdílet se|

Sdílet se hromadnĕ

Na nic pĥi tom nemyslete. Potom se napĥemýšlíte až až.

Sdružení sexkouĆĭ ąR sdílelo odkaz Letní nabídka kurzĭ Julie Gaia Poupĕtová: Letní nabídka kurzĭ 2013 Orgasmus jako orangutan, Tlustá a žádoucí, Extáze s vysavaĆem, Cesta na vrchol (erovýlet do Vysokých Tanter), Sebeukájení obĕma rukama, Kam všude jde strĆit pleš, Umĕní potĕšit muže, Umĕní potĕšit ženu, Umĕní potĕšit konĕ, Ovládám svou tyĆku lásky, Hormon je mĭj kamarád, Malý penis – velká pĥíležitost, Virgule mezi mými stehny, TlaĆítko To se mi líbí aneb G-bod na Facebooku, Myslet vagínou, Mluvit ğadry. Pĥihlášky pĥijímáme na našem webu nebo na www.amateri.cz. Jarmil: Sebeúcta a sebeukájení letos nebude? A Exhibice pod vodou? A Skrytá rozkoš v MHD? A O samotĕ jako v páru? Já vím, že jsem tam byl vloni sám, ale moc mi ten kurz pomohl! Prosím! Zaplatím si tĥi místa a budu si vymĕğovat paruky!

Magda napsala na zeĐ uživatele Sdružení sexkouĆĭ ąR Dobrý den, prošla jsem vaším kurzem Myslet vagínou a jsem nadšená. Myslím teĐ vagínou všude, doma, na ulici i v zamĕstnání. Objevuji kolem sebe další ženy, které myslí vagínou. Je nás Ćím dál víc. Nĕkdy mi pĥipadá, že vagínou myslíme úplnĕ všechny! Díky! Díky! Díky!

Pomĭcky pro pokroĆilé

Pomĭcky pro nároĆné

Adéla napsal na zeĐ uživatele Sdružení sexkouĆĭ ąR Vaše pĥednáška Tužka-lahváĆ-zelenina? mi otevĥela oĆi. Už nikdy prskavku! Dĕkuji! Sdružení sexkouĆĭ ąR: NedoporuĆujeme ani vĕtviĆky smrku, úsporné žárovky a dynamitové patrony!

Miriam napsala na zeĐ uživatele Sdružení sexkouĆĭ ąR Chtĕla bych zažít sex jako muž. Jak to mám udĕlat? Sdružení sexkouĆĭ ąR: Tento dotaz dostáváme Ćasto. Jedna z našich kouĆek si nechala na hýždĕ voperovat penis, aby poznala, jak to mají muži. Od té doby jí staĆí sednout si v tramvaji a je vzrušená. Jako muži.

Arnošt napsal na zeĐ uživatele Sdružení sexkouĆĭ ąR Jsem chirurg. Vzrušují mĕ bezmocní lidé na operaĆním stole. Bohužel je na místĕ vždy i nĕkdo jiný, takže jim nemohu vyznat lásku. Co mám dĕlat? Sdružení sexkouĆĭ ąR: Arnošte, zásadní je upĥímná komunikace. Zkuste s pacienty mluvit, když máte pocit, že jsou zcela otevĥení. A ostatní zkuste pĥesvĕdĆit, aby vám drželi pĕsti.

Toto se líbí 9879 žen CIA napsala na zeĐ uživatele Sdružení sexkouĆĭ ąR

Foto: Proŏmedia

Stydlín napsal na zeĐ uživatele Sdružení sexkouĆĭ ąR Pomohli jste mi zbavit se komplexu z obĥího penisu. Je to mĭj hrošík. Už si s ním dokážu normálnĕ popovídat, obejmout ho, podrbat za ušima. Teda když mu pĥilepím uši. Jste úžasní!

Dĕkujeme za všechny soukromé informace o lidech, které nám poskytujete. Toto se líbí uživatelĭm KGB, MI5 a Mossad

Toto se nelíbí 5 452 986 mužĭ s jinými potížemi

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


Dočtete se u nás. I s obrázky 6 8 12 24 32 38 42 46 52 54 58

BedĜich aËŐeška Památky hnusnç Vylepšené vylepšování Hadry doËroští Povídání sËabíÝkáĜem Anorexie bez boje NebezpeÝí Ýíhá doma Reportáž jak víno Jaterní salát Kulturák NenatoÝené bijáky

123: Vodafone 66 68 70 72 74 77 78 80 90 91 92 93 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Red tarify Mobilní web a aplikace PĜipojení sËVodafonem Pro vçrné zákazníky PĜedplacené karty Všechno o telefonech eShop PĜíslušenství Roaming Volací jistina Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Jak žít, aby to nebolelo

ÜILICHILI VËKURZU ěeditel redakce – Markéta Guru Moreno Šéfredaktor – Michal Mentor Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Profesor Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Kult Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Trenér Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra VĶdce Novák, Filip Nestor HoráÝek, Martin Doktor Groman, Jakub Idol König DesignéĜi – Petr Nadsamec Toman, Tomáš Génius Trnobranský, Jakub Trendsetter MaĜík Manažer – Marek Mistr Slezák ProdukÝní – Pavel Chef Matuška DTP – Aleš Opinion Leader DuroĎ Asistenka – Lenka Lektor Ciznerová Manažer inzerce – Marek Magnát Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Vzor Rückschlossová

Měli jsme doma malou sošku Věstonické Venuše na kovovém podstavci. Už si nepamatuju, jestli byla napíchnutá přes nohu, nebo přes ehm (tenkrát se to tak neřešilo), každopádně byla chycená na volno a pěkně rotovala. Znova a znova mě překvapovalo, jak je tenhle pravěký ideál ženské krásy macatý. No jistě, když člověk nevěděl dne ani hodiny, byl špek jediná jistota. „Až budou tlustý hubený, hubený budou studený.“ No. Dřív hledala návod na život filosofie, dneska na to máme průmysl. Takže není divu, že se ideálem staly slečA časák vám ožije ny, co jim při zkoušení dětských velikosT tí nikde nic nečumí (poněvadž na ně se taky líp šije). A pozitivní, sebevědomý jedinec, který nehledá problémy, ale doS aplikací Layar objevíte v tomhle ČILICHILI konale zapadne, kdekoli je třeba. Od tospoustu tajného obsahu. Třeba video z focení naší ho existují kurzy na  idealizaci těla Módy. Stáhněte si Layar do mobilu nebo tabletu a ducha. Na pár z nich jsme poslali našea hledejte v časáku tohle logo. Pak už stačí jen ho věstonického figuranta. Nenechte si Layar spustit, namířit a… = ujít, zlepšení nálady zaručeno.= michal.schindler@vodafone.com

Stáhněte si Layar

<

4

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 7. 2013. Datum vydání 1. 8. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 9/2013 13. 8. 2013. MKÜR 15371. Ve zdravém tçle zdravý puch. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Buá vystaven! E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë


ROZJEZD

Duel

Tělo : Duše Má omezenou životnost

0:1

Kapacity se zatím neshodly, zda je vçÝná

Tçlo bez duše nebolí

1:0

Vždycky mĶžete mít depku

Nçco se opravit nedá

0:1

NaËduši jsou mraky pilulek

Bez vody aËjídla nefunguje

0:1

Bez duševní potravy se dá žít

Se slušným tçlem se nçjak uživíte

1:1

Duševní giganti taky nçjakou práci najdou

2:4

Z dopravy

Vyhrála duše, tělo nad tím dumat nebude a rozdejchá to. Bleskovky Stop přírodní diskriminaci

T

Dámské a pánské záchodky se sloučí Na návrh švédské velvyslankyně přijalo Nevalné shromáždění OSN rezoluci o zákazu dělení veřejných záchodů na pánské a dámské. Návrh má podporu zejména ženských organizací, podle nichž jsou rozdíly mezi muži a ženami celkově zanedbatelné a navíc se fronty u dámských toalet zkrátí na polovinu. Ruku v ruce s novou rezolucí se ve všech členských zemích OSN zavedou půjčovny výměnných nasazovacích genitálií pro volný výběr způsobů vylučování. „Nenecháme se Svět peněz diskriminovat fašizující totalitou příroT dy,“ říká doprovodný text k přijatým opatřením. =

<

T

INTUICE JE VÝZNAMNÝM ZDROJEM VĚDECKÝCH OBJEVŮ, VYTUŠILI VĚDCI. PĜíští ŏlmový festival vËKarlových Varech se bude konat vËMariánských Lázních. ÚĜad pro boj proti korupci razantnç zvýšil úrokové sazby úplatkĶ.

OPRAVA D1 BUDE STÁT 14 MILIARD Firma Metromat, která zvítçzila vËtendru naËjednu zËnejvçtších státních zakázek posledních let, oznámila, že poËdokonÝení rekonstrukce D1 se chystá iËnaËG4, B2 aËE7. Zázrak

T

Nezničitelný popel Popel vytištěný na této stránce pomocí nejmodernějších technologií nelze zničit. I kdybyste ho spálili, uchová si jako zázrakem formu popela.=

<

V USA uzákonili právo dětí pracovat

Foto: Proŏmedia

„Nikdo by neměl omezovat svobodu občanů mladších 12 let vydělávat peníze,“ uvedl mluvčí Amerického sdružení vykořisťovatelů. „Naše ekonomika bude díky tomu znovu konkurenceschopná s ekonomikami v Asii.“ =

<

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


Pavlač Emila Hakla

T

Buďme sví Každý se snaží podle možností plnit si svou představu o sobě. Být ve shodě s ní. Nebo se k ní aspoň blížit. Kdo má na takové záležitosti čas – především high class. Tam to chápu, musejí se mezi sebou nějak dorozumívat. Přijmout soubor znaků, podle kterých se poznají. Klid v očích, hodinky, značkové hadry, masáže. Je málo zanedbaných milionářů, i když jsou. Ti si zas vydržují harém otroků, kterým občas zaplatí chlastačku, nechají je zapanáčkovat a vyblábolit, načež zmizí tágem do své šumící modré zahrady. Pak je druhá kategorie – méně majetní, kteří se pomocí znaků chtějí připodobnit. Tam je to podle zázemí – většinou je potřeba aspoň auťák, masáže, tenis, zasvěcené řeči o nemovitostech, ležérní tón. Dnes se těmi ani oněmi zabývat nebudeme, protože naše téma je kategorie třetí – všichni ostatní. Na nich se dá dobře ukázat, kam jsme se jako societa pohnuli. Nechci říct od revoluce, ale lepší dělítko mě nenapadá. Je typické, že to máme komplet okoukané z médií. Sledujeme je, věříme jim. A tak se snažíme jít

s dobou, tj. zlepšovat se. Sex koučink, self koučink, fitness koučink, feng šuej – je toho hodně. Kouč ví, jak na nás. Tady máš meditační gel, platíš kartou? Takže: uvolni se, nepodceňuj se, dokážeš to! Seš príma! Příští termín osumnáctýho šestý, máš to? Čáu, další. Výsledek: vypadáme stejně. Jednotný rokokový ideál, vhodný pro všechny, se konečně vrátil. Existuje, pravda, pár šílenců, co na mimikry kašlou, mají nulový vztah k trendy lookům a  hrbí se v  nevlídných místnostech, kde se ničí

59 – Kolegialita

6

nikotinem, kofeinem a etanolem. Patřím k nim též a je to na mně vidět, jak mi řekla před týdnem kamarádka. Má pravdu, měl bych zkusit aspoň trekking.=

<

Bleskovky

ELEKTŘINA JE ŽIDOVSKÉ SPIKNUTÍ, TVRDÍ NOVÁ KONSPIRAČNÍ TEORIE

T

Hnutí za rovnost pohlaví se potýká s ostrou kritikou Sdružení proti diskriminaci. „Každý slušný Ýlovçk mĶže mít pohlaví kĜivé, jak chce.“

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


ROZJEZD

Výživa a lifestyle

T

Lékaři doporučují žvýkat jídlo 3000× GRATULUJEME

NOVÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Média

Svaz Ýeských marketingových manažerĶ naËskupinové fotograŏi poËúspçšném ustavujícím sjezdu.

T

Doporučení diabetologů a odborníků na zdravou výživu zní jasně: žvýkejte každé sousto alespoň 3000krát. Tento proces má několik blahodárných účinků. Jednak je potrava po celé proceduře tak dokonale rozmělněná, že s ní pak už žaludek a střeva nemají žádnou práci. Druhak vás počítání jednotlivých žvýknutí přivede do stavu podobného meditaci, který přinese odpočinek vašemu mozku. Žvýkání také posílí řadu mimických svalů. No a v neposlední řadě takto spolknete maximálně 3 sousta denně, což brání přejídání.=

<

Falešné zprávy jsou nejdůvěryhodnější Podle amerického Kallupova institutu jsou lidé nejochotnější věřit informacím, které jsou zcela vymyšlené. Ve výzkumu, který prověřoval důvěryhodnost tří tisíc zpráv z agentur, médií a sociálních sítí, se s nejsnazším přijetím setkaly informace, které byly protichůdné skutečnosti, případně s nějakou skutečností neměly vůbec nic společného. Podle závěrů zprávy se tímto fak- Byznys T tem zcela intuitivně řídí i  velká světová média, do  kterých se cokoliv blíže souvisejícího s realitou už roky vůbec nedostává. = Protože číst v době krize o nejbohatších miliardářích už nikoho nezajímá, začal časopis Forbes zveřejňovat žebříčky nejchudších českých milionářů. V seznamu chudáků najdete i čísla jejich účtů, na něž můžete těm, kterých se vám zželí, poslat nějakou tu korunu. =

Foto: Proŏmedia

<

Forbes zveřejnil žebříček nejchudších českých milionářů

<

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ENERGETIKA

NEŠŤASTNÁ NÁHODA ZËbezpeÝného úložištç radioaktivního odpadu vËnamibijském pohoĜí Brandberg omylem vylezla dvanáctimetrová surikata.

7


Soutěž!

Památky doopravdy Znáte je z fotek. A pak dorazíte na místo a dojem z veleslavné turistické atrakce je v čudu. Někdy vás zaskočí davy turistů a prodavačů cetek, jindy zjistíte, že pohled hyzdí třeba panelák, který vám fotografové turistických prospektů zatajili. A většina z nás udělá totéž a pravdu na svých fotkách zatají. To od vás ale nechceme. Pořizujte fotky turistických atrakcí, jak je z obrázků neznáme. V srpnu se na www.cilichili.cz dozvíte, co s nimi! Pozadí Davida

1 Fascinující procházka…

…fascinovaným davem.

2 Legendární dort…

8

…v nelegendárním sousedství.


ROZJEZD

3 Jéé…

…to je barev.

4

Foto: Proŏmedia, Shutterstock

Romantika orientu…

…orientovaná za sídliště.

5 Takhle vidíte sfingu…

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

…a tohle vidí sfinga.

9


TÉMA

EXPERTI NA ŠTĖSTÍ ANEB KLÍÿ K ÚŽASNÉ POSTAVĖ, KARIÉňE A BOHATSTVÍ pomocí genericky pozitivní cesty myšlení

A KLINICKY OVĖňENÉHO DRBÁNÍ ZA UŠIMA Neuvěřitelnou poptávku po osobním rozvoji, větší sebejistotě, úspěchu, poslušných dětech, perfektním vztahu, uznání a lepším životě vůbec vysvětluje uznávaný americký psycholog William Cole zcela prostě: „Všem nám bylo řečeno, že bychom od života měli očekávat určité věci, a většina z nás je nemá. Takže pokud nám někdo nabídne řešení, okamžitě po něm skočíme.“ A životní koučování je přesně takovým, na první pohled zcela logickým řešením. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia

10


JÁ KOUČ, TY KOUČ Podle deníku National Post je profese trenérů a osobnostních poradců druhý nejrychleji se rozvíjející byznys na světě (hned po IT). Roční obraty se pohybují v devítimístných číslech a internetové servery věnované tomuto fenoménu se předhánějí v oslavném juchání nad statistikami. Na Amazonu zase najdete tisíce knih o životním koučování a podle odhadů působí jen ve Velké Británii 100 000 koučů. Což je cca každý 630. Brit. Je to praktické, místo toho, abyste s každým ze svých problémů navštěvovali jiného odborníka, váš osobní kouč je tu od toho, aby je vyřešil všechny. A odkud se všichni tihle multifunkční koučové vzali? Jennifer Corbinová, prezidentka jedné z největších organizací na koučování na světě, říká, že: „Teoreticky vzato si slovo kouč může na vizitku napsat kdokoliv. Spousty lidí, kteří ‚koučují‘, nemají ani ponětí, co to vlastně znamená, nikdy se v této oblasti nevzdělávali a nemají žádný diplom. Existují i ‚školy‘, které vám nabídnou akreditaci po tříhodinovém kurzu, a lidé, kteří si přečtou knihu nebo zhlédnou video a řeknou si ‚Já jsem kouč‘.“

na něm jezděte! Výborně! Řešení je tu. Pro větší důvěryhodnost je studentům doporučeno kopírovat řeč těla svých klientů, protože „lidem, kteří jsou jako my, věříme“. A co je horší, všichni účastníci kurzu bez ohledu na to, jestli jsou vybaveni aspoň nejzákladnější empatií nebo na půlce kurzu chyběli, odcházejí s diplomem. A jdou koučovat. Třeba i vás. Na závěr svého článku autor doporučuje zájemcům o koučing, aby se obrátili třeba na souseda nebo pošťačku a ušetřili si nemalé výdaje za drahé kouče. James Arthur Ray, celebrita a autor kurzů, které už stály život několik lidí.

MÁTE KOLO? TAK JEZDĚTE! Že ví, o čem mluví, potvrzuje i Tom Mitchelson, redaktor britského Daily Mailu, který jeden takový kurz v Londýně podstoupil. Trval šest dní a vyšel bratru na 53 000 korun. Společnost, kterou Tom kvůli obavám z žaloby nejmenoval, slibovala používat „zrychlené učební techniky“, díky kterým se studenti kvalifikují mnohem rychleji. Do telefonu redaktorovi sdělili, že mezi jejich klienty patří i dolní sněmovna britského parlamentu a státní zdravotní pojišťovna, což u něj vzbudilo údiv, kam že všude tečou státní peníze, a po minutě rozhovoru ho ujistili, že „jistě bude dobrým koučem“. Kurz musel zaplatit ihned, devět týdnů před jeho začátkem, a když se konečně dostavil do evidentně narychlo pronajaté kanceláře, kde se hodně dlouho nevětralo, divil se ještě víc. Skupina studentů, z nichž velkou část tvořili bývalí zaměstnanci zkrachovalých bank, se pod dohledem začala vzájemně koučovat. A ke svému zděšení Tom zjistil, že kromě neustálého zdůrazňování obrovského finančního potenciálu koučů se tu vlastně mluvilo jen o zcela zřejmých a evidentních věcech, které by vám poradil i prodavač v trafice. Chcete zhubnout? A máte kolo? Pak

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Micki McGee: Self-Help, Inc. Makeover Culture in American Life. Knížka o tom, jak průmysl sebezdokonalování válcuje USA.

POŘIĎTE SI KÁMOŠE! K podobným závěrům dospěla také epizoda amerického dokumentárního seriálu Penn & Teller: Bullshit!, který kriticky sleduje nejrůznější všeobecně rozšířené mýty a omyly od balené vody přes konec světa až po vybírání daní. Penn & Teller se v květnu 2005 pokusili odpovědět na otázku, co že to vlastně to životní koučování obnáší. Postupně seznamují diváky s několika individui, která se úspěšně živí jako kouči, a jejich klienty. A je to rozhodně zajímavá podívaná, volně dostupná na YouTube. Někteří z mistrů se pohybují na hranici příčetnosti či schizofrenie, honosí se autorstvím knih Šťastní během tří dnů apod., jiní zase inkasují nehorázné částky za to, že zapisují myšlenky svých klientů na tabuli a prodávají předražené balíčky kancelářských potřeb nebo provozují tzv. mazlicí party, kam za poplatek docházejí osamělí lidé a tulí se k sobě. V pořadu se také dozvíte, co si o koučovací mánii myslí Rick Ross, expert na kulty, který fenomén lifecoachingu studoval celých 7 let. Pokud se ptáte, co mají kulty společného se službami životního kouče, pak vězte, že: „Od počátku jde o nevyrovnaný vztah, klienti mají tendence dostávat se do závislosti na svém kouči a ten se pak stává jakýmsi jejich guruem, který vynáší veškeré jejich hodnotové soudy a bez jeho rady nejsou schopni se obejít,“ říká pan Ross. A dodává, že iluze toho, že za vás někdo může vyřešit vaše problémy, odpovědět na vaše dilemata, a to pokud možno ihned, je pro emocionálně nevyrovnané či momentálně zničené klienty velmi nebezpečným lákadlem. Katarzí celého pořadu je pak doporučení obou pánů moderátorů: „Zapomeňte na kouče, pořiďte si kamarády.“ Stejně jako kterýkoliv jiný obor, který neprodukuje objektivně změřitelný produkt, má i koučovské řemeslo

>

11


TÉMA

KAŽDÝ KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE ZVÝŠÍ VAŠI SCHOPNOST

VĖňIT VŠEMU O SKVĖLÝCH

140 %!!!!! tendenci přitahovat šarlatány, a navíc má tu smůlu, že jsou mezi kvalitními trenéry těžko k rozeznání. Socioložka Micki McGee píše v knize Makeover Culture in American Life (Kultura přeměny v životě Ameriky), že epidemické množení různých poradců, životních koučů a guruů má kořeny ve společenské náladě konce 80. let. Tvrdí, že trh s lidskými zdroji byl „prodchnut chronickou úzkostí a nejistotou, na kterou existoval jediný protilék v neustálém sebehodnocení a sebezdokonalování“. V roce 2005 se například dostal do hlavních zpráv kurz The Turning Point (Bod obratu), který za 700 dolarů učil své žáky „čerpat ze studnice skrytého hněvu“. Jeden z absolventů se krátce po skončení kurzu ubodal a další účastnice začala v práci z ničeho nic hystericky ječet, svlékla se do naha a vyskočila z okna.

Osm dĶvodĶ, proÝ potĜebujete kouÝe podle certiŏkované kouÝky Amandy Owenové 1. Nevíte, kudy kam 2. Jste vËháji 3. Jste nešĨastní 4. Jste vËpohodç aËchcete sËnçÝím zaÝít 5. Právç jste ukonÝili vztah 6. Je vám výjimeÝnç dobĜe 7. Bojíte se nçÝeho

Množící se tragédie vyprovokovaly v místech největšího výskytu samozvaných expertů protiakci úřadů. V některých státech USA, například v Tennessee, Coloradu nebo na Havaji zakázali koučům plést se do řemesla psychologům, zejména v oblastech rodinného, osobního a partnerského poradenství – tedy tam, kde mohou rychlokvašení trenéři napáchat největší škodu. U nás zatím takový zákon nemáme, takže mohou koučové a poradci nabízet v podstatě cokoliv. Od „poradenství v osobnostním rozvoji jedince“ přes „školení zaměřené na trénink mozku“ až po „kurzy svádění a návod, jak sbalit ženu či holku“. Kdo se v nabídce ztratí, ten se může s důvěrou obrátit na pana ing. Studeného, který to bere hezky šmahem a na svých internetových stránkách inzeruje: „Nabídku tréninků vedoucích ke zlepšení.“

8. Právç jste skonÝili sËterapií TŘI MRTVÍ NA SPRÁVNÉ CESTĚ Pořádnou paseku napáchal také neblaze proslulý Large Group Awareness Training (skupinový trénink hromadného uvědomění). Jeho účastníci jsou pod psychickým, často i fyzickým nátlakem nuceni prozrazovat před ostatními nejhorší a nejintimnější zážitky svého života, čímž mají dojít k duševnímu osvobození a uvědomění si sama sebe. Bizarní je, že určité formy této metody používaly při firemních teambuildingových akcích i velké korporace, a největší prominent LGAT, guru James Arthur Ray, platí v USA za regulérní celebritu. Za účast na Rayových kursech se platily desetitisíce dolarů, on sám vystupoval v show Larryho Kinga, natočil několik filmů a jeho kniha Harmonic Wealth (Harmonické bohatství) vedla po dva týdny žebříček bestsellerů NY Times. V únoru 2010 se při tréninkové seanci, kdy byli účastníci hromadně zavíráni do jakési obří sauny, tři žáci udusili a desítky dalších skončily v nemocnicích. Guru šel na tři roky za katr, ale nepředpokládá se, že by to nějak ubralo na přesvědčení jeho následovníků, že jeho cesta je správná.

12

Takže, prosíme, ruku nahoru, kdo zËvás nepotĜebuje kouÝe.

KDO NEUMÍ, KOUČUJE? Kouče, kteří se snaží zachránit dobrou pověst svého odvětví, iritují inzeráty typu: „Zbavím vás veškerého stresu za 6 dní“, nebo „Štěstí garantováno“. I kouč je jen člověk. A asi každý z nich vám řekne, že nemusí být ani šťastnější ani vyrovnanější než vy, aby vás mohl koučovat. Jeden nejmenovaný odborník k tomuto tématu používá historku o tom, jak trenér maďarského plaveckého olympijského týmu sám neuměl plavat, a přesto své borce dovedl ke zlatu. Asi však uznáte, že pokud vám má radit s podnikáním někdo, kdo v životě žádný byznys neřídil, je to trochu na hlavu. A totéž platí asi i pro osobní koučing. Není bez zajímavosti, že guru moderního koučingu Thomas J. Leonard zemřel v roce 2003 ve svých 47 letech na infarkt, protože si ho odmítl připustit a nevyhledal lékařskou pomoc. Podle slov jeho blízké spolupracovnice Susan T. Austinové zemřel tedy přesně tak, jak se nejvíc obával. V bolestech a o samotě, svobodný a bezdětný, ve své schránce měl 1400 nepřečtených e-mailů.

<


SËTTæLEM M žeete zhuubn MĶ bnou o t, ztltlou ou o sttno ou n ut, utt, na nauÝ uÝÝitt se tanÝÝitit,, mlluv ta uvitit a nec echa hatt si nar ha a Ķs Ķstt pr p sa s Našlš i jsjsme Na me naËwe aËwe w bu bu:: Od Odbç bçrr an bç anam amné am nézy né zy,, zy vááže váže ženíníní,, mç mçĜe Ĝeníníní,, vy Ĝe v sv svçt svçt çtlelelenínín záp ápisisisuu jíjíde delnlnlníÝíÝíÝku de kuu, innsttru rukt ktáž kt ážníní spo áž p leeÝn Ýnou ou hod o ininuu cv cviÝiÝiÝen ení,í, en ppĜĜed edná nášk ná škuu oËo zd šk zdra ravé ra vém vé m žiživo živo v tn tním ím m sty tylulu aËa zá záklklk ad adníníícchh živvinác innác ách,h,h, nejÝa eejjÝa Ý ststçjçjçjšíšíí chy h by b vËv jííde delnlnníÝcí íÝÝcíc ch a 25 hodi hoodid n po p hy hybo bové bo vé akt ktivivivititi y,y sËohhleede dem m nnaa pĜiĜidruž druž dr užen enáá oonnem en emoc ocnç oc nçníníní.. nç

VYňEŠÍME VŠECHNY VAŠE TRABLE S KARIÉROU e’ŽŠ‡Œ–‡’‘ā‡„âÀ«—‘„ 撔—掋

SËRODINOU

S CITY

ZvládnČte emoce a zkroĢte stres ještČ dnes Našli jsme na webu: SebepĜijetí, sebevČdomí, vztah k sobČ i k druhým, práce s emocemi a emocionálním stresem, strach, úzkost, depresivní tendence, Ĝešení nároþných životních situací, osobní krize a jak z ní ven.

Uvçdomte si, že jste jediný normální Ýlen své rodiny, aËnauÝte se tçm ostatním odpouštçt Našli jsme naËwebu: Rodinné konstelace umožĎují Ĝešit mnoho témat vËnašich životech (práce, rodina, partnerství, rodiÝovství, spiritualita atd.). Kurzy aËvýcvik se odehrávají vËmeditaÝním centru obklopeném pĜírodou. Celý proces je podporován aktivními meditacemi odËindického mystika Osho.

Našli jsme na webu: ‹ž–Àǡ”‡ƒ–‹˜À’âÀ•–—’ǡ –‡”ýœžā‹˜‘—ƒ’âÀ‘— ˆ‘”‘—’‘Œ‡—Œ‡ƒ•’‡–› –ýƒŒÀ…À•‡’”ƒ…‘˜À•ˆ±”› ā‹˜‘–ƒǡ˜›—ā‹–À–ƒŽ‡–— ƒ•…Š‘’‘•–ÀǤõ”ƒœŒ‡ Žƒ†‡ƒǷ•‘ˆ–Dzˆƒ–‘”›Ȃ ˜ƒŽ‹–›ǡ•›ǡŠ‘†‘–›ǡ ’⇆•–ƒ˜‹˜‘•–ǡƒ†æ‡À «‹–‘—Š›«Ž‘˜³ƒŒƒ‘ —ƒœƒ–‡Ž‡…‡•–›•³”‡ ’”‘ˆ‡•‹ǡ†‡„›Ž‹‡– ‘ŠŽ–›–‘•˜±–‘—Š›«‹ ˜ƒŽ‹–›”‡ƒŽ‹œ‘˜ƒ–Ǥ

SËDUŠÍ

NauÝte se pracovat sËenergiemi, meditovat, léÝit krystaly aËvdechovat pránu Našli jsme naËwebu: Smyslem kurzu je pomoci vám kËhlubšímu vhledu doËvlastního nitra, rozšíĜit vçdomí sebe sama pĜirozenou aËnenásilnou cestou aËodhalit vËsobç skryté, mnohdy snad dosud netušené možnosti vlastní seberealizace.

S UENÍM

ZaËveÝer nadrĨte Vojnu aËmír aËnapište kËní pokraÝování Našli jsme naËwebu: Využiơ

SE SEZNAMOVÁNÍM Sbalte modelku, uhraĜte modela, a pak jim s klidným svĒdomím dejte kopaĀky Našli jsme na webu: Intenzivní výcvikovo-vzdĒlávací program, 2 dny a noc intenzivních praktických a teoretických výukových hodin s cílem zasvĒcení úĀastníkĪ do tajĪ Pick Up komunity, sociální dynamiky, svádĒní, seznamování, datingu a vztahĪ.

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

principƽ pamĢƛové kƎivky. Mnemotechnické pomƽcky. Mentální mapy. Sugestopedii. Cviky pro lepší soustƎedĢní, dechová cviēení, relaxaci bĢžnou/relaxaci pomocí Ɵbetské mísy. Imaginaci, která napomƽže pƎípravĢ na mentální výkony.

13


TÉMA Test

Jak se stát

NADýLOVċKEM Jmenuju se Michael Kratochvíl a rozhodl jsem se projít čtyřmi kurzy osobního rozvoje v oblastech, kde mám největší rezervy.

14


CELKOVÝ DOJEM:

Sebeobrana Místo: TçlocviÝna základní školy Školitel: Sensei Jaroslav Cena: 700 zaË5 hodin

NA PRVNÍ POHLED: První dojem na mě udělal typickýý smrad d šk školních l í h ššaten, takže jsem namísto atmosféry japonského dódžó zažíval návrat do hodiny tělocviku. Což ještě nebylo to nejhorší. Daleko větší stres šel z mých spolubojovníků, kteří evidentně nebyli začátečníci jako já, protože mluvili většinou japonsky a chlubili se, kolik dokážou přerazit cihel. Poznatek č.1: jsem jediný z účastníků, který nemá kimono. Poznatek č.2: když tomu pyžamu řeknete mezi zasvěcenými kimono, tak budete za blba. Správný název je gi.

CESTOU DOMĵ JSEM SE KROMæ NARAŽENÝCH KLOUBĵ AËMODěINY NAËSTEHNæ CÍTIL JAKO CHODÍCÍ SMRTÍCÍ STROJ. DRUHÝ DEN UŽ Mæ TO PěEŠLO, PROTOŽE JSEM SKORO NEMOHL CHODIT AËHÝBAT jsem si to poté, co senseiovi podržtaškové přitáhli těžkou gumovou figurínu, na které jsme si měli vyzkoušet, jaké to PRAVOU je do někoho pořádně fláknout. Chtěl jsem předvést, že ačkoliv nemám gi, tak mám aspoň ki, a po pár cuki na solar jsem Oskarovi natáhnul mohutný pravý hák přes čelist. RUKOU.

správný úder technikou cuki. Jelikož byli všichni o dost napřed, nejvíc jsem si užil, když jsme se učili správně řvát. Výkřik kiai je prý hrozně důležitý, protože směruje ki z břicha do smrtícího cuki a sensei mě osobně pochválil, jak PRŮBĚH: mi to hezky zní. Začíná mě to tu Poté, co nás zkásli o zápisné, jsme naklusali do tělocvičny, bavit. Pak přišel sparing ve dvojikde nám jakýsi fámulus v bílém gi představil Mistra, kte- cích a bavit mě to zase přestalo. rému prý máme říkat sensei. Mistr se od ostatních odlišoval Sice teď ovládám techniku krytu tím, že namísto bílých kalhot měl něco jako černou sukni a protiútoku proti úderu do zubů, a nad ní pupek. Klečeli jsme před ním v japonském sedu, ale můj spolucvičící je vůl a fanakterý jsem vydržel asi tak minutu a pak jsem přešel do sedu tik, který touží každému předvést, tureckého. Poté, co nám sensei povyprávěl, co všechno jak je napřed. Podle instrukcí měl prošel a koho přepral, začal rozebírat teorii boje a ener- obránce vykrýt útočníkův úder gii. Dopoledne jsme věnovali přípravě. Učili se správně a podniknout protiútok. Zatímco stát, správně sevřít pěst, správně dýchat do břicha a dát já jsem předvedl ukázkový protiútok úderem cuki, můj sparingpartner mě s řevem a s otočkou nakopl patou do stehna. Jakožto bývalý hokejista jsem na koňáry zvyklý, ale teď mi nezbylo než odkulhat na střídačku. Zabiják dostal od senseie sprdunk a nikdo s ním pak nechtěl cvičit, ale bylo na něm vidět, že ho to těší. Odpoledne jsme nacvičovali další techniky, páky a znehybnění. Cítím, že po troše tréninku bych se mohl začít živit jako vyhazovač. Rozmyslel ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Musím říct, že všechny filmy o superhrdinech jsou výmysly. Bouchnout do něčeho pevného a tvrdého totiž bolí jak čert. A to prý je lidská hlava ještě daleko tvrdší než ta gumovákova.

KONKRÉTNÍ RADY: Netuším, nakolik by mi byly platné techniky v reálném životě. Pár konfliktů jsem už zažil, ale ani při jednom proti mě nestál protivník v předepsaném postoji a neprováděl úder z učebnice. Reálná rvačka je zuřivé mávání rukama a nohama, adrenalin, panika a snaha někam toho naproti trefit. Jestli se ale k něčemu v budoucnu připletu, určitě použiju smrtící výkřik kiai a pak protivníka kopnu do koulí.

CO JSEM SI ODNESL POZITIVNÍHO: Trénink bojových technik mě poučil v tom, že je lepší se boji vyhnout, protože ať praštíte vy někoho, nebo on vás, tak to vždycky bolí.

15


TÉMA Test Kurs osobního stylu Sex kouþing Místo: Nádherný byt naËFlóĜe. Školitelka: Paní Gaia, která se vËsex kouÝinku našla, proÝež dokáže otevĜenç komunikovat oËsexu sËosmi cizími chlapy aËšest hodin udržet jejich pozornost. Cena: 1900 zaËcelý den, vËÝemž bylo zahrnuto iËobÝerstvení aËkafe.

PRŮBĚH: Bylo nás osm. Osm na první pohled hled dobře situovaných chlapů s osmi osmi různými problémy. Jeden z kolegů egů si například vzal mladší partnerku u a bál se, že jí nebude stačit. Jiného podváděla dváděla žena a on ji chtěl získat zpátky. Zkrátka nikdo tam nebyl kvůli tomu, abyy se z něj stal mistr světa v sexu. Začalo se e povídáním o ženě, jejím těle a co v něm ěm probíhá. Jak se ženy dívají na svět a jak ak se to doplňuje a tluče s pohledem em chlapa. To zabralo celé dopoledne. edne. Odpoledne bylo věnované povídání o sexu sexu a demonstracím sexuálních technik na plyšové vagíně v nadživotní velikosti. Došlo i na instruktážní videa, kde dáma ve středních letech předváděla na figurantce techniky orálního sexu a zároveň odpovídala na dotazy přihlížejících pánů. Paní Gaia nás upozornila, že je normální, když se při sledování videa vzrušíme. Pár kolegů sedělo s nohou přes nohu, ale já se nevzrušil.

CELKOVÝ DOJEM: Asi jediný kurs, kde jsem přednášejícímu věřil, co říká, kde jsem cítil, že mě někdo koučuje, a u kterého jsem měl pocit, že může člověku opravdu zlepšit život. Pozitivně hodnotím, že nešlo o plytkou výuku sexuálních technik, ale hezky komplexní a velmi otevřené povídání o ženském těle, pocitech a pohledu na svět. Odpoledne s videi a plyšovou frndou mi už připadalo trochu moc generalizující. Co se týče instruktážních videí, nedovedu si představit, že bych podle nich doma něco prováděl. Konkrétních rad byla spousta, přestože šlo o teoretickou část dvoudenního kursu. Druhý den kolegové pokračovali praktickou částí, kde se doopravdy vyučují techniky masáží a prstokladu na živých figurantkách. Já jsem se druhého dne neúčastnil. Jednak by mi to doma neprošlo a druhak bych si připadal divně.

16

Místo: Obývací pokoj pražské bytovky. Výzdoba jako vËobývacím pokoji pražské bytovky – ateliérové akty tçhulek aËroznçžnçlých budou budoucích tatínkĶ, plastové torzo sËnaaranžovanými šperky. Školitelka: Paní Vanda Školit Cena: 700ƓKÝ zaËnecelé dvç hodiny

NA PRVNÍ POHLED: Čekal jsem Chantal Poullain zamlada, otevřela paní, kterou bych spíš čekal na vánoční besídce základní školy. A ani tam bych si jí nevšiml. Stejně jako nebudu věřit fitness trenérovi bez pekáče buchet na pupku, tak mi neimponuje ani trenérka osobního stylu bez... ta řekněme nějakého výrazného osobního stylu. Paní řek ve fialové silonové halence a fialových punčocháčích je u u mě image poradce bez image. Byť v těch punčochách má celkem hezké nohy. chá

PRŮBĚH: PRŮ Neče jsem zázraky. Představoval jsem si, že nám zabere Nečekal nějaký čas povídání o mně, o tom, co dělám a co jsem nějak za člověka. Namísto toho prvních padesát minut zabrala za člo lekce populární psychologie vyčtená z Cosmopolitanu. Školitelka se mě sotva zeptala, jak se jmenuju, a už mi zadáŠkolit vala úkol nakreslit na papír svou postavu. Na základě čmáranice jsem se pak dozvěděl, že jsem nenakreslil uši, a tím pádem nerad poslouchám názory ostatních. Na to, co dělám, kde pracuji a co jsem zač, CO JSEM SI ODNESL řeč nedošla. Konkrétní rady jsem se dozvěděl až v závěrečné čtvrtPOZITIVNÍHO: „DOVEDU SI PěEDSTAVIT, ŽE ÜLOVæK hodině a daly by se shrnout asi NAPROSTO BEZ VKUSU AËBEZ NÁPADU SI jako: Chodíte oblékaný jako černá ZËKURZU NæCO ODNESE AËVEËVÝSLEDKU šmouha, máte pupek a z kalhot BUDE VYPADAT JAKO JEDEN ZËTæCH vám lezou půlky. Měl byste nosit NAARANŽOVANÝCH LIDÍ NAËFOTKÁCH vínové košile z pevné látky a pláNAËZDI PORADENSKÉHO STUDIA. JÁ JSEM těné kalhoty s vysokým pasem.

SE ALE DOZVæDæL JEN TO, ŽE EXISTUJÍ KALHOTY SE ZVÝŠENÝM PASEM, ZE KTERÝCH MI NEBUDE LÉZT ZADEK. “

CELKOVÝ DOJEM:

Paní hezky mluvila, používala cizí slova a evidentně tuhle seanci neabsolvovala poprvé. Obratně zkoušela, na co budu reagovat, a když cítila, že šlápla vedle, rychle přešla na jiné téma (takhle vybruslila například z tvrzení, že chlapi plešatí proto, že Zemi ubíráme čím dál tím více energie a ona si ji od nás bere zpátky). Vzato kolem a kolem jsem si 90 % času připadal jako u kartářky. Poslouchal jsem rady, které se dají aplikovat na kohokoliv a jsou k nalezení v každém výtisku Elle nebo Vlasty.


zrcadlem na dveřích. na Na toto navázala zajímavá informace, že každých dvacet let se číselné č uspořádání mění a ideální pro proto je každých dvacet let dům zbořit nebo n ho aspoň z třetiny přestavět, aby odpovídal nové orientaci energií. Třeba Tře vytrhat parkety nebo předělat střechu. stř Pod dojmem této zprávy jse jsem zapomněl všechno, co ná následovalo, a snažil se zpracovat informaci, že zp Češi jsou nespokojení, Č protože žijí ve starých p domech. d

Feng šui Místo: DĶm UËBílého pelikána, kde jsou masážní studia, Ýajovna aËpoĜádají se kurzy jako reiki, pozitivní myšlení aËmoderní astrologie.

NA PRVNÍ POHLED: OHLED:

Úplně první dojem proběhl v okamžiku, ku, kkdy dy jse jsem m přišel na kurz, z, byl jsem Školitelka: Paní Tatjana, jediný účastník ík a organikterá mluvila zasvçcenç, římně přeaËdokonce umçla Ýínsky, takže zátoři byli upřímně kvapeni, že dorazil orazil vůbec pĶsobila velmi dĶvçryhodnç. někdo. Pro jednoho dnoho návštěvCena: 500 zaË2 hodiny níka ale prý nemělo emělo cenu platit lektorku, takže akže mi namísto kursu nabídli, jestli bych si s nimi nedal lahvinku vína. Což jsem nechtěl. htěl. Napodruhé jsem dorazil také sám, ale e zřejmě už jim mě bylo líto, takže kurz proběhl a volná místa zaplnili majitelka studia, udia, pan technik a masérka, která měla tepláky naostro a hezky voněla. Platící návštěvník vštěvník jsem byl ovšem jen já.

CELKOVÝ DOJEM: CE Hlav dojem z kursu Feng Hlavní šui je ta takový, že je to učení pro normální žživot naprosto nepoužitelné. Pokud bych se podle něj rozhodl žít, tak bych se asi musel odstěhovat do Číny, kde podle všeho neuznávají staré věci a ze všeho ne nejraději všechno bourají a staví hezky nové nové.

KONKRÉTNÍ RADY: RA PRŮBĚH:

CO JSEM SI ODNESL POZITIVNÍHO:

„ZCELA UPěÍMNæ MI TO NEDALO VĵBEC NIC, ALE HEZKY JSME SI POPOVÍDALI AËDOZVæDæL JSEM SE, ŽE MÁM SPRÁVNæ POSTAVENOU POSTEL.“

Od l jjsem sii plánek Odnesl lá vlastního bytu rozdělený na devět očíslovaných čtverců a popsaný poznámkami, podle kterých bych si měl byt uspořádat. Už druhý den po kurzu mi poznámky přestaly dávat smysl, což je ale vlastně jedno, protože uspořádání čísel se neustále mění a měl by se měnit i byt. Co vím určitě, je, že je důležité mít místnost číslo 8 prázdnou, protože číslo 8 je číslo duchovní a jeho místnost se musí zaplňovat myšlenkami. Uprostřed bytu se potom musí zavěsit drahokam, nejlépe diamant. Poslední poznámka se týká orientace postele, kterou je nutné mít správně orientovanou podle světových stran. Což já naštěstí mám a spí se mi tudíž dobře.

Kurs začal orientací světových stran, na čemž prý Feng šui stojí. Podle kompasu paní lektorka rozdělila prostor domu na osm částí, protože období mezi lety 2004 až 2024 je zasvěcené osmičce. Ke svému zděšení zjistila, že centrální prostor s číslem 8, který má být vyhrazený rozjímání, meditacím a duševnímu rozvoji, vychází na záchod. To se mi osobně líbilo, protože na záchodě mě pravidelně napadají nejlepší myšlenky, ale podle Fengu šui to tak prý nefunguje a negativní působení záchodu se musí zneutralizovat

<

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


TÉMA

8

7

1

6

SUPER ŠARLATÁNģ

3

5

4 2

8

18


Následující seznam těch nejvykutálenějších z vykutálených, těch, kteří zbohatli na lidské touze hledat lepší život, lásku, chytřejší dítě či menší zadek, je důkazem, že na nejistých a ztracených lidech a jejich nenaplněných ambicích bohatnou nejen náboženské 2. BARBARA DE ANGELISOVÁ Expertka naËmuže sekty. Seznamte se s nejlepšími. Majitelka rozsáhlého impéria „naËvztahy“ vydçlala milióny dolarĶ naËbestsellerech jako 4. ROBERT TITZER Tajemství mužĶ, která by každá žena mçla Expert naËmiminka znát, Tajemství vášnç, Ýi dokonce Tajemství Profesor aËzakladatel ŏrmy Infant Learning života. Má centrum pro osobní rozvoj, dva Company slibuje rozvíjení miminkovských roky se objevovala naËCNN jako specialistka schopností prostĜednictvím pomĶcek, které naËvztahy. Üasto se oËní hovoĜí jako oË„jedné prodává. Svçtové renomé si získal díky zËnejvlivnçjších svçtových vztahových balíÝku, sËjehož pomocí se má nauÝit Ýíst psycholožek“. Co naËtom, že má zaËsebou iËnçkolikamçsíÝní dítç. Program Your Baby pçt manželství aËdiplom Can Read pĜedstavil vËroce 1997. Ambiciózní zËkalifornské Columbia 1. JOHN GRAY rodiÝové poËcelém svçtç balíÝkĶ doËroku 2003 Paciŏc University, instituce, Specialista naËvztahy skoupili pĜes 60Ë000. Každý stojí 200 dolarĶ kterou vËroce 2000 nechal aËobsahuje knížku, DVD aËrozkládací kartiÝky Nejvyšší soud zavĜít jako Jako osmnáctiletý absolvoval kurz se slovy, která vaše dítka Ýtou. Tedy Ýtou… „totální podvod aËtiskárnu transcendentální meditace aËnáslednç strávil Odborníci svornç tvrdí, že neÝtou, samozĜejmç, naËbezcenné vysokoškolské devçt let jakožto osobní asistent slavného pouze si spojí pĜedepsaná slĶvka sËtou kterou diplomy“. jogína Mahariši Maneše. VËroce 1992 vydal svou kartiÝkou. Kritici programu první knihu Muži jsou zËMarsu, ženy zËVenuše, zpochybĎují také to, že která se stala „populárním paradigmatem“ pro 3. KEVIN TRUDEAU bychom mimina mçli cviÝit Ĝešení problémĶ vËmanželském soužití aËsvému Odborník naËvše jako opiÝky aËnechat je autorovi vynesla 18 miliónĶ dolarĶ. DoËdnešního hodiny ÝuÝet naËvideo. Prodával pĜípravky proti plešatosti, kurzy naËzlepšení pamçti dne vydal Gray 16 dalších knih naËtéma „Mars aËinvestiÝní strategie pro obchodníky sËrealitami. Když mu aËVenuše“, veËkterých rozebírá kdeco vÝetnç to zatrhl soud, dal se naËknihy oËpĜírodní stravovacích návykĶ partnerĶ, založil vlastní léÝbç, nadváze aËdluzích. Je zaËnç stíhán institut aËvynalezl vlastní terapeutickou 7. DR.ËJOHN DEMARTINI témçĜ veËvšech amerických státech, ale metodu, prodává vlastní deskovou hru. Expert naËlepší život má svĶj rozhlasový poĜad, ví, jak aËkdy PĜestože mu akademické kruhy vytýkají Dnešní multimilionáĜ, majitel Demartiniho skonÝí svçt, stýká se se Ýleny Nového krátkozraké dçlení lidí naËpouhé dva stereotypy institutu, Demartiniho metody aËDemartiniho svçtového Ĝádu, prodává zázraÝný naËzákladç pohlavní pĜíslušnosti, má zĜejmç hodnotového urÝení, autor desítek knih facelift aËzázraÝnou metodu naËzískání odpovçá pro milostný život každého zËnás aËje oËÝemkoliv odËvydçlávání pençz až poËživotní fotograŏcké pamçti. Je multimilionáĜ. nejúspçšnçjším žijícím autorem non-ŏction mystiku, pĶvodnç nedokonÝil ani základní literatury. Jeho knihy hltají školu, Őákal se poËulicích aËvybíral popelnice. ÝtenáĜi veË40 jazycích. 5. KIM DRAKEOVÁ Následnç se osvítil, vystudoval biologii Odbornice naËhubnutí aËchiropraxi (odtud jeho doktorský titul) aËzaÝal chrlit moudra aËknihy. Milióny nešĨastných lidí 12. Ýervna 2007 vyšla naËobálce Women’s World Magazine si veË44 jazycích kupují jeho spisy oËtom, že fotograŏe štíhlé dámy sËtitulky: „Lepší než bandáž žaludku“ kËtomu, abyste byli úspçšní, si staÝí úspçch pĜát aË„Kim zhubla 100 kilo zaË11 mçsícĶ“. UvnitĜ se ÝtenáĜky aËnáslednç vizualizovat, odĜíkávat svá osobní seznámily sËdietou Kim Drakeové aËjejími dechberoucími zaĜíkávadla aËpsát si seznamy toho, co chcete. fotograŏemi pĜed aËpo. Úspçch pĜišel hned. ZaËmçsíc vybrala Kim zaËvstup naËdietní web pĜes milión dolarĶ. Jen ji nikdy nikdo nevidçl osobnç. Pozdçji se ukázalo, že Kim se jmenuje Heidi Diaz, váží 150 kilo aËjejí fotky „po“pocházejí zËwebu Ruské nevçsty. Dietu, kterou ordinovala, nikdy nedržela aËvçdçla proÝ. Podle odborníkĶ je zdraví iËživotu nebezpeÝná. Ani toto odhalení ale její dietní web nezniÝilo. ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

8. RANDY GAGE

MLM guru DoËtĜiceti se mu moc nedaĜilo. Nevychodil ani základku, vËpatnácti ho zavĜeli, neúspçšnç se pokoušel prorazit vËgastronomii. Pak objevil multilevelmarketing. NauÝil se, jak balamutit lidi, aby kupovali jeho zbyteÝné výrobky, napsal sedm knih oËosobním rozvoji aËpĜezdívá se mu „poradce milionáĜĶ“. Jeho uÝení spoÝívá vËtom, že každý má právo být bohatý. Každý, chápete? Protože každý je jedineÝný aËskvçlý. Tçžko Ĝíct, jestli je Randy ještç oËnçco skvçlejší, nicménç poradí každému se vším. AĨ už jde oËprosperitu, spiritualitu, vítçzství aËodpuštçní, životní poslání, osvícení Ýi sebevçdomí. AËtaké prorokuje, že doËdvou let padne euro, tudíž asi nebude bohatý (alespoĎ vËEU) už nikdo. AËpak se vËtom vyznejte.

6. ROBERT KIYOSAKI

Expert naËbohatnutí

Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta vlastnil dvç ŏrmy. Jedna vyrábçla pençženky pro surfaĜe aËdruhá triÝka sËpotisky. Obç zkrachovaly. Proto Kiyosaki zaÝal psát knihy aËtentokrát to vyšlo. Bohatého táty se prodalo pĜes 26 miliónĶ výtiskĶ. Jenže podle prominentního investora Johna T. Reeda aËnovináĜe Roba Walkera je to kniha plná nesmyslĶ, faktických chyb, špatných aËnebezpeÝných rad. Asi naËtom nçco bude. PĜestože zaËvíkendový semináĜ vybíral kurzovné 7000 dolarĶ, loni Kiyosaki zkrachoval potĜetí.

19


TÉMA

SCHODY K ÚSPċCHU Školitelé lepšího života neboli life koučové se šíří rychleji než chřipka v zapocené tramvaji. To by v tom byl čert, abyste to nedali také.

ZVOLTE SI OBOR Základní pravidlo zní: nebuďte příliš konkrétní. Když ze sebe uděláte poradce v barevné typologii, zaručeně narazíte na někoho, kdo bude mít načteno víc brožurek než vy a zdrbe vás na Facebooku, že nerozeznáte starorůžovou od lososové. Experta na filozofii barev ale tak snadno nikdo nenachytá. Když nevíte co, udělejte ze sebe „poradce v oblasti energií“.

ZVOLTE JMÉNO Základem úspěchu je vyčlenit se z masy, pročež si musíte vymyslet unikátní metodu a dát jí cizí, nejlépe latinské jméno. V každém případě za jméno napište takové to „r“ v kroužku.

NAPIŠTE SI WEBOVOU STRÁNKU Její účely jsou dva. Zaprvé sdělit zájemcům o poradenství své telefonní číslo a zadruhé v nich vzbudit dojem, že bez vaší metody nemohou dál v životě fungovat. Do záhlaví si určitě vetkněte svoji fotografii s uhrančivým pohledem, sekci „praxe“ zaplňte odkazy na celosvětově uznávané mudrce, u kterých jste studovali, a zbytek zaplňte nic neříkajícími frázemi typu „Fenoménem dnešní doby je změna“, nebo „Volba je jen na vás“. Hodí se rovněž citáty slavných osobností, nejlépe takových, které si sami vymyslíte (budete pak budit dojem, že jich znáte víc než kdo jiný). Když si nebudete vědět rady, zajděte pro inspiraci k zavedeným veličinám. Nevyčerpatelným zdrojem jsou například webové stránky tantrika, guru, spisovatele, cestovatele, fotografa a digitálního malíře, óm nadsamce Guru Járy.

ROZHOĎTE SÍTĚ Zaregistrujte se do všech internetových fór, facebookových skupin a podobných drbáren, kde se shromažďují vaše potenciální oběti. Založte si několik profilů, pilně přispívejte a komentujte sám sebe. V roli své hlavní postavy

20

OPRAVDOVÝ RECEPT NA ŽIVOT AmeriÝan Martin Kihn vydal knihu sËnázvem Hajzl: Jak jsem se stal šĨastným aËbohatým, aniž by mç kdokoliv zajímal. Zde je jeho zlaté desatero: 1. Hrajte to! TvaĜte se sebevçdomç aËasertivnç, iËkdyž jste veËskuteÝnosti srab. 2. Najdçte si vzory! Všímejte si, jak se chovají hajzlové uËvás vËpráci, vËtelevizi nebo naËulici. Kihn sám se prý hodnç nauÝil odËDonalda Trumpa. 3. NaplĎte si hlavu! Nejlépe agresivními myšlenkami pomocí „negativní meditace“. 4. StaĎte se alfa samcem! NauÝte se dominantní chování pozorováním psĶ. 5. Buáte rváÝem, neËmilencem! Využijte bolesti, kofeinu, Ýerveného masa aËboxu. 6. Nejevte zájem oËdruhé! Skákejte jim doËĜeÝi aËvždy aËzaËkaždých okolností mluvte nahlas. 7. Kritizujte veĜejnç! Podkopávejte aËurážejte druhé aËmanipulujte lidmi tak, aby se cítili špatnç. 8. SoustĜeáte se naËsvĶj cíl! Neztrácejte Ýas sËlidmi, co vám nemohou pomoci. 9. Nikdy neuznejte chybu! Pokud je to nutné, lžete. 10. Konejte aËnemyslete! Místo zpytování svçdomí aËtýrání se pocity viny jednejte.

udělujte dobré rady, pomocí ostatních aliasů šiřte vděk za existenci všespásné metody a adresu vašich webových stránek. Nezapomeňte si do přátel nasbírat co nejvíce celebrit z televizních seriálů, muzikálů a talentových soutěží. Budou se vám hodit.

USPOŘÁDEJTE KURZ Zvolte nosné téma (například práce s energiemi podle metody…), bookněte prostor (například ezoterickou kavárnu U Džoudyho) a pár týdnů před termínem všude oznamujte, že „už zbývá jen posledních několik míst“. Náplní kurzu si nemusíte moc lámat hlavu. Začněte vzájemným představováním, navažte povídáním o tom, co kdo od kurzu očekává, a než se nadějete, bude pauza na oběd. Po něm už stejně nikdo moc nevnímá, takže můžete zařadit cokoliv ve stylu: automatická kresba, asociační cvičení nebo skupinová regrese. Poté přikročte k individuální meditaci, při které polovina účasníků zaručeně usne a vy máte vystaráno. Po skončení kurzu napište pár oslavných recenzí a případné kritiky politujte, že jsou „uzavření“.

VYDEJTE KNIHU Po dvou, třech kurzech shrňte své zkušenosti do knižní podoby. První třetinu zaplácněte svým osobním příběhem, jehož ústředními body jsou „okamžik uvědomění“ a „první krok na cestě ke změně“. Další třetinu okopčete z libovolných knih vašich kolegů a zásadně ji strukturujte do „kroků“. Zbývající třetinu pak věnujte děkovným dopisům svých žáků, popřípadě sekci, kam si čtenáři zaznamenávají plnění „kroků“.

SPOJTE SE S CELEBRITOU Touto dobou už byste měli mít díky důslednému řiťolezectví zaháčkovaných pár celebrit. Tu, které jste vlezli do života nejhlouběji, požádejte, aby šla vaší knize za kmotra (kmotru). Když nikdo nebude chtít, zkuste Jardu Duška.

STAŇTE SE CELEBRITOU Nyní už jste nejen poradce, ale i publikovaný autor, který se stýká se slavnými lidmi a je opěvován ve veřejném prostoru. Není tedy důvod neatakovat masmédia. Digitální televize a rozhlasové stanice sice nikdo nesleduje, ale pokud se vám podaří získat dvacetiminutovku na TV Barrandov a záznamy házet na Facebook, jste prakticky za vodou. Oslavte to tím, že k cenám svých kurzů připíšete nulu.

<


ti cnos

ní zaĜíze n dĶc ak a ickém n n t o i j o v je i: D zdra chno sak e yt ve i y o r a : Vše dimenz t pob í ň K e Ĝ t do jiné p o d r o k k h i a e c J P eb PĜe Rob adimír dstatová: írání an Vl ata Po rti a um m s O : n á Re a Blechov ní Zdenk rt a znovuzroze Šrí Üinmoj: Sm Michel Odent: Znovuzrozený porod Robert Kiyosa ki: Bohaté dítç Alice M , chytré dítç Sean illerová: Dçts tví je dra Alex Convey ma ane Jan Firth : 7 návy b Hledá kĶ ús : ní cesty eF pçšný ein Kluci – k pravé Co s ma mu já c h t e e e nno nage to se rĶ vá: m nou Vše dçje chn ? o, c o by dívk am çla vçd çt o své mm ens trua Ýním cyk lu

dou

ám

neĜe

k

Ķcho li o d

du, e

u

bu ru a

u hod

mla

dý a

b

tý oha

on eb C

t

být zd

nou t,

DĵC

ího ovn h c u ní d u hle ňen ryc Z ky v ti v a í d avos ní iky çce evším yst n v s u m a k z é vç gov íbçh ly ve elin rituá b PĜ e n é v n n o a a hod na í ch PĜec í ňe neb dom a tajíc ç e é v ň v m mu né ozk zadke ň kým lapc Ķ šíĜe ová: R ç h t z c s o z ji :R m bo lay dçlá elehké : Co ago arc a–On Int inan B henson h c u jí r po Sh t S t e p ňeny chtç mální m, jakého vý ko Bre ackĶ: Nor ta , ňem Iva M tz: Buá silným mu Elliot Ka lého uÝení Media Empire: Techniky rych Christiane Stenger: Jak si vyb udovat fantastickou pamçĨ Helmut E Zbynç rb: Násilí ve škole a jak mu Ýe Ma k Siege lit How rek Mat l: Jak hleda t ç a j Ra ard k n a a jí : t Vše zamçs nd C. C o pĜi yG tnání jíma age utler: cím Ces : Pr p t o a h oÝ ovor ke š jste u tçst tak ívp ráci hlo upí , ne mo cní ab ez p enç z?

ŠKOLA

KA

HY TA

DæT S

TVÍ

D HO

ZROZENÍ

RA RIÉ

T SMR

ice ntu mi í n vá silo í ze n á pív dos

VZ

rav

ýa

p

lný e

ravé ho

ner

gie

po c

elý

ňivo

í

nut

stár

m tný Ĩas ra š tne par niti uÝi ak bJ ane na á ňe çj nal ro n ší p oko jlep ad u e n asm Ýin bi Ý – To u org : Ba lní sex ském rá k ňen ová a t rnk v á : O : Ces ra T r g o tová x zích e Klá n i a B o a P o u p ç rských vzta ušný s So Gai y v partne n: Výb a problém Julie rd Emerso konŐikty Richa tçjková: Jak Ĝešit y Erika Ma ace – svçtový prĶvodce vibrátor Joani Blanková: Dobré vibr Allan Pease: ProÝ muňi lňou a ňeny pláÝou? Pe tr L e it Mare ner: PrĶvodce rozv odem Ja k Blatn ý r : K r ize stĜ Je o s l a v edníh Da rome JeníÝek o vçku : n B Ň e M n avp ille urne: Ĝech r : Jak Tajems odu tví z zhu d b

as to Ý na u ám ebo nem mi s ale te sa ot, buá j ň iv ní a svĶ hod nit být zmç aĎte Ĝest hci e: C rg: P bou irtu práci n V ’Ansem u ç ra v ree t kolego Do mas d ebedĶv ikanova š e s te Tho a y l o r : S Nenech situaci R o s T Svobodová: mkoliv v kaňdé jistç mluvit s ký Lenka tová: Jak sebe Emma Sargen Ralph Frenzel: Poprvé šéfem Yveta Rychta Ĝíkov á: Kr iti ko Ha u a pochvalou k vy r o ld šší motivaci za Rob S. Kushner: mçstnancĶ ProÝ se Ol e r t K i y o zlé v s ç a c i k s S iver távají d i : K a n obrým li dra uhn: D Co máte dem? vçdçt okon L. B , ne a r ň o l ý z a w s Ýnete v Ķd no c podn v e á ane : Ja ikat b Ja k po k zís k a t kaňd ou ň en zna tn

ebe

z

pe Ý néh o

m

u ňe dĜív ,

neň

iluj

eré

ete

u, po kt

se z am

touň íte

KOLOBċH ANEB NÁVODY NA CELÝ ŽIVOT Nevěříte, že se celá vaše pozemská pouť dá prožít podle příruček? Tak mrkejte na drát.

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


TÉMA

KDYŽ JE VŠECHNO V KOPRU, STOUPNĖTE SI NA LEVOU NOHU, PRAVOU RUKOU

SE CHYTNĖTE za levé ucho a pravou nohou dėlejte ve vzduchu co nejvėtší osmiĀky. Ne že by to nėĀemu pomohlo, ale pʼnestanete myslet na blbosti a zaĀnete skuteĀnė hledat

ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHU Stáhněte si aplikaci Layar a zkuste ji na protější stránce

22


Ä&#x152;iliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


ŠMRNC

Já to balím Svçtlý kabát na míru, JanaËMinaĜíková Üerné tílko, Jana MinaĜíková Sandálky, HË&ËM

24


Cesta z mėsta Do přírody nemusíte nutně vyrazit oblečená jako lesní žena. Módní bloggerka si vybrala modely od návrhářky Jany Minaříkové. A jsou to takové kousky, že budou všichni kanci čubrnět. Fotil: Michael Kratochvíl Líčila: Lucie Průžková Modelem stála a oblékala se: Beata Kaňoková z fashionpicanteria.blogspot.com Na oblékání dohlížela návrhářka: Jana Minaříková Zařídila: Lenka Ciznerová

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


ŠMRNC

U potoka Kožené sako na míru, Jana MinaĜíková Šaty, HË&ËM

26


Ä&#x152;iliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


ŠMRNC

28


vlevo Než vyrazím dál Proteinové triÝko s uzlem, Jana MinaĜíková KraĨasy, Zara PsaníÝko, Rachael Ruddick

Co jsem si vzala sËsebou Zrcátko, mám ho od dçtství a za tu dobu už tĜikrát zmçnilo barvu, KachniÝku Bud Duck jsem dostala kdysi k VánocĶm, Chlupatý pompon, vintage zËjednoho žižkovského sekáÝe, Nikon, mĶj první foĨák na kinoŏlm, který jsem dostala od maminÝina pĜítele, Telefon od Nanovo, Budík z bazaru, Ken, mĶj historicky první Ken, kterého jsem dostala ve svých 24 letech od pĜítele

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


ŠMRNC

30


U ohnç Üerné Ýlençné kalhoty na míru, Jana MinaĜíková Podprsenka, Intimissimi Balerínky, Zara Škraboška, HË&ËM StĜíbrný náramek, HË&ËM (fashion against AIDS)

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Stáhněte si aplikaci Layar a zkuste ji na téhle stránce

31


POKEC

Nechci být na premiéře v plechovce Než jsme dopili kávu, definitivně jsem se přestal bát stáří. Nikdy jsem nepotkal tak moderního osmdesátníka, jakým je Vlastislav Toman. Kdysi dávno (moje matka nosila plíny) začal psát do dětského časopisu ABC. Pak ho přes třicet let řídil a udělal z Ábíčka legendu. A dodnes pro něj píše. Text: Goča Komárek Foto: Petr Kurečka

stěžovat. Ubývá nás – teď jsme měli po pě tašedesáti letech maturitní sraz s průmyslovkou a  z  padesátičlenné třídy žije posledních devatenáct lidí. Takže vy jste studoval průmyslovku a skončil jako novinář? Ano, elektrotechnickou, měl jsem se stát konstruktérem. Hned po maturitě jsem nastoupil do Škodovky, ale za pár let bylo všechno jinak, začalo mě živit psaní. Měl jste pro novinařinu, určenou dospívajícím dětem, nějaké předpoklady? Několik ano. Patřím ke  generaci, která hodně četla Foglara, jako kluk jsem vlastně zažíval jeho literární začátky. Bylo mi devět, když brácha přinesl knihu povídek Tábor smůly, brzy jsem hltal Hochy od Bobří řeky, kupoval časopis Mladý hlasatel… Taky je pravda, že jsem míval ve škole dobré slohy. Po válce pro mě byl důležitý časopis Vpřed, ve kterém byl znovu

Počkejte, já si jen něco poznamenám do mobilu… Máte telefon s internetem? Schválně si tam zkuste nahrát aplikaci s mým komiksem o Malém bohovi a Kruanovi, tady máte adresu. Je to i v angličtině. Eeee děkuju. Vy používáte tyhle technologie běžně? Jste třeba na Facebooku? No ovšem, s počítačem pracuju tak patnáct let – mám už třetí. Večer vás požádám o přátelství, ale teď řekněte: Čím to, že jste tak akční? Nevím. Sport? Přísná životospráva? Nebo naopak drogy? Nic z toho. Snad mi pomáhá, že jsem někdy v šedesáti přestal svůj věk počítat; rozhodně si každý den nepřipomínám, kolik mi je. Ano, taky se ráno mrknu do zrcadla a občas mi ujede vyděšené „hergot!“, ale zároveň si uvědomuju, že na svých čtyřiaosmdesát roků špatně nevypadám. Na třídních srazech musíte být úplná hvězda. Nepřehánějte, i já už mám své choroby. Ale mezi bývalými spolužáky si opravdu uvědomím, že si není nač

>

32


Stáhněte si aplikaci Layar a zkuste ji na téhle stránce

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


POKEC

„KDYBY TAKOVÝ ÜASOPIS VYCHÁZEL NAËZÁPADæ, JSTE MILIONÁěEM…“

Jaroslav Foglar. Do jisté míry to byla inspirace pro budoucí ABC – a já pro Vpřed roku 1948 napsal svoji první povídku. Ta rozhodla o vašem profesním osudu? O něm rozhodl tehdejší šéf plzeňské redakce Mladé fronty, který se jmenoval Ludvík Mištera. Budoval si partu dopisovatelů a jednoho dne mi řekl: „Vlastíku, přece nejsi tak hloupej, abys neuměl napsat zprávu!“ Tahle věta způsobila, že jsem vybočil z dráhy konstruktéra směrem k žurnalistice – v Mladé frontě jsem se stal externím zpravodajem, na vojně pak pokračoval v Obraně lidu a v Rudé zástavě, o které psal můj kamarád Švandrlík v Černých baronech… No a roku 1956 jsem přišel do vznikajícího Ábíčka. Měl to být časopis pro děti se zaměřením na techniku, takže se hodila dokonce i moje průmyslovka. Ábíčko nebylo jen pro mladé techniky, ale taky pro přírodovědce. I k přírodě jste měl vztah? Králíka od koně poznám, ale jinak jsem na to měl lidi. Co si dneska vybavíte, když se zeptám na první číslo ABC z ledna 1957? Děsný fofr. Měli jsme dát dohromady časopis, který tu zatím nebyl. A teď si představte, jaký to byl novinářský pravěk – zatímco dnes je časopis vytištěný za pár hodin, tehdy byla výrobní lhůta měsíc. Vzpomínám na chvíli, kdy grafik konečně přinesl pár výtisků přímo z rotačky, seděli jsme vedle tiskárny, ve smíchovském hostinci se symbolickým jménem U Čísla 1, a čekali, co časopis udělá na trhu. A? V Praze byl vyprodaný za pár hodin. Jinde za dva, nejhůř za tři dny. Čím jste si ten úspěch vysvětlovali? Časopis byl nový, barevný, děti v něm našly techniku i přírodu, k tomu hodně obrázků… Hned od počátku tam byl třeba komiks. Dneska to zní jako samozřejmost, ale tehdy… Brzy jste se stal šéfredaktorem a popularita Ábíčka rostla. Měl jste na to taktiku? Snažili jsme se vymýšlet nová a nová překvapení. Vědět, co děti zajímá. Třeba roku 1963 vypukla v Československu mánie kolem filmového Vinnetoua. Tak jsem sehnal spoustu kvalitních obázků a Ábíčku se díky nim okamžitě

nás trochu chránilo i to, že soudruzi z nejvyšších postů měli děti nebo vnoučata a těm se ábíčko líbilo, proto jim ho nosili (dostávali časopis na  stůl). Na  rozdíl od dneška se tehdy naopak kladně hodnotilo psaní o dětech, jejich činnostech a lidech, kteří je vedli. VLASTISLAV Pokud si vzpomínám, ještě TOMAN víc se Ábíčko proslavilo Sedmnáctého Ýervence 1929 vystřihovánkami. se vËPlzni narodil chlapec, Ano, skvěle je připravoval archikterý se mçl jmenovat tekt Richard Vyškovský a řada Vlastimil, jenže matrikáĜ dalších. Pro desátý ročník jsme kĜestní jméno popletl. hledali nějakou novinku a s vystřihovánkami jsme se tak trochu PoËválce dçlal tĜi roky nechali inspirovat u východoněkonstruktéra vËplzeĎské meckého časopisu Frösi, se kteŠkodovce, zároveĎ zaÝal rým jsme byli partneři. externç spolupracovat Například já nebyl moc šikovný, sËMladou frontou. VËletech a tak se mi líbilo, že u Ábíčka 1953 až 1956 byl kulturním občas máte dárek. To bylo něco redaktorem Ýasopisu Rudá ojedinělého, nepletu se? zástava. Od roku 1972 to byly pravidelné Koncem roku 1956 se stal přílohy, takzvaná Déčka: dárky. jedním ze spoluzakladatelĶ A znovu to od nás chtělo nějaké Ýasopisu ABC mladých nápady, což, obávám se, dneštechnikĶ aËpĜírodovçdcĶ, ním dětským časopisům chybí. odËroku 1959 doËroku 1992 My to dělali tak, že jsme třeba byl jeho šéfredaktorem. psali reportáž o továrně na tužky, ale nejdřív jsme řekli: „Napíšeme, Celý život píše komiksy aËsci-ŏ jak vyrábíte tužky, a vy nám za to povídky. Roku 2007 mu vyšla vložíte jednu do každého časovzpomínková kniha MĶj život pisu.“ Vyšlo to, děti měly radost. sËABC – ábíÝkem. Nebo když jsme chystali článek Vlastislav Toman je ženatý, o semenech rostlin, taky jsme je má tĜi dcery, šest vnouÝat. přibalili: „Blíží se máj, ozeleňte si okna, vypěstujte něco!“ Jindy jsme v rámci ochrany přírody nabízeli semena borovice vejmutovky, které podle všecho dodnes někde rostou… V tomhle jsme se lišili od jiných časopisů.

zvýšil náklad o víc než deset tisíc kusů. Navíc přibylo děvčat – jednoduše proto, že se jim Vinnetou s  Old Shatterhandem líbili. To stačilo otisknout fotky z filmu?! Pod nimi jsme měli úryvky z románu. Vinnetou u nás vlastně vycházel i na pokračování, takže si ho děti mohly vyndat z časopisu a svázat. Tehdy tím opravdu žily. Hlavně v padesátých letech jste jistě byli pod přísným dohledem komunistických schvalovatelů. Museli jste často dělat ústupky? Psát věci, za kterými jste si nestáli? Bylo asi dobře, že jsme začali vycházet až v lednu 1957 a věnovali se vědě, technice a přírodě. Tehdy jsme díky tomu docela dobře „proplouvali“ do volnějších let šedesátých. Horší byla až léta sedmdesátá, kdy se to řešilo i tak, že se k normální reportáži například z továrny přidal nějaký ten tehdejší odznak či symbol sjezdu, výročí, a tiskový dozor už to neřešil. I když párkrát zahrozili! Snad

34

>


Ä&#x152;iliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC

Jaké dárky měly největší ohlas? Namátkou vzpomínám na takový klíč, který se dal nasadit na tubu se zubní pastou, abyste ji mohl vytlačit lehce a do poslední kapky… Nebo jsme zjistili, že když vsunete brok do kapsle na léky, začne vám poskakovat, takže jsme v Ábíčku měli skákající pilule. Výsledkem bylo, že v sedmdesátých letech už Ábíčko znal každý kluk a polovina holek. Byl jste díky tomu vy, šéfredaktor, bohatý? Obletovaný ženami? Pokud jde o ženy, tak bohužel – na jednorázovky já nikdy nebyl. Stejně tak jsem nezbohatl, ale snad jsem aspoň pomohl vytvořit legendu. K nám do redakce jezdili i kolegové ze Západu, a ti se kolikrát divili: „Kdyby takový časopis vycházel na Západě, jste milionářem...“ Nám stačilo, že jsme od těch sedmdesátých let dostávali pravidelně třinácté platy. Celý život se věnujete generaci dospívajících dětí. Jsou ty dnešní o hodně jiné, než jste býval třeba vy? Děti jsou stejné – mění se jen prostředí, ve kterém žijí. Přičemž Kruan by se snad měl objevit i v kinech, připravuje My nebo naše děti jsme měli výhodu, že jsme si pořád ho producent a režísér Tomáš Krejčí. Ale je to náročné, tak hráli v přírodě. Když vezmu rodnou Plzeň, tak tam dnes občas říkám: „Hele, ale já na té premiéře nechci být v plekouknu na paneláky a řeknu si, aha, tady přece bývaly chovce, rád bych Kruana viděl živýma očima“. Věřím, že lomy, ve kterých jsme měli divočinu, tady zase každé jaro se to brzy podaří dotáhnout. zaplavené pole, kam jsme se choNa čem pracujete teď? dili brouzdat, a dnes je tu asfalt… protože jak je celá doba uspěchaná, tak se i ony vezou. V Ábíčku mi dovycházel komiks Měli jsme své party a četli časo- Číst tlustou knihu? To je zdlouhavé a namáhavé. Pirátova dcera, tak už dělám pisy nebo knihy, které na nás měly Co třeba Harry Potter? na dalším. A v nakladatelství XYZ vliv. Což dnes chybí. Médií je dost, To je výjimka. Děti přirozeně tíhnou k fantazii a tu jim připravujeme k Vánocům Zlatou ale chybí jednotící motiv. Všechno takové příběhy, jako je Harry Potter, nabízejí v podání, knihu mých komiksů s kompletje moc roztříštěné. které je jim blízké. Dokážou se dokonce personifikovat ním Malým bohem a Kruanem Foglar definitivně zestárl do svých hrdinů, oblékají se tak i chovají. Platí to i pro ty i dalšími příběhy. a nemá u dětí šanci? starší, kteří už milují a obdivují hrdiny ze Star Treku, Star Má vůbec smysl zeptat se, co Bohužel. Jeho pravdy by měly Wars a podobných příběhů. Zajděte se podívat na různá bylo vaším životním úspěchem? platit věčně, buď čestný, pomá- setkání, cony a festivaly fantasy. Vlastně to dělal i Foglar Jednoznačně časopis, o  ktehej slabším atd., ale jazyk je bohu- ve svých příbězích. Mění se jen prostředí a prostředky té rém mluvíme. Pokud byl Foglar žel zastaralý a zdá se, že generace které doby. I přes výjimky, jako je Harry Potter, komiks hrdý na Mladého hlasatele nebo foglarovců, k jejímž představite- nahrazuje knihy. Fantazie zůstává. na Vpřed, já se snad nemusím lům patřím, vymírá. A nový Foglar Komiks je vaše parketa – kdy jste vymyslel první? stydět za Ábíčko. Bylo to výjise už neobjeví – ani při své slušné Nějakým nedopatřením hned v prvním ročníku ABC. mečné, roku 1989 jsme končili fantazii si neumím představit, Komiksy jsme tam chtěli, vždyť jsme sami byli odkojení s nákladem 315 tisíc kusů. Nikdo s čím by měl přijít. Dnešní děti Rychlými šípy, a povedlo se nám je prosadit, nepřející době nespočítá, kolik lidí v tomhle státě nejčastěji sáhnou po komiksu, navzdory. Bylo to jedno z těch překvapení, která Ábíčku Ábíčko zná – ale budou jich jistě pomohla. Můj první se jmenoval Za tajemstvím hlubin milióny. a od té doby mám za sebou přes čtyřicet různých sérií. Nejslavnější byl který – Strážci? Ti byli hodně oblíbení, protože navázali právě na Rychlé šípy, ale opravdu nejpopulárnější série jsou Příhody Malého boha, Příchod bohů a Kruanova dobrodružství...

<

36

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


   

 

!"      

    

  

 


ZOOM

38


Stejně jsi jenom tlusťoška! Mysleli jste si, že s anorexií se hlavně bojuje? Chyba. „Anorexie není nemoc, ale životní styl“ nebo „Pokud se chcete uzdravit, odejděte,“ hlásají stovky webových stránek, které se souhrnně označují jako pro-ana. Neboli pro anorektické. Text: Natálie Veselá Foto: Profimedia

Tyhle osobní blogy, kterých je dost i s koncovkou .cz, navštěvují ženy a dívky, které rozděluje vzdálenost, věk i vzdělání. Sdílejí na nich boje, cíle, vítězství a prohry na  anorektických misích k devastaci vlastních těl. Pokud BOHYNĚ BLITÍ jste o nich nikdy neslyšeli, nejste Pro-ana stránky slouží k tomu, aby anorektický svět popusami. V češtině existuje k tématu larizovaly a sdílely se zbytkem světa jeho velmi specifické jediná bakalářská práce. O nebez- znaky. Mezi ty patří mystické postavy Ana a Mia, na které pečí, které pro-ana blogy před- se holky, co vydrží týden nic nejíst, všechny do jedné odvostavují pro náhodnou návštěvnici lávají. Ana je něco jako bohyně anorexie a Mia zase vládne surfující po síti, se skoro nemluví. bulimii. „Pokojně se odevzdám do Aniných rukou, neboť vím, že ona na mě dohlédne, postará se o mě a nenechá mě znova padnout na dno. Ona jediná ví, co je pro mě nejlepší a já ji budu následovat, kamkoli bude chtít,“ modlí se jedna z bloggerek. Jiná publikuje dokonce dopis od fiktivní Any. Píše se v něm: „Myslím, že se můžeme stát dobrými partnery. V blízké budoucnosti do tebe budu investovat hodně svého času a totéž očekávám od tebe.

>

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


ZOOM

Umožním ti přestat myslet na věci, které tě stresují. Vztek, smutek, zatracení a osamění se mohou zastavit, protože já je vezmu pryč a naplním tvou hlavu kalorickými výpočty. Jen o mně nesmíš nikomu říct.“ Mia zase na růžové a kytičkované stránky přispívá podrobnými návody na to, jak efektivně vyvolat zvracení včetně takových rad jako využívání kartáčku na zuby či „malého předmětu“ přivázaného na vlasec.

ČTYŘICET KILO INSPIRACE

Dosáhněte svých cílů...

Aniny stoupenkyně se navzájem poznají podle červeného náramku, zatímco bulimičky prý nosí fialový. Vypadá to jako jakýkoliv jiný dívčí fanklub, jenže v tomhle jde o život. K nošení náramků se bloggerky navzájem vyzývají také proto, že kdykoliv se v jejich nositelce ozve pud sebezáchovy, pohled na zápěstí jí vrací odvahu pokračovat v započaté sebedestrukci. Bloggerky si vzájemně gratulují k jídelníčkům, na kterých se třikrát týdně pětkrát denně objevuje sladké nic, závidí si silnou vůli a odvahu

trpět pro krásu. „Kosti říkají, kdo jsi, tak je ukaž,“ je jedna z největších kravin, které v těchto vodách kolují jako motivační fráze. Pokud některá hladovějící selže a spořádá o suchar navíc, Kit Kat nebo tyčinku Mars, dostane se jí podpory, lítosti a ujištění, že takového pochybení se napříště určitě vyvaruje. Další velkou motivací je povinná rubrika každého pro-ana blogu, a sice tzv. Thinspo neboli Thinspiration. Jde o fotogalerie narvané vyretušovanými fotkami superštíhlých modelek a celebrit, skutečné vyzáblé holky a kůží potažené kostry. Thinspo lze také rozdělit na podrubriky se zaměřením na paže jako párátka, vystupující klíční kosti nebo vylezlé kyčle či další části těla, které představují ideál, jehož chtějí bloggerky dosáhnout. Sluší se také v záhlaví blogu uvést své míry, stanovit si cílovou váhu a tu v průběhu hubnutí neustále snižovat. 50 kg, 47 kg, 45 kg a tak dále.

40

KDYKOLIV SE OZVE PUD SEBEZÁCHOVY, POHLED NA ZÁPæSTÍ JÍ VRACÍ ODVAHU POKRAÜOVAT…


JEN CHCI BÝT ŠŤASTNÁ

VE SVæTæ NABLÝSKANÝCH MÓDNÍCH MAGAZÍNĵ POSEDLÝCH DOKONALOSTÍ MAJÍ ZA TO, ŽE KDYŽ NEBUDOU OPRAVDU HUBENÉ, NESTOJÍ VĵBEC ZA NIC.

Jsou to jen pubertální manýry, z toho vyrostou, napadá vás možná. Skutečnost je ovšem mnohem komplikovanější. Pro-ana blogy poskytují kromě jiného svým návštěvníkům také poměrně hloubkovou sondu do duší autorek. Většina z nich se upíná k hypotéze, že čím hubenější bude, tím šťastnější a hodnotnější se bude cítit. A pokud se jim to nedaří dostatečně rychle, efektivně a bez zaškobrtnutí o Kit Katy a Marsy, jejich sebehodnocení klesá. A následuje přísný trest v podobě hladovky či půl lahvičky projímadla a 150 sedů lehů. Některým je čtrnáct a jiné mají vysokoškolský titul. Proč tyto dívky a ženy staví váhu, respektive neváhu nade všechno ostatní a v bezvýhradné poslušnosti Aně je nemůže zviklat vůbec nic? Proč je „lepší být mrtvá než tlustá“? Ve světě nablýskaných módních magazínů posedlých nedosažitelnou dokonalostí jsou přesvědčeny, že pokud nebudou hubené, nestojí za nic. Všichni ti úspěšní, bohatí a krásní lidé jsou přece hubení. A tak postupně odstřihávají kamarády, vyměňují si tipy, jak Anu utajit před rodinou i lékaři, věnují jí veškerou svou energii. S podporou blogů v tom nejedou samy a případné komentáře, že by se měly zamyslet, shazují ze stolu: THIN „Stejně jsi jenom nepřející tlusťo(HUBENÁ) ška, co se neumí ovládat.“

USA 2006

ZAKÁZAT TO? Pro-ana stránky mají neblahý vliv především na děti a jedince, kteří mají k poruše příjmu potravy již našlápnuto. Navzdory peticím a tlakům organizací na pomoc takto postiženým však stále existují a zřejmě existovat budou. Některé sociální sítě, například My Space, zastávají názor, že rozlišit mezi stránkami nabízejícími pomoc a pro-ana blogem je příliš složité, a také někteří experti varují, že represe povede jen k tomu, že se komunita ještě více semkne a zatvrdí. Tumblr, americká platforma pro bloggery, zablokovala všechny pro-ana blogy v únoru 2012. Po ní totéž uničily i Instagram a Pinterest a mažou cokoliv označeného jako thinspirace. Facebook ruší pro-ana účty již od roku 2008. K ničemu to ale moc nevede. Majitelky zkrátka přesunou stránky jinam nebo vymažou klíčová slova, a než je cenzoři vystopují a zablokují, trvá často měsíce.

<

Dokumentární snímek popisuje život ÝtyĜ žen, které žijí s anorexií. Jedna pĜežívá jen díky výživç z implantované trubice. Další se trestá na tçle za každý snçdený kousek jídla. V jediné rodinç trpí anorexií matky i dcera. Každá sedmá žena s touto diagnózou umírá.

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


Všude dobře, doma nejhůř Kdekdo se stará o čistý vzduch v ulicích. O křišťálovou vodu na horách. O to, aby bio krávy nežraly zaprášenou trávu. Bohužel, nejvíc jedů na nás ani zdaleka nečeká pod širým nebem. Text: Natálka Veselá Foto: Michael Kratochvíl

42


KÁCÍME MODLY

J

NEJÜASTæJŠÍMI PěÍÜINAMI OTRAV JSOU LÉKY DOSTUPNÉ VE VOLNÉM PRODEJI, KOSMETIKA A ÜISTICÍ PROSTěEDKY.

estli si myslíte, že se před zkaženým vzduchem, otrávenými vodami a nebezpečnými částicemi schováte mezi čtyřmi stěnami, jste na omylu. Ze studie amerického Silent Spring Institutu vyplývá, že ženy, které pracují doma, mají proti těm, co docházejí do  zaměstnání, o 55 % vyšší pravděpodobnost onemocnění rakovinou následně vydala doporučení obyprsu. A taky, že v průměrné domácnosti jsou hodnoty vatelům opustit tato formaldevýskytu rakovinotvorných chemikálií 200–500× vyšší než hydová doupata pokud možno kdekoliv venku. Koneckonců 91 % všech pacientů hosco nejdříve. Útěchou v tíživé chvíli pitalizovaných s otravou k ní přišlo doma. vám budiž fakt, že jak vaše dřePodle amerických výzkumníků postrádá 80 % výrobků votříska stárne, formaldehydu s obsahem nebezpečných chemikálií informace na obalu, ve vašem životě ubývá. jen necelých 20 % jich bylo skutečně testováno na akutní Podobně je to třeba s koberci. Ve chvíli, účinky na lidský organismus a méně než 10 % na následky kdy si nový koberec doma rozbalíte a on se chronické. Většinou jde o pomocníky, které používáme poprvé setká s přímým slunečním světlem, se denně. Nejčastějšími příčinami otrav jsou léky dostupné z něj můžou začít linout jedovaté látky označove volném prodeji, kosmetika a čisticí prované anglickou zkratkou VOC (Volatile Orgastředky. Ale nebezpečné můžou být i vaše jsou ještě v pořádku, problém, nic Compounds). Patří mezi ně i náš známý který díky nim ve vaší domác- formaldehyd a jsou to sloučeniny schopné ponožky, koberec nebo kachnička do vany. nosti vzniká, se jmenuje formal- reagovat za přítomnosti slunečního záření dehydové pryskyřice. Těmi jsou s oxidy dusíku. Najdete je v některých barLEPIDLA, CO JSTE SI NEKOUPILI Těžko byste u nás hledali domácnost, která totiž lepené. Vystavení se formal- vách, lacích a lepidlech. No a ta lepidla zase nepoznala dřevotřísku. Vyrábí se z roztříska- dehydu způsobuje záněty spoji- v některých kobercích. Ve vyšší koncentraci ného dřevního odpadu a ovládla naše domovy vek a pálení v očích a hrdle, potíže VOC ohrožují lidské zdraví, a přestože vědci již v 70. letech, kdy se vedle plastů používala s dýcháním a astmatické záchvaty. konkrétní účinky teprve zkoumají, Americká skoro masivně. A oblíbili si ji nejen šetřílci. Je Ví se, že je také příčinou rakoviny agentura na ochranu životního prostředí z ní kdeco, kuchyňské desky, interiérové dveře, u domácích zvířat, a nabízí se tedy eviduje případy otravy v souvislosti s novými nábytek a ve starších domech a bytech často otázka, nepůsobí-li stejně i na lidi. koberci. i izolační panely a obklady. A proč ne, je to levné a vlastně i ekologické. Nebo ne? Třísky MEXICKÝ SYNDROM Americká agentura na ochranu životního prostředí odhaduje, že právě dřevotříska, respektive formaldehyd je největším znečišťovatelem vzduchu v domovech, zvyšuje jeho teplotu i vlhkost. Opírá se přitom o studii, kterou v únoru 2008 vydala americká Centrála pro prevenci nemocí. Podle ní se u obyvatel Mexického zálivu, kteří byli po hurikánu dočasně ubytováni v karavanech, kde bylo na velmi malé ploše z dřevotřísky skoro všechno, silně zvýšila nemocnost. Centrála

>

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


KÁCÍME MODLY DALŠÍ ČÍSLA

100Ë000

RĵZNÝCH BAKTERIÍ NAËCM2 OBSAHUJE BæŽNÁ HOUBIÜKA NAËMYTÍ NÁDOBÍ. JEDOVATÉ ČISTO

100×

Nemáme teď na mysli čističe zaprasených grilů, savo, protiplísňové postřiky a výrobky způsobující genocidu bakterií v toaletních mísách. O těchto supermega silVÍCE TOXICKÝCH LÁTEK ných prostředcích tak nějak tušíme, že půjde o pěkné NAJDETE VËLIDSKÉM TæLE svinstvo. Ale co třeba takový osvěžovač vzduchu? VËTUKU NEŽ VËKRVI. Věděli jste, že funguje díky nervy umrtvujícím chemikáliím, které paralyzují váš čich a obalí vnitřek vašeho nosu do olejového filmu? A že sestává převážně ze dvou hlavních chemikálií, kterými jsou vysoce jedo- LÁTEK ZE ZHRUBA 100Ë000 vatý ethylenglykol a organické terpeny, které jsou samy CHEMIKÁLIÍ, KTERÉ SE o sobě sice neškodné, ale při styku s ozónem ve vzdu- DOSTÁVAJÍ NAËSOUÜASNÝ po celém světě, mají ale i svou temnou stránku. Ta se jmenuje polybromované difenyl étery, zkráceně chu se mění na jedy taky? K tomu připočítejte uzavřeKOSMETICKÝ TRH, SE nou nevětranou místnost, kde se osvěžovače obvykle NIKDY NETESTOVALO. PBDE, a víme o ní zatím tolik, že způsobuje vývojové používají, a máte znečištění vzduchu jako hrom. problémy u zvířat. Konkrétně tedy poruchy paměti Perfektně vyleštěný nábytek je zcela určitě chlou- CO JE TRICLOSAN a učení, nižší počet spermií a horší funkci štítné žlázy bou každé hospodyňky, ale možná byste ho měli radši Tzv. antibakteriální houbiÝky u myší a potkanů. Další studie, zatím nepotvrzená, upatlaný. Proč? Toxiny, které dýcháte, když používáte spojuje PBDE se zvířecí rakovinou. U lidí se tato cheubytují bakterií ménç, ale leštidlo na nábytek, zahrnují propan, butan, nitrobenmikálie dostává do těla vzduchem a usazuje se přeobsahují toxiny jako triclosan. zen, terpentýn, těžký benzín, morfolín, ropné destiláty devším v ženských dělohách a mateřském mléku, a znovu náš rakovinotvorný formaldehyd. Díky svěží Tuto vysoce dráždivou chlorovanou odkud cestuje dál do těl našich miminek. Preventivní vůni citrónu o tom ale nemáte ponětí. Drtivá většina testy Americké centrály pro prevenci a kontrolu choslouÝeninu neodbourá pĜíroda výrobků na čištění oken obsahuje silně dráždivý čparob odhalily zvýšené množství PBDE v tělech téměř ani poËtĜiceti letech. Kromç vek. Tablety či prášek do myčky jsou často barvené barantibakteriálních mýdel, deodorantĶ, všech testovaných jednotlivců. Nyní se hodlají zasavami na bázi dehtu a obsahují kvarterní amoniovou sůl dit za to, aby se tyto samozhášecí přísady dostaly past naËzuby, holicích krémĶ, ústních kvaternium 15, která vylučuje – co jiného než formaldemimo zákon. Technologická univerzita v australském vod aËÝisticích prostĜedkĶ se jí hyd. Tomuto spornému konzervantu je ovšem složité se napouštçjí také ponožky, hraÝky, ložní Queenslandu upozornila v roce 2007, že nebezvyhnout, i když myčku nevlastníte. Je vcelku standardní pečné lidskému zdraví mohou být také některé tisprádlo, pytle doËodpadkových košĶ. složkou mimo jiné šampónů, dospěláckých i dětských kárny, ať už laserové, nebo inkoustové. V závislosti MĎamka! a kojeneckých pleťových vod, krémů proti stárnutí, dětna typu, stáří a kvalitě toneru vypouštějí totiž při tisku ských ubrousků, prášků na praní, deodo vzduchu emise ultrajemných čásdorantů, očních stínů a tělových olejů. Zároveň se jedná o nejčastější příčinu kontaktní der- tic, které dýcháte. A ohrožujete tak matitidy u dětí i dospělých. Denní vystavování se výdo- své plíce a srdce. bytkům domácí chemie může vést až k selhání jater, Náš výčet zdaleka není kompletní. respiračním problémům, poruchám nervového sys- A to se už vůbec nezabýváme tím, tému a v neposlední řadě rakovině. že v domácnosti se odehrává taky drtivá většina vážných úrazů. Neměli NESHOŘÍTE, ALE… bychom těžiště zájmu o bezpečné Nebezpečné životnímu prostředí vašeho domova a zdravé životní prostředí přesunout mohou být třeba i tzv. samozhášecí přísady, které z lesů do našich obýváků? najdete v televizích, matracích, čalounění a základních i obvodových deskách počítačů. Tito chemičtí superhrdinové, kteří zabraňují nečekaným požárům

85Ë%

<

44

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Víte, že

Stačí jen pár kapek krve!

v naší zemi onemocní každý rok stovky našich spoluobčanů, včetně mladých lidí nebo dětí, zhoubnými chorobami kostní dřeně a krvetvorby, jako jsou např. akutní leukémie? Často poslední šancí na záchranu jejich života bývá transplantace kostní dřeně !

Ke vstupu do registru je třeba odebrat jen jednu zkumavku krve a vyplnit zdravotní dotazník.

Co můžete udělat? Přihlaste se do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) ČNRDD dnes sdružuje již více než 40.000 dobrovolných dárců ochotných v případě potřeby darovat svoji kostní dřeň těžce nemocnému člověku. Za dobu své existence registr dárců pomohl zorganizovat již cca 1.000 transplantací a stejnému počtu pacientů tím dal jedinečnou šanci na další život.

Bližší informace na

www.kostnidren.cz

Do ČNRDD může vstoupit každý zdravý člověk ve věku 18 – 35 let. Je možné, že budete jediným člověkem na světě, který může neznámému nemocnému zachránit život. Náklady na vyšetření vzorků krve potenciálních dárců kostní dřeně pomáhá hradit Nadace pro transplantace kostní dřeně.

DMS KOSTNIDREN na číslo 87777

cena SMS je 30 Kč - nadace obdrží 27 Kč

Finanční podporu je možné poslat na účet nadace číslo 4343043/0300


REPORTÁŽ

To ti stačí

46


Vinou se vinnou stezkou

Ni Nikdy N nechoď pod karton! Přesně to pronesl Azbest, když mi koukal přes rameno do objednávkového formuláře. Tam jsem vepisovala počty lahví vína, které si chci z letošního Putování po vinicích odvézt. „Jedna flaška na večer ve dvou je málo. Potřebuješ aspoň dvě,“ vypočítával. „Jestli je to dobré, tak zbytek archivovat.“ Text: Máša Dudziaková Foto: Autorka a Jiří Krejčík

To ale znamená, že po čase je třeba víno přechutnat, jestli se nezlomilo. To jsou z kartonu tři. A protože jedna lahev na večer je, jak známo, málo, musí dva kousky zůstat do konce archivace, že jo. „A ta šestá flaška?“ neseděly mi počty. Znovín Znojmo pořádá velká putování dvakrát ročně. „Ta ti zůstane za odměnu.“ Na podzim se vyráží po archivních sklepích v okolí. Každý Rodiče mého chlapce to se sklep je něčím zvláštní. Někde mají unikátní sudy, jinde se mnou neměli lehké. Nejprve specializují na sekty a třeba v tom jaroslavickém se schozjistili, že nosím ocel v nosní pře- vává nejstarší víno v Česku. Je to Modrý Portugal z roku pážce. Pak je šokoval fakt, že přes- 1945 a prý je ho tam ulitých posledních sedm flašek. To tože jsem od Znojma, nikdy jsem znamená karton a jedna za odměnu. Jarní putování jsou nebyla na žádné ochutnávce vína. hezky na čerstvém vzduchu. Courá se po vinicích, kde Proto nás vyvezli do mého rod- vám zelenající se hlavy révy dosahují maximálně po prsa, ného města na putování po při- ale kořeny mají zavrtané do země klidně až do desetimetlehlých sklepích a vinicích. Abych rové hloubky. Navíc nafasujete kapsičku kolem krku, kde taky konečně poznala, že pivo nosíte koštovací skleničku. A tu si dokonce smíte nechat. Hostan fakt není to nejlepší, co může Znojmo nabídnout. ČEKÁ NÁS PRÁCA Rodiče mého chlapce, stejně jako jejich kamarád Azbest, jsou zkušení harcovníci po sklepech i vinicích. A tak vědí, který z devatenácti autobusů, které podle ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

> 47


REPORTÁŽ krouží, válejí ho po jazyku a do degustačních listů si vepisují poznámky. Přes rameno zahlédnu několik hodnotících škál. Počty hvězdiček, čísla od jedné do deseti, známky jako ve škole... Mě ale nejvíc baví komentáře pánů sommeliérů a plně důvěřuji jejich hodnocení. Moje poznámky proto vypadají takto: „mazel na večer“, „zelené, zelené, zelené“, „víno, co se odvděčí“, „svěží a křupavá kyselinka“, „ryngle“, „šeřík“, „všeho moc!“ nebo všeříkající „JO!!! CHCEM!“ „Máte všichni?“ ujistí se pan Jaroslav do mikrofonu, podívá se proti světlu na Rulandské modré 2012 – vymakaného logistického plánu provezou lidi po čtyřech výběr z hroznů a praví: „Víte, lidi tak strašně vybraných vinicích, je ten nejlepší. Základem báječného rádi pijou víno s kolou. Že prej je to sladký. zážitku je totiž kultovní dvojice sommeliérů pan Jaroslav Tak my jsme jim ho namíchali už rovnou.“ a pan Luboš. O místa v jejich autobuse se div nestrhnou Válím po jazyku vzorek neobyčejně sladké bitky. Pan Jaroslav s kultivovanou vizáží a pečlivou mluvou rulandy neboli Pinot Noir nebo taky Spättelevizního hlasatele srší ostrovtipem. Pan Luboš, hvězda burgunderu a do degustačního listu kresvinařské kultury, je chlap jak hora, který se ale nestydí nad lím tečku. Ta znamená, jakože ji berem. chutí či vůní vína ve sklence dojmout až k slzám. Karton, samozřejmě. Líbí se mi, že se Maminka mého chlapce vybojovala místo v Lubo- tu důležitě nerozjíždějí ujeté monology šově voze, takže spokojeně posloucháme pana Luboše, o tom, že ve víně máte cítit prašnou letní jak se na úvod do mikrofonu mírně, ale upřímně dojímá cestu. O té opravdu nevím, jak chutná. nad tím, kolik vidí známých tváří. Cestou na první vinici Weinperky se rozhovoří o ročníku 2012. „Výtěžnost byla malá co do kvantity, ale dobrá do kvality. Počasí nás potrápilo. V létě bylo velké sucho, ale réva je inteligentní rostlina, dovede s vláhou hospodařit. Některé odrůdy, třeba tramíny, dokonce dozrály o měsíc dřív. Ovšem v listopadu udeřily nečekaně velké mrazy, které kmínky révy doslova roztrhaly,“ odmlčí se. „Vinaři tenkrát klečeli na vinicích a plakali,“ šeptá kdosi na sedačce za námi a otevírá s lupnutím plastovou krabičku s uzeným. Maso se rozvoní, lupají další krabičky. Na čtyřech vinicích během odpoledne zvládneme pohonit po jazyku šestnáct vzorků a na to je potřeba mít pořádný základ, žaludek vymaštěný. A večer je v Louckém klášteře připravena druhá šestnáctka. „Tož, čeká nás práca, děcka,“ uzavírá Azbest v triku s obrázkem opěvované vinice Šobes, zatímco studuje Degustační list třináctého Putování.

O CHLEBU A VODĚ U každé vinice se z autobusů vysype různorodá směska lidí, která se pěšinkou mezi řádky šine ke stánku, kde čeká víno. „Já bych to rozdělil do kategorií lokální snobové, kultivovaní alkoholici, Pražáci a mlaďoši, co se výhledově zařadí do jedné z předchozích kategorií,“ rozumoval můj chlapec rozhlížeje se kolem sebe. „A Slováci.“ Jakmile je všechno na místě, asistentky nalejí přednostně pánům sommeliérům a pak se nechají spolknout davem a do nastavených skleniček rozlévají první vzorek. Pan Luboš na střídačku s panem Jaroslavem představují vína, ukazují po svazích kolem sebe, kde se pěstuje jaká odrůda. Lidi přiťukávají skleničkami, zkoumají víno proti světlu, očichávají,

48

S dvojkou na krku


Naopak znalosti, komentátorský um a fórky panů Jaroslava a Luboše zbavují celou ochutnávku dojmu, že by se snad mělo jednat o nějakou snobárnu. Pít víno je prostě normální. „Hele,“ šťouchá do mě mě můj chlapec, chlape „to víno o jde cejtit jak zpocený člověk, nepřijde epřijde ti?“ Opako Opakovaně ně strká nos do skleničky rosé, sápe e se po objednávk po objednávkovém ém listu a píše počet kusů. „To budeme deme brát s sebou n na večírky, večírky, jo, to víno, co smrdí jak zpocepocenej chlap.“ Trošku zatoužím po té o té poetické prašné cestě. Ale už je tu další vzorek, není čas na prostoje. Někteří poctivě žahnou každou skleničku do dna, jiní slévají zbytky do připravených kameninových váz a prokládají vzorky zodpovědně připravenou vodou a chlebem. Ten totiž vygumuje dojmy z chuťových pohárků. Asistentky proběhnou běhnou dav a plní skleničky dalším vínem, u kterého Lubošš slibuje vzácné petrolejové tóny. Petrolej si představit dovedu. A pak hurá do busu, další vinice před námi.

LUBO LUBOŠ BOŠ SLIBUJE SL SLIBUUJE VZÁCNÉ PETROLEJOVÉ PETROLEJOVÉ TÓNY. PETROLEJ PETROOLEJ SI ěEDSTAVVIT DOVEDU D U PěEDSTAVIT

MÜLLERKA ZA PĚTADEVADESÁT VOČÍ

Smrdí jako zpocenej chlap. To víno. Řiká ten chlap.

Po pauze na  večeři vyrážíme do  Louckého kláštera na druhé kolo. Obrovská budova je po radnici, rotundě a Mikulášském kostele nejoblíbenější motiv na pohlednice ze Znojma. A dost si toho zkusila. Do roku 1993 tu byla kasárna a vojáci dali klášteru slušně zabrat. Část se ho podařilo dát do pucu, hlavně tedy Štukový sál, takže

>

SLOVNÍČEK VINNÉHO ZAČÁTEČNÍKA

Abyste si neutrhli ostudu aËneplácli nçkde, že opakem suchého vína je víno mokré aËsladkého slané. Celé je to totiž oËcukru. 1. STOLNÍ VÍNO

3. VÍNO SËPěÍVLASTKEM

VÝBæR ZËHROZNĵË

LEDOVÉ VÍNO

Znáte to pĜísloví „Život je pĜíliš krátký naËto, abychom pili špatné víno”? Tak naËstolní se rovnou vykašlete. Sem patĜí Hradní svíce iËSklepmistr. Údaj oËodrĶdç se naËŐašce, nebo teda spíš krabici nesmí objevit.

Vyrábí se ze schválených kvalitních hroznĶ vËoblasti, kde byly sklizeny, nesmí se doslazovat ani pĜibarvovat aËsmí se smíchat jen tĜi odrĶdy. Rozeznáváme následující vína sËpĜívlastkem:

Hrozny jsou nadprĶmçrnç vyzrálé, obsahují hodnç cukru aËnesou zĜetelnç charakter vína. Üervená vína uËnás tak vyzrají málokdy, takže odsud dál se bavíme skoro jen oËbílých odrĶdách.

Hrozny se nechají naËmrazu aËruÝnç se sklízí, pokud je 7 pod nulou. Až doËlisování musí zĶstat zmrzlé. Je to kumšt takové víno udçlat. Bývají hodnç sladká aËprodávají se vËmalých lahviÝkách, obvykle zaËvelký peníz.

2. JAKOSTNÍ VÍNOË

KABINETË

OdËteá se bavíme oËvínç aËne oËvodç sËalkoholem obarvené naÝerveno. Jakostní víno mĶže být buá odrĶdové, což znamená, že obsahuje aspoĎ 85Ë% jedné odrĶdy hroznĶ, aËnebo známkové, kdy jde oËsmçs nçkolika odrĶdových jakostních vín.

Cukr prokvasil alkohol, takže jde spíš oËsuchá vína. Nebývají to tçžká vína, takže si je dáte normálka kËjídlu.

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

POZDNÍ SBæRË Hrozny už jsou hezky vyzrálé aËmají vyšší cukernatost. Jdou dobĜe rozpoznat rysy jednotlivých odrĶd.

VÝBæR ZËBOBULÍË Tohle je nejvýš, kam mohou hrozny pĜirozenç dozrát. Víno se sklízí ruÝnç aËkËlanÝmítu by toho byla fakt škoda. VÝBæR ZËCIBÉB Bobulím, které seschnou naËkeĜi, se Ĝíká cibéby. Sklízejí se ruÝnç aËdávají víno, které má nad 100 gramĶ cukru vËjednom litru. SedmiÝku neÝekejte, hledejte dvojky aËtrojky.

SLÁMOVÉ VÍNO Hrozny se ruÝnç sklidí, aËsuší se aspoĎ tĜi mçsíce naËslámç, rákosu nebo volnç zavçšené. Lisují se až když seschnout tak, že pĜipomínají hrozinky. AËzase malá ŐaštiÝka, vysoká cena aËneuvçĜitelné sladké víno, které si dáte místo zákusku.

49


REPORTÁŽ

To nevypadá na remízu

... NæKDE MEZI TÍM OSCILUJE MYŠLENKOVÝ „ PROUD „PROÜ BYCHOM ALI ARCHIV, ARCHIV,, KDYŽ KDYYŽ BUDOVALI VÝ PěÍTEL PěÍT Í EL NAŠÍ ŠÍ NÁM HO NOVÝ VYPIJE“. MANŽELKY VYPIJE“.

když se ve Znojmě koná nějaké mecheche, které má stát za to, musí se konat v Louce. S  nelibostí zjišťuju, že na večerní řízenou ochutnávku jsme vychytali jinou dvojici, Bohouše s Martinem. Vysvětlují nejprve, proč začínáme netradičně vzorky červeného. Na závěr nás totiž čeká několik vzácných bílých ledových vín, která jsou velmi sladká. „Ty si budete tak pomalu lízat,“ lišácky pomrkává Martin a já se rozhodnu, že mu dám šanci. Vzápětí si mě získává tvrzením: „Podívejte se, Müllerku já nemám rád. Vytlačila odsud Sylvánské zelené. Ale tahle,“ pozvedne skleničku, „to je společník na celý den. A pokud k vám nějaká návštěva chodí častěji, než by si zasloužila, tady je Müllerka za pětadevadesát vočí.“ Píšu si puntík. Příjemná nekomplikovaná chuť, které rozumím. A za pětadevadesát vočí, neber to. Pak se rozhoří spor ohledně archivace. Zatímco o generaci mladší Martin zastává postoj „Nearchivujeme, kontinuálně odpíjíme“, tradicionalista Bohouš razí heslo „Uvědoměle archivujeme“. Někde mezi tím osciluje myšlenkový proud „Proč bychom budovali archiv, když nám

ho nový vý přítel naší manželky anželky vypij vypije“, dodává Martin. n. Řízená zená ochutn ochutnávka vka končí a to nás čeká ještě pětt vzorků na „nezřízenou“ n „ zřízenou“ ochutnávku. U Frankovky 2009 dokonce dokon v Degustačním listu stojí „svatební tební víno“. Zdůrazňuji Zd tento fakt svému chlapci, ci, který mě přes pře cimbál asi neslyší nebo co. Rychle hle a nepozorovaně a nepo tedy ještě do objednávky připisuju šest kusů svatebního vína (co kdyby, že jo) a s uspokojením kontroluju, že jsme téměř dvojnásobně překročili sumu, za kterou je obecně slušnost nakoupit vína po Putování. Na poslední chvíli ještě stihnu odevzdat seznam do prodejny, kde si zítra s čistou hlavou vyzvedneme zabalené krabice vína. Ty kousky, u kterých se Luboš obzvlášť dojímal, necháme archivovat v boxu u rodičů mého chlapce. Zbytek pak budeme až do dalšího Putování jednoznačně kontinuálně upíjet.

<

50

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ILUSTRACE: TOYBOX, I-M.CO/TOYBOX/TOY_BOX_LIGHT

Najdi příběh a vyhraj 50 000 korun! Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých, sousedů a nech si vyprávět jejich vzpomínky na 20. století! Vyhraj ve velké letní soutěži!

POŘÁDAJÍ:

PARTNEŘI:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SOUTĚŽ PODPORUJÍ:

ÚSTR | Židovské muzeum v Praze | Skautské století | Memoria, o.s. | Conditio humana, o.s. | Památník Terezín Antikomplex o.s. | Liberecká občanská společnost o.s. a další viz www.pribehy20stoleti.cz


Zelená játra

Slovo salát se kdysi používalo jako nadávka. Třeba ve filmu Škola základ života se říká, že „slávisti jsou saláti“. Taky odrbaná knížka bývá označovaná jako salát. Přitom by to měla být pochvala. V létě není nad salát. Když můžete koupit čestvý salát nebo si urvete na vlastním záhonku, je to paráda. Poslouží jako lehký oběd nebo jako prima večeře, po které nepadnete přežráním na stůl. Můžete ho využít i jako sexy předkrm. My jsme zkusili salát s kuřecími játry. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

52


SPORÁK

*Víte,Tip jak poznáte Ýerstvý salát? Nemçl by mít suchý aËhnçdý stvol. AËuž vĶbec ne nahnilé listy. Jestli má spodek bílý aËšĨavnatý, máte jistotu, že se se záhonkem rozlouÝil doslova pĜed chvílí. AËjátraË– ta zkuste vËbio kvalitç. NaËkuĜecích je ten rozdíl hodnç znát.

• PÁNVE Ze všeho nejdĜív oÝistíme aËnakrájíme játra naËvçtší kousky. Orestujeme je naËpánvi se lžící oleje. NaËdruhé pánvi zatím nasucho orestujeme vlašské oĜechy doËzlatova. Slaninu nakrájíme naËkostiÝky aËtaké orestujeme.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz

• • SOSÍK

CO POTěEBUJETE

Jakmile máme všechno naËpánvích pĜipravené, smícháme vËmisce vývar, dijonskou hoĜÝici, protlak, trochu vinného octa aËšpetku provensálského koĜení. Zamícháme tak, aby se vše spojilo, aËnalijeme to naËuž orestovaná, ale stále se ještç pražící játra. Chvilku vaĜíme, aby smçs zhoustla naËprima omáÝku.

1Ɠkg kuĜecích jater hrst vlašských oĜechĶ olej naËsmažení 10–20 dkg slaniny 2 dcl vývaru 2 lžiÝky dijonské hoĜÝice lžíci rajÝatového protlaku vinný ocet provensálské koĜení saláty – zelené listy, jaké máte rádi (Ĝímský, hlávkový, ledový) rukolu Ýervenou cibuli

• • • SALÁT

sĶl aËpepĜ

Listy salátu natrháme naËsousta. Salát nekrájejte, ale umyjte aËnatrhejte rukou naËdílky, které se pohodlnç vejdou doËpusy. Není vçtší opruz, než si soukat doËchĜtánu celé listy polité omáÝkou. PĜidejte omytou rukolu aËrozdçlte naËtalíĜe. NaËto nalijte obsah pánve sËjátry, omáÝka by mçla protéct pĜes listy. PĜidejte opražené oĜechy aËnavrch dejte naËsilnçjší plátky nakrájená koleÝka cibule. Teá už jenom pepĜ aËsĶl podle chuti aËje to. ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


ás talo n tane s o d a dos ubli a e, mi pr e povede a s týdn e o s m h e í s j ž n , o e osled me, c ěřím mu v ovinky z p učuje e r č o o p Do neb na n řád. len. A Kašleme o  k o  to po . d s a á z v t hiv stá ia, Arc len fimed do ko ostě bude A /Pro R F A zka / M pr rochá tohle ukáš P oto: L F ařízek ichal P Text: M

54


REMIX

DÍKY ZA HROZÍCÍ BANKROT Začít po sedmdesátce znovu koncertovat kvůli hrozícímu bankrotu zní jako pěkný vopruz. Ale při návštěvě jakéhokoliv koncertu Leonarda Cohena vám okamžitě dojde, že tenhle důvod byl vlastně jenom berlička. Jistě, někdejší manažerka ho za jeho pobytu v buddhistickém klášteře stihla opravdu pěkně oholit. Stupeň toho, jak si to Cohen na pódiu užívá, ale vylučuje cokoliv nuceného. Leonard svými písněmi dojímá už skoro pět dekád, ale jejich kouzlo se neztrácí. Suzanne, Hallelujah nebo I’m Your Man jsou dávno evergreeny, ale pokud je slyšíte od mistra z pódia, tak je to úplně něco jiného. Cohenovy koncerty mají už pár let více méně stálou podobu, každý večer trvá okolo tří hodin a vlastně vždycky jde o best of. U nás Cohen po svém návratu na podia vystupoval už několikrát, takže by se jeho koncert 21. července v O2 Aréně mohl jevit jako obehraná písnička. Tentokrát je tu ale minimálně jeden důvod pro návštěvu navíc. Tím je poslední album Old Ideas, které vyšlo začátkem loňského roku a je považováno za jedno z nejpovedenějších. A navíc, co si budeme nalhávat, kdykoliv už to může být naposledy, příští rok mu bude rovných osmdesát. No a pokud to na koncert už nestihnete, tak si Old Ideas aspoň pusťte. www.leonardcohen.com

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

WWW začínali jako jedna z prvních českých hip hopových formací. Po úspěšném návratu na scénu v roce 2006 přišli s originálním razantním zvukem. Na vrchol se ale dostali díky novince jménem Atomová včela; divoké industriální beaty, dokonale vyvážené texty a průrazná energie, tentokrát vše ještě navýšené o nečekané hitové ambice, které má minimálně polovina skladeb. Třeba Auto, Stín, Orel, Procházka nebo Čtverec. WWW nikdy nebyli jen tak obyčejná kapela, dávali si od počátku obrovsky záležet na textech, vizuální podobě, image; prostě na všem, co s nimi souvisí. Třetí album vychází v podobě knihy, obal tentokrát dostal na starosti fotograf Ivan Pinkava. Kniha obsahuje všechny texty kapely a vizuály, které se vážou k jednotlivým albům. Na domácí scéně nenajdeme moc podobně originálních formací, WWW bychom si měli hýčkat, ostatně oni vloženou důvěru plně vracejí zpět. Jejich slovy řečeno, „...co nekvete, to neuzraje...“. www.biggboss.cz/www

Stáhněte si aplikaci Layar a zkuste ji na téhle stránce

ATOMOVÁ SLOVA

55


ZASE VZHŮRU DO VESMÍRU Nečekaně vynikající nová verze Star Treku dostala v roce 2009 všechny fanoušky hlubokého vesmíru pořádně do varu a k velké „trekkies“ rodině přivedla miliony nových nadšenců. Pokračování na sebe samozřejmě nedalo dlouho čekat a bylo jasné, že režisér J. J. Abrams má před sebou mnohem větší úkol než minule, kdy od něj vlastně nikdo nic nečekal. Ale povedlo se. Pokračování nového Star Treku s podtitulem Do temnoty se minulému filmu minimálně vyrovná nejen kvalitou, ale i nasazením, příběhem a atmosférou. Navíc má proti minulému snímku jednu obrovskou výhodu, pořádného padoucha. Vrací se totiž Khan, jeden z nevýraznějších záporáků historie Star Treku vůbec, a ještě ke všemu v masakrujícím podání Benedicta Cumberbatche. Ano, Sherlock Holmes se dostal z Baker Street až na Enterprise, kde ukazuje, jak nebezpečným nepřítelem může být muž jeho kvalit. Kapitán Kirk a jeho parta s ním mají plné ruce práce, navíc se přidávají problémy v kolektivu plném vyhrocených individualit; prostě dokonalá zápletka pro velezábavný a napínavý biják, kterému díky těmto kvalitám (a hlavně díky Khanovi) jistě dokážeme odpustit občas až příliš zjevné zacílení na teenagery. Už teď se můžeme těšit na další pokračování. Ve Star Treku: Do temnoty se konečně podařilo Spocka alespoň trochu dojmout, uvidíme, jak dlouho bude ještě jeho vulkánské srdce odolávat. Live long and prosper! www.cinemart.cz

Stáhněte si aplikaci Layar a zkuste ji na téhle stránce

56

DCERA OVOCNÉHO STROMU Když mladá slečna vydá první knížku, bývá to někdy zajímavé kvůli jejímu mládí a roztomilé neobratnosti. Hruškadóttir Jany Šrámkové je ale jiný případ. Autorka s rokem narození 1982 dokázala (a to už v roce 2008) podat jednoduchý, a přesto netypický a zasahující příběh s bravurou, kterou by jeden čekal u zkušeného šedesátníka. Bez hluchých míst, vlastním stylem píše Šrámková o tom, co to znamená najít rodinu a pak žít s tím, že vztahy v ní umřely. Na pultech má tahle výborná autorka už čerstvě i druhou knížku jménem Zázemí a po zkušenostech s Hruškadóttir už si sliníme ukazováky na listování.


FILMOVÉ HRAČKÁŘSTVÍ

VEMTE DĚCKA A HURÁ Teátr Víti Marčíka je pouliční zábava. Ale jaká! Pimprlové divadlo, u kterého se řežou smíchy rodiče i děti, dělá jeden chlap. Jenže s ním zároveň hrajou všichni přítomní, špunti, hezké maminky a kdokoliv se namane. Zažili jsme ve Žďáru nad Sázavou, že uprostřed představení začalo pršet. Do konce půl hodiny. A z tohohle venkovního představení neodešel vůbec, vůbec nikdo. Znáte lepší reklamu pro divadlo? Najděte si Víťu Marčíka na stránkách teatr.cz a jeho stejně dobré kolegy z jiných branží na konmo.cz. Uvidíte, kde přes léto vystupují a můžete se tam vypravit. www.teatr.cz

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Pamatujete na snímek Hugo a jeho velký objev? Martin Scorsese v něm vzdal poctu jednomu z největších pionýrů kinematografie. Georges Méliès byl velkým režisérem, hercem, a hlavně pábitelem. Právě jemu je věnovaná výstava La Mágia del Cine/ The Magic of Film, která byla k vidění do 24. června v Caixa Forum v Barceloně a od 27. července bude znovu otevřena v madridské pobočce stejné galerie. Expozice je pojatá nejen jako pocta francouzskému objeviteli, ale pionýrům kinematografie obecně. Celá první část obsahuje všemožné první pokusy rozpohybovat statické obrázky, hry s perspektivou a další často velice rozverné snahy o zachycení reality. Většinu z nich si má návštěvník možnost osahat sám. Pohledy do nejrůznějších kukátek a krasohledů, manuální posouvání rozfázovaných obrázků a ovládání prvních kamer způsobují filmovým fanouškům stejnou radost jako kdysi první návštěva hračkářství. Exponáty jsou navíc velmi dobře vybrané. Diváky na konci 19. století musel sugestivní (a trikově velice povedený) záznam popravy Marie Stuartovny šokovat, možná se i omdlévalo. Mélièsovu tvorbu ukazuje výstava v celé šíři, k vidění jsou cirkusové začátky i většina zachovalých snímků, slavná Cesta na Měsíc dokonce celá. Posledním exponátem výstavy je pak promítání již zmíněného Huga, kde G. Mélièse skvěle ztvárnil Ben Kingsley. Jedna z nejkrásnějších výstav posledních let bude v Madridu k vidění do 8. prosince. http://obrasocial.lacaixa.es

57


Bijáky, co šly na vejškrab Myslíte si, že se natočení dočkají jenom ty nejlepší scénáře a ve fázi přípravy skončí ty slabší? Omyl, o bytí či nebytí filmu často rozhoduje spousta různých okolností a kvalita nebývá zrovna to hlavní. Na jeden dobrý existující film existují nejméně dva ještě lepší, které studia zařízla už ve fázi scénáře. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

58


ZA ČÁROU

Než stačil dopsat scénář, japonský film se ocitl v krizi a přišla éra levných bijáků o Godzille. estli jste někdy usnuli u DVD a  vzbudili se u  bonusového dokumentu z natáčení, můžete nabýt dojmu, že filmaři jsou jedna velká parta. Všichni drží spolu a jediným cílem všech je přivést na stříbrné plátno další nesmrtelné dílo světové kinematografie. Ve skutečnosti to chodí trochu jinak. Ještě než padne první klapka, odehrává se ve filmovém světě zuřivá bitva o každý film. Při všech těch bojích režisérů proti scenáristům, herců proti režisérům a producentů proti všem je zázrak, že se vůbec nějaké filmy dokončí. Takže není divu, že spousta snímků skončí svou pouť dávno před tím, než se začnou natáčet. A mezi nimi jsou i takové, pro které stojí za to brečet.

J Jeden samuraj. Ze sedmi.

KLUB OSAMĚLÝCH SRDCÍ PÁNA PRSTENŮ Může to znít jako fáma vypuštěná ze střižny Žluté ponorky, ale na konci své kariéry byli Beatles opravdu jen krůček od zfilmování Tolkienova eposu. Paul prý chtěl hrát Froda, Ringo Sama, George Gandalfa a John Lennon Gluma (který by ovšem spíš slušel Yoko Ono). Režie se měl chopit tvůrce Žluté ponorky Heinz Edelmann a studio United Artists dokonce údajně zakoupilo v roce 1969 ke knize práva. Pak se ale začaly věci měnit. Producenti nejdřív rozhodli, že film nebude kreslený, ale hraný. Do režisérského křesla posadili Johna Boormana (některé zdroje uvádějí, že se o ně zajímal i Stanley Kubrick) a jali se přepisovat scénář. Než ho dokončili, Beatles se rozpadli a United Artists poslali projekt k ledu. Boorman po pár letech zužitkoval připravený materiál při natáčení Excaliburu, což je celkem slušný biják, ale vidina McCartneyho se špičatýma ušima a Harrisona

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Šedého ho daleko přebíjí. A to nemluvíme o eventualitě, že by se režie mohl chopit beatlesácký dvorní filmař Richard Lester, který natočil Tři mušketýry, Supermana dvojku a další epické akčňáky!

MASKA RUDÉ SMRTI Jméno Akira Kurosawa je u nás známo skoro výhradně intoušům, co sjíždějí filmový klub na ČT2. Ve skutečnosti se tomuhle japonskému pánovi klaní největší mistři západní kinematografie, kteří ho kopčili, co jim kamery stačily. Sedm statečných bylo ve skutečnosti Sedm samurajů, Pro hrst dolarů Sergia Leoneho je okno po okně předělaný Jodžimbo a scénář Star Wars místy až trochu moc nápadně vykrádá Skrytou pevnost. Kurosawa dokázal do japonského prostředí adaptovat Shakespeara, Dostojevského, točil dramata i komedie, ale (což je divné) nikdy nenatočil horor. Jenže jednou chtěl. Podle E. A. Poea. Povídka Maska rudé smrti o zhýralých šlechticích, které na makabrózním maškarním plese dostihne morová nákaza, je děsivá už na papíře. Kurosawa ji navíc chtěl zasadit do Ruska na začátku 20. století, které geniálně zachytil v eposu Stopař Děrsu Uzala. Jenže než stačil dopsat scénář, japonská kinematografie se ocitla v krizi a začala radši chrlit levné bijáky o Godzille a jejích kamarádech. Kurosawa byl pět let bez práce a Rudá smrt šla do archivu. Nedávno proběhla zpráva, že podle nezrealizovaného scénáře vznikne animák, ale zatím se tak nestalo. DUNA Kniha Franka Herberta je kult všech kultů, jehož filmové zpracování svěřil velký Dino De Laurentiis Davidu Lynchovi. Jenže pan Twin Peaks sci-fi neumí a namísto splněného snu hardcore fanů vyplodil zmatenou nudu. O to víc nás může mrzet prokoučovaný projekt, který měl realizovat Alejandro Jodorowsky. Kdo viděl šíleně

>

59


ZA ČÁROU

symbolický western El Topo nebo surrealistickou náboženskou halucinaci Svatá hora, může namítnout, že Jodorowsky sám není zárukou čehokoliv srozumitelného. Seznam dalších lidí, kteří se na filmu měli podílet, ale mluví za všechno: Mobius, francouzský komiksový bůh, který inspiroval Hvězdné války, Trona, Vetřelce a Blade Runnera. Dan O’ Bannon, animátor Hvězdných válek, který napsal scénář k prvnímu Vetřelci. Švýcarský úchyl H. R. Giger, který vesmírnému zabijákovi dal vizuální podobu. Hlavní role měli ztvárnit David Carradine, Mick Jagger, Orson Welles, Alain Delon a Salvator Dalí. Hudbu měli dostat do drápů Pink Floyd. Proč se film nikdy nerealizoval, není dost dobře jasné. Pravděpodobně kvůli vlekoucí se přípravě, rostoucímu rozpočtu a Jodorowského podivínství. O celém případu se natáčí dokument, který (snad) bude vypuštěn letos. V traileru se režisér nechává slyšet, že „chtěl střízlivým lidem zprostředkovat pocit na LSD tripu“. Věčná škoda, že to nevyšlo. NAPOLEON Jako režisér obřího kasaštyku 2001: Vesmírná Odysea se Stanley Kubrick rozhodl zrealizovat svůj celoživotní sen a zfilmovat osudy zakrslíka z Korsiky, který

bůhvíjak ovládnul půl Evropy. Jenže než došlo na natáčení, do kin přišel film Sergeje Bondarčuka jménem Waterloo. Dopadl přesně tak jako slavná bitva, všechny napoleonské náměty se dostaly na černou listinu a investoři zařadili zpátečku. Na celé story je nejlépe vidět, kolik peněz jsou schopni filmaři obětovat. Do filmu zahučely tisíce hodin příprav, rešerší a výzkumů. Existoval hotový a stokrát přepsaný scénář. Byly vybrané lokace, ušité kostýmy, zaplacené zálohy, nasmlouvaní herci v čele s Jackem Nicholsonem a uzavřená dohoda s rumunskou armádou, která měla poskytnout 50 000 vojáků a 10 000 koní pro natáčení válečných scén. To všechno šlo do kopru a naštvaný Stanley si svou touhu natočit rozvláčný historický epos ukojil až o pět let později u Barryho Lyndona. MALÝ PRINC Z nerealizovaných projektů Orsona Wellese by se dala sestavit kniha. V plánovači podivínského režiséra, herce, scenáristy, spisovatele a vizionáře zůstala třeba Hlava 22, Moby Dick, Král Lear a další a další filmy. Největší škoda je ale nerealizované adaptace Exupéryho Malého prince. Welles na něm původně pracoval

Duna. Bohužel ta špatná.

60


Producenti najali starou slévárnu olova a stovky super vetřelců nahradili jedním levným levný prckem. prc

Vetřelec pro chudé

s nezávislým producentem Alexanderem Kordou, ale jeho touha natočit velkolepý, napůl hraný a napůl animovaný biják ho nakonec přivedla do jediného studia schopného záměr realizovat. K Disneymu. Legenda praví, že se dva velikáni setkali na jednání se studiovými exekutivci. Když Welles odešel, Disney prý prohlásil prohlásil: „Pánové, v tomto studiu je místo jen pro jednoho g génia.“ A odmítnul se na filmu podílet.

z původního rozpočtu nezbylo jen 50 milionů. Producenti dali hlavy dohromady, najali starou slévárnu olova, stovky Vetřelců nahradili jedním prckem a do režisérského křesla posadili týpka, který do té doby točil videoklipy Madonně. Z původního filmu, vedle kterého by všechny ostatní díly vypadaly staré jako E. T., zbyl jen teaser. Koukněte na něj na YouTube. Kamera pomalu najíždí vesmírem na obraz Země a hrozivý hlas prohlásí: „Na Zemi vás všichni uslyší řvát.“ Nám nezbývá než řvát zklamáním.

VETŘELEC 3 Moment, říkáte si, vždy vždyť tenhle film byl v kinech, točil ho David Fincher a ne a nebyl vůbec špatný. Máte pravdu, jenže třetí díl měl b být o něčem úplně jiném než o pobíhání po planetární věznici, kde mají všichni holou hlavu a čumí do zdi. Měl se odehrávat na Zemi. Pokud možno na takové, jakou ji znám známe z Blade Runnera. Temné, zmáčené deštěm, zalité jedovat jedovatým světlem neonových reklam. Všude létající auta, dealeři vir virtuálních drog, zuřivé příšery s kyselinou místo krve a mariň a mariňáci na steroidech s pulzními kvéry. V závěru mohla bouch bouchnout atomovka. Jenže pak se něco zvrtlo. Vzniklo asi třicet vverzí scénáře ( jednu z pera Williama Gibsona najdete na i na internetu). Natočily se hodiny scén, a pak se vyhodily. St Stavěly se kulisy, a pak se bouraly. Sigourney chtěla víc peně peněz, a pak si to zase rozmyslela. To všechno trvalo tak dlou dlouho, dokud

MOŽNÁ, ŽE JE TO DOBŘE Jediná útěcha, která nám zbývá, je, že díky své neexistenci tyhle perly zůstanou navždy perfektní. Kdyby to doopravdy dotáhly až na filmové plátno, mohly by dopadnout jako Spiderman. Sága jeho filmové adaptace trvala skoro 25 let. Nakonec scénář stvořil David Koepp (Carlitova cesta), režíroval kultovní režisér béčkových krváků Sam Raimi (Evil Dead), hlavního záporáka hraje Willem Dafoe. A když se na to člověk dívá, tak by taky řval. Zklamáním. Na jeden špatný film ale naštěstí připadá aspoň pět ještě horších, které taky do kin nedoputovaly.

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

61


OSOBNOST

Useknutou tou hlavu děláme zvlášt ˇ Dveře nám otevírá dívka, co má místo úsměvu plátek melounu a účes jako oběť hurikánu. Z kuchyňky vychází další a ta má pro změnu do krve rozdrásanou tvář a v náručí zjevně pár týdnů mrtvé mimino. Jdeme dělat rozhovor s divadelním a filmovým maskérem Petrem Fadrhonsem. Text: Natálie Veselá Foto: Michael Kratochvíl

62

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Co se to tady proboha děje? To je rekvalifikační kurz pro obor maskér-vlásenkář. Založil jsem ho s kolegyní Janou Zahradníčkovou, protože po revoluci šel každý maskér na volnou nohu a nikdo to nechtěl učit. Všude se to hemží jen vizážisty a kurzy pro ně. Ne že bych měl něco proti vizážistům, ale vizážista neumí vypoutkovat knír, vyrobit plnovous, paruku, pracovat se silikonem, zkrátka udělat z člověka někoho úplně jiného. Třeba když potřebujete o třicet let zestařit herce, tak to nejde nalíčit. Musíte použít silikonové odlitky stárnutí, které se lepí na obličej. Otevřel jsem tenhle kurz, aby to nevymřelo. Když chci být dobrý maskér, co potřebuju nejvíc? Ovládat anatomii obličeje, to je pro maskéra to nejdůležitější. Mít dobrou představivost a umět alespoň trošku kreslit a modelovat. To stačí. Rekvalifikovala se nám tady i zdravotní sestra, která dneska už sama dělá filmy. Maloval jste se jako malý kluk? Nebo jak se člověk stane maskérem? Já jsem čtvrtá generace. Můj otec dělal hlavního maskéra v Československé televizi, děda byl holič a praděda stejně tak. Chtěl jsem taky do televize, ale on řekl, že ne. Tak jsem se vyučil pro Národní divadlo a dvacet let jsem v něm pak pracoval. Po revoluci jsem začal dělat muzikály a založil jsem si školu. Taky s Janou Zahradníčkovou pracujeme na filmech a na reklamách. Jste na něco specialista? Na jizvy, na vrásky? Ne, to ne. Dobrý maskér musí umět všechno. Jsou ale i maskéři na speciální efekty. Ti dělají urvané ruce, jiní zdemolované obličeje, zombíky… K tomu je potřeba umět ještě modelovat, odlívat, pracovat s nepočítanými druhy silikonu. To u nás moc lidí neumí, protože se to dřív nedělalo. Dřív myslíte jako za komunistů? No jasně, my jsme si pomáhali vším možným a na koleně. Neměli jsme ty materiály, které se používaly na Západě. Ale když sem přijeli cizí maskéři, tak jenom kroutili hlavou a říkali, jak je to úžasný, že oni by si nevěděli rady.

Třeba s čím? Třeba když se má udělat dvoudenní vous, tak na to existuje takový strojek, něco jako airbrush, kam nalejete barvu a ten dvou-třídenní porost se s tím nastříká. To my jsme vzali kartáček na zuby, namočili ho do barvy a prstem jsme po něm přejížděli tak, aby to stříkalo na obličej. Místo ze silikonu jsme modelovali z latexu a vaty. Prostě jsme si museli poradit. Mohla bych já být třeba osmdesátiletá babička? Mohla, na to jsou speciální vody, jmenují se Old Skin. Tím si natřete obličej a ono vám to stáhne a zvrásní kůži třeba na jeden den. Kdybychom to chtěli na dva týdny, tak vám odlijeme obličej, namodelujeme vaše vrásčité já, po částech to odlejeme do silikonu a postupně vám to nalepíme na obličej. Na každý den pak budete potřebovat nový odlitek. Kolik to koštuje? To je dost drahá záležitost, proto produkce většinou radši najde nějakého starého dvojníka, aby to nemusela platit.

NA CO JE PYŠNÝ MASKÉR PETR FADRHONS: Spolupracuju na seriálu Rod BorgiĶ jako stálá výpomoc Milanu VlÝkovi, s Janou ZahradníÝkovou jsem vymýšlel masky pro muzikál Cats vËdivadle Milenium. Do muzikálu Golem jsem dçlal masku Franty Nçmce, který tam hrál starého Žida a trošku pĜipomínal Gandalfa. Spolupracoval jsem na Zelenkovç pohádce Kouzla králĶ sËJosefem Abrhámem a také na muzikálu Mary Poppins vËdivadle Hybernia.

A kdybych chtěla předstírat, že mi chybí ruka, noha nebo hlava? Buď vám ji přivážu dozadu k tělu a nastavím pahýlem, nebo když mají někomu useknout ruku ve filmu, tak se zabere ta sekera a pak je střih, přijde tam někdo jiný, kdo ruku nemá a obličej není vidět. Nikdy to nevidíte v jednom záběru s obličejem. Ve válečných filmech účinkují invalidi, kteří si sundají protézu, přidělá se k tomu to urvaný a krev. Takhle šálíme lidi. A když jde o hlavu, tak se udělá celý falešný tělo bez hlavy a hlava zvlášť. Takže invalidi chodí k filmu na brigády? No, chodí. Když se tady točila Hartova válka, tak tam jezdily autobusy plný invalidů. Tam bylo urvaných rukou a všeho… Je něco, co nedokážete? Myslím, že ani ne. Ale v dnešní době se spousty věcí prostě upravují počítačem. Herec se natočí na zeleném pozadí a počítač z něj udělá úplně jinou figuru. Někdy říkám, že maskéři vymřou kvůli počítačům. Samozřejmě jsou věci, které vypadají líp, když jsou nalíčené. A taky v divadle se bez maskéra neobejdete.

>

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63


OSOBNOST

Chtěli byste se rekvalifikovat na tohle?

Takže on na tom vozíčku jezdí v civilu a na sobě má diody, to je normálně k vidění na stránkách toho filmu.

V čem je divadelní líčení jiné než filmové? Na divadle to musíte trošku přehánět, kvůli odstupu. Divák sedí třeba deset metrů od jeviště, takže ta bradavice musí být o kus větší, než by byla pro ro film. Líčení musí být přehnané, paruky a účesy trochu rochu zvětšené. Tak, aby to divák v první i dvacáté řadě ě viděl zh zhruba stejně. U filmu také stojí za to oholit herci na pár týdnů hlavu, v divadle tu pleš musíte každý ždý večer vytvo vytvořit znova. ych chtěla zpleš Pokud bych zplešatět, za jak dlouho to ete? zvládnete? Tak dvě až tři hodiny na film, když to má být pořádně. Na divadle to musí být rychle rychlejší. Necukají se lidi, když vám tak ta hodiny sedí na židli? Cukat bych se měl spíš já. Asi před deseti lety jsem dělal reklamu pro Toyotu, kde bylo sedm trpaslíků se Sněhurkou. To znamenalo sedm lilip liliputů, kteří dostali latexový obličej. Na každého byli dva maskéři m a ve tři hodiny ráno jsme už byli na place, aby mo mohli v deset začít točit. Po

64

natáčení musíte tu masku umýt a vyčistit, paruky vyprat a připravit na ráno. Taky musíte mít náhradní, kdyby se to potrhalo, takže my jsme týden spali třeba dvě hodiny denně. Maskér nastupuje první a odchází poslední. Teď jsem viděl tu nově natočenou Planetu opic, to bylo taky co herec, to sedm hodin v maskérně. Když vidíte film, stíháte vnímat i něco jiného než masky? No, to je průšvih. Když maskér sleduje film, tak sedí a říká: „Ježišmarjá, co mu to tam udělali, tam se mu to odlepuje,“ a tak. Takže je dobré na ten film jít dvakrát. Podruhé už má i děj.

Viděl jste někdy masku, která vás dostala? Úžasná práce maskérů je samozřejmě Pán prstenů a taky Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Když jsem viděl, jak tam sedmdesátiletý Brad Pitt jezdí na vozíčku, to jsem teda koukal. Pak jsem ale zjistil, že ho maskovali do nějakých pětašedesáti a pak už je to počítačem. Takže on na tom vozíčku jezdí v civilu a na sobě má diody, to je normálně k vidění na webstránkách toho filmu. A o fotku dál už je prohnanej počítačem a  vypadá jako děděk. Takhle ošálili i mě.

<

ČiliChili | 8 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


www.povodne.charita.cz

Povodně 2013

Charita ČR poskytuje okamžitou i dlouhodobou pomoc. SBÍRKOVÉ KONTO:

č. ú. 11998822/0800 u ČS VS 906

DÁRCOVSKÁ SMS:

DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.

Děkujeme!


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu Vodafone experti

67 68

70

Red tarify

Mobilní web a aplikace

72

Pęipojení s Vodafonem

74

Pro vÛrné zákazníky

77

Pęedplacené karty

78

Všechno o telefonech eShop

80

90 91

Pęíslušenství Roaming

92

Volací jistina

93

Vymyšleno pro ūrmy Nabídky mÛsíce

94 96


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz

DÛláme vše pro váš úsmÛv Protože chceme, aby mezi Vodafonem a vámi jako našimi zákazníky bylo pÛknÛ jasno, vydali jsme svįj zákaznický kodex. Díky nÛmu budete vždy vÛdÛt, co od nás mįžete Íekat a na co se mįžete spolehnout. Náš kodex je napsaný tak, že nakonec pomįže nám i vám. Prostęednictvím našich závazkį se ve vašich oÍích chceme odlišit od ostatních operátorį. A vy nám mįžete kdykoliv a pÛknÛ od plic ęíct, co vás trápí, co byste rádi, Íím bychom vám píchli nebo jaké služby byste uvítali. My se na to mrkneme a slibujeme, že se vÛtšinu tÛch pęání pokusíme splnit. OstatnÛ už to, že nÛjaký kodex máme, je výsledek vašeho pęání – moc dobęe jsme si vÛdomi, jakou povÛst mají mobilní operátoęi v Ìesku, a tak jsme si ęekli, že je Ías zase vést ve snaze o pęíjemnÛjší vztahy. ProstÛ vám chceme poskytovat ještÛ lepší služby. Jak to bude fungovat? Kodex bude takový nástroj komunikace mezi námi a našimi zákazníky. Vy nám budete psát, jak si v plnÛní slibį vedeme, a my vás budeme informovat o tom, co se nám podaęilo zlepšit. SamozęejmÛ náš kodex není nemÛnné desatero. Pokud budete mít nÛjaké nové potęeby a pęání, tak se hravÛ pęizpįsobíme. Jediné, co je pro nás totiž dįležité, je vaše spokojenost a váš úsmÛv.

VŠECHNO PRO VÁŠ ÚSMÛV Poskytujeme jednoduché a srozumitelné služby. Jsme vždycky po ruce Kdykoliv potęebujete, snadno nás zastihnete – na telefonu, v prodejnách, na webu. Jsme vám k dispozici 24 hodin dennÛ.

StaÏí párkrát kliknout Pęes 90 % svých požadavkį jednoduše vyęídíte sami v našich online Samoobsluhách. Kdykoliv a kdekoliv.

Testováno na lidech Vše, co nabízíme, je vyzkoušené našimi zákazníky. Prodáváme jen výrobky a služby, jejichž užívání je jednoduché.

Pište nám, co vás trápí a co bychom mÝli zlepšit. UdÝláme to rádi. A s úsmÝvem. Více info najdete na www.vodafone.cz nebo na www.cilichilli.cz.

Pomáháme a staráme se o vás jako o své blízké.

Jednáme na rovinu. S námi vždy víte, na Îem jste.

PéÏi o vás bereme osobnÝ

Poěádek dÝlá pěátele

O vaše pęání se postaráme od zaÍátku do konce, od jeho vyslovení až po jeho splnÛní. Vždy víte, s kým mluvíte.

V každém okamžiku máte pęesný pęehled o své aktuální útratÛ – na internetu i v mobilu. PęesnÛ víte, za co platíte.

S úsmÝvem jde všechno lépe

Co vám slíbíme, vždy dodržíme

ÚsmÛvy u nás nejsou formalita. Opravdu vás rádi vidíme a slyšíme.

Jsme naladÝni na stejnou vlnu Mluvíme tak, abyste nám rozumÛli. JasnÛ, srozumitelnÛ, lidsky.

Co ęekneme, platí. Necouváme, nevymlouváme se.

Telefon na zkoušku Po koupi mobilního telefonu dáváme 30 dnį na zmÛnu rozhodnutí. Mįžete ho vrátit nebo vymÛnit.


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v pr pražském ažžské kém EEDENu DEN DE Nu vá vám ám pę pęedstaví ęeddstavíí to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Neomezené volání. Povídejte si hodiny, dny, mÜsíce, roky…

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

Super zvýhodnÜné telefony k Red tarifİm. Samsung GALAXY Fame

Huawei Ascend G510

Samsung GALAXY mini 2

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení,, zarezervujte j si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

69

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSk SMSky ze starého telefon telefonu do nového.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.


70

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Red tarify Promažte si panty v puse! Máme pro vás tarify, se kterými si mįžete volat i psát bez pęestávky. MrknÛte na hlavní výhody.

Start

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

do sítÜ

v síti Vodafone ostatní 3,49 KÏ/min.

v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Neomezené SMS

Neomezené SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

20 MB internet

RED Neomezené volání

RED

se vším všudy

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

249 KÏ

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

+ 63 KÏ

+ 125 KÏ

+ 175 KÏ

+ 111 KÏ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

RED Premium

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

10 GB internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÏ mÜsíÎnÜ

+ 167 KÏ mÜsíÎnÜ

PoĚiÐte si k Red tarifu se smlouvou chytrý telefon za skvÜlou cenu Chcete telefon dokonce za kaÏku? I takové fešáky pro vás máme. A nejsou to žádné šunky! Více informací najdete na str. 98–99.

71


72

Mobilní web, aplikace

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr


Mobilní web, aplikace

73

Aplikace z komiksu PIŠKVORKY (Android) Klasická hra na ukrácení dlouhé chvíle. Komu se podaěí jako prvnímu vytvoěit linii pÝti bodı, vyhrává. YR (Android) Tohle profesionální poÏasí z Norska zná a používá každý opravdový táborník a cestovatel. PRŠÍ (iOS) Jedna z nejoblíbenÝjších karetních her, doplnÝná navíc o hudbu a speciální zvukové efekty. OSADNÍCI Z KATANU (iOS, Android) KrásnÝ zpracovaná desková hra. VymÝĊujte suroviny a zabírejte území, zábava zaruÏena. SPIN THE BOTTLE (iOS) Jak hrát populární ůašku, když máte jen Ïutoru? RoztoÏte to ve svém mobilu.

Mİj Vodafone v novém kabátÜ Aplikace Mįj Vodafone umÛla spoustu užiteÍných vÛcí už dęív. TeÏ jsme ji ale vylepšili a pęedÛlali a to je vám teprve krása. Však se pęesvÛdÍte sami. OVLÁDÁNÍ Napęed jsme se soustęedili na zjednodušení ovládání. ání. Pęidali jsme šikovné a pęehledné boÍní menu, které znátee tęeba z mobilní aplikace Facebooku. Na úvodní obrazovce ale zįstaly i odkazy na nejpoužívanÛjší služby, takže je máte všechny poęád po ruce. SEZNAM PRODEJEN Doplnili jsme i pęehlednou mapu našich prodejen. Aplikace vám je seęadí pÛknÛ od té nejbližší. A pęímo na mapÛ pak najdete potęebné kontaktní údaje, otevírací dobu i adresu. ProstÛ všechno, co potęebujete vÛdÛt. INFORMACE O SMLOUVÚ A pro naše nefiremní tarifní zákazníky tu ještÛ máme pęehlednÛ zobrazené všechny dįležité údaje o smlouvÛ. PlnÛní v aktuálním úÍtovacím období, informace o trvání smlouvy i o Minimálním mÛsíÍním plnÛní. Zkrátka krása. Aplikaci si snadno stáhnete na: vodafone.cz/muj-vodafone j


74

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Red tarif. MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Pęipojení s Vodafonem

Internet na cesty

75

Internet na cesty Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

Pęipojení na 2 dny

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Mobilní pęipojení 500 MB

500 MB

267,21 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

Mobilní pęipojení 1,5 GB

1,5 GB

399 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

Datové tarify

Mobilní pęípojení 4 GB

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

268,22 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Mobilní pęipojení 10 GB

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

504,17 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Vodafone Mobile Connect K4605

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4305 Podporuje pęipojení j až 21,6 Mbps

77 KÏ

Chcete zvýhodnÜnou cenu? PoĚiÐte si Internet v notebooku nebo tabletu se smlouvou, napĚ. k Red tarifu.

MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 40 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Red tarifem.

MrknÜte na strany 70–71.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS Napájení pájení externí erní

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

977 KÏ


Vodafone odmÛny

77

Více informací najdete na www.vodafone.cz/odmeny

VÛrnost se vyplácí Být vÛrný je vždycky plus. AspoĈ my si to myslíme a vy nám urÍitÛ dáte taky za pravdu. Tęeba s naším programem Vodafone odmÛny za vÛrnost vám dáme volné minuty nebo SMS do vlastní sítÛ až na 7 dní.

ÍÍM DÉLE JSTE S NÁMI, TÍM VÍC ZÍSKÁTE StaÏí si dobít pěedplacenou kartu. A bacha, odmÝnu získáte i opakovanÝ – tedy za každé dobití aspoĈ za 250 kaÍek. Jsme jediný operátor, pro kterého nehraje zas až takovou roli, kolik u nás utratíte. OdmÝny máme pro všechny. Dostane je od nás každý, kdo si dobije svou pěedplacenou kartu minimálnÝ za 250 KÏ. Do programu Vodafone odmÛny za vÛrnost se mįžete pęihlásit pęes Internetovou samoobsluhu. Další informace k programu odmÛn najdete na www.vodafone.cz/odmeny. OdmÛny platí pro všechny pęedplacené karty kromÛ Karty se vším všudy, která v sobÛ odmÛny za dobití už má.

OdmÝnu máte pokaždé, když si dobijete minimálnÝ 250 KÏ!

Jsem s Vodafonem

Jsem s Vodafonem

druhý rok

tĚetí rok a déle

odmÝny 2 dny volání, nebo SMS v síti Vodafone ZDARMA

odmÝny 4 dny volání, nebo SMS v síti Vodafone ZDARMA

odmÝny 7 dní volání, nebo SMS v síti Vodafone ZDARMA

první rok

Jsem s Vodafonem


78

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Ne každý chce mít paušál. I tady máme ale skvÛlé ęešení. Vyberte si nÛkterou naši pęedplacenou kartu pęesnÛ podle svých potęeb. Volání, SMS a Internet zdarma na 14 dní za dobití

400 KÏ

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání do všech sítí za 2,50 KÏ/min. pěi dobití 250 KÏ KARTA NA VÍKEND / KART KARTA NA MÍRU Když voláte a SMSkujete o víkendu

Volání, SMSky a internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si jednorázovÝ dobijete. Všechny těi dáreÏky získáte najednou a zdarma. Aktivovány budou do 24 hodin po dobití. Dobíjená Íástka

Dárek

Doba trvání

300–599 KÍ

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 7 dní

400 KÍ a více

Volání a SMS v síti Vodafone, Internet – Pęipojení na týden

zdarma na 14 dní

Pěi koupi nové karty a dobití 250 KÏ kdykoliv do 31. 12. 2013 máte 30 dní volání do všech sítí za 2,50 KÏ za minutu. StaÏí navíc provolat od pondÝlí do pátku 5 minut a celý následující víkend máte volání v naší síti zdarma. A když pošlete 5 SMS, máte zdarma i zprávy. Nebo obojí. Karta na víkend

Od 4. 7. do 31. 8. 2013 staÏí dobít namísto 600 KÎ pouze 400 KÎ. Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

6,50 KÍ/min., nebo 2,50 KÍ/min. pęi dobití nad 250 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Pęipojení na týden 60 MB

Volání do všech sítí

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerįm:

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

49 KÍ


Vodafone karta

79

Neomezené volání pro všechny pĚedplacené karty Výhody našich karet. Platnost kreditu 10 mÜsícİ.

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ DO SÍTÛ VODAFONE NA DEN

Dobití možné více než 10 zpİsoby.

Od doruÏení notiŮkaÏní SMS až do nejbližší pılnoci budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ.

Zákaznická linka zcela zdarma.

Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VOLANI VF DNES 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

NONSTOP VÍKEND Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Ïísla v ÎR neomezenÝ.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Cena balíÏku je 20 KÎ. Pro aktivaci zdarma zašlete SMS na Ïíslo 7700 ve tvaru VIKEND A 1234 (1234 nahradíte svým uživatelským heslem do Samoobsluhy). BalíÏek si mıžete zdarma aktivovat také prostěednictvím Hlasové nebo Internetové samoobsluhy.

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

INTERNET PRO PęEDPLACENOU KARTU Potěebujete-li mobilní pěipojení jenom na Ïas (těeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pěedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÝ, mıžete se těeba rozhodnout pro datový tarif.


80

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

Všechno pÜknÜ na dlani TeÏ už budete mít vždy jasno. Samsung GALAXY Trend má totiž perfektní Ítyępalcový displej, na kterém uvidíte všechno pęehlednÛ, ostęe a v super jasných barvách. E-maily, webové stránky, ale hlavnÛ fotky a videa budou tak velké a ostré, že vám už neuteÍe jediný detail. A co teprve, až na tomhle telefonu zkusíte službu ChatON. Díky ní mįžete komunikovat s pęáteli tak jako ještÛ nikdy. Ne už si jenom posílat zprávy, ale rovnou mįžete sdílet multimediální obsah nebo chatovat ve skupinÛ se všemi svými kamarády najednou. Díky rychlému a vychytanému procesoru 1 GHz to všechno budete zvládat Samsung GALAXY Trend fakt rychle. A to ani nemluvíme OperaÎní systém: Android o muzice, focení, aplikacích... To VnitĚní pamÜĦ*: až 4 GB + až 32 GB na microSD už je klasika. AlespoĈ pro tohohle Fotoaparát: 5 Mpix trendy machra.

*PamÝħ dostupná pro uživatele je nižší než celková vnitění pamÝħ

Solidní práce za hubiÎku Tenhle designový fešák od Nokie má sexy Íerveno-Íerný design, takže vám urÍitÛ padne do oka. Jestli hledáte chytrý mobil s operaÍním systémem Windows Phone 8, tak za telefon Nokia Lumia 520 nemusíte utratit balík a uvidíte, že zvládne to, co leckterý namachrovaný kousek. Jeho ovládání, to je paráda sama o sobÛ – rozhraní je jednoduché a díky Ítyępalcovému displeji velmi pohodlné. K solidní vnitęní pamÛti mįžete navíc pęidat microSD kartu a rázem jste až o 64 GB nÛkde jinde a v kapse máte mobil, který toho zvládne mraky. Tęeba poęádnou porci muziky na cesty nebo nÛjaký ten film a kupu fotek. Kdyby ani to nestaÍilo a vy byste se s ním chtÛli královsky bavit, skoÍte na web a tam už urÍitÛ najdete, po Íem zrovna vaše srdce touží. S prohlížeÍem Internet Explorer 10 pro chytré telefony Nokia Lumia 520 to bude hraÍka. OperaÎní systém: Windows Phone 8 VnitĚní pamÜĦ*: až 8 GB + až 64 GB na microSD Fotoaparát: 5 Mpix


Nejlepší mobily, co známe

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį:

Nadupaný Ěízek

Nejširší nabídka smartphonİ ze všech!

Milovníci technologií, podnikatelé, cestovatelé, ale vlastnÛ nakonec všichni bacha! Máme tu tablet, který opravdu využijete. Jestli potęebujete prezentovat na schįzkách nebo jste nÛkde na cestÛ, jestli jste vášniví Ítenáęi nebo prostÛ hledáte nÛco na doma, kde si hravÛ prohlídnete zprávy, e-maily nebo mrknete na film, je Sony XperiaTM Tablet Z to pravé oęechové. A na FullHD displeji s technologií Mobile BRAVIA® Engine 2 to bude opravdu parádní pokoukání. Tenhle nadupaný kousek má navíc Ítyęjádrový procesor 1,5 GHz, takže všechno šlape jako hodinky. A vydrží fakt dlouho. HlavnÛ proto, že je neskonale odolný proti prachu, vlhkosti i polití. Navíc je šik, takže vám ho budou urÍitÛ závidÛt.

Sony XperiaTM Tablet Z OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 16 GB + až 32 GB na microSD Fotoaparát: 8 Mpix

81

Výkonný hezoun S tímhle fešákem udÛláte spoustu parády – je to opravdu designový kousek a za skvÛlou cenu k tomu. Samsung GALAXY Tab 2 10.1 má pęíjemný desetipalcový displej s ochranným sklem Gorilla Glass, na kterém si opravdu užijete ostrý obraz s krásnými barvami. A jestli jste skalní fanda dnes tak populárních multimédií, užijete si je tu poęádnÛ, protože surfování s tímto tabletem je rychlé a opravdu pohodlné. A jestli podnikáte nebo jste manažeęi, najdete v nÛm pomocníka na cesty, ale také super nástroj pro své prezentace. Navíc Samsung GALAXY Tab 2 10.1 skoro nic neváží, pamÛĥ má jako slon a je tak tenký, že se vám vejde i do složky na papíry. No, a na ty mįžete vlastnÛ rovnou zapomenout. A to všechno teÏ za super cenu.

Samsung GALAXY Tab 2 10.1 OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ*: až 16 GB + až 32 GB na microSD Fotoaparát: 3 Mpix

Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Centrum Îerný Most • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


82

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart mini

Vodafone Smart II

Vodafone Smart III

Samsung GALAXY mini 2

Sony Xperia E

HTC Desire 200

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

1977 KÍ

1977 KÍ

3177 KÍ

3177 KÍ

3177 KÍ

3777 KÍ

MMP od 249 KÎ

477 KÍ

477 KÍ

1677 KÍ

1677 KÍ

1677 KÍ

2277 KÍ

MMP od 490 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

177 KÍ

177 KÍ

777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Poznámka

Tęi barevné kryty v balení

Novinka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

Android

Android

8,89 cm/3,5"

8,1 cm/3,2"

10,16 cm/4"

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5''

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje

320 × 480

320 × 480

480 × 800

320 × 480

320 × 480

320 × 480

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 2,4 GB/–

až 150 MB/2 GB

až 2,3 GB/–

až 4 GB/–

až 2,75 GB/–

až 1 GB/–

1 GHz

832 MHz

1 GHz

800 MHz

1 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

2Mpix

3Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

ano/ano

•/•

•/•

–/–

–/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1400

1200

1500

1300

1500

1230

Délka hovoru (minuty)

až 780

až 360

až 810

až 480

až 375

až 430

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 400

až 410

až 300

až 530

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz)

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

RozmÜry (mm)

115 × 62,3 × 12,2

109 × 58 × 12,35

123,2 × 64,4 × 11,3

109,4 × 58,6 × 11,81

113,5 × 61,8 × 11

107 × 60 × 12

118

120

137

106

115,7

100

Íerná

Íerná + modrá, rįžová, citronová

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

83

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Fame

Nokia Lumia 520

LG Optimus L5 II

Samsung GALAXY Trend

Huawei Ascend G510

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

4177 KÍ

4377 KÍ

4377 KÍ

4777 KÍ

4977 KÍ

MMP od 249 KÎ

2677 KÍ

2877 KÍ

2877 KÍ

3277 KÍ

3477 KÍ

MMP od 490 KÎ

1177 KÍ

1377 KÍ

1377 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

177 KÍ

177 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Windows Phone 8

Android

Android

Android

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

11,2 cm/4,5"

Rozlišení displeje

320 × 480

480 × 800

480 × 800

480 × 800

480 × 854

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 6,85 GB/–

až 2 GB/–

až 1,6 GB/–

až 1 GB/–

1 GHz

2× 1 GHz

1 GHz

1 GHz

2× 1,2 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/•

•/•

•/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1430

1650

1500

1750

Délka hovoru (minuty)

až 860

až 888

až 372

až 500

až 350

Pohotovostní doba (hodiny)

až 580

až 360

až 800

až 330

až 400

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz)

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

RozmÜry (mm)

113,2 × 61,6 × 11,5

119,9 × 64 × 9,9

117,5 × 62,2 × 9,2

121,5 × 63,1 × 10,57

134 × 67 × 9,9

121

124

103,3

118

150

modrá

Íervená

šedá

bílá

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


84

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire X

Windows Phone 8S by HTC

Sony Xperia L

Samsung GALAXY Xcover 2

LG Optimus L9

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

5277 KÍ

5377 KÍ

6177 KÍ

6377 KÍ

6577 KÍ

MMP od 249 KÎ

3777 KÍ

3877 KÍ

4677 KÍ

4877 KÍ

5077 KÍ

MMP od 490 KÎ

2277 KÍ

2377 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

MMP od 790 KÎ

1077 KÍ

1177 KÍ

1977 KÍ

2177 KÍ

2377 KÍ

MMP od 990 KÎ

77 KÍ

177 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

1377 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

177 KÍ

377 KÍ

Poslední šance u bílé barvy

Funguje pouze na MicroSIM

Android

Windows Phone 8

Android

Android

Android

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

10,16 cm/4"

11,9 cm/4,7''

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

480 × 800

480 × 800

480 × 854

480 × 800

540 × 960

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 4 GB/–

až 350 MB/–

až 5,6 GB/–

až 1,08 GB/–

až 2,33 GB/–

Procesor

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

2× 1 GHz

•/–

•/–

•/•

•/–

•/•

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

5Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1650

1700

1700

1700

2150

Délka hovoru (minuty)

až 600

až 1300

až 546

až 530

až 450

Pohotovostní doba (hodiny)

až 833

až 559

až 498

až 370

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz)

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

RozmÜry (mm)

118,5 × 62,3 × 9,3

120 × 63 × 10

128,7 × 65 × 9,7

130,5 × 67,7 × 12,1

131,9 × 68,2 × 9,1

114

113

137

149

125

Íerná, bílá

modrá

Íerná

šedá

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

85

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY S III mini

Nokia Lumia 720

HTC One

Samsung GALAXY S4

Apple iPhone 5 16GB

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

6777 KÍ

7977 KÍ

15 277 KÍ

16 477 KÍ

MMP od 249 KÎ

5277 KÍ

6477 KÍ

13 777 KÍ

14 977 KÍ

15 477 KÍ

MMP od 490 KÎ

3777 KÍ

4977 KÍ

12 277 KÍ

13 477 KÍ

13 977 KÍ

16 977 KÍ

MMP od 790 KÎ

2577 KÍ

3777 KÍ

11 077 KÍ

12 277 KÍ

12 777 KÍ

MMP od 990 KÎ

1577 KÍ

2777 KÍ

10 077 KÍ

11 277 KÍ

11 777 KÍ

9077 KÍ

10 277 KÍ

10 777 KÍ

MMP od 1290 KÎ Poznámka

577 KÍ

1777 KÍ

Poslední šance u varianty La Fleur

Funguje pouze na MicroSIM

Android

Windows Phone 8

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

12,68 cm/5"

10,16 cm/4"

Funguje pouze na nanoSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

480 × 800

480 × 800

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8 GB/–

až 6,85 GB/–

až 25,29 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

Procesor

2× 1 GHz

2× 1GHz

4× 1,7 GHz

4× 1,9 GHz

2× 1,02 GHz

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

5Mpix

6,7Mpix

Ultrapixel technologie

13Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

2000

2300

2600

N/A

Délka hovoru (minuty)

až 800

až 1404

až 1572

až 1020

až 480

Pohotovostní doba (hodiny)

až 500

až 520

až 464

až 350

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

800/850/900/1800/ 1900/2100/2600

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

121,6 × 63 × 9,9

127,9 × 67,5 × 6

137,4 × 68,2 × 9,3

136,6 × 69,8 × 7,9

123,8 × 58,6 × 7,6

110

128

143

130

112

modrá, bílá – La Fleur

bílá

stęíbrná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


86

Tablety

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nexus 7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Samsung GALAXY Note 10.1

Sony Xperia Tablet Z

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

6977 KÍ

7977 KÍ

13 377 KÍ

15 977 KÍ

MMP od 249 KÎ

5477 KÍ

6477 KÍ

11 877 KÍ

14 477 KÍ

MMP od 490 KÎ

3977 KÍ

4977 KÍ

10 377 KÍ

12 977 KÍ

MMP od 790 KÎ

2777 KÍ

3777 KÍ

9177 KÍ

11 777 KÍ

MMP od 990 KÎ

1777 KÍ

2777 KÍ

8177 KÍ

10 777 KÍ

MMP od 1290 KÎ

777 KÍ

1777 KÍ

7177 KÍ

9777 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,7 cm/10,1''

25,7 cm/10,1"

25,65 cm/10,1"

Rozlišení displeje

800 × 1280

1280 × 800

1280 × 800

1920 × 1200

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 27 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

až 11,6 GB/–

Procesor

4× 1,3 GHz

2× 1 GHz

4× 1,4 GHz

4× 1,5 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

1,2Mpix

3Mpix

5Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/•

–/•

Kapacita baterie (mAh)

4325

7000

7000

6000

Délka hovoru (minuty) Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 2000

až 2230

až 1270

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

198,5 × 120 × 10,65

175,3 × 256,6 × 9,7

180 × 262 × 8,9

172 × 266 × 6,9

350

587

600

495

tmavÛ hnÛdá

stęíbrná

šedá

Íerná

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

BlackBerry Curve 9320

HTC One SV

BlackBerry Z10

Samsung GALAXY Note II

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

3777 KÍ

8577 KÍ

12 177 KÍ

13 777 KÍ

MMP od 249 KÎ

2277 KÍ

7077 KÍ

10 677 KÍ

12 277 KÍ

MMP od 490 KÎ

777 KÍ

5577 KÍ

9177 KÍ

10 777 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

4377 KÍ

7977 KÍ

9577 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

3377 KÍ

6977 KÍ

8577 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

2377 KÍ

5977 KÍ

7577 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

BlackBerry

Android

BlackBerry

Android

6,2 cm/2,44''

10,92 cm/4,3"

10,7 cm/4.2''

14 cm/5,5"

320 × 240

480 × 800

768 × 1280

720 × 1280

až 512 MB/2 GB

až 8 GB/–

až 16 GB/–

až 16 GB/–

806 MHz

2× 1,2 GHz

2× 1,5 GHz

4× 1,6 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

3Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1450

1800

1800

3100

Délka hovoru (minuty)

až 420

až 1574

až 600

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 432

až 377

až 312

až 600

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

–/•

–/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/ 1900/2100/2600

850/900/ 1800/1900/2100

850/900/ 1800/1900/2100

109 × 60 × 12,7

128 × 66,9 × 9,2

130 × 65,6 × 9

151 × 81 × 9,4

103

122

167

180

Íerná

modrá

Íerná

šedá

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia Z

Vodafone 353

Nokia 100

Vodafone 155

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

15 277 KÍ

677 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

MMP od 249 KÎ

13 777 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 490 KÎ

12 277 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 790 KÎ

11 077 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

10 077 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

9077 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Android

Vodafone

Nokia S30

Vodafone

12,7 cm/5"

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

1080 × 1920

128 × 160

128 × 160

128 × 160

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 11 GB/–

až 2,8 MB/–

–/–

–/–

Procesor

4× 1,5 GHz

N/A

N/A

52 MHz

•/•

•/–

–/–

–/–

13Mpix

VGA

•/•

–/–

–/–

–/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

2330

770

800

1000

Délka hovoru (minuty)

až 840

až 360

až 432

až 540

Pohotovostní doba (hodiny)

až 550

až 300

až 35 dní

až 700

Wi-Fi/GPS

•/•

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/•

•/•

•/•

•/–

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

850/900/ 1800/1900/2100

900/1800

900/1800

900/1800

139 × 71 × 7,9

109,2 × 46 × 12,2

110 × 45,5 × 14,9

110 × 56,5 × 13,5

146

68

70

88

Íerná

stęíbrno-Íerná

Íerná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

89

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia 113

Alcatel One Touch 2010G

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

ZvýhodnÜné ceny platí pĚi daném minimálním mÜsíÎním plnÜní (MMP) Standardní cena

1177 KÍ

1377 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 249 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

277 KÍ

477 KÍ

MMP od 490 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 790 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 990 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

MMP od 1290 KÎ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

1 KÍ

Nokia S40

-

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8"

6,1 cm/2,4''

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

128 × 160

240 × 320

240 × 320

240 × 320

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16 MB/–

až 1,2 MB/–

až 43 MB/–

až 40 MB/–

Procesor

N/A

260 MHz

N/A

N/A

Internet/Podpora HSPA+

•/–

•/–

•/–

•/–

Fotoaparát

VGA

2Mpix

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

750

1020

1300

Délka hovoru (minuty)

až 468

až 360

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 790

až 450

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900/ 1800/1900

850/900/ 1800/1900

900/1800/ 1900/2100

850/900/ 1800/1900

110 × 46 × 14,8

106 × 52,5 × 13,55

109,8 × 46,9 × 15,3

122,5 × 52,9 × 17,9

77

102

89

110

Íerná

Íerná

stęíbrná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní po dobu nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Jakékoliv další informace o cenách a tarifech vám rádi zodpoví naši prodejci.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


90

eShop

Více informací najdete na www.vodafone.cz

Nakup FK\WěHY ujte e

V eShopu je to levnÛjší

Shopu

To dá rozum, že nakupovat pęes web je jednodušší, levnÛjší a vįbec výhodnÛjší. V našem eShopu máte jistotu, že vám vrátíme peníze, když si vyberete špatnÛ. Dopravíme vám vybraný telefon kamkoliv po Ìesku a ruÍíme za to, že lepší cenu v klasickém obchodÛ nenajdete. SchválnÛ se podívejte na tęi šviháky, které jsme vybrali, a uvidíte, o co je to v našem eShopu výhodnÛjší.

NEJVÝHODNÚJŠÍ CENA

DORUÌENÍ PO CELÉ ÌR ZDARMA

30 DNÍ GARANCE VRÁCENÍ PENÚZ

RED Neomezené volání do všech sítí

HTC Desire X

1 KÏ

jednorázová cena v eShopu

Neomezené SMS do mobilních sítí

telefon

1,5 GB internet

699 KÏ

Sony Xperia L

1 KÏ

jednorázová cena v eShopu

mÜsíÎnÜ

+ 175 KÏ

mÜsíÎnÜ k Red tarifu

Samsung GALAXY S III mini

577 KÏ

jednorázová cena v eShopu

1077 KÏ

1977 KÏ

2577 KÏ

jednorázová cena v prodejnÜ

jednorázová cena v prodejnÜ

jednorázová cena v prodejnÜ


Pęíslušenství

91

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz

PoęiÏte svému telefonu nÛco na sebe Váš elektronický miláÍek si zaslouží to nejlepší obleÍení. Dopęejte mu nÛkterý ze stylových obalį. StaÍí zajít do nÛkteré z našich prodejen.

Ve vÛtšinÛ prodejen Vodafonu seženete kromÛ obalį i další znaÍkové pęíslušenství k mobilním telefonįm, jako napęíklad: NabíjeÎky Baterie Bluetooth zaĚízení Datové kabely Držáky do auta Handsfree sady Flash disky To všechno ve velkém výbÛru a za moc hezké ceny. Tak se k nám pęijÏte mrknout.


92

Volání v cizinÛ

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ se neomezujte Za hranicemi s námi mįžete volat, SMSkovat a také surfovat bez problémį. Zvolte si pro sebe tu nejvýhodnÛjší možnost a dejte všem doma vÛdÛt, kde právÛ jste!

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky. Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ.

Vodafone Roaming na den si pěidejte k nÝkterému z Red tarifı

Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ je úÍtován pouze v pęípadÛ uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data z vybraného tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

O dalších službách jako Vodafone World Roaming a Vodafone Passport se dozvíte na www.vodafone.cz/roaming

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den


Volací jistina

93

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–49,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

50–248,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

249–489,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

490–689,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

690–989,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

990–1289,99 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

1290 KÍ a více

500 KÍ

0 KÍ

Minimální mÛsíÍní plnÛní

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 249–489,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 249 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

0–49,99 KÍ 50–248,99 KÍ 249–489,99 KÍ 490–789,99 KÍ 790–989,99 KÍ 990–1289,99 KÍ 1290 KÍ a více

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon Nenabízíme zvýhodnÛný telefon 500 KÍ 1000 KÍ 1500 KÍ 2000 KÍ 2500 KÍ


94

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Podnikáte? Dostanete od nás víc. Užívejte si nejlevnÝjší neomezené volání na trhu. Business Red tarif se snadno zapojí do vaší VPN, takže si teÑ budete moci mezi všemi svými Ïísly volat a SMSkovat zdarma. Vyšší tarify jsou pěipraveny pro ty nejnároÏnÝjší. Chcete volat a psát ze zahraniÏí? Chcete být online i na pracovních cestách? Naše nové tarify vás nezklamou! PoěiÑte si službu Mobilní zabezpeÏení a získáte dokonalou kontrolu nad všemi Ůremními i soukromými daty. U dvou nejvyšších tarifı je služba navíc zdarma. Vyberte si k Business Red tarifım telefon se slevou 500 nebo i 1000 KÏ.

Business

Business

RED

RED

Neomezené volání ve ŮrmÝ

do sítÜ

a neomezené SMS

Neomezené volání v síti Vodafone + 130 min. do ostatních sítí po vyÏerpání 3,49 KÏ/min.

Mobilní zabezpeÍení zdarma Business

Business

RED

RED

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

ve ŮrmÝ

a neomezené SMS

Neomezené volání

se vším všudy

a neomezené SMS

Neomezené volání

Premium

a neomezené SMS

Neomezené volání

do všech sítí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

1,5 GB

4 GB

internet

internet

internet

internet + 300 MB ze zahraniÏí

499 KÏ

699 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

Neomezené SMS v mobilní síti Vodafone ostatní 1,51 KÏ/SMS

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

mÜsíÎnÜ

10 GB

mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

95

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

Mobilní zabezpeÍení ChraĈte soukromá i ūremní data v chytrých telefonech nebo tabletech svých zamÛstnancį. Pro Business Red tarify se vším všudy a pro Business Red Premium ho máte Lokalizace, zamknutí nebo vymazání dat kdykoliv potĚebujete.

Vzdálené nastavení e-mailİ a Wi-Fi.

Vynucení nastavení hesla na zaĚízení.

zdarma

Vhodné pro všechny operaÎní systémy.

Cena Mobilního zabezpeÎení je jen 49 KÎ mÜsíÎnÜ.

Antivirová ochrana. Správa až 50 zaĚízení z jednoho administrátorského úÎtu.

Více informací najdete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni


96

Red tarify pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Telefony pro firmy za lepší ceny S Red tarify mįžete mít super ūremní telefony za skvÛlé ceny. Vybraní fešáci už na vás Íekají!

Výhody Business Red Premium Neomezené volání a SMS. 10 GB dat pro surfování a práci na internetu. Volání do a ze zahraniÍí souÍástí tarifu spolu se slušnou porcí dat. K tomu aplikace Vodafone mobilní zabezpeÍení zdarma.

HTC One

Business

RED Premium

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

Neomezené volání jednorázovÜ

8077 KÏ

do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí + 600 min. ze zahraniÏí

Neomezené SMS

+ 167 KÎ

mÜsíÎnÜ k Business Red se vším všudy

do mobilních sítí

10 GB internet + 300 MB ze zahraniÏí

1499 KÎ mÜsíÎnÜ

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify pro ūrmy

Sleva na telefon až tisíc korun S Business Red tarify dostanete slevu 1000 nebo 500 KÍ na jakýkoliv telefon. Napęíklad Samsung GALAXY S III mini s Business Red se vším všudy máte o 1000 KÍ levnÛji.

Apple iPhone 5 16GB

Business

RED

se vším všudy

Neomezené volání a neomezené SMS ve ŮrmÝ

jednorázovÜ

10 777 KÏ + 111 KÏ

mÜsíÎnÜ k Business Red se vším všudy

Neomezené volání do všech sítí + 1000 min. do zahraniÏí

Neomezené SMS do mobilních sítí

4 GB internet

999 KÏ mÜsíÎnÜ

97


98

Red tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Chytré telefony chytęe Tohle je silná dvojka. Vodafone vám pęináší fakt super mobily za skvÛlé ceny. KouknÛte na naše fešáky za hubiÍku a vyberte si pro sebe ten nejlepší! Samsung GALAXY Trend

RED Neomezené volání do všech sítí

Neomezené SMS do mobilních sítí

1,5 GB

jednorázovÜ

577 KÏ

internet

+ 175 KÏ

699 KÏ

mÜsíÎnÜ k Red tarifu

mÜsíÎnÜ

OperaÎní systém: Android Displej: 4 " Fotoaparát: 5 Mpix s bleskem Bonus: výkonný procesor 1 GHz

Ceny jsou platné pěi podpisu smlouvy s minimálním mÝsíÏním plnÝním na 24 mÝsícı, jsou vÏetnÝ 21% DPH a zaokrouhleny na celé koruny smÝrem nahoru. Podmínky na www.vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby


Red tarify

Nokia Lumia 520

RED Neomezené volání do všech sítí

Neomezené SMS do mobilních sítí

1,5 GB

jednorázovÜ

177 KÏ

internet

+ 175 KÏ

699 KÏ

mÜsíÎnÜ k Red tarifu

mÜsíÎnÜ

OperaÎní systém: Windows Phone 8 Displej: 4 " Fotoaparát: 5 Mpix s autofokusem Bonus: podpora microSD

99


Umíš si vychutnat život? Živá hlavní obrazovka

Tvoje živá galerie

Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Dva prˇední stereo reproduktory

htc.com THE OFFICIAL SMARTPHONE

2013 | 08 | Čilichili: Experti na štěstí  
2013 | 08 | Čilichili: Experti na štěstí  

Jak fungují šarlatáni, kteří nám všem slibují úspěch, bohatství a mnohem víc sexu.