__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 5 | 2018


0ņM9RGDIRQH

=DSODļWHNDUWRX0DVWHUFDUGDY\KUDMWH 1DwHSODWHEQÈEU¼QDMHWHêFK\WIJHMwÈ1RYöSRGSRUXMHLSODWE\0DVWHUSDVVSHQöŔHQNRXD]DSDPDWXMH VLSöNQöYwHFKQ\ÕGDMHYDwÈNDUW\0DVWHUFDUG9PRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERY,QWHUQHWRYÄ VDPRREVOX]HPXMYRGDIRQHF]MH]DG¼WHMHQMHGQRXDSIJÈwWöXŔEXGHWHPÈWFHORXSODWEXSIJHGY\SOQöQRX -HGQRX]DG¼WHDSDNXŔMHQNOLN¼WH-HWRYŔG\EH]SHèQÄDGLVNUÄWQÈYDwHÕGDMH]Q¼MHQEDQND

-DNPņŔHWHY\KU¼W" -HWRVQDGQÄ6WDèÈNG\Ŕ]DSODWÈWHVYÄ 9\ÕèWRY¼QÈQHERVLGRELMHWHNUHGLW YPRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH èLY,QWHUQHWRYÄVDPRREVOX]H0ņM 9RGDIRQHSRPRFÈSODWHEQÈNDUW\ 0DVWHUFDUGèLVOXŔE\0DVWHUSDVV

0H]LYØKHUFHUR]GöOÈPH Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9

1×

4×

9\KU¼YDWO]HDŔGR9ÈFHVHGR]YÈWHQDDGUHVHtam.je/platbakartou

²6DPVXQJ*DOD[\63OXV D²6DPVXQJ*DOD[\6

0ņM9RGDIRQH


Fakebook

ฤŒiliChili 5 | 2018

3

Pavol Habera

ร”YRGQtLQIRUPDFH

8รงLYDWHOPavol HaberaE\OR]QDฤ†HQYฤ†OiQNX

0XรงNWHUรธฤฅtNi]Sฤ•YiNฤญPSUDYGX

7($0VHYUDFt9HONpWXUQpVQi]YHPร…%ROLVPHUD] PLORYDQรธยดEXGHSXWRYDWSRNRXSDOLรฅWtFKNROHPREFH9UiEOH Pavol Habera

1LHฤ†RWDNSUtรฅHUQpVRPHรฅWHQLNG\QHSRฤ†XO 0DWฤ•M5XSSHUW+HOH3Dฤ™RQHWYUGtรฅWRNDรงGHMWHMGHQ" Pavol Habera:7DN~GHELOLWXVRPHรฅWHQLNG\QHSRฤ†XO

8รงLYDWHOPavol HaberaE\OR]QDฤ†HQYฤ†OiQNX

9รฅLFKQLOLGpNWHฤฅtXPฤ•Mt]StYDWXรงY6XSHU6WDUE\OLWDNรงH 3Dฤ™REXGHSฤฅtรฅWtURNY\EtUDW]WDOHQWRYDQฤ•MรฅtFKฤ†RNOฤญ

Pavel Callta

-DNR]Sฤ•YiNPXVtPฤฅtFWรงHRGVXGN\Pavola Habery Y6XSHU6WDUMVRX]DKUDQRX0ฤ•OE\EรธWNVRXWฤ•รงtFtP PLORVUGQฤ•Mรฅt Pavol Habera:1HYLHPSUHฤ†RE\PDPDO]DXMtPDฤซQi]RUฤ†ORYHND NWRUรธPiKODVDNRRVPLELWRYรธURERW Pavol Habera

'QHVVPHPDOLYSRURWHYHฤ™PLGRMHPQรธSUtEHK 3lWQiFWURฤ†QiVLURWDรงLMHLEDVRVYRMLPQHPRK~FLP Gฤ•GNRPRNWRUpKRVDVWDUiรฅWXGXMHQD]GUDYRWQ~ VHVWULฤ†NXDYรฅHWNRฤ†RPiGiYDRSXVWHQรธPSVtNRP -HMMHGLQiUDGRVWMHKXGED9รฅHWFLVPHVDUR]SODNDOL $M]StYDODNUiVQHDOHPDODEOEรธSUt]YXNYDQJOLฤ†WLQH WDNVRPMXY\UD]LO

7RWRVDSiฤ†LVWDUรธPSDQQiP

Pavol Habera

รฆLYRWY1HZ<RUNXMHGUVQรธฤ…DVWRVLWXVDaniela Peลกtovรก PXVtPHVDPLSRGHSLVRYDฤซUXN\QRK\DWULฤ†NiOHERQLNWRLQรธ WRSRQiVQHFKFH

Pavol Habera

3XVWLOLPLฤ†XGQ~QDKUiYNXYRODNรธFKXSUHNRWHQรธFKPODGรธFK .YLฤ†tWRDNRSRGVYLQฤ†DWiGRWRKRMHGQRGXFKpN\WDU\U\WPXV SUHEOEรธFKKODYQรธVSHYiNPiQHSUtMHPQ~IDUEXYRY\VRNรธFK SRORKiFK%RKXรงLDฤ™PiPDEVROXWQรธVOXFKWDNรงHQHGRNiรงHP SRFKRSLฤซDNRP{รงXQLHNWRUtOXGLDNDรงGรธGHฤŸSRฤ†~YDฤซVYRM ]SHYDSUHรงLฤซ1LHฤ†RWDNSUtรฅHUQpVRPHรฅWHQLNG\QHSRฤ†XO Katarรญna Knechtovรก:7RERO7HDP3Dฤ™R

Simon Cowell

Simon CowellPHQWLRQHGXVHUPavol Habera: <RX UHDFXWHSDURG\7KDQNV Adam Miลกรญk

Calin

3DQH+DEHURNDPE\FK VHWHฤPฤ•OYKXGEฤ• REUiWLW"

&KHHUV3Dฤ™R]DMtPDOE\ Pฤ•WYฤญMQi]RUQDPฤญMNOLS 3OD\WLPH

7RWRVDSiฤ†LGRMDWรธP Foto: Pro๏ฌmedia

.SDQWRPLPH

1DSLรฅWH]SUiYX

2.WUHSHรฅVDWDPDNR PHQWiOSULSRMHQรธGR ]iVXYN\SUHฤ†R"

1DSLรฅWH]SUiYX


4

Rozjezd

01

Dočtete se u nás i s obrázky Pasta krize Dospělí k sežrání Druhý nejlepší článek Fotky něčeho jiného Pán ve křoví Jak se nebude jmenovat Soutěž čumilů Ukázkové ukázky Maso v zelí Květ nové kultury

04

ČILICHILI 123 05

06

123: Vodafone 44 46 48 49 58 60 62 64 65 66 70 72 74

Internet věcí Příslušenství Zadáno pro Vodafone Všechno o telefonech Nabídka pro věrné Předplacená nabídka Připojení s Vodafonem Nabídka 60+ Tarif pro mladé Tarify pro firmy Vodafone Pass Tarify pro jednotlivce Rodinné tarify

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ: 26447657, tel.: 244 023 201, www.boomerang.co.com, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 13. 4. 2018. Datum vydání 1. 5. 2018. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Lenka Schindlerová, e-mail: lenka.schindlerova@boomerang.co.com. Uzávěrka podkladů inzerce 6/2018 15. 5. 2018. MK ČR 15371. První vyhrání je nutné pro druhé vyhrání. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Včely pelotonu! E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.

02

Být první není vždycky apriori výhra. Vezměte si horory: První ze skupinky teenagerů v opuštěné chatě, který jde do sklepa nahodit vypadlé pojistky, to na 95 % schytá lopatou. Což je zážitek, za kterým se myslím žene málokdo. Nebo odjinud: Slyšel někdy někdo o „první večeři Páně“? Ne. Ani slovo. Asi to nestálo za moc, Jidáš zapomněl Dostihy a sázky a Matouš našel v polévce vlas… stane se. Prostě napoprvé žádná sláva. Všichni ale víme, že poslední večeře už šla jak na drátkách, je z ní i hezký obrázek od jednoho italského syna notáře. Nebo: První zuby. Je to vlastně jen zkouška na pořádné tesáky, které (nejen) člověku vydrží (skoro) celý život. A co teprve taková první láska! Hormony s vámi mlátí hlava nehlava, asi na ni nikdy nezapomenete a je to tak v pořádku. Ale ve valné většině případů je to jen příprava na ty pravé city, člověk se musí rozkoukat, prozkoumat co a jak, zjistit, že první pusa sice není nic moc, ale ta druhá, to už je jiný kafe, a to nemluvím o mnoha dalších „prvních činnostech“, které zamilovanost zahrnuje (a taky nebývají napoprvé žádný zázrak… no nic, nebudu zabrušovat). Trochu jsem se rozvášnila, tak se vrátím k jádru pudla: Být první je určitě občas fajn, ale nemusíte se za sebe stydět, ani pokud jste „ti druzí“. Protože i tak můžete dokázat skvělé věci, zažít krásné chvíle a navíc se vyhnete tlaku toho, že musíte prvenství obhájit. Být druhý je v pohodě. Lopata vás minula a navíc máte zuby moudrosti. Být druzí, to je to, oč tu běží. Minimálně tedy v tomhle květnovém čísle. Tak si jeho čtení užijte, jako by to bylo… podruhé :) Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz

<

07

08

09

10

11

12

13

Ředitelka projektu Markéta 01 Moreno Šéfredaktorka Tereza 02 Jiráková Zástupkyně šéfredaktorky Petra 03 Poláková Obsahový dohled Štefan 04 Švec Hlavní editor Filip 05 Horáček Editoři a psavci Jindřich 06 Novák Markéta 07 Bajerová Online department Jan 08 Studnička Designér Tomáš 09 Trnobranský Kreativní ředitel Petr 10 Bláha Ilustrátorka Karolína 11 Slováková Manažer redakce Marek 12 Slezák Produkční Pavel 13 Matuška DTP Jan 14 Pitra Manažeři inzerce Lenka Schindlerová, Zdeněk Vaculík Fotograf Michael Kratochvíl Titulka Jindřich Janíček

14

Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální dárek k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25 Kč měsíčně a dárek dostanete ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili

Foto: Michael Kratochvíl

6 8 10 20 24 28 30 34 38 40

03


Rozjezd

ČiliChili 5 | 2018

5

Zásadní spor měsíce T

Co si oblékáte první?

49 %

51 %

Dobro T

Chlapeček dostal k sedmým narozeninám fantastický dárek

Nové, upřímné cedule se šíří

Rodiče malého Tobiáška, oba absolventi Fakulty sociálních věd UK, připravili svému synovi úžasnou oslavu. Jako hlavní dárek k sedmým narozeninám dostal debatu o chronickém bezdomovectví, kterou rodiče vedli se svými spolužáky. Nadšený oslavenec prý radostí skoro dojedl avokádový toast. =

Lokální úřady začaly zveřejňovat pravdivé veřejné nápisy. Místo dopravní značky „Průjezd zakázán“ tak vznikne značka „Lidem v ulici vadí smrad z vašeho auta“ a místo nápisu „Musíme to opravit“ na silnicích uvidíme nápis „Choďte pěšky, nuly“.=

<

<

Zdraví

na mě lepí seo vosy jak

Rychle

T

T

Třiadevadesátiletá vědma předpověděla, že do dvaceti let zemře.

Zubní pasty obsahují cukr Už několik let přidávají hlavní výrobci zubních past do svých produktů cukr. „Nevidím na tom nic špatného,“ říká mluvčí Asociace výrobců pěnivých ústních hmot, „naši zákazníci si stěžovali na nepříjemnou chuť, tak jsme ji vylepšili podobně jako ostatní výrobci léčiv.“ Podle zubních lékařů lidé díky změně pasty používají častěji a čistí si zuby déle, což je jednoznačně pozitivní.=

<

Vztahy T

Plešatí muži jsou sexy, říkají plešatí muži.

Vlekaři hlásí v květnu rekordně nízké tržby. Zákazníci z Prahy 7 žádají v obchodech Cukr hrubá moučka a Cukr hladká moučka.


6

Rozjezd

Životní styl T

V USA slaví úspěchy prodej jednorázových budíků, které můžete po zazvonění zamáčknutím zabít.

Byznys T

Konečně víme, proč mají ženy v nehtových studiích na obličeji roušku! „Dáváme jim roušky, aby na svou práci nekašlaly,“ komentoval opatření šéf společnosti Česká manikúra pan Thai Von Dongh. Opatření je prý účinné a zaměstnankyně se snaží. Průměrná doba ošetření jednoho nehtu se zkrátila na dvě minuty, po kterých se smí manikérka znovu nadýchnout.=

<

Zběsile T

Prasata jsou inteligentní jako tříleté děti, a proto by měla mít větší práva než dvouleté děti, tvrdí bezdětní členové Greenpeace. V Itálii je těstovinová krize. Zatímco poptávka se zvyšuje, důlní společnosti těží každý rok méně těsta. Katastrofa přijde.

Na obrázku vidíte muže, který si udělal na motocyklu sedátko z toalety. Je to vtipné, proto se smějte. Nemáte-li nutkání k smíchu, vyhledejte lékaře.=

107 –Přelíčení, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

<


Rozjezd

ČiliChili 5 | 2018

7

ení to nkné! pě

Duel

První : Druhý Půjdete nevyšlapanou cestou. 0 : 1 Už dobře víte, kam šlápnout. Budete celebrita se vším. Jen polocelebrita se smetanou 0:1 I tím špatným. ke slíznutí. Budete v balíku a všichni vám Peníze budou, a navíc kdo by 0:1 budou závidět. druhému záviděl. Být druhý je pořád úspěch a třeba se Když už jste jednou první, musíte 0:1 vám někdy povede být i první. jím být vždy. První je sice výborný, ale vždy lichý Dvojka, to je číslo do páru 0:1 a osamělý. a pochvalitelné.

0:5 Kruciš, máme problém. Druhý je první... Celebrity T

DYKPIC MĚSÍCE Ekonomika

Upachtěně T

T

Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků

Firmy nabídnou ženám platy z roku 1995

Mezinárodní politika

Prezidenti Hospodářské komory a Svazu průmyslu vydali společné prohlášení, ve kterém navrhují upravit všem zaměstnankyním v soukromém sektoru platy na výši z roku 1995. „Naší hlavní motivací je to, aby se ženy cíT tily mladší,“ uvádí vysvětlení navrženého opatření.=

Prezident Trump vyhostil z USA 55 ruských pornohvězd.

<

Vatikán potvrdil, že Eskymáci jsou lidé. Příslušná komise začíná jednat o Inuitech. „Už nikdy se takhle nepohádáme,“ slíbil si pár, který je spolu tři týdny. Odpůrci střelných zbraní v USA pohrozili, že vystřílejí obhájce střelných zbraní. Na Staroměstském náměstí v Praze začali prodávat dvojitý spojený trdelník pod obchodním názvem, který začíná na P.


8

Rozjezd

Byl to dobrý člověk

Jemně T

Muže, který tvrdil, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení, umlátily kroupy v Krkonoších. Archeologové objevili pod hromadou starého nevyžehleného prádla pravěký rotoped.

Technologie T

Internetoví giganti začnou nasazovat agenty k vám domů Móda T

Interní piercing Poté, co si nechali probodat už všechna možná místa na kůži i vnějších sliznicích, hledají vyznavači piercingu nová pole působnosti. Po nepříjemných pokusech se zuby a páteří se stal oblíbeným zejména piercing jater, ledvin, plic a krátkodobý, leč intenzivní předsmrtný piercing srdce.=

<

Umírnění vegetariáni postupně přecházejí k adultariánství neboli pojídání dospělých. Tato eticky podmíněná forma masožravosti odmítá jíst mláďata, tedy například kuřecí, telecí nebo jehněčí maso. Adultariáni konzumují výhradně maso dospělých zvířat, která prožila plnohodnotný život. Výhodou nového trendu je, že může vyhovovat i kanibalům.=

Webové firmy podle vlastních slov nedostávají dost informací z pohybu uživatelů po internetu tak, aby mohly opravdu přesně cílit reklamu. Proto zaměstnají na každou domácnost 3–7 pozorovatelů, kteří budou bydlet s rodinou či s jednotlivci, zaznamenávat a odesílat jejich chování. Agenti se rozdělí podle své specializace – na kuchyň, obývací prostory, dětské pokoje a koupelny s toaletami. Po příchodu agentů jim zajistěte pohodlí v příslušných místnostech a chovejte se jako obvykle, ostatně časem si zvyknete a přestanete je vnímat. Přítomnost pozorovatelů by měla přinést pozitivní efekt pro vaše bydlení, neboť budete mít tendenci usmívat se do jejich kamer, a tedy usmívat se všeobecně vůbec. =

<

<

Fofrem T

Rozhořčená oběť rozšlápla muže obviněného z fat-shamingu. Parlamentní listy jsou nejdůvěryhodnějším českým médiem, zjistily Parlamentní listy.

Kanalizace T

J. K. Rowlingová přiznala, že skutečnou poslední stránku Harryho Pottera omylem spláchla, a proto nakonec musela vydat to, co vydala.

Foto: Profimedia

Hrob Karla Hynka Máchy se ze Slavína přestěhuje zpátky do Litoměřic, aby měl básník trochu pohybu.

Staňte se adultariánem


9

ČiliChili 5 | 2018

FAKT, JO?

Dva z příběhů na této stránce jsou skutečné a dva vymyšlené. Zkusíte si tipnout, které jsou které? Řešení najdete na straně 44 vlevo dole.

ZMRZAČENÍ KVŮLI SÝRU

ZÁCHOD, KTERÝ RECYKLUJE PRODUKTY

Nedaleko města Gloucester ve Velké Británii se každoročně koná festival místního sýra. Jeho kolo si můžete vysloužit mimo jiné tím, že se vrhnete z Cooperova kopce, který je tak strmý, že se na něm nikdo neudrží na nohou. Tradice pro odvážné milovníky sýra v Gloucesteru trvá už od roku 1800.

V indickém městě Pedžebhá testují veřejné toalety, které dokážou recyklovat odpad z lidského těla podle jeho chemické využitelnosti. V jedné nádobě se hromadí netoxické a ve druhé toxické výkaly a ty se následně zpracovávají v nedaleké továrně na čistidla.

DOMÁCÍ PRODEJ TORPÉD

MLUVÍCÍ VELBLOUDI MÍSTO DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Angličan John Turner je velkým sběratelem památek na druhou světovou válku. Ne každý exponát se mu ale vejde na zahrádku, a tak musí sem tam nějaké torpédo prodat. Jako například toto, které bylo ke koupi loni za přibližně 500 liber.

Jemenská policie využívá k řešení krátkodobých dopravních uzavírek velbloudy. Speciálně vycvičená zvířata umí křičet slovo „Ghát!“ (Stop) a na kritických úsecích běží proti směru kolony a upozorňují dojíždějící řidiče, aby zastavili.


10

Téma

Druhý město ČR

Ten druhej hobit... mmm... Sam

Světlana Savická. Druhá žena ve vesmíru.

Alžběta. Druhá.

Old Surehand (vpravo)

Christopher Marlowe

Buzz Rakeťák


11

Skoro první člověk. Eva.

TI DRUZÍ Ayrton Senna jednou prohlásil, že každý závod má jen dva výsledky. Buď jste první, anebo jste poražený. Druhé místo pro něj a pro spoustu dalších alfasamců neexistuje. Stříbrný medailista je prostě jen vedoucí pole lůzrů.

Casey Affleck

Text: Jiří Holubec Ilustrace: Karolína Slováková Foto: Profimedia a Shutterstock

V adoraci vítězů není Ayrton sám. Zatímco o prvním muži na Měsíci, první naklonované ovci a prvním horolezci na Čomolungmě se píší knihy, o těch druhých ví jen málokdo. Schválně – zkuste jen tak z hlavy vypálit, kdo dobyl nejvyšší horu planety jako druhý. A kdo poskakoval jako druhý na Měsíci. Nevíte, že ne? Nic si z toho nedělejte, protože to ví málokdo. Skončit na druhé pozici pro nás neznamená úspěch. Považujeme to za zklamání, smůlu a o druhých se zpravidla píše jen v případě, že se jim při pokusu být první něco stalo. Třeba jako Scottovi, který se snažil předběhnout Amundsena při pokusu dobýt jižní pól. Ke kultu vítězů se pojí jeden celkem zásadní zádrhel. Být v něčem první totiž neznamená, že jste v daném oboru nejlepší. Ani to, že jste se nejvíc snažili, nejpilněji trénovali a že stejného úspěchu může dosáhnout každý, kdo to bude dělat po vás. Prvenství je ve valné většině případů věcí náhody, štěstí a shod okolností. A je tedy celkem bezpředmětné snažit se šampionův úspěch za každou cenu zopakovat nebo si podle něj nastavovat životní žebříčky. To prosím není jen tak nějaké moudro, co nám povídala jedna paní. Tvrdí to zcela vážně myšlená studie, kterou zpracovali oxfordský profesor behaviorálních věd Jerker Denrell a Chengwei Lau z Warwick Business School. Publikovali ji v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences

v roce 2012 a celkově by se dala shrnout do tvrzení, že vítězové nejsou nadlidi se superschopnostmi, ale jednoduše lidé, co měli kliku. Vezměte si třeba Billa Gatese. Myslíte si, že titulu nejbohatšího a nejúspěšnějšího člověka planety dosáhl jen proto, že se nejlépe učil, nejusilovněji pracoval a nikdy neudělal chybu? Nehrál v tom třeba trochu roli fakt, že se narodil v zámožné rodině a mohl si dovolit experimentovat s programováním v době, kdy měl k počítačům přístup jen jeden člověk z milionu? Nebo že se jeho maminka kamarádila se šéfem IBM? Denrell a Lau samozřejmě netvrdí, že za každým vítězstvím je protekce a nefér nastavené podmínky. Poukazují ale na to, že naše vnímání úspěchu je velmi ovlivněné kultem vítězství, který je v naší západní civilizaci zakořeněný hodně hluboko. Tak hluboko, že je zcela na místě použít slovo „kult“. Na snaze za každou cenu vyhrát a na naříkání, že jsme skončili „jen druzí“, opravdu není nic racionálního. Spíš naopak. „Lidé, kteří dosáhli zářných úspěchů, nemusí být lidé s nejlepšími schopnostmi ve svém oboru. Velmi často to bývají lidé, kteří měli nějakou výhodu nebo kteří při cestě za úspěchem podstupovali velká rizika,“ píše se ve studii. Jaké riziko se pojí ke snaze vyhrát za každou cenu, si uvědomíte, když si vzpomenete na chudáka Ayrtona.


12

Téma

DRUHÉ NEJRYCHLEJŠÍ ZVÍŘE

Stříbrný slavík Dalibor

Orel skalní. Ve střemhlavém letu dokáže svištět 240–320 km/h. Předčí ho jen sokol stěhovavý. Z ne-ptáků je druhý nejrychlejší tvor ryba plachetník, která plave rychlostí cca 110 km/h, tedy o 10 km/h méně, než pádí gepard.

Tohle není Suchařípa, ale Wozniak, dvojka Applu

Ká dvojka Orel skalní

Al Gore

Camilla

DRUHÝ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZLATÝ SLAVÍK

Daleko na druhém místě za božským Karlem je v počtu Slavíků Dalibor „Hurikán“ Janda, který Kájovi uzmul prvenství celkem třikrát v letech 1987–1989. V kategorii zpěvaček je dvojkou Hana Zagorová s devíti tituly.

DRUHÝ ČLOVĚK, CO ZABĚHL 100  M POD 10 SEKUND

Bob Hayes na OH 1964 prolomil hranici a na další stovku pod deset se čekalo 4 roky. Na Mistrovství USA 1968 zazářil Jim Hines. A protože po zavedení mechanického měření Hayes o čas přišel, je Hines vlastně první.

DRUHÁ NEJVYŠŠÍ HORA NA SVĚTĚ

K2 neboli Qogir. Tyčí se 8611 metrů nad mořem. Pokud bychom ale počítali i hory, které jsou zčásti pod mořem, vypadal by žebříček úplně jinak. Na prvním místě by třeba byla havajská sopka Mauna Kea.

DRUHÝ ČLOVĚK, CO PŘEPLAVAL LA MANCHE

Po slavném Matthewovi Webbovi se o přeplavání La Manche pokoušelo na 80 plavců. Doplaval až Bill Burgess. Do vody skočil v Doveru 6. září 1911 a za 22 hodin a 35 minut vylezl v Cap Gris Nez. Živil se mimochodem jako kovář.


13

ČiliChili 5 | 2018

Za Biblí jsou v závěsu sebrané Citáty velkého Maa. Což je úctyhodný úspěch, protože Bible má přece jen pár set let publikační náskok.

DRUHÝ ČLOVĚK, CO SÓLO PŘELETĚL OCEÁN

V roce 1927 přeletěl Charles Lindbergh sólo oceán z New Yorku do Paříže a stal se celosvětovou celebritou. O totéž se pak pokoušela řada letců, ale uspěla až Amelia Earhartová.

DRUHÁ NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA

Alpha Centauri B, 4,4 světelné roky od nás. Ne, není to ta nejbližší. Ta se jmenuje Proxima Centauri. Ani to není Alpha Centauri. Tak se jmenuje ta třetí.

Věčně druhý princ Harry

DRUHÁ NEJPUBLIKOVANĚJŠÍ KNIHA

Robin, Batmanův pohůnek

Amelia Earhartová

DRUHÁ EXPEDICE NA MT. EVERESTU

Po Hillarym a Tensingovi stanula na nejvyšší hoře světa švýcarská expedice. V květnu 1956 vystoupali na vrchol nejdříve Ernst Schmied a Juerg Marmet a o den později je vystřídali kolegové Dölf Reist a Hans-Rudolf von Gunten.

Nedvěd číslo 2

Ten, co není Mareš

Velryba japonská

DRUHÉ NEJHLUBŠÍ MÍSTO NA SVĚTĚ

Druhá největší hloubka prozkoumaná člověkem je příkop Tonga v jižním Pacifiku poblíž Fidji. Moře tu dosahuje hloubky 10 882 m.

DRUHÁ NEJVZÁCNĚJŠÍ ZNÁMKA DRUHÉ NEJVĚTŠÍ ZVÍŘE První jsou asi Modrý a Červený Mauricius. Na druhém místě je pak pravděpodobně Tříšilinková Žlutá (The Treskilling Yellow). Je vzácná proto, že jde o chybný tisk – známka měla být původně modro-zelená. Soudí se, že dnes existuje pouze jediný exemplář.

Velryba japonská dorůstá délky až 15 metrů s vahou až 120 tun. Největší modrá velryba je ovšem až dvojnásobná a jde nejspíš o největšího živočicha, který kdy žil. Mezi suchozemskými tvory patří dvojka slonovi indickému, menšímu bratranci slona afrického. Pokud bychom brali slony jako jednu skupinu, pak by byl světová dvojka nosorožec severní bílý.


14

Téma

BUZZ A NEIL Kdyby se mělo hlasovat o nejslavnější druhé místo, dalo by se vsadit na druhého člověka na Měsíci. Edwin Eugene Aldrin, kterého celý svět zná pod přezdívkou Buzz, přitom měl podle standardů vesmírných misí vystoupit jako pilot výsadkového modulu na Měsíc první. O důvodech, proč 21. července 1969 sestoupil místo něj po žebříku Neil Armstrong, se diskutuje dodnes. Nejpravděpodobnější je, že šlo o rozhodnutí velení NASA. Dobře vědělo, že první muž na Měsíci bude po návratu zavalen pozorností. Proto zvolilo notoricky rezervovaného a skromného Armstronga. Ten svou roli odehrál výborně. Odrecitoval slavnou větu, objel celý svět, absolvoval všechny tiskové konference, rozdal rozhovory a pak se stáhl do ústraní. Osm let působil jako profesor na Univerzitě v Cincinnati, seděl v dozorčích radách několika korporací a nakonec se odstěhoval na farmu do Ohia, kde se uzavřel před okolním světem. Jeho uzavřenost se změnila v paranoiu poté, co jeho holič prodal za 3000 dolarů sběrateli pytlík jeho vlasů. Osud Aldrina oproti tomu připomínal spíš život rockové hvězdy. Když opadlo nadšení kolem vesmírných hrdinů, US Air Force ho převelela na pozici vedoucího školy testovacích pilotů. Byl to trochu paradox, protože jako jediný člen posádky Aldrin nikdy jako testovací pilot nepůsobil. Po roce ze školy i z armády odešel, prošel si závislostí na alkoholu, rozpadem manželství, finančními problémy, těžkými depresemi a v jedné chvíli se dokonce musel živit jako dealer automobilů. Vesmírný kovboj se ale nakonec oklepal, vystřízlivěl, znovu se oženil a ujal se role ikony a neúnavného propagátora dobývání vesmíru. V roce 1985 nastoupil na Univerzitu v Severní Dakotě,

kde spoluzaložil specializovaný obor vesmírného výzkumu a inženýrství. Je autorem několika bestsellerů, sám sebe hrál v Simpsonech, Futuramě, Big Bang Theory, 30 Rock a Transformerech. Ke 40. výročí přistání na Měsíci nahrál song Rocket Experience s Quincym Jonesem, Snoop Doggem a Talibem Kwelim. Buzz Aldrin se v rozhovorech netají tím, že ho titul „Druhý muž na Měsíci“ vždycky štval. I když se ho nikdy nezbaví, jedno lunární prvenství přece jen má. Je to první člověk, který se na Měsíci vymočil. Když Neil Armstrong zabořil nohu do měsíčního prachu a pronesl památný citát: „Malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo“, řekl něco, co se od prvního muže na Měsíci čekalo. Ačkoliv po návratu tvrdil, že ho věta napadla až na žebříku, jeho bratr nedávno prozradil, že ji Neil měl připravenou dávno před startem. První věta, která vyjadřuje pocit člověka stojícího na Měsíci, tedy zní: „Magnificent desolation!“ („Velkolepá pustina!“). Nezní sice tak vznešeně, ale je daleko upřímnější. Aldrin ji mohl pronést, protože nebyl svázán zodpovědností, která se pojí k člověku na prvním místě. Nemusel opěvovat úspěchy lidstva a mohl si dovolit vyjádřit zmatek nad tím, že nás ten obrovský skok přenesl na místo, které je sice krásné, ale zároveň mrtvé, plné prachu, kamení a obklopené hrozivým černým vesmírem. Pročež je naprosto fér, že se Rakeťák z Toy Story nejmenuje Neil, ale Buzz. P.S. Ten chlapík, co oba měsíční hrdiny jistil z obíhajícího velitelského modulu, aby se mohli vrátit zpátky na Zemi, se jmenuje Michael Collins. Je to fuk, my víme.


15

ČiliChili 5 | 2018

DRUHÝ NEJLEPŠÍ SKOKAN O TYČI

Asi se budete divit, ale je jím Sergej Bubka, držitel 35 světových rekordů. Jeho rekord 6,15 m z roku 1993 překonal po jednadvaceti letech o centimetr Francouz Renaud Lavillenie. Sergej Bubka

DRUHÝ NEJTVRDŠÍ KÁMEN

DRUHÁ NEJVYŠŠÍ HORA V ČR

Za Sněžkou zaostává Luční hora o asi Po diamantu je druhým nejtvrdším nerostem korund. Chemici ho znají jako 50 metrů. Třetí Studniční hora je s 1554 m jen o metr nižší. Obě najdete v Krkonoších. oxid hlinitý, šperkaři mu říkají rubín (když je červený) nebo safír (modrý) a milovníci klasických detektivek si ho pamatují jako karbunkl, který našel Sherlock Holmes ve voleti vánoční husy.

Druhá expedice na vrcholu Everestu

Alain Mimoun

German Titov, druhý člověk ve vesmíru

Kolja Daniela Drtinová

DRUHÝ ČLOVĚK V HISTORII, U KTERÉHO ZNÁME JMÉNO

Podle knihy Sapiens: Stručná historie lidstva historika Yuvala Noaha Harariho je druhé zaznamenané jméno v historii „Gal-Sal“. Bylo nalezené na hliněné tabulce z roku asi 3100 př. n. l. ve větě: „Dva otroci, náleží Gal-Salovi.“ Jestli vás zajímá to první, tak je to asi o dvě století starší pan Kushim.

DRUHÁ NEJSTARŠÍ ČESKÁ PÍSEŇ

V druhé nejstarší písničce se zpívá: Svatý Václave, vévodo české země. Přesně se neví, kdy a kdo ji složil, ale pravděpodobně pochází z 11.–12. století. (Nejstarší je, jak jistě víte, Hospodine, pomiluj ny.)

DRUHÁ NEJLEPŠÍ KOMEDIE STOLETÍ

Anketa, ve které diváci volili veselohru století, proběhla v roce 1998 a vyhrál ji film S tebou mě baví svět. Druhý byl Kolja. Třetí Tři oříšky pro Popelku. Ano, my víme, že Kolja není veselohra a Tři oříšky taky ne.

VĚČNĚ DRUHÝ ZA ZÁTOPKEM

Dvě stříbrné na OH v Helsinkách získal za Emilem Zátopkem Alain Mimoun. Zátopka porazil až za 4 roky v Melbourne.


JEDNIČKY FALEŠNÉ JAK PĚTNÍK Lidé se snaží být první, protože prvenství s sebou nese slávu. Občas se to ale dá zaonačit i tak, že první nejste, ale slávu shrábnete stejně.

KRYŠTOF KOLUMBUS NEOBJEVIL AMERIKU V USA se jmenuje svátek objevení Ameriky „Columbus Day“. Kryštof přitom nebyl ani zdaleka první, kdo Nový svět objevil. I když omezíme soutěž na náš letopočet a pomineme první kočovníky, kteří sem před 15 000 lety zabloudili přes pevninský most táhnoucí se dnešní Beringovou úžinou, přijela jeho výprava o skoro 500 let později. Jako první dopluli z Evropy do Severní Ameriky Vikingové. Podle všeho vyrazili z dnešního Norska a zakotvili na Newfoundlandu, na místě, které se dnes jmenuje L'Anse Aux Meadows. Před Kolumbem pak do Ameriky s největší pravděpodobností připluli i Polynésané, arabský mořeplavec Abu Raihan al-Biruni, čínský admirál Čeng Che a dost pravděpodobně i benátský, v Anglii žijící dobrodruh Zuan Chabotto aka John Cabot.

GALILEO GALILEI NESESTROJIL PRVNÍ DALEKOHLED Galileo Galilei je mezi laiky známý díky citátu „A přece se točí“, který pravděpodobně nepronesl. A pak taky kvůli tomu, že sestrojil první dalekohled. Což taky není pravda. První teleskop schopný přiblížit zvědavým lidem vesmír postavil nizozemský sklář Hans Lippershey. V roce 1608 se ho pokusil patentovat, ale z nejasného důvodu se mu to nepovedlo. Co se mu povedlo, bylo upoutat pozornost kolegů hvězdopravců, kteří začali s rourou osazenou čočkami experimentovat. Jedním z napodobitelů byl i Galileo, který sice Lippersheyovu práci vylepšil, ale přesto je nečestné a nesportovní, že se po něm jmenují hned čtyři Jupiterovy měsíce, zatímco Lippersheyho jméno nese jen nějaký kráter na Měsíci.

ALEXANDER GRAHAM BELL NEBYL PRVNÍ TELEFONISTA V roce 1860, tedy šestnáct let před Bellem, představil první funkční telefon v New Yorku žijící Ital Antonio Meucci. Kvůli různým trablům mu trvalo 12 let, než si zažádal o patentování. Neměl ale 250 dolarů na poplatek, takže zažádal jen o roční ochrannou známku. Tu neobnovil, protože si už nemohl dovolit zaplatit ani 10 dolarů, a patent propadl. Jako poslední pokus poslal plány a model telefonu do společnosti Western Union a snažil se o schůzku. Neúspěšně. Dva roky poté nakráčel před úředníky Bell se svým vynálezem, který byl tomu Meuccimu velmi podobný. Meucci se pokusil bojovat a hodlal u soudu předložit jako důkaz plány zaslané do Western Union. Ty se ale údajně ztratily či byly ztraceny, pravděpodobně samotným Bellem, který s Westeren Union spolupracoval.


17

ČiliChili 5 | 2018

ALBERT EINSTEIN NENAPSAL CHARLES DARWIN NEBYL JAKO PRVNÍ E= MC2 PRVNÍ EVOLUCIONÁŘ Neslavnější rovnici historie napsal Albert Einstein v dodatku své práce o speciální teorii relativity v roce 1905. V jednom elegantním řádku tak zodpověděl tisíce otázek – od té, proč hvězdy hoří, ale nevyhasnou, až po kolik energie můžeme očekávat z exploze atomové bomby. Vztahem hmoty a energie se ale zabývala celá řada fyziků před ním, a dokonce i rovnice samotná byla publikována už o pět let dříve v práci francouzského vědce Henriho Poincarého. Na Einsteinovu obranu je ale potřeba říct, že o Poincarého práci pravděpodobně nevěděl a že k rovnici dospěl jiným postupem. A také, že Poincaré ji napsal ve tvaru m=E/c2, což není zdaleka tak sexy.

ALEXANDER FLEMING NELÉČIL PENICILÍNEM JAKO PRVNÍ Legenda o vynálezu penicilínu praví, že Alexander Fleming jednoho dne seškrábal plíseň z chleba a vykurýroval s ní Winstona Churchilla stiženého zápalem plic. Jako to s legendami chodí, i tato pověst o prvním antibiotiku je trochu vzdálená od pravdy. Vlastně je úplně mimo. Můžeme možná pominout, že léčba penicilínovou plísní má u severoafrických domorodců tisíciletou tradici. Co přehlédnout nemůžeme, jsou experimenty Ernesta Duchesneho, který už v roce 1897 penicilínem vyléčil tyfus. Sice z tyfu neléčil lidi, ale morčata, ale to sem teď nepleťte. Sám Fleming navíc nebyl vůbec přesvědčen, že jeho objev bude mít praktické využití, a přestal penicilín zkoumat. O praktické aplikace a technologii výroby antibiotik se zasloužili vědci Howard Florey, Norman Heatley, Andrew Moyer a Ernst Chain.

Myšlenka, že se organismy vyvíjejí a přizpůsobují svému prostředí, sahá až do starého Řecka a nikdo s ní neměl problém. Darwinova kniha O původu druhů vzbudila kontroverzi proto, že teorii rozšířila i na člověka, který byl považován za dílo boží. Ačkoliv to Darwin schytal nejvíc, teorii nevymyslel. Prvenství připadá Robertu Chambersovi, který v roce 1844 vydal knihu Vestiges of the Natural History of Creation. Ta obsahovala tvrzení, že se člověk vyvinul z předka, kterého sdílí s dnešními primáty, a to bez zásahu Boha. Kniha zapadla proto, že ji Chambers vydal anonymně. Jeho firma patřila k předním distributorům Bible a on si nechtěl pokazit reputaci. Darwinova kniha tehdy ještě existovala pouze v poznámkách a možná by ani nikdy nevyšla. V roce 1858 mu ale poslal na konzultaci přírodovědec A. R. Wallace rukopis, ve kterém dospěl v podstatě ke stejným závěrům jako Darwin, což Charlese popostrčilo k rozhodnutí svůj opus rychle dopsat a vydat.


18

Téma

KDO JE VLASTNĚ DVOJKA?

Na světě je spousta dvojic, u kterých není jasné, kdo je lepší. Udělali jsme si v redakci anketu a výsledek poznáte podle hvězdiček. Neberte na ně ale ohled a klidně se pohádejte sami.

MESSI

Je disciplinovanější, univerzálnější, rychlejší a efektivnější.

RONALDO

Lepší technik a větší šoumen. Vyhrál víc cen a nastřílel víc gólů.

BOEING

Letadla jsou úspornější a firma vykazuje dlouhodobě vyšší profit.

AIRBUS

Letadla jsou tišší a už pět let vedou žebříčky prodejnosti.

ROLLING STONES

Líp jim odsýpá bigboš, nepřestali koncertovat, oba frontmani jsou ještě naživu.

BILL GATES

Je bohatší a normálnější, jeho produkt má doma každý. A je naživu.

STEVE JOBS

Vytvořil nejhodnotnější značku na světě a přístroje, které daleko lépe fungují.

BEATLES

Slavnější, inovativnější, nahráli lepší alba a včas se rozpadli.

BMW

Auta jsou bezpečnější a výkonnější.

MERCEDES

Auta jsou spolehlivější, pohodlnější a s lepším interiérem.


19

ČiliChili 5 | 2018

ADIDAS

Jsou populárnější a sběratelské sneakery se prodávají za statisíce.

PUMA

Mají více modelů, lepší design a lepší poměr cena/výkon.

STALLONE

Vyhrál Oscara a vytvořil dvě nesmrtelné franšízy Rocky a Rambo. Je lepší herec.

SCHWARZENEGGER

Terminátor by si Rockyho s Rambem dal k snídani. Arnold bude za pár let prezident.

OASIS

Jsou úspěšnější a slavnější. Napsali Wonderwall.

MARVEL

DC Comics má sice skoro sto let tradice, ale Marvel má Hulka.

DC COMICS

Superman je trapně hodnej a Aquaman je táhne ke dnu (ha ha), ale mají Batmana.

BLUR

Jsou lepší muzikanti a líp drží pohromadě. Vznikly z nich Gorillaz.


20

Čumenda

Fotka jako hra

Hopscotch je anglický výraz pro skákání panáka. A podle téhle hry pojmenoval svou sérii uličních fotografií Pau Buscató. Proč? Prostě si rád hraje. Foto: Pau Buscató / www.buscato.net

Ve verzi skákání panáka, kterou Pau, původem z Barcelony, hrával jako dítě, jsou některá pole pojmenována třeba jako země nebo nebe. A to ho inspirovalo. „Jakmile si děti vyberou a zarámují malý kus obyčejné dlažby, stává se z něj v jejich očích něco jiného: země, nebe atd. Stejně tak pro mě je pouliční fotografie tvořena výběrem a rámováním malého kousku každodenního života takovým způsobem, že se z něj může stát něco jiného,“ vysvětluje Pau. Každopádně pokud se na jeho fotografie z městských ulic podíváte, je vám jasné, co je navzájem spojuje. Je to hravost, se kterou k focení Pau přistupuje.


Ä&#x152;iliChili 5 | 2018

21


22

Ä&#x152;umenda


ČiliChili 5 | 2018

23

„FOTOGRAFOVÁNÍ V ULICÍCH JE PRO MĚ JAKO HRA – HRA, KTERÁ BERE NÁŠ BĚŽNÝ, KAŽDODENNÍ ŽIVOT JAKO PLÁTNO A NABÍZÍ PRUŽNOU REALITU, V NÍŽ MŮŽE VEDLE SEBE EXISTOVAT DŮVĚRNĚ ZNÁMÉ I FANTASTICKÉ...“


24 Pokec


25

ČiliChili 5 | 2018

Křoví je budoucnost

„A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo.“ Broučci. Tak jako oni vyrazte do přírody (což může být i kus divočiny uprostřed města) a koukejte kolem sebe. Zkuste se prodrat hustým porostem jako zakládající člen sekty Křovinářů, špičkový terénní botanik Jan Albert Šturma. A nechte se ohromit jeho vyprávěním o zelených přistěhovalcích, o krotkých i panovačných kytkách a o kráse tam, kde ji nečekáte. Text: Lenka Vrtišková Nejezchlebová Ilustrace: Karolína Slováková Foto: Michael Kratochvíl

Jste aktivním členem sekty Křovinářů, což je spolek odborníků z řad přírodovědců i laiků, kteří s chutí prolézají neprostupná křoviska a v křoví někdy „trpí“ i nazí. Za svého gurua jste si zvolili Honzu Nedvěda. Už se to k němu doneslo? My ho uctíváme jako Tlustého Ježíše a věříme, že je s námi tajemným způsobem stále přítomen. Takže ačkoliv se fyzicky neozval ani poté, co jsem o něm hovořil u Jana Krause v televizi, určitě o nás ví... Co vás na křoví tak bere? Samotná jeho struktura. Mám rád vizuálně bohaté struktury a křoví je jednou z nejbohatších, která se u nás vyskytuje. Každé je jiné, je to strašně zajímavý svět, nevím, proč ho lidi nemají rádi. Masí ho a klestí… a ono zase živelně vzniká. Křoví je vegetace budoucnosti. Jak to? S postupnou změnou klimatu sušším a teplejším směrem to místy les přestává dávat – viditelné je to třeba na jižní Moravě nebo ve Středohoří. Tam pak nastupuje křoví jako alternativa vůči mainstreamové lesní vegetaci a houstne a prospívá. Budoucnost vám Křovinářům bude rájem! V tomto smyslu ano. Dva roky jsem bydlel v Kladně a napsal jsem parafrázi vědeckého článku, poměrně rozsáhlého, v angličtině, pěkně s citacemi jakoby odborných publikací, kde jsem popsal, že se chystá velký ekologický experiment, půlka Kladna že má být vylidněná a osázena roštím a že to místní vítají. Narazil jsem na pár lidí, které se mi podařilo mystifikovat. Pojďme z křovin víc na slunce. Vím, že vás hodně zajímají takzvané invazní druhy rostlin. Jak dlouho u nás musí mít rostlina, která připutovala, trvalý pobyt, aby mohla být nazvána „kytkou domácí“? Nějaké arbitrární datum, od kterého by se kytky dělily na invazní a „domácí“, vlastně není, ale existuje obecně přijímané pravidlo, že invazní druhy jsou ty, co se k nám odněkud dostaly po objevení Ameriky. Ale já osobně například takový akát už považuju za domácí druh, přestože k nám byl dovezený ze severní Ameriky v šestnáctém století. Myslím, že v těch nejteplejších částech Čech, v oblastech zemědělských nížin, už je vlastně doma, roste tam už několik století a do té krajiny jakoby patří, své postavení si tu už vydobyl. A kdo je tedy úplně jasný zelený vetřelec? Třeba tady tohle (povídáme si na pražském Rohanském ostrově u přívozu, kde mnohé z rostlin, o kterých je řeč, rostou – pozn. red.), co

vypadá jako jasan, ale je to pajasan žláznatý. To je klasická asijská invazka, která byla zavlečena na začátku devatenáctého století na jižní Moravu. Invazní strom, který se u nás omezuje na nejteplejší části města i otevřené krajiny, má rád sutiny a městskou divočinu. V Praze a v Brně už možná doma být začíná, ale ve venkovské krajině je to pořád spíš agresivní druh, který likviduje často cenné stepní biotopy. O kterých kytkách obecně soudíme, že jsou to české kytičky, přitom to jsou poměrně nedávní přistěhovalci? Třeba chrpa modrá, co roste v červnu na okraji polí… Nádherná kytka! Strašně hezká, dělá krásné modré lemy, mám ji moc rád. Ale je z dovozu. Přijela k nám odněkud z Blízkého východu s první várkou osiv, nejspíš někdy během neolitické revoluce. Podobně jako drchnička, hadinec obecný a vůbec všechny druhy kytek z polních „lemů“. To jsou všechno takzvané archeofyty, kytky, o kterých si člověk myslí, že sem patří odedávna, přitom to není pravda. Tyhle druhy se dnes vyskytují už relativně vzácně a některé jen na „náhradních“ stanovištích ve městech, protože je vyhubilo právě intenzivní zemědělství v posledních padesáti letech. Intenzivní používání herbicidů, přehnojování, rozorané meze, absence úhorů... A v krajině tak začínají právě kvůli super-intenzivnímu zemědělství chybět okraje – tedy polní lemy, na kterých by ty druhy rostly, takže tyhle neobývané kouty měst nebo třeba důlní krajina jsou už často jejich jediné útočiště. Jak vlastně rostliny migrují? Tedy kromě těch, které se sem dostaly s osivy v době přechodu od sběračské a lovecké na zemědělskou společnost? Některé kytky k nám přišly se solí, tedy po okrajích solených cest, jiné po železnici, další na lodích… Jak, prosím vás, přišly kytky se solí? Jde o slanomilné kytky. Třeba v současné době velmi častá tráva zblochanec oddálený se dřív vyskytovala jen na několika málo slaniscích, ještě poměrně nedávno, před několika desítkami let byla docela vzácná, ale začala se naším územím šířit právě podél okrajů cest, které silničáři solí, kde sůl zůstává i po zimě. Pak jsou druhy, které potkáváme na železničních náspech a nádražích. Většinou jde (nebo spíš šlo) o druhy dovlečené s nedokonale vyčištěným obilím, často z všelijakých dost exotických destinací včetně Austrálie nebo Blízkého východu.

>


26 Pokec

A pak jsou asi kytky, které si někdo přivezl jako trofej ze svých cest do okrasné zahrady a ono se to zvrtlo, ne? Přesně. Tady za námi roste „pampová tráva“, kortaderie dvoudomá, to je patagonská stepní kytka, kterou si tady nedaleko lidi vysázeli na okrasném trávníku u vjezdu do štěrkovny. Je to jihoamerický druh, vysoká tráva, když to vykvete, tak to zdálky připomíná rákos. Začal se dost šířit z těch okrasných zahrad, nejvzdálenější výsadky jsem našel i na Libeňském mostě.

Hodně známý případ invazního druhu, se kterým si už na mnoha místech lidi ani neví rady, protože je dost odolný, je bolševník. Jak se k nám dostal? V roce 1862 ho do své okrasné zahrady v západních Čechách v Lázních Kynžvart nechal vysadit hrabě Metternich. Nějaký čas mu dělal parádu, ale začal se šířit a ukázalo se, že je docela dominantní. Je odolný a vytlačuje původní druhy. Navíc je to rostlina prudce jedovatá. Tedy ne při pozření, ale při kontaktu s kůží. Šťáva z něj se na slunečním světle rozkládá na jedovaté látky, které leptají kůži zvířatům i člověku. Je to způsob obrany před sežráním... Které další druhy páchají zločiny na původním obyvatelstvu? Invazních druhů je strašně moc a u nás je přibližně z tisíce neofytů zhruba devadesát těch opravdu agresivních. Některé ničemu nevadí, třeba netýkavka malokvětá, což je druh, který máme spojený s letní habřinou někde na venkově. Je konkurenčně slabá a tou dobou, kdy v lese roste, už v tom letním aspektu ničemu původnímu nevadí. Naopak kromě zmíněných bolševníků umí být dost panovačný třeba akát. A pajasan nebo křídlatky ( japonská, sachalinská a jejich kříženec křídlatka česká) jsou poměrně agresivní druhy, které osidlují okraje vodních toků, navážky, ale i okraje lučních porostů. Tyhle kytky místy mohou způsobovat ekologické i ekonomické škody, zhoršování ekosystémových služeb, pokles biodiverzity, ale i zcela konkrétní problém zarůstáním pastvin, a je velká snaha je z krajiny dostat. To ale často není v lidských silách. Jsou to těžké boje a u některých je to prakticky nemožné nebo extrémně náročné... A částečná likvidace invazních druhů bývá skoro k ničemu, snadno se z nezasažených blízkých lokalit vrátí.

Jaké jsou vaše oblíbené kytky? Mám rád zrovna ty invazky, o kterých si povídáme. Fascinují mě svou schopností adaptovat se v úplně jiném prostředí, než na jaké byly evolučně zvyklé. Pak mám rád ty archeofyty a neofyty (nepůvodní druhy rostlin, rozdělené podle času „zavlečení“, archeofyt mezi zemědělskou revolucí a objevením Ameriky, neofyty pak po roce 1492 – pozn. red.) z brownfieldů, třeba merlík hroznový nebo chrupavníky, ohromují mě schopností snášet extrémní teploty, kytky schopné růst ve spárách chodníků, kterým nevadí solení, permanentní přeplavování a brutální vysychání. Tyhle kytky já obdivuju. Dynamické, silné, svéhlavé druhy se mi líbí. Proto mám rád ten pajasan, ale i další merlíky a lebedy... Lebedit. Lebeda. Jmenuje se lebeda od slova lebedit, nebo je slovo lebedit odvozeno od lebedy? Přemýšlím nad tím. Každopádně lebeda byla vždycky v pohodě, i na nejdivnějších místech. Vesele si roste, zatímco jiné druhy to tam nezvládají. A co třeba český národní strom lípa? Jaká je její historie? Před deseti tisíci lety skončil poslední glaciál, tehdy tu lípa nebyla, neboť klima na ni bylo příliš drsné. Začala se šířit až někdy v takzvaném „atlantiku“, v době před pěti, šesti tisíci lety s ostatními náročnými dřevinami z jižní Evropy, z Balkánu. Od té doby tady žije, převážně v nižších polohách, často třeba v suťových lesích nebo skalních výchozech. Sice se říká, že nejstarší stromy u nás jsou slavné Žižkovy duby, ale lípy, které rostou na nějakém exponovaném svahu, kde je kamenné laviny často úplně zmasí, ale ony zase dorostou, bývají mnohem starší. Strom spadne, ale kořen zůstane, a tak vyrůstá znovu a znovu? Přesně tak. Vytváří to takové píšťalovité kmeny, jeden strom je srostlice kmenů připomínající varhany. Každopádně lípa je tu dost dlouho. Proč se z ní stal „národní strom“? Myslím, že to měl být dub, ale protože už ho měli Němci, potřebovali se Češi vytasit s něčím podobně mohutným. Buk je trochu divný, takže lípa. Jak vám osobně kytky prorůstají do života? Úplně organicky. Vůbec od sebe neodlišuju práci a osobní život, všechno se to prolíná. Ale zároveň jsem hrozně rád, že přicházím do styku s lidmi z jiných oborů, že nejsem omezený jen na botaniku. Mám ji moc rád, ale u jakékoliv vědecké disciplíny je dobré, když ji člověk chápe v kontextu. Dají se najít krásná propojení třeba mezi ekonomií a botanikou, mezi ekonomií a ekologií, mezi fyzikou a botanikou. Kdysi vás prý bavili pavouci. Proč jste se nestal arachnologem? Protože je potřeba je zabíjet, když chcete zjistit, co jsou zač, zatímco když urvete nějakou kytku, tolik jim to většinou nevadí, kytky bývají často klonální… Na čem teď pracujete? Kromě suburbánní vegetace – což je asi moje životní téma – se zabývám taky antropogenní vegetací bývalých Sudet, tedy tím, jakou „paměťovou stopu“ v podobě jednotlivých druhů nebo i většinou zanikajících biotopů po sobě nechalo německé obyvatelstvo. Byli v tom tak jiní než Češi? Jo. Od vnitrozemských Čechů se krom jazyka lišili i přístupem ke krajině a taky pěstováním některých druhů původem z Alp, které si jejich předci jako kolonisté přinesli ze své domoviny. S několika kamarády nejen ze západních Čech také přemýšlíme, jak toto zajímavé dědictví udržet při životě. Pak je tu prohlubování vztahu ke křoví a Honzovi Nedvědovi, ale to bych se opakoval…

<


JAN ALBERT ŠTURMA Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, věnuje se krajinné ekologii a ekologii rostlinných společenstev – v geografickém a historickém kontextu. Je neúnavný popularizátor, pořádá terénní přednášky pro laickou veřejnost. Je spoluautorem knihy Divoká příroda Prahy a blízkého okolí.


28 Zoom

Křtím tě jménem Ďábel Novopečení rodiče v poporodní euforii nepatří k nejracionálnějším tvorům. Občas proto zapomenou, že jméno, které potomkovi uštědří, je na celý život. Naštěstí u nás máme slovutnou jazykozpytku Miloslavu Knappovou, která z pozice soudního znalce obzvlášť ujetá jména eliminuje. Na diskusních fórech jí za to nadávají, ale když se porozhlédnete po světě, zjistíte, že je to celkem běžná praxe. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

Asi jediná země, kde svého potomka můžete pojmenovat, jak chcete, jsou USA. A dokonce i tam několik států v extrémních případech zasahuje. Jako například když jeden milý taťka v New Jersey chtěl pojmenovat svá dvojčata Adolf Hitler a Aryan Nation (Árijský Národ).

FRANCOUZSKÁ NUTELLA Francouzi si na svém jazyku zakládají a jména hlídají. Až do roku 1993 platila velmi přísná pravidla, která se datují od Napoleona a která umožňovala odmítnout zapsat dětské jméno jen kvůli tomu, že nesouzní s francouzskými tradicemi. Dnes už jsou regule poněkud volnější, ale přesto se před třemi lety postavili úředníci rozhodnutí rodičů, kteří chtěli pojmenovat dceru Nutella. Když matrikářka odmítla jméno zapsat, zažalovali ji a argumentovali, že jejich dcerka je přece zrovna tak slaďoučká. Soudce jim to naštěstí zatrhnul s tím, že by dítě bylo terčem posměchu, a přesvědčil je, aby ji radši pojmenovali Ella. Mezi další zamítnutá jména patří třeba Prince William, Mini Cooper nebo Manhattan.

JAPONSKÝ ĎÁBEL V Japonsku berou pojmenovávání dětí velmi vážně a případ japonských rodičů, kteří svému synkovi vybrali jméno Ďábel, se v roce 1994 dostal až na pořad jednání vlády premiéra Morihiro Hosokawy. Otec své rozhodnutí hájil tím, že jeho syn je výjimečný a že chce, aby měl i výjimečné jméno. Způsobil tím skoro vládní krizi, ve které ministr spravedlnosti

>

ě, a světeo. n j e t Ví do Ik Veran


29

ČiliChili 5 | 2018

tvrdil, že rodiče mají mít právo pojmenovat své dítě, jak chtějí, zatímco ministr vnitra mu oponoval, že je to děsné jméno a mělo by se zakázat. K čemuž nakonec došlo a jméno Akuma je v Japonsku nezákonné. Tatíkovi to sice zkazilo náladu, ale těšil se, až bude mít druhého syna, kterého pojmenuje Císař.

JEDNU DOBU PRÝ BYLO V MALAJSII VELMI MODERNÍ NECHAT SE PŘEJMENOVAT NA MITSUBISHI NEBO LEXUS

NOVOZÉLANDSKÝ ŠÉF MAXIMUS

NĚMECKÝ OSAMA BIN LADEN

ISLANDSKÁ HARRIET

Přísné regule pojmenovávání dětí má Nový Zéland. Rodiče musí jména nechávat posvětit úřady, a když vyberou nějaké potrhlé, úředníci ho zakážou, a navíc ho přidají do seznamu nevhodných jmen. Z něj se můžete dočíst, že během uplynulých patnácti let chtělo dvanáct rodičů pojmenovat své dítko Lucifer a dva Messiah (Spasitel). Neprošla ani jména Šéf Maximus, Justice (Spravedlnost) a King (Král), což se může zdát přísné, ani Mafia No Fear a Anal, což se zdá velmi rozumné. V roce 2013 do seznamu dokonce přibylo interpunkční znaménko, když jistý rodičovský pár chtěl dát svému synovi jméno „.“.

Německo je v případě jmen poměrně benevolentní. Musí být jasně rozpoznatelné pohlaví dítěte a  jméno nesmí zavdávat důvod k posměchu nebo nenávisti. Jména posuzuje matriční úřad Standesamt podle manuálu německých křestních jmen, případně je konzultuje se zahraničními ambasádami. Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat, ale za každé řízení se platí. Nedávno tu například úředníci zakázali turecké rodině pojmenovat syna Osama Bin Laden. Legolas ale prošel.

MEXICKÝ ROBOCOP

Přísné a zajímavé regule platí ve Švédsku, kde nad nimi dohlíží daňový úřad. Jméno nesmí zavdávat důvod k posměchu nebo nepříjemným situacím a jména jako Metallica, Ikea nebo Veranda jsou šmahem zamítnuta. Úředníci ale také hlídají, aby plebejští rodiče nedávali potomkům jména běžná ve šlechtických rodech. Na druhou stranu můžete mít křestních jmen více, ale pokud si ho budete chtít změnit, musíte si aspoň jedno nechat. Změna je navíc povolena jen jednou, kdybyste ovšem trvali na svém, můžete se obrátit na švédský patentní a registrační úřad. S tím se nedávno utkal jeden rodičovský pár, který na protest proti pravidlům hodlal pojmenovat svého syna „BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116“ a  vysvětloval, že se vyslovuje „Albín“. Když rodiče ve sporu neuspěli, chtěli syna pojmenovat „A“ s tím, že se to také vyslovuje „Albín“. I to bylo zamítnuto.

Island jde v regulaci dětských jmen ještě o  něco dál. Rodiče je smí vybírat pouze z Národního registru sestaveného v roce 1996 za  účelem ochrany jazyka. Registr obsahuje 1853 ženských a 1712 chlapeckých jmen, pokud se rodičům žádné nelíbí, musí si svou volbu nechat schválit – za poplatek. Kritéria jsou přísná. Kromě toho, že jméno nesmí zavdávat možnost k posměchu nebo šikaně, musí také obsahovat jen písmena islandské abecedy a musí být v islandštině srozumitelné a skloňovatelné. V jednom případě například úřady zamítly obnovit pas dětem islandsko-britského páru, protože jména Harriet a Duncan se do těchto kritérií nevešla. Harriet se nedá v islandštině skloňovat a Duncan zase obsahuje písmenko „c“, které ve zdejší abecedě chybí. Úřad nakonec nové pasy vydal, ale místo jmen v nich bylo zapsáno pouze „chlapec“ a „dívka“.

Podobný seznam trhlých uplatňuje i mexický stát Sonora. Naštěstí, protože uchránil děti před jmény jako Facebook, Batman, Escroto (Šourek), Circuncisión (Obřízka) nebo US Navy. Bohužel byl seznam zaveden až poté, co nějaký matrikář zapsal do rodného listu jméno Robocop.

NORSKÝ MOST Možná vás napadá otázka „A co by se stalo, kdyby se rodiče na úřady vykašlali?“ Odpověď je, že by mohli jít za  katr. Jako jistá duchovně založená Norka, která své dceři dala jméno Gesher, což v hebrejštině znamená „most“. Jelikož jméno nenajdete v norském seznamu schválených jmen, dostal se případ k soudu, u kterého se maminka hájila, že neměla na výběr, protože k tomu dostala příkaz ve snu. Dostala pokutu, kterou na protest odmítla zaplatit, načež putovala do vězení. Norsko má v oblasti jmen dalších pár kuriozit. Například nesmíte svému dítěti dát křestní jméno, které je obvykle používáno jako příjmení. A pokud si chcete změnit příjmení na nějaké neobvyklé, které má méně než 200 lidí, musíte každého z nich požádat o svolení.

ŠVÉDSKÝ BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116

MALAJSKÝ SMRDOHLAV K regulaci jmen před pár lety přistoupila i Malajsie, ne ovšem kvůli trhlým rodičovským nápadům, ale kvůli módě nechávat si v dospělosti měnit jméno. Na seznamu zapovězených jmen se postupně ocitl například Chow Tow (Smrdohlav), Sor Chai (Magor) a Woti (Prcal). Zakázaná jsou také jména obsahující čísla nebo komerční značky. Jednu dobu prý bylo v Malajsii velmi moderní nechat se přejmenovat na Mitsubishi nebo Lexus.

A NAKONEC ARABSKÁ LINDA Existují i státy, ve kterých se dětská jména musí řídit oficiální ideologií. Například v Saudské Arábii nemohou dát rodiče dceři jméno Linda, protože je příliš „západní“. A v Maroku sice potkáte spoustu dívek jménem Sara, ale žádnou Sarah – protože jde o zakázanou hebrejskou variantu. Se jmény je prostě potíž, takže můžeme být ještě rádi za naši paní Knappovou.

<


––– Favorit Kemi taktizoval a pouštěl slzičky. Na Kloboučníka to nestačilo.

Tahle reportáž vznikla díky projektu #jetovtobě, s jehož pomocí jsme hledali nové reportéry. Jan Rosenthaler tak začal spolupracovat s naší redakcí a vy se můžete těšit i na jeho další články.

Koláž: Yvans

*

30

Text: Mary Lee


Reportáž 31

ČiliChili 5 | 2018

Mrkání zakázáno! 3, 2, 1… zápas začal. Držel jsem víčka zoufale od sebe, procházel hrůzným peklem, ronil krev, pot i slzy a… po 21 vteřinách jsem mrknul. S posměchem opouštím kolbiště hned v prvním kole. Do světového rekordu 1 hodina a 58 minut bez mrknutí mi na Mistrovství světa v zírání přeci jen pár chvil zbývalo. Text: Jan Rosenthaler Foto: Petr Toman

P

okud rádi zíráte jako tele na nová vrata, čumíte jako puk nebo civíte jak na Bílou paní, je tahle akce pro vás. V České republice se letos konala už podesáté. Šel jsem do toho taky. Pravidla soutěže jsou jednoduchá – stačí zírat na svého protivníka tak dlouho, dokud jeden z vás nemrkne. Tím se vyřadí ze soutěže a vítěz postupuje dál. Je možno snažit se soupeře pohledem zastrašit, počkat si na jeho chybu nebo mu třeba hodit smítko do oka. Soutěž se letos jako obvykle konala na akci milovníků britských seriálů s názvem Trpaslicon. Jsem přihlášen jako jeden z 16 soutěžících. Jelikož většinou mrkám víc, než je normální, musel jsem poctivě trénovat. Několik dní před soutěží jsem zíral na lidi na ulici tak kvalitně, že mi jeden z nepřátel tohoto ušlechtilého sportu vyhrožoval zmlácením, protože jsem až moc upřeně koukal na jeho přítelkyni. Člověk prý po dvou hodinách bez mrknutí oslepne. Psali to na Wikipedii. Jak mi na to řekl moderátor Kohy: „Na Wikipedii si každý může napsat, co chce. A proč si myslíte, že náše rekordmanka skončila dvě minuty předtím?“ Jako začátečník jsem začal proti zkušené zíračce Aničce. Vypadnul jsem hned v prvním kole a zůstal jako fascinovaný divák. I beze mě soutěž pokračovala ve vypjaté atmosféře. Fanoušci skandovali, ronily se první slzy, komentátoři zaníceně křičeli při každém útočném pohledu. Přeci jenom šlo o hodně a nervy byly na pochodu. V semifinále potom došlo k obrovskému překvapení, kdy vypadla se zíracím elévem Honzou hlavní favoritka a trojnásobná mistryně Áďa. Tedy držitelka zmíněného rekordu, když nepočítáme onen desetihodinový, kdy si nikdo nevšiml smrti zírače. Ten tak prošel do finále prakticky bez mrknutí oka. Finále proti Kloboučníkovi, obhájci loňského titulu, bylo vyhecované. Jediný mrk by měl nedozírné následky. Kloboučník předtím v  semifinále vyřadil svého velkého soupeře Kemiho. „Už se na něj nedalo dívat,“

>

––– Mnozí začátečníci svou prohru obrečeli.

––– Kloboučník. S přehledem si vyzíral titul mistra světa.


32 Reportáž

––– Kohy (uprostřed) dříve komentoval v televizi. Teď už jenom zírá.

––– Áďa zírala z plných sil. Tentokrát to nestačilo.

řekl po prohře se sklopenou hlavou zdrcený Kemi. Jeho přemožitel Kloboučník uplatnil taktiku hrozivého vzhledu i ve finále a po deseti minutách nováček Honza kapituloval. Přesto nesmutnil, vždyť se jednalo o životní úspěch. Teď se bude muset vyrovnat s nově nabytou popularitou. Snad ho všechny ty večírky, drogy a sexuchtivé fanynky neodvedou od poctivého tréninku a sportovní svět zase neztratí jednu ze svých čerstvých hvězd. Jako jediný akreditovaný reportér na akci mohu udělat první rozhovor s vítězem. „Říká se, že peníze kazí charakter. Nebojíš se teď o ten svůj?“ zní moje první otázka na Kloboučníka. „Kdepak, na tom mém už není co zkazit,“ odpovídá suverénně, jak se na vítěze sluší. „Jak často trénuješ?“ „Každý den. Většinou zírám v metru, ale když se bez mrknutí na někoho koukáte půl hodiny, tak většinou znejistí a raději vystoupí. Proto jsem radši přešel na stabilnějšího sparingpartnera, kterým je zeď.“ „Pravděpodobně se teď o tebe budou prát reklamky a korporace. Z billboardu které firmy na nás budeš v blízké době zírat?“ „No, budu si hodně vybírat, přeci jenom jsem už dvojnásobný mistr, takže pod deset milionů dolarů nepůjdu.“ „Máš nějaké triky, jak vydržet zírat co nejdéle?“

––– Nováček soutěže Honza se prozíral až do finále.

„Je to hlavně o vůli. Myslet je možné vlastně jenom na to, jak bys chtěl mrknout a nemůžeš,“ odpovídá mi s upřeným pohledem Kloboučník. Ještě zamířím k hlavnímu komentátorovi klání a největšímu teoretickému odborníkovi na zírání Kohymu. Tomu pokládám jedinou vážnou otázku této reportáže: „Jak těžké je komentovat tak bizarní soutěž?“ „Je to vtipný v tom, že já jsem dříve komentoval hokej a další sporty v televizi, takže si vzpomínám na komentátorská sportovní klišé, jako je třeba ‚Přepište dějiny!’, a snažím se je říkat i při zírání. A právě takové spojení ze zírání dělá zábavu.“ Je to tak. Právě proto stojí za to se jednou na podobné mistrovství přijít podívat. Budete mrkat na drát.

<

Nápad na uspořádání Mistrovství světa v zírání pochází ze seriálu Velkovlak. První mistrovství se pořádala ve Velké Británii, tam však asi po dvou letech zanikla. Na Trpasliconu se drží už deset let. Stoické zírání v kombinaci s vášnivými výkřiky komentátorů vytváří vtipnou a groteskní atmosféru.


34 Fenomén

Budete žasnout! Vystupuje tisíc slonů! Na YouTube existuje speciální disciplína nazvaná „trailer reactions“. Spočívá v tom, že si uživatelé pustí trailer na dlouho očekávaný biják a natáčí se, jak roní slzy, jásají a upadají do vzrušených mdlob. Legrační je, že filmy samotné takto nadšené reakce často nesklidí. Na tom ale nesejde. Žijeme totiž v době, kdy o úspěchu a tržbách filmu rozhoduje právě veličenstvo trailer. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia, YouTube, archiv


35

ČiliChili 5 | 2018

Teaser Trailery na počátku jejich historie byste dnes těžko poznali. V podstatě to byly statické obrázky vystřižené z filmu, které střídaly titulky typu: „Příští týden ve vašich kinech“, které se promítaly po skončení hlavního filmu. Právě proto se jim říká „trailer“ tedy „přívěs“. Jeden z prvních se objevil po jednom obzvláště napínavém dílu série The Adventures of Kathlyn, kde hlavní hrdinka těsně před koncem spadla do lví jámy. Po titulku „The End“ se pak ještě rozjel několikavteřinový titulek s nápisem „Vysvobodí se naše hrdinka z jámy lvové? Uvidíte příští týden v dalším napínavém pokračování!“ Psal se rok 1912 a nápad se brzy ujal. O rok později už dokonce existoval specialista jménem Nil Granlund, který začal vyrábět trailerové upoutávky na zakázku a zakrátko si ho najímali všichni přední hollywoodští producenti i pro filmy s Charliem Chaplinem.

TISÍC SLONŮ Jelikož se trailery osvědčily jako dobrý způsob obživy, netrvalo dlouho a výnosný byznys se dostal, ostatně jako veškerá výroba zlaté filmové éry, do spárů monopolních velkohráčů. V případě trailerů šlo o mocnou organizaci National Screen Service (NSS), která se jich chopila v roce 1919 a dokázala si udržet monopol na celé čtyři dekády. Jako správný monopolní despota se NSS nezatěžovala s nějakou sofistikovanou koncepcí. Z konců filmů se sice trailery přestěhovaly na

začátek promítání, ale naprostá většina z nich byly jednoduše sestříhané nejefektnější scény z filmu proložené titulky, které dokázal krásně zparodovat Terry Pratchett v románu Pohyblivé obrázky: „Vášnivá sága lásky odehrávající se na pozadí válkou šílícího světa! Budete žasnout! Vystupuje tisíc slonů!“ Existovaly ale i výjimky, které se s nástupem zvukového filmu začaly množit. Hned první zvukový šlágr Jazzový zpěvák (1927) měl upoutávku celých sedm minut dlouhou. Gangsterka Veřejný nepřítel (1931) si vystačila se zvuky výstřelů a explodujícími animovanými titulky. Trailer k filmu Občan Kane (1941) zase věnuje celou polovinu Orsonu Wellesovi, který představuje tvůrčí štáb, aniž by prozradil cokoliv o ději. Úplnou revoluci zažily trailery v padesátých letech, kdy monopol filmových studií skončil a kontrola nad podobou jak filmů, tak trailerů se dostala do rukou autorských filmařů. Jak obrovskou změnu to znamenalo, zjistíte, když si teď uděláte pauzu a pustíte si na YouTube trailer k Čaroděj ze země Oz a hned po něm trailer k Dr. Divnoláskovi. Když už budete online, tak si rovnou pusťte i trailer k Čelistem, abyste viděli, že mohutné experimenty nikdy nevydrží moc dlouho a postupem doby zase všechno zajede do osvědčených kolejí.

ZLATÁ ÉRA Spielbergovy Čelisti jsou zásadním filmem v dějinách kinematografie, protože

>

První upoutávka, kterou studia pouští na veřejnost. Většinou je 30 vteřin dlouhá a neobsahuje skoro nic z děje.

Trailer Klasická upoutávka 1 až 3 minuty dlouhá.

Exclusive trailer Trailer promítaný výhradně na určité akci, často obsahuje jiné scény a je otázkou cti každého návštěvníka natočit ho na rozklepaný telefon na výšku a pověsit ho okamžitě na YouTube.

Aftercredit scene Upoutávka na pokračování série, která je přilepená až úplně na konec filmu po skončení titulků. V současnosti ho zpopularizoval Marvel, ale zlatou éru prožíval v osmdesátých letech v komediích Mela Brookse a Johna Hughese.


36 Fenomén

1. Otvírák Začněte uprostřed scény, aby divák nevěděl, co se děje. Hudba zní v pozadí.

2. Zlomová věta Děj filmu je vyjeven v jedné, klíčové větě. V momentě, kdy zazní, musí přestat hrát hudba.

3. Údery bubnů Následují rychlé střihy dramatických scén. Každá je uvedena úderem bubnů nebo zvukovým efektem. Jestli můžete, použijte Zimmerovo Brrrrraaaaaammmmm z Inception.

4. Stupňované napětí Celá sekvence se ve střihu, dramatičnosti, hudbě a hlasitosti zrychluje a zintenzivňuje.

5. Zásek Po vyvrcholení a zatmívačce s titulkem filmu přijde ještě jedna scéna – buď šokující lekačka, nebo fór hlavního hrdiny.

de facto definovaly vznikající žánr vysokorozpočtového blockbusteru. Zároveň s tím definovaly i způsob, jakým budou blockbustery promovány a jaké je budou doprovázet trailery, které se ustálily na hraně balancující mezi hudebním videoklipem a klamavou reklamou. O jejich podobě v naprosté většině nerozhodují filmaři, ale šéfové marketingových kampaní. Jakákoliv kreativita nebo tvůrčí svoboda se přísně eliminuje, protože když jde o návratnost stamilionových rozpočtů, tak se i sebemenší riziko může šeredně nevyplatit. Jedním z mála netradičních trailerů poslední doby byla upoutávka na Mad Max: Zběsilá jízda. Dopadlo to tak, že film, který je opěvován kritikou i diváky, v kinech prohrál i s pokračováním komedie o  a  capella zpěvácích Pitch Perfect. A víte, proč v kinech katastrofálně propadl John Carter? Protože režisér Andrew Stanton měl díky svým pixarovským hitům (Toy Story, Hledá se Nemo, Vzhůru do oblak atd.) takovou vyjednávací sílu, že si vymohl kreativní kontrolu nad marketingovou strategií, a tím pádem i nad podobou upoutávek. Výsledkem byla jedna z nejhorších reklamních kampaní a nejzmatenější trailery, které se v poslední době dostaly do kin. Film, který měl být jistým hitem, se kvůli nim stal terčem posměchu, ještě než přišel do kin, a nikdy se té nálepky nezbavil. Teď žijeme ve zlaté éře trailerů. Z původních přívěsků se stala svébytná filmařská disciplína. Vyrábí je specializovaná studia s milionovými rozpočty. Točí se exkluzivní trailery promítané pouze na určitých akcích, jako je Comicon. Trailery mají svou vlastní soutěž Golden Trailer Awards. Existují desítky kanálů, které je kompilují, recenzují a povznáší na kultovní status. Milujeme je tak, že nám studia servírují trailery sloužící jako upoutávky na blížící se trailery, a čím dál tím častěji se stává, že jsme během série tří čtyř trailerů vlastně zhlédli celý film. V některých případech (Rogue One) se dokonce některé scény z trailerů ani ve finální podobě filmu neobjeví. To nám ale vůbec nevadí, protože, ať si to přiznáme, či nikoliv, naše společnost už je dávno závislá na reklamách. A trailery jsou jediná forma reklamy, o které můžeme zaníceně hovořit a být přitom pořád cool.


Proč jsou všechny trailery stejné

Bonusy k trailerům HUDBA Různorodosti trailerů moc neprospívá fakt, že v nich studia ráda recyklují už mnohokrát použitou hudbu. Rekordmanem je v tomto případě Hans Zimmer. Například skladba Journey to the Line neboli Fassbenderova suita z Tenké červené linie je slyšet na pozadí soundtracku k Muži z oceli, Pearl Harboru nebo Stud. To ale není nic proti Zimmerovu ikonickému „brrrraaaaaaaammmmm“ zvuku, který původně rozkmitával útroby diváků sci-fi Inception. Zlověstné kmitočty fungovaly tak dobře, že je producenti hbitě zamontovali do trailerů k filmům Elysium, Světová válka Z, Star Trek: Do temnoty, Jack a obři, G.I. Joe 2, Prometheus, Bitevní loď, The Avengers, Pacific Rim a Transformers: Dark of the Moon. Mimochodem – ten zvuk vznikl extrémním zpomalením jednoho tónu písničky Non, je ne regrette rien.

HRDINA LAFONTAINE Nekorunovaným králem trailerů je Don „Hromhrdlo“ LaFontaine. Jeho hlas se poprvé ozval v roce 1964 v upoutávce na film Gunfighters of Casa Grande, v osmdesátých letech

už byste těžko našli trailer, který by nezačínal jeho klasickým: „In a world…“ Celkem LaFontaine namluvil přes 5000 trailerů a filmoví kritici se vzácně shodují na tom, že po jeho smrti v roce 2008 už trailery nejsou, co bývaly.

DO KINA NA TRAILER Před příchodem internetu a YouTube nebylo výjimkou, že si natěšení fandové kupovali lístky do kina výhradně kvůli tomu, aby viděli dlouho očekávaný trailer. Extrémem byl slaďák Seznamte se, Joe Black, před kterým byl poprvé promítán trailer na očekávanou Epizodu I, prequel trilogie Star Wars. Kina, ve kterých se promítal, hlásily, že až 75 % návštěvníků odcházelo ze sálu, ještě než film začal. Trailer ke Skryté hrozbě byl taky jedním z prvních, který se ocitl upirátěný na internetu. Byl o něj takový zájem, že ho George Lucas nakonec dal v plné kvalitě na svůj web, který se pak kvůli extrémnímu provozu několikrát zhroutil. V éře vytáčeného připojení nebyly servery na 450 stažení za vteřinu stavěné.

<

Jednoduše protože to funguje. Obří studie The Effects of Film Trailers on Shaping Consumer Expectations in the Entertainment Industry odhalila, že divák si z traileru odnáší tři nejdůležitější informace: Herce, kteří ve filmu hrají (a jestli vystupují v roli, ve které už je někdy viděl). Žánr filmu (navozený především hudbou). Dojem o kvalitě filmu (navozený především dialogy). V úspěšném traileru tedy musíte předvést oblíbeného herce, ujistit diváka, že předvede variaci na starou osvědčenou roli, zrekapitulovat děj filmu pomocí řízných dialogů a vše doprovodit pečlivě zvolenou hudbou. Takový návod vám moc svobody neskýtá, takže se tvůrci pro jistotu drží receptu, který pochází od samé mocné organizace NPR.


38 Sporák

Tentokrát jsme se nechali pozvat do česko-srbského ráje kulinářského umění. Láska k jídlu je u Rada a Tomáše vidět v každém koutě bytu. Dokonce i na záchodě. Tam si můžete číst recepty. Už jen sledovat tenhle pár vařit je zážitek. Hlad a chuť zabořit se vidličkou do srbské sarmy, zelných závitků s mletým masem, se zvyšuje s každým poodkrytím pokličky. Přípravu máte cobydup, na výsledek si ale chvíli musíte počkat – stojí to za to!

Text: Helena Suchá Foto: Michael Kratochvíl

Tohle zelí je maso

ZABALTE

PODESTELTE

Mleté maso rukama uhněťte v míse a přisypte neuvařenou rýži. Osolte, opepřete a důkladně všechno promíchejte, dokud se rýže nespojí s masem. Z hlávky zelí odřízněte listy a odkrojte tuhé středové žebro, aby se vám pak dobře skládaly. Listy si pak rozložte na prkýnku, a  položte do  středu trochu masové směsi a zelí zaviňte – nejprve ohněte spodní a vrchní okraj listu a pak začněte neohnutou stranu rolovat tak, aby vám vznikly pevné závitky.

Zbytek zelných listů (zhruba šest) nakrájejte na drobné plátky, stejně tak i sušené maso, slaninu nebo klobásu. Část zelí odeberte hned a pokryjte jí dno středně velkého hrnce, navrch pak nasypte pár plátků uzenin. Zelnou podestýlku ještě můžete posypat uzenou paprikou.

DUSTE Na zelnou vrstvu naskládejte závitky – pěkně na  stojáka postupně podél obvodu hrnce a těsně vedle sebe (to aby se listy nerozbalily), dokud není hrnec plný. Navrch nasypte zbytek nakrájeného zelí i sušené maso nebo uzeninu, zalijte zelnou šťávou, která vám zbyla z pytlíku, a dolijte vodou tak, aby sahala

do výšky závitků. Opět posypte špetkou uzené papriky a dejte vařit. Náš Rade doporučuje vařit minimálně dvě hodiny, aby zelné listy dostatečně změkly.

SNĚZTE Sarmu pak servírujte, jak hrdlo ráčí, tradiční je ale s bramborovou kaší a nezapomeňte na  ni kápnout zakysanku. Rade radí – sarma je den ode dne lepší, nebojte se proto ohřívat všechny závitky najednou, i když víte, že všechny najednou nesníte.


39

Co na to potřebujete: • 1 hlávku kysaného zelí (máme pro vás TIP, jak na něj) • 15 dkg sušeného masa (použili jsme pršut, ale můžete sáhnout po uzeném mase nebo klobáse) • 500–600 g mletého hovězího masa • 1 hrnek rýže • sůl, pepř a uzená paprika • kelímek zakysané smetany

TIP:

Arťák Rade O tom, že láska k jídlu (a vůbec láska) i hory přenáší, by Rade mohl vyprávět. Do Česka nejdřív jezdil za zážitky a jídlem, později za Tomášem. Před třemi roky se uhnízdil v Praze a za jídlem zas kluci jezdí do Srbska, kde jim Radova mamka navaří a naloží jídla na cestu jak pro celý regiment. Co se doma naučil, v Praze Rade zužitkoval jako Art Director v reklamkách. Doufáme, že až ho to omrzí, otevře si hladové okno s pljeskavicí!

Naše kysané zelí bývá krájené. Ale i celou nakládanou hlávku u nás seženete. V obchodech s balkánskými potravinami. Můžete si je ale také jednoduše připravit doma. V horní části hlávky vydlabejte košťál (do hloubky zhruba 6 cm), ještě ji křížem nařízněte a do zářezů nasypte sůl. Hlávky naskládejte do sudu nebo velké sklenice, zalijte vodou a nechte minimálně 14 dní kvasit. Pokud nechcete dva týdny čekat, použijte v receptu syrové zelí. Oddělte pár listů od hlávky a deset minut povařte ponořené ve vodě se dvěma deci octa a lžicí solí. Po scezení je zchlaďte studenou vodou a můžete závitkovat. Dno hrnce pak vyložte klasickým českým kysaným zelím, stejně tak jím na konci pokryjte i závitky.


Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text: Michal Pařízek, Jan Studnička, Štefan Švec, Markéta Bajerová Foto: archiv, Profimedia.cz

HUDBA

Těžká váha mladého jazzu Jazzový saxofonista Kamasi Washington se hudbě věnoval skoro hned, jak se narodil. S některými spoluhráči hraje od školky, s dalšími nejpozději od střední. Jeho sdružení muzikantů West Coast Get Down platí za jednu z nejlepších živých kapel dneška. Jinak by jeho členové jen těžko řádili v kapelách těch největších hvězd, jako jsou Lorde, Christina Aguilera nebo Snoop Dogg. S Kendrickem Lamarem pak Washington natočil kultovní dílo To Pimp a Butterfly. Jeho sólový debut The Epic vyhrával před dvěma lety jednu anketu za druhou, a to zdaleka nejen jazzové, protože přesahy do pop music, soulu nebo r'n'b jsou v jeho tvorbě výrazné. Nová deska je ohlášena na letošní červen, ale ještě předtím se Washington se svou nabušenou partou The Next Step představí i v Praze. Těšte se ve středu 23. května v pražském Divadle Archa. Kamasi Washington + The Next Step 23. 5. 2018 Divadlo Archa, Praha, rachot.cz 


41

ČiliChili 5 | 2018

VÝSTAVA

Definitivní návraty Taková fotografická výstava tu dlouho nebyla. Josef Koudelka je legenda (nejen) domácí fotografie a vidět jeho nejslavnější série pohromadě je něco. Expozice se jmenuje symbolicky Návraty a u této příležitosti také světoznámý fotograf poměrně velkou část svého díla Uměleckoprůmyslovému museu věnoval. Snad nejsilnější je soubor zvaný Exily, který byl pro autorovo směřování dost možná klíčový. A nechybí ani díla z posledních let, kdy Koudelka pracuje spíše na panoramatických fotografiích. Z nich se téměř úplně vytratili lidé. Jako by fotograf mnohem větší vypovídající hodnotu nacházel v jejich absenci. Josef Koudelka – Návraty do 23. 9. 2018 Uměleckoprůmyslové museum, Praha, upm.cz

KNIHA

Jorge Fernández Díaz – Dýka „Šváb je stočenej do *klubíčka. Zeptám se ho,

Ryley Walker platí už několik let za velkou folkovou naději, podprahově se na předchozích dvou albech ale dalo vytušit, že to nebude tak jednoduché. S novinkou Deafman Glance, které vychází v polovině května, dává vyznavačům cancáku, telete a táborových ohňů definitivně vale. Z Deafman Glance mluví ruch velkoměsta, život v Chicagu někdejšího dřevorubce proměnil a odrazilo se to i na jeho hudbě. Z poklidného vybrnkávání se přechází do freejazzových pasáží a chvílemi to zní jako pořádně nadupaná a odbrzděná mašina městské nadzemky. Walker se svěřil, že chtěl vytvořit anti-folkové album, což se mu asi nepovedlo. Ale vzhledem k tomu, jak skvěle se jeho novinka poslouchá, je to jedno.

jestli mi rozuměl. Pohne hlavou. To mi ale nestačí, takže ho nakopnu. Znova se ho zeptám, zda mi rozuměl. Teď zvedne hlavu a přísahá na Ježíše i Marii, že všemu rozumí a že se bude chovat úplně vzorně. Chvíli tam ještě zůstanu a zvažuju situaci, jako bych se potřeboval ujistit, jestli nejsem moc měkkej a důvěřivej. Pak zapalovač zippo položím vedle Bouchardovy fregaty, vyjdu na zahradu, podrážky bot si otřu o zažloutlou trávu, prázdný kanystry vrátím do kufru u auta, noťas strčím do kufříku. Pak autem vycouvám do ulice a co nejrychlejc přejedu rovnoběžnou ulicí až k silnici.

Nádherná nezávislá artovka sleduje partu teenagerů, která se rozhodne přenocovat na ostrově Edwards Island, bývalé vojenské základně, na které je něco silně v nepořádku. A je jen na vás, jestli dokážete přežít noc. Celé se to dá mimochodem skutečně dohrát za jednu noc, ale netradiční zápletka, skvěle napsané dialogy a mráz v zádech zaručí, že vám ta noc uteče jako nic.

Ryley Walker – Deafman Glance vychází 18. května, Dead Oceans, ryleywalker.com

Jorge Fernández Díaz – Dýka překlad Denisa Škodová, knihazlin.cz

Oxenfree PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Android, Linux, Mac OS, iOS; 20 eur

HUDBA

Dřevorubec ve městě

HRA

Nukleární duchové minulosti


42 Konzum

VÝSTAVA

Romský fotograf Romů Do devadesátých let 20. století byl Andrej Pešta (1921–2009) jediným známým romským fotografem v prostoru bývalého Československa. Jeho snímky přinášejí autentický pohled na život Romů v Československu převážně v období šedesátých až osmdesátých let 20. století. V brněnském Muzeu romské kultury, které vůbec stojí za návštěvu, se teď můžete podívat na kurátorský výběr fotografií z jeho pozůstalosti. Je to jiný pohled na Romy, než bývá zvykem. Je to pohled zevnitř. Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty Muzeum romské kultury Brno, do 30. 9., rommuz.cz

JÍDLO

Trapné rozkoše Takže pozor, kdo pod pojmem tapas vidí pouhopouhý předkrm, tak nemusí číst dál. Tohle je o kultuře Pyrenejského poloostrova. O původu rozličných laskominek, které spojuje roztomilá velikost, se vedou spory, debaty a dost možná i války, někdo to má raději teplé, jiný studené, ale na lásce k pochutnání u skleničky vína nebo sherry se shodnou snad všichni. Ve Španělsku má každá hospoda ty „zaručeně pravé“, v Trapas baru v Brně nabízí různorodou selekci a sází na čerstvost a svěžest. Doporučujeme pulpo a la gallega, peprné albondigas nebo smažené rybí kuličky. Polední menu je samozřejmostí a rezervace nutností. Popularita podniku roste každým dnem. TrAPAS BAR Moravské náměstí 13, Brno, trapasbar.cz


43

ČiliChili 5 | 2018

HRA

HUDBA

Nejstylovější běhání rukama

Starý, ale tak dobrý

Možná si pamatuje staré 3D Raymany, se kterými jste si na Playstationu dvojce užili hromady legrace. No, před pár lety vydal Ubisoft plošinovou hopsačku Rayman Origins a celkem nedávno Rayman Legends. Jsou to naprosto boží, rychlé, přísné, ale spravedlivé gamesy postavené na rychlém tempu, rytmizaci vašich pohybů a na tom, že budete levely opakovat tak dlouho, dokud nevyzobete každý bod a každou skrytou místnost za co možná nejkratší čas. A protože se Ubisoft snaží, aby ho všichni milovali, vydal zdarma pro telefony Rayman Adventures. Ta sice trpí veškerými neduhy free mobilních her, jako je sbírání energie a podobně, ale herně je to skoro stejně okouzlující zážitek jako u jeho áčkových bratříčků. Skvělá hudba, nádherné vizuály a geniální level design. Ideální na cesty. Rayman Adventures Android, iOS, zdarma

Fráze o starých dobrých časech, kdy byl svět ještě v pořádku, je otřepaná, jenže tady sedí. Nathaniel Rateliff je z Missouri. Jako dítě se naučil na bubny, pak na kytaru. V Denveru dělal misionáře, ale po otcově smrti se s Bohem rozloučil. Živil se rukama a zkoušel to marně s folkem. Pak se jednou probudil a rozhodl se, že tomu dá poslední šanci, ale jinak. S kamarádem Josephem Popem III dal dohromady The Night Sweats, pořádný ansámbl s dechovou sekcí. A začaly se dít věci. Přes nadšené recenze a show Jimmyho Fallona se jejich věhlas šířil. Věhlas kapely, která sice nepřináší nic nového, ale baví a hlavně naživo stojí za to. V jejím čele stojí podsaditý chlapík, který tančí jak uštknutý chřestýšem a nedá si pokoj, dokud všechny v sále nepoblázní. V březnu vydali novinku Tearing at the Seams, která debut ještě překonává. A v červenci na Colours vás do časů Otise Reddinga, Van Morrisona a Sama Cooka vezmou naživo. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats: Tearing at the Seams Stax Record, vyšlo 8. 3., živě 18. 7. na Colours of Ostrava, colours.cz


44

,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/internet-veci

Tady je Vodafonovo ,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

44

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

46

Zadáno pro Vodafone

48

9wHFKQRRWHOHIRQHFK

49

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

58

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V9RGDIRQHP 1DEÃ&#x2C6;GND

62

64

7DULISURPODGÃ&#x201E;

65

7DULI\SURILUP\

66

9RGDIRQH3DVV

70

7DULI\SURMHGQRWOLYFH 5RGLQQÃ&#x201E;WDULI\

60

72

,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6; SIJLQ¼wÃ&#x2C6;OHSwÃ&#x2C6; EXGRXFQRVW YwHP

74

9PLQXOÃ&#x201E;PèÃ&#x2C6;VOHMVPHRGVWDUWRYDOLVHUL¼ORQDwÃ&#x2C6;QRYÃ&#x201E; VÃ&#x2C6;WLSURYöFL7HQWRNU¼WMLWURFKXYÃ&#x2C6;FHWHFKQRORJLFN\ UR]YHGHPH1HOHNQöWHVHPRÅ&#x201D;Q¼WREXGHWURFKX Q¼URèQöMwÃ&#x2C6;èWHQÃ&#x2C6;DOHU¼GLE\FKRPY¼P1%,R7SIJHGYHGOL GRGHWDLOX3IJÃ&#x2C6;wWöXÅ&#x201D;VHEXGHPH]DPöIJRYDWQDNRQNUÃ&#x201E;WQÃ&#x2C6; REODVWLNGHVHG¼LQWHUQHWYöFÃ&#x2C6;SRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W

ıHwHQÃ&#x2C6;UXEULN\)DNWMR"]HVWUDQ\ .RSHFY*ORXFHVWHUXDS¼QSURG¼YDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;WRUSÃ&#x201E;GR MVRXVNXWHèQÃ&#x2C6;=¼FKRGMHYHVNXWHèQRVWLVRXè¼VWÃ&#x2C6; H[SR]LFH0X]HDWRDOHWY1RYÃ&#x201E;P'LOOÃ&#x2C6;DYHOEORXGL VHFKXG¼FLYH]RXYNXIUXIJH]QÃ&#x2C6;NRYDDXWD Y+HEURQX

,QWHUQHWRYÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;WLYHNWHUÃ&#x201E;VLUÅ&#x2020;]QÃ&#x201E;VWURMHREMHNW\èLSIJÃ&#x2C6;VWURMHY\PöģXMÃ&#x2C6;GDWD DLQIRUPDFHVHIJÃ&#x2C6;N¼LQWHUQHWYöFÃ&#x2C6;QHEROL,QWHUQHWRI7KLQJV9RGDIRQHVLSUR UR]IJÃ&#x2C6;IJHQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEYREODVWL,R7Y\EUDOWHFKQRORJLL1%,R7 1DUURZ%DQG,QWHUQHW RI7KLQJV èHVN\Ã&#x2022;]NRS¼VPRYÃ&#x2DC;LQWHUQHWYöFÃ&#x2C6;-GHREH]GU¼WRYRXWHFKQRORJLL XèHQRXYÃ&#x2DC;KUDGQöNGDWRYÃ&#x201E;NRPXQLNDFLDSIJLSRMHQÃ&#x2C6;SIJHY¼Å&#x201D;QöVWDWLFNÃ&#x2DC;FK ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;7HQWRSRMHPVHGQHVVNORÄ£XMHYHYwHFKS¼GHFK-HKRSRWHQFL¼OY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6; YUÅ&#x2020;]QÃ&#x2DC;FKREODVWHFKHNRQRPLN\MHREURYVNÃ&#x2DC;1öNWHUÃ&#x201E;SURMHNW\MVRXMHwWöWDN WURFKX]REODVWLVFLILMLQÃ&#x201E;XÅ&#x201D;]DèÃ&#x2C6;QDMÃ&#x2C6;IXQJRYDWYSUD[L=DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;]DSRMHQ¼GR WÃ&#x201E;WRVSHFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöNRPXQLNXMÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;N\]DEXGRYDQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;6,0NDUWöVRNROÃ&#x2C6;P DXPRÅ&#x201D;Ä£XMÃ&#x2C6;VYÃ&#x201E;Y]G¼OHQÃ&#x201E;RYO¼G¼QÃ&#x2C6;NRQWUROXèLVOHGRY¼QÃ&#x2C6;1HMèDVWöMLMGHRUÅ&#x2020;]QÃ&#x201E; VHQ]RU\GHWHNWRU\QHERèLGODNWHUÃ&#x201E;O]HXPÃ&#x2C6;VWLWNDPNROLMHSRWIJHED


,QWHUQHWYöFÃ&#x2C6;

45

=¨6.$/,-60( &(57,),.Â&#x153;7=$ 1(-5<&+/(-k¨ /7(6¨Ļ52.8 .URPöVÃ&#x2C6;WöSURLQWHUQHW YöFÃ&#x2C6;QHXVW¼OHY\OHSwXMHPH L/7(VÃ&#x2C6;ļ1H]¼YLVOÃ&#x201E;PöIJHQÃ&#x2C6; '6/F]]DFHOÃ&#x2DC;URN SRWYUGLORÅ&#x201D;HQDwH/7(VÃ&#x2C6;ļ E\ODQHMU\FKOHMwÃ&#x2C6;]HYwHFK $QLOHWRVQH]DK¼OÃ&#x2C6;PH DVW¼OHVWDYÃ&#x2C6;PHQRYÃ&#x201E; Y\VÃ&#x2C6;ODèHSURMHwWöOHSwÃ&#x2C6; SRNU\WÃ&#x2C6; =GURM'6/F]GXEHQ

0,/,21<&+<75¸&+9õ&¨

1(867Â&#x153;/(1$6¨7,

3RGOHVSHFLDOLVWÅ&#x2020;MHÅ&#x201D;VWRSXMÃ&#x2C6;PRQLWRUXMÃ&#x2C6;DRGKDGXMÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;YRMWUHQGÅ&#x2020; P¼EÃ&#x2DC;WSRèHW]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;QDWUKXNWHU¼MVRX]DSRMHQDGRVÃ&#x2C6;Wö,R7YURFH URYHQDÅ&#x201D;PLOLDUG¼PèLOLQDNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;KRèORYöNDSODQHW\E\ PöODSIJLSDGDWWDNRY¼]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;$MHGQÃ&#x2C6;PGHFKHPWLWRSIJHGSRYÃ&#x2C6;GDèL GRG¼YDMÃ&#x2C6;Å&#x201D;HSUDYGöSRGREQö]PöQÃ&#x2C6;VYöW0\MVPHYVRXèDVQRVWL YçHVNÃ&#x201E;UHSXEOLFHVFKRSQLSIJLSRMLWPLOLRQ\YöFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;NRPXQLNXMÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;N\ ]DEXGRYDQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;6,0NDUWöDXPRÅ&#x201D;Ä£XMÃ&#x2C6;WDNQDG¼ONXMHMLFKNRQWUROX REVOXKXDIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;$RWRMGH

0H]LQHMYöWwÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;KRG\1%,R7SDWIJÃ&#x2C6;VLOQÃ&#x201E;SRNU\WÃ&#x2C6;VLJQ¼OHPXYQLWIJEXGRY 6Ã&#x2C6;ļMHSURYR]RY¼QDYOLFHQFRYDQÃ&#x201E;PU¼GLRYÃ&#x201E;PS¼VPXD]SRKOHGX EH]SHèQRVWLSDWIJÃ&#x2C6;PH]LW\QHMOÃ&#x201E;SH]DEH]SHèHQÃ&#x201E;0H]LGDOwÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;KRG\ SDWIJÃ&#x2C6;QÃ&#x2C6;]NÃ&#x201E;Q¼NODG\QDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;DGORXK¼Å&#x201D;LYRWQRVWEDWHULHNRQFRYÃ&#x2DC;FK ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MHÅ&#x201D;GRVDKXMHDÅ&#x201D;GHVHWLOHW.GDOwÃ&#x2C6;PSIJHGQRVWHPSDWIJÃ&#x2C6; MHGQRGXFKÃ&#x2DC;ZHERYÃ&#x2DC;SRUW¼ONWHUÃ&#x2DC;LQIRUPXMH]¼ND]QÃ&#x2C6;NDRY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDQÃ&#x2DC;FK VOXÅ&#x201D;E¼FKDSRVN\WXMHPXWHFKQLFN¼GDWDNHVSUDYRYDQÃ&#x2DC;P6,0NDUW¼P ]DEXGRYDQÃ&#x2DC;PGRFK\WUÃ&#x2DC;FKSIJÃ&#x2C6;VWURMÅ&#x2020;D]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

3IJÃ&#x2C6;NODGHPWDNRYÃ&#x2DC;FKFK\WUÃ&#x2DC;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PRKRXEÃ&#x2DC;WPöIJ¼N\SUR Y]G¼OHQÃ&#x2DC;RGHèHWSO\QXHOHNWIJLQ\YRG\RQOLQHPöIJHQÃ&#x2C6;VWDYXNYDOLW\ RY]GXwÃ&#x2C6;SDUNRYDFÃ&#x2C6;VHQ]RU\NRXIJRY¼D]¼SODYRY¼èLGODQHERGHWHNWRU\ SRK\EX&HORQ¼URGQÃ&#x2C6;SRNU\WÃ&#x2C6;VSHFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;1%,R7SURLQWHUQHWYöFÃ&#x2C6; GRNRQèLO9RGDIRQHMDNRSUYQÃ&#x2C6;Yç5DMDNRMHGHQ]SUYQÃ&#x2C6;FKQDVYöWöORQL QDSRG]LP+QHGYSURVLQFLSDN]DK¼MLONRPHUèQÃ&#x2C6;SURYR]VÃ&#x2C6;Wö


46

3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/prislusenstvi

=DOÃ&#x201E;WHMWHVLVSUÃ&#x201E;PLRYÃ&#x2DC;P SIJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;P .è

6QDwÃ&#x2C6;PYÃ&#x2DC;EöUHPH[NOX]LYQÃ&#x2C6;FKGURQÅ&#x2020;DGDOwÃ&#x2C6;FKY\FK\W¼YHN QDRYO¼G¼QÃ&#x2C6;VHQHEXGRXQXGLWGöWLDQLGRVSöOÃ&#x2C6; 6SRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;PY¼PSRPÅ&#x2020;Å&#x201D;RXWIJHEDQDwLSURGHMFL Y,*<çHVNÃ&#x201E;%XGöMRYLFH

.è

DJI Tello RC Drone 'REDOHWXDÅ&#x201D;PLQXW 9]G¼OHQRVWSIJHQRVXVLJQ¼OÅ&#x2020;P 3IJHQRVYUR]OLwHQÃ&#x2C6;S+' 6PDUW6ZLWFKDQWÃ&#x201E;Q\SURVWDELOQÃ&#x2C6;SIJHQRVREUD]X

=¼YRGQÃ&#x2C6;DXWÃ&#x2C6;èNR6SKHUR0F4XHHQ $QLPRYDQÃ&#x2DC;/&'GLVSOHM 3OQöUHDNWLYQÃ&#x2C6;URERWLFN¼KUDèND .U¼WN¼GREDQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; 'ORXKÃ&#x2DC;GRVDKRYO¼G¼QÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;P

.è

.è

5RERW6SKHUR%% 9]G¼OHQRVWSURSRMHQÃ&#x2C6;FFDP 0D[U\FKORVWNPK 9Ã&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULHFFDPLQXW çDVQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;EDWHULHKRGLQ\

&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

Herní Drone'n base 2.0 8Å&#x201D;LMWHVLODVHU\UDNHW\YÃ&#x2DC;EXFK\ -HXUèHQSURELWY\YUR]wÃ&#x2C6;IJHQÃ&#x201E;UHDOLWöXYQLWIJREMHNWÅ&#x2020; %DWHULHP$K/LWKLXP3RO\PHU9 GYDNXV\VRXè¼VWÃ&#x2C6;EDOHQÃ&#x2C6;

 /HWRYÃ&#x2DC;èDVDÅ&#x201D;PLQXW 6RQDUSURYÃ&#x2DC;wNRYRXVWDELOL]DFL


3IJÃ&#x2C6;VOXwHQVWYÃ&#x2C6;

47

DJI Mavic Pro

.è

 0DOÃ&#x2DC;YÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;GURQ 1HMVRILVWLNRYDQöMwÃ&#x2C6;OÃ&#x201E;WDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;NDPHUD'-, YÃ&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;FKYÃ&#x2DC;SRèHWQÃ&#x2C6;FKMDGHU 3IJHQRVVGRVDKHPDÅ&#x201D;NP RSWLFNÃ&#x2DC;FKVHQ]RUÅ&#x2020; .NDPHUDVWIJÃ&#x2C6;RVÃ&#x2DC;PVWDELOL]RYDQÃ&#x2DC;P]¼YöVHP

.è

DJI Dron Spark Fly More Combo 'YRXRVÃ&#x2DC;PHFKDQLFNÃ&#x2DC;]¼YöVDWHFKQRORJLH8OWUD6PRRWK GUDPDWLFN\VQLÅ&#x201D;XMÃ&#x2C6;WIJHV 9Ã&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;REMHNWLY 9wHFKQ\]¼EöU\MVRXURYQRPöUQöSURNUHVOHQÃ&#x201E;DEDUY\Å&#x201D;LYÃ&#x201E; VPLQLP¼OQÃ&#x2C6;PLFKURPDWLFNÃ&#x2DC;PLRGFK\ONDPLD]NUHVOHQÃ&#x2C6;P .DPHUD6SDUNMHY\EDYHQDSDOFRYÃ&#x2DC;P&026 VQÃ&#x2C6;PDèHPNWHUÃ&#x2DC;XPRÅ&#x201D;Ä£XMHQDW¼èHWVWDELOL]RYDQÃ&#x201E;YLGHR YSDSRIJL]RYDWIRWRJUDILHVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P0SL[

.è

DJI Mavic Air 9\QLNDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;REUD]RY¼NYDOLWD]¼]QDPXGÃ&#x2C6;N\ 0SL[VHQ]RUXYHOLNRVWL .YLGHRVGDWRYÃ&#x2DC;PWRNHP0ESV 7IJÃ&#x2C6;RVÃ&#x2DC;JLPEDOSURVWDELOL]DFL]¼]QDPX 'UXK¼JHQHUDFHIXQNFH)OLJKW$XWRQRP\ $Å&#x201D;PLQXWOHWX


48

Zadáno pro Vodafone

Více na ucimesevenku.cz

;[[[[[[[[[[[[[[[[[

6PRELOHPGRSIJÃ&#x2C6;URG\ kNROQÃ&#x2C6;XèHEQ\DVH]HQÃ&#x2C6;XSRèÃ&#x2C6;WDèHNUHDWLYLWX]URYQDPRFQHSRGQöFXMÃ&#x2C6;9Ã&#x2DC;XND YHQNXVHRVYöGèLODQDSIJÃ&#x2C6;èUÅ&#x2020;]QÃ&#x2DC;PLSIJHGPöW\DXGöWÃ&#x2C6;LXèLWHOÅ&#x2020;NWHIJÃ&#x2C6;VLML Y\]NRXwHOLVHWöwÃ&#x2C6;YHONÃ&#x201E;REOLEö$WDNVHSURMHNW8èÃ&#x2C6;PHVHYHQNXVQDÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y]GöO¼Y¼QÃ&#x2C6; YHYHQNRYQÃ&#x2C6;PSURVWIJHGÃ&#x2C6;SURVDGLWYFRQHMYöWwÃ&#x2C6;NRPXQLWöXèLWHOÅ&#x2020;wNRODOHLURGLèÅ&#x2020; DWR]DSRPRFLWHFKQRORJLÃ&#x2C6;=Ã&#x2C6;VNDO]DWRGRNRQFHFHQX]DLQRYDWLYQÃ&#x2C6;Y]GöO¼Y¼QÃ&#x2C6; 8èHQÃ&#x2C6;YHQNXSRGSRUXMHGÃ&#x2C6;N\]DSRMHQÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;L1DGDFH9RGDIRQH'öWLY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDMÃ&#x2C6;RQOLQH KHUE¼IJHNWHUÃ&#x201E;GRN¼Å&#x201D;RXUR]SR]QDWURVWOLQX SRGOHOLVWXQHERNYöWXWDNÅ&#x201D;HVVHERXQHPXVÃ&#x2C6; SDQÃ&#x2C6;XèLWHONDQRVLWYHONÃ&#x201E;XèHEQLFH3RGREQÃ&#x2DC;FK DSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;PRKRXYHQNXSRPRFLMHYÃ&#x2C6;FH DGöWLQHPDMÃ&#x2C6;SRFLWÅ&#x201D;HMVRX]FHODRGWUÅ&#x201D;HQ\RG VYÃ&#x2DC;FKPRELOÅ&#x2020;DSRèÃ&#x2C6;WDèÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;MVRXYUR]XPQÃ&#x201E; PÃ&#x2C6;IJHSURVSöwQÃ&#x201E; 9SURMHNWX8èÃ&#x2C6;PHVHYHQNXVSRMLO\VÃ&#x2C6;O\WIJL RUJDQL]DFHs7(5(=$/LSNDD&KDORXSN\ NWHUÃ&#x201E;VHYÃ&#x2DC;XNRXYSIJÃ&#x2C6;URGöGORXKRGREö]DEÃ&#x2DC;YDMÃ&#x2C6; DFKWöO\Y]¼MHPQöVGÃ&#x2C6;OHWVYÃ&#x201E;]NXwHQRVWL]SUD[H DLQVSLURYDWRVWDWQÃ&#x2C6;-HMLFKRWHYIJHQ¼SODWIRUPD VSRMXMHXèLWHOHURGLèHLRGERUQÃ&#x2C6;N\DFKFHDE\ VHNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GÃ&#x2C6;WöYç5]GUDYöUR]YÃ&#x2C6;MHORKUDQÃ&#x2C6;P

DXèHQÃ&#x2C6;PVHYSRGQöWQÃ&#x201E;PSURVWIJHGÃ&#x2C6;3URMHNW WHVWXMHXèHQÃ&#x2C6;YHQNXQDSIJÃ&#x2C6;èSIJHGPöW\VGÃ&#x2C6;OÃ&#x2C6; LQVSLUDWLYQÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;EöK\XèLWHOHNDXèLWHOÅ&#x2020;DY\WY¼IJÃ&#x2C6; VGÃ&#x2C6;OHMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;DSRGSRUXMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;NRPXQLWX 3ODWIRUPXVOHGXMÃ&#x2C6;QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKWLVÃ&#x2C6;FHOLGÃ&#x2C6; NWHIJÃ&#x2C6;VLYHVNXSLQöWDNÃ&#x201E;Y\PöģXMÃ&#x2C6;VYÃ&#x201E;]NXwHQRVWLDNG\Å&#x201D;VSDWIJÃ&#x2C6;VYöWORVYöWDQRY¼PHWRGLND SUDFRYQÃ&#x2C6;OLVW\QHERQ¼YRGQDYÃ&#x2DC;UREXSUDFRYQÃ&#x2C6;FKSRPÅ&#x2020;FHNURGLèHLRGERUQÃ&#x2C6;FLMVRXQDGwHQÃ&#x2C6; 'öWLYHQNXSUDFXMÃ&#x2C6;VUÅ&#x2020;]QÃ&#x2DC;PLPDWHUL¼O\PRKRX VHYÃ&#x2C6;FHSRK\ERYDWSU¼FHMHEDYÃ&#x2C6;DMHSURQöOÃ&#x201E;SH SIJHGVWDYLWHOQ¼7IJHEDSRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;VHXèÃ&#x2C6;SRPRFÃ&#x2C6; OLVWÅ&#x2020;GODÅ&#x201D;GLFQHERVWURPÅ&#x2020;NROHPwNRO\VèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; DRGèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;WUÃ&#x201E;QXMÃ&#x2C6;QDNDPHQHFK9]WDKSURMHNWX NSIJÃ&#x2C6;URGöVHSURMHYXMHLWÃ&#x2C6;PÅ&#x201D;HSRGSRUXMHQRYÃ&#x2DC; ILOPRèHVNÃ&#x201E;SIJÃ&#x2C6;URGö3ODQHWDçHVNR

3URèVHXèLWYHQNX" 1.'öWLWREDYÃ&#x2C6;8èHQÃ&#x2C6;YHQNXMHQ¼]RUQÃ&#x201E; WIJÃ&#x2C6;UR]PöUQÃ&#x201E;DSHVWUÃ&#x201E; 2.6SRMHQÃ&#x2C6;VHVNXWHèQÃ&#x2DC;PVYöWHPSIJLQ¼wÃ&#x2C6; SRFLWVP\VOXSOQRVWLXèHQÃ&#x2C6; 3.9HQNRYQÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;XND]OHSwXMHY]GöO¼YDFÃ&#x2C6; YÃ&#x2DC;VOHGN\ 4.3RK\EYHQNXVQLÅ&#x201D;XMHQDGY¼KX LREH]LWXD]OHSwXMHLPXQLWX 5. .RQWDNWVSIJÃ&#x2C6;URGRXP¼YHONÃ&#x2DC;YOLYQD SRVLORY¼QÃ&#x2C6;GXwHYQÃ&#x2C6;KR]GUDYÃ&#x2C6;DSRKRG\ 6.9HQNXGöWLUR]YÃ&#x2C6;MHMÃ&#x2C6;QHMHQVYÃ&#x201E;]QDORVWL DOHVRXèDVQöLHPRèQÃ&#x2C6;DVRFL¼OQÃ&#x2C6; LQWHOLJHQFL


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

49

Více na vodafone.cz

VYBRANÃ&#x2030; PRODEJNY 652=k¨ı(1281$%¨'.28 7(/()21Å&#x2026;$7$%/(7Å&#x2026; Brno â&#x20AC;¢ *DOHULH 9DÄ£NRYND â&#x20AC;¢ 0DVDU\NRYD â&#x20AC;¢ OC Olympia çHVNÃ&#x201E; %XGöMRYLFH â&#x20AC;¢ ,*<&HQWUXP 3UDÅ&#x201D;VN¼ +UDGHF.U¼ORYÃ&#x201E;

â&#x20AC;¢ 2&)XWXUXP -LKODYD â&#x20AC;¢ &LW\3DUN .DUORY\9DU\

3DUGXELFH

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\P¼PH WHOHIRQ\]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

â&#x20AC;¢ $WULXP3DODFH 3O]HÄ£

â&#x20AC;¢ Q¼PöVWÃ&#x2C6; Republiky 3 Praha

â&#x20AC;¢ &HQWUXP Chodov

â&#x20AC;¢ &HQWUXP

'HMWHVWDUÃ&#x201E;PX PRELOXQRYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQDSRPR]WHWDN Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;PXSURVWIJHGÃ&#x2C6; Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÃ&#x2C6;FZDARMA.

çHUQÃ&#x2DC;0RVW

â&#x20AC;¢ 'HMYLFN¼ â&#x20AC;¢ Jugoslávská 11 â&#x20AC;¢ NC Eden â&#x20AC;¢ 2&$UN¼G\ â&#x20AC;¢ 2&$WULXP

)ORUD â&#x20AC;¢ OC Novo277/13 GYRUVN¼3OD]D /LEHUHF â&#x20AC;¢ 2&1RYÃ&#x2DC; â&#x20AC;¢ OC Nisa Smíchov â&#x20AC;¢ 2&/HWÄ£DQ\ 0ODG¼%ROHVODY â&#x20AC;¢ Palladium â&#x20AC;¢ OC Olympia â&#x20AC;¢ Václavské Q¼PöVWÃ&#x2C6; 0RVW â&#x20AC;¢ 5DGQLèQÃ&#x2C6; 3URVWöMRY â&#x20AC;¢ .RQHèQ¼ 2ORPRXF â&#x20AC;¢ *DOHULH 7¼ERU Å antovka â&#x20AC;¢ (UEHQRYD â&#x20AC;¢ Globus 7HSOLFH 2VWUDYD â&#x20AC;¢ Q¼PöVWÃ&#x2C6; â&#x20AC;¢ Avion Svobody 3316 6KRSSLQJ3DUN â&#x20AC;¢ 1RY¼.DUROLQD µVWÃ&#x2C6;QDG/DEHP â&#x20AC;¢ 2&)RUXP

â&#x20AC;¢ =H\HURYD

=OÃ&#x2C6;Q

â&#x20AC;¢ NYöWQD VÅ¡echny SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E; REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Smart E8 Ceny Standardní cena

Nokia 1

LG K4 2017

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost

QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUÅ&#x2020;EöKX PöVÃ&#x2C6;FHèHUYHQ¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX

Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rs

0SL[rs

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2200

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

sr

rr

rr ²²

²²

²²

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MHX]DYIJHQÃ&#x2C6; Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


50

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

Nokia 2

Xiaomi Redmi 5A

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX9Ã&#x2C6;FH QDVWUDQ¼FKs

Ceny

Vodafone Smart N8

Huawei Y6 2017

Lenovo Moto E4 Plus

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

24

Standardní cena

Nokia 3

.è

.è

.è

.è

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]ODWREÃ&#x2C6;O¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

Rozlišení displeje

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

4100

3000

2400

30005000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrs

rrr

rrs

rrs

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

s

s

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

51

Více na vodafone.cz

'HMWHVWDUÃ&#x201E;PX PRELOXQRYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQDSRPR]WHWDN Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;PXSURVWIJHGÃ&#x2C6; Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÃ&#x2C6;FZDARMA.

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy J3 2017 Ceny

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Dual 6,0

Xiaomi Redmi Note 5A Prime

9R/7( D:L)L volání

Vodafone Smart V8

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy J5 2017

LG Q6

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

'LVSOHMYFP

FPFP

FP²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

Rozlišení displeje

Procesor

²*+]

²*+]

² (4²*+]²*+]

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

24003000

3000

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrr

rrr

rrs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

rr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

s

s

s

s

IP52

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


52

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

Sony Xperia XA1 Ceny

Huawei P Smart

Samsung Galaxy Xcover4

Samsung Galaxy A3 (2017)

Apple iPhone SE 32/128 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost

*%YDULDQWDGRVWXSQ¼YH Y\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Aktuální dostupnost 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

720 Ã&#x2014; 1280

²

720 Ã&#x2014; 1280

720 Ã&#x2014; 1280

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

0LFUR86%&s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV )RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2300

3000

2800

2350

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrs

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

rr

rr

sr

rr

sr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

â&#x20AC;&#x201C;

NanoSIM

NanoSIM

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

53

Více na vodafone.cz

'HMWHVWDUÃ&#x201E;PX PRELOXQRYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQDSRPR]WHWDN Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;PXSURVWIJHGÃ&#x2C6; Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÃ&#x2C6;FZDARMA.

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy A5 (2017) Ceny

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Huawei P20 lite

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Sony Xperia XA2

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Nokia 7 Plus

9R/7( D:L)L volání

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

LG G6

Samsung Galaxy A8 (2018)

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FH YHVKRSX

YHVKRSX SRVOHGQÃ&#x2C6;wDQFH

]ODW¼DwHG¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost èHUQ¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

Aktuální dostupnost

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r7%

r*%

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2900

33003300

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

rr

rr

rr

rr

sr

sr

 

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

[[

²²

²²

,3

s

s

IP54

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV )RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


54

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

'HMWHVWDUÃ&#x201E;PX PRELOXQRYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQDSRPR]WHWDN Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;PXSURVWIJHGÃ&#x2C6; Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÃ&#x2C6;FZDARMA

9R/7( D:L)L volání

Dual 6,0

Xiaomi Mi MIX 2

Ceny

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XZ1 Compact

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 7 32/128 GB

9R/7( D:L)L volání

Huawei P20

Samsung Galaxy S8

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

*%YDULDQWDGRVWXSQ¼YH Y\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

FP

FP

FP

FP

FP

²

720 Ã&#x2014; 1280

750 Ã&#x2014; 1334

1080 Ã&#x2014; 2244

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

²7ZLVWHU '0,360+]

8x ²*+][*+]

8x ²*+]²*+]

0LFUR86%&s

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJs

0LFUR86%&s

0LFUR86%&r

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3400

2700

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

3400

3000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

,3

,3

â&#x20AC;&#x201C;

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

55

Více na vodafone.cz

9R/7( D:L)L volání

Sony Xperia XZ2

Ceny

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

Apple iPhone 8 64/256 GB

9R/7( D:L)L volání

Samsung Galaxy S9 64/256 GB

9R/7( D:L)L volání

Huawei P20 Pro

Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è]HSWHMWHVHQ¼V

PRGU¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FK SURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

YHVKRSX

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP

$QGURLGr

L26r

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

Ã&#x2014;

Ã&#x2014;

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

ss

r*%

ss

ss

Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDOQP

Ã&#x2014; (²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

²0RQVRRQ 0LVWUDOQP

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

0LFUR86%&r

0LFUR86%&s

/LJKWQLQJr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

Rozlišení displeje

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6; )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

²*+]

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$KQHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

,3

,3

,3

,3

,3

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


56

3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

1DEÃ&#x2C6;GNDFK\WUÃ&#x2DC;FKWHOHIRQÅ&#x2020;

Lepší cena pro YöUQÃ&#x201E;

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

9R/7( D:L)L volání

3URYöUQÃ&#x201E;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\ máme telefony za lepší cenu. Více na stranách 58â&#x20AC;&#x201C;59.

Samsung Galaxy S9 Plus 64/256 GB Ceny

Samsung Galaxy Note 8

Apple iPhone X 64/256 GB

Nokia 130

Nokia 3310

CAT B30

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

12

24

24

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

]HSWHMWHVHQ¼V

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

YHY\EUDQÃ&#x2DC;FKSURGHMQ¼FK

 9 wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÃ&#x201E;YHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace $QGURLGr

$QGURLGr

L26r

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PX

1RNLD6HULHVs

EH]RSHUDèQÃ&#x2C6;KRV\VWÃ&#x201E;PXs

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

1440 Ã&#x2014; 2960

1440 Ã&#x2014; 2960

1125 Ã&#x2014; 2436

128 Ã&#x2014; 160

240 Ã&#x2014; 320

176 Ã&#x2014; 220

&HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;0%0%

ss

DÅ&#x201D;*%0%

3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

r*%

r*%

ss

r*%

r*%

r*%

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

8Ã&#x2014; ²*+]²*+]

6Ã&#x2014;0RQVRRQ0LVWUDOQP

s

s

s

2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7

Procesor 7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%&r

0LFUR86%&r

/LJKWQLQJr

0LFUR86%s

0LFUR86%s

0LFUR86%s

'XDOSL[HO0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[ss

0SL[rs

0SL[rs

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

s

s

s

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3500

3300

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

1020

1200

1000

:L)L*36çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrr

rrr

rrs

sss

sss

sss

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

rr

rr

rr

700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600

800/900/1800/ 2100/2600

s

s

s

²²

²²

²²

²²

²²

118 Ã&#x2014; 54 Ã&#x2014; 16

IP68

IP68

IP67

s

s

IP67

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

0LQL6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky.


3IJHKOHGWHOHIRQÅ&#x2020;DWDEOHWÅ&#x2020;

57

1DEÃ&#x2C6;GNDWDEOHWÅ&#x2020;

'HMWHVWDUÃ&#x201E;PX PRELOXQRYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQDSRPR]WHWDN Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;PXSURVWIJHGÃ&#x2C6; Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÃ&#x2C6;FZDARMA

/HSwÃ&#x2C6; cena pro YöUQÃ&#x201E;

Vodafone Tab N8 Ceny

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Apple iPad 32/128 GB

Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB

Apple 12.9 iPad Pro 512 GB

&HQ\VHPRKRXYSUÅ&#x2020;EöKXPöVÃ&#x2C6;FHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFÅ&#x2020;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HY¼VWRSIJÃ&#x2C6;MHPQöSIJHNYDSLW .è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÃ&#x2C6;SODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;VSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

YHVKRSX

]HSWHMWHVHQ¼V

YHVKRSX

YHVKRSX

Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÃ&#x2C6;NODG

3RèHWPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; 9Ã&#x2C6;FHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÃ&#x2C6;WHXQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020; Dostupnost Aktuální dostupnost

 9wHFKQ\SIJÃ&#x2C6;VWURMHMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;REMHGQDWGRNWHUÃ&#x201E;NROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P3RGSRUD((7 'LVSOHMYFP RozliÅ¡ení displeje &HONRY¼YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÃ&#x201E;NDUW\

$QGURLGr

$QGURLGr

L26r

L26r

L26r

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%*%

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

DÅ&#x201D;*%QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

r*%

r*%

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;/â&#x20AC;&#x201C;

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

7\SQDEÃ&#x2C6;MHFÃ&#x2C6;KRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÃ&#x201E;KRQDEÃ&#x2C6;MHQÃ&#x2C6;

0LFUR86%s

0LFUR86%s

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

/LJKWQLQJs

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

0SL[ss

0SL[rr

0SL[sr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÃ&#x2C6;

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K7300

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

QHXY¼GÃ&#x2C6;VH

:L)L*36èWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020;

rrs

rrr

rrr

rrr

rrr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

sr

sr

sr

sr

sr 1800/2100/2300²²

²²

²²

²²

²²

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C;

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

Speciální certifikace )RUP¼W6,0

8YHGHQÃ&#x201E;FHQ\MVRXMHGQÃ&#x2C6;PSIJÃ&#x2C6;NODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÃ&#x2C6;YHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYÃ&#x2DC;wÃ&#x2C6;0LQLP¼OQÃ&#x2C6;KRPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KRSOQöQÃ&#x2C6;'Ã&#x201E;ONDVSO¼FHQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HEÃ&#x2DC;WQHERPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;3RGPÃ&#x2C6;QNRX]Ã&#x2C6;VN¼QÃ&#x2C6;WDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;èDVWQLFNÃ&#x201E;VPORXY\VH]YÃ&#x2DC;KRGQöQÃ&#x2C6;PQDVOXÅ&#x201D;E\'DOwÃ&#x2C6;LQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÃ&#x2C6;QN¼FKY¼PU¼GLVGöOÃ&#x2C6;QDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRDNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


58

1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E; Dejte starému PRELOXQRYÃ&#x2DC;Å&#x201D;LYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUÃ&#x2DC;WHOHIRQDSRPR]WHWDN Å&#x201D;LYRWQÃ&#x2C6;PXSURVWIJHGÃ&#x2C6; Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÃ&#x2C6;FZDARMA.

9Ã&#x2C6;FHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER800 777 777

Nabídka pro YöUQÃ&#x201E;]DOHSwÃ&#x2C6;FHQX

Vodafone Smart N8 6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; .YDOLWQÃ&#x2C6;+'GLVSOHM 6NYöOÃ&#x2DC;0SL[IRWRDSDU¼W *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö D*%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

7\NWHIJÃ&#x2C6;XQ¼V]Å&#x2020;VW¼YDMÃ&#x2C6;GRYHGHPHRGPöQLW

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Vodafone Smart E8 1HMGRVWXSQöMwÃ&#x2C6;WHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÃ&#x2C6;

Vodafone Smart V8

 9HONÃ&#x2DC;GLVSOHM 'ORXK¼YÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULH µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOÃ&#x2DC;SRPöUFHQDYÃ&#x2DC;NRQ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

&HORNRYRYÃ&#x2DC;VW\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP

.è

 1¼GKHUQÃ&#x2DC;)+'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÃ&#x2C6;P 0SL[ µORÅ&#x201D;LwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöļ*% çWHèNDRWLVNÅ&#x2020;SUVWÅ&#x2020; 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Vodafone Tab N8 1HQ¼URèQÃ&#x201E;PXXÅ&#x201D;LYDWHOL SIJLQHVHYwHDMHwWöQöFRQDYÃ&#x2C6;F 7DEOHWV+'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL  0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYÃ&#x2DC;FKNDUHW *%Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWöD*%5$0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

Samsung Galaxy A3 0RGHUQÃ&#x2C6;GHVLJQsHOHJDQFH YHVYÃ&#x201E;QHMèLVWwÃ&#x2C6;SRGREö %ULODQWQÃ&#x2C6;YÃ&#x2DC;NRQMDGHU .DSDFLWDYQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöWL*% 0SL[UR]OLwHQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼WX $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

1 DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;VHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÃ&#x201E;EDUHYQÃ&#x201E;YDULDQW\GDQÃ&#x201E;KRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÃ&#x2C6;N\VSOÄ£XMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;SRGPÃ&#x2C6;QN\YöUQÃ&#x201E;KR]¼ND]QÃ&#x2C6;ND9RGDIRQXDSODWÃ&#x2C6;SIJL VRXèDVQÃ&#x201E;PX]DYIJHQÃ&#x2C6;èLSURGORXÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;VPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;P.èDSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;WHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÃ&#x201E;YDULDQWö&HQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+ DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;QDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX


1DEÃ&#x2C6;GNDSURYöUQÃ&#x201E;

59

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Sony Xperia XA2 9Ã&#x2DC;NRQQÃ&#x2DC;VPDUWSKRQHNWHUÃ&#x2DC; VNYöOHSDGQHGRUXN\

Huawei P Smart

 3UHFL]QÃ&#x2C6;NRQVWUXNFH 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG 5$0*%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ*% )RWRDSDU¼W0SL[ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÃ&#x2C6;KRYÃ&#x2DC;UREFH VGYRMLWÃ&#x2DC;PIRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+'UR]OLwHQÃ&#x2C6;P *%RSHUDèQÃ&#x2C6;SDPöWL5$0 D*%LQWHUQÃ&#x2C6;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 'YD]DGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W\ V0SL[D0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Huawei P20 lite

'RNRQDOÃ&#x2DC;VPDUWSKRQHVGYRMLWÃ&#x2DC;P IRWRDSDU¼WHP 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG2UHR 3IJHGQÃ&#x2C6;IRWRDSDU¼W0SL[ 3URFHVRUVHèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP *+] DèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP*+] *%SDPöļD*%5$0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

Nokia 1 6W\ORYÃ&#x2DC;WHOHIRQ YSRO\NDUERQ¼WRYÃ&#x201E;PREDOX 2SHUDèQÃ&#x2C6;V\VWÃ&#x201E;P$QGURLG*R 9Ã&#x2DC;NRQQ¼P$KEDWHULH SDOFRYÃ&#x2DC;GLVSOHM =DGQÃ&#x2C6;0SL[IRWRDSDU¼W 1DQR6,0 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è

.è

Huawei Y6 2017 Samsung Galaxy A8 (2018) 'HVLJQVODGQÃ&#x2DC;PLNIJLYNDPLVWDUDMÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;VH RSRKRGOQÃ&#x201E;DHUJRQRPLFNÃ&#x201E;RYO¼G¼QÃ&#x2C6; (OHJDQWQÃ&#x2C6;U¼PHèHN]HVNODDNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

 ,QWHUQÃ&#x2C6;SDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[VHQ]RUX IRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUÃ&#x2DC;OÃ&#x2C6;*HDU95 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

&K\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQ]D UR]XPQRXFHQX µFKYDWQÃ&#x2DC;GHVLJQLYÃ&#x2DC;NRQ 6NYöOÃ&#x2DC;M¼GURYÃ&#x2DC;SURFHVRU 0HGLDWHN 0SL[IRWRDSDU¼W *%YQLWIJQÃ&#x2C6;SDPöļ $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÃ&#x2C6;WH.è

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è .è


60

3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777

9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQÃ&#x2DC;FKNDUHW 1HNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;FKFHPÃ&#x2C6;WWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÃ&#x2C6;SIJHGSODFHQÃ&#x201E;NDUW\6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDW Pro PODGÃ&#x201E;

.DUWDGRVYöWD

Karta pro partu na volání 9FHQöNDUW\MHEDOÃ&#x2C6;èHNQHRPH]HQÃ&#x201E;KR YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQDSUYQÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;F 3RWÃ&#x201E;VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYÃ&#x2C6;]D.èPöVÃ&#x2C6;èQö 1DVWDYHQÃ&#x2C6;O]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;]D.èPLQ 9RO¼QÃ&#x2C6;QDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÃ&#x2C6;.è 3RNXGVHSIJLSRMÃ&#x2C6;WHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÃ&#x2C6;èHN3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;FVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è

 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÃ&#x2C6;"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÃ&#x201E;]HPö YÃ&#x2DC;KRGQöMLGÃ&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö0\&RXQWU\ 6WDèÃ&#x2C6;VLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÃ&#x2C6; 'R9LHWQDPXçÃ&#x2C6;Q\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÃ&#x2C6;VH]QDP]HPÃ&#x2C6;DFHQÃ&#x2C6;NQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXÅ&#x201D;EX0\&RXQWU\QDYÃ&#x2C6;FVWRXWRNDUWRX ]Ã&#x2C6;VN¼WHQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÃ&#x2C6;EXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÃ&#x2C6;FPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHYRODW na èW\IJLèÃ&#x2C6;VODGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;MHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;PLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHDÅ&#x201D; ([WUDNUHGLWXQDYÃ&#x2C6;F 6WDèÃ&#x2C6;VH]DUHJLVWURYDW9Ã&#x2C6;FH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÃ&#x2C6;PHLV'3+DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\

Karta 26 6.DUWRXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHY\EUDW]HEDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÃ&#x2C6;èHNV*%GDWDQHRPH]HQÃ&#x2DC;PL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÃ&#x2C6;èHNVQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WLDPLQXWDPLGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÃ&#x2C6;èN\O]HVWIJÃ&#x2C6;GDWQHERY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è


3IJHGSODFHQ¼QDEÃ&#x2C6;GND

61

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH YRODWQHRPH]HQö 6WDèÃ&#x2C6;VLDNWLYRYDWQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\ NWHUÃ&#x201E;MVRXSURVWö

%DOÃ&#x2C6;èN\QD9RO¼QÃ&#x2C6; 9RO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÃ&#x2C6;VOR7700

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené

6REQRYRY¼QÃ&#x2C6;PSRPöVÃ&#x2C6;FL

$QRQDwHEDOÃ&#x2C6;èN\MVRXQHRPH]HQÃ&#x201E;MDN SURYRO¼QÃ&#x2C6;WDNSUR606N\

%DOÃ&#x2C6;èN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÃ&#x2C6;FL DXWRPDWLFN\REQRYÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVHRQLF QHPXVÃ&#x2C6;WHVWDUDW1DSIJÃ&#x2C6;NODGEDOÃ&#x2C6;èHN ]VHY¼PREQRYÃ&#x2C6; DWG

.è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

Bez smlouvy 9wHFKQ\EDOÃ&#x2C6;èN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]NÅ&#x2020;&HQXEDOÃ&#x2C6;èNXY¼P RGHèWHPH]NUHGLWX

3IJL]SÅ&#x2020;VRELYÃ&#x201E; 0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWEDOÃ&#x2C6;èHNNWHUÃ&#x2DC;SU¼Yö SRWIJHEXMHWH$NG\Å&#x201D;]URYQDMHGHWH QDGRYROHQRXDFKFHWHPÃ&#x2C6;WRGWHOHIRQX SRNRMPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH]Å&#x2020;VWDWMHQXVYÃ&#x201E;KR NUHGLWX

8NRQèHQÃ&#x2C6;EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; VREQRYRY¼QÃ&#x2C6;P SRPöVÃ&#x2C6;FL 9SIJÃ&#x2C6;SDGöÅ&#x201D;HQHEXGHWHPÃ&#x2C6;WYGREö NG\VHEDOÃ&#x2C6;èHNREQRYXMHGRVWDWHèQÃ&#x2DC; NUHGLW]UXwÃ&#x2C6;VHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÃ&#x2C6;WG¼OHY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÃ&#x2C6;èHN WDNÃ&#x201E;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0Å&#x2020;M 9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\QD'DWDD606 500 0%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

*%GDWD606YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX'$7$),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

%DOÃ&#x2C6;èN\.RPSOHW 3RNXGEXGHWHPÃ&#x2C6;W QöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020; NWHUÃ&#x201E;REVDKXMÃ&#x2C6;GDWD DNWLYQÃ&#x2C6;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLQ\QÃ&#x2C6; YDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOwÃ&#x2C6;GDWDQDYÃ&#x2C6;F

'DWRY¼QÃ&#x2C6; EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 8Å&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E; DSOLNDFHDQLÅ&#x201D;E\Y¼PèHUSDO\ GDWD.EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;P.RPSOHWVL VWDèÃ&#x2C6;Y\EUDWQöNWHUÃ&#x2DC;]9RGDIRQH 3DVVÅ&#x2020;s6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9Ã&#x2C6;FHRQLFK QDMGHWHQDVWs

.RPSOHWYVÃ&#x2C6;WL *%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQXQHRPH]HQö

.è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700

.RPSOHWGRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; *%GDW606DYRO¼QÃ&#x2C6;GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;QHRPH]HQö

.è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(7968'(),;QDèÃ&#x2C6;VOR7700


62

Internet

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER

Mobilní internet */7(LQWHUQHWXÅ&#x201D;SRNUÃ&#x2DC;Y¼WDNIJNDNDÅ&#x201D;GÃ&#x2DC;NRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVMDNÃ&#x2DC;PNROLGDWRYÃ&#x2DC;PSIJLSRMHQÃ&#x2C6;PRG9RGDIRQX

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;

3RèHW6,0NDUHW YWDULIX

=YÃ&#x2DC;KRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

&HQD EH]]¼YD]NX

5HG'DWD*%

1+3

.è

.è

5HG'DWD*%

1+1

.è

 .è

1

.è

 .è

0RELOQÃ&#x2C6;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;*% 6,0 GRGDOwÃ&#x2C6;KR ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

.WDULIÅ&#x2020;P5HG'DWDGRVWDQHWHGDOwÃ&#x2C6;/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÃ&#x2C6;FH]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; &HQD

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;QDPöVÃ&#x2C6;F0%

.è

9RGDIRQH0RELOH:L)L5K

'RSIJHMWHVYÃ&#x201E;PXGRP¼FÃ&#x2C6;PXPD]OÃ&#x2C6;èNRYL YROQRVWLEH]SHèÃ&#x2C6;3RK\ESVDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH SRKRGOQöVOHGRYDWQDVYÃ&#x201E;PPRELOX

.GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÃ&#x201E;VOHGRY¼QÃ&#x2C6;DDÅ&#x201D; KRGLQ]¼]QDPX

86%02'(0

:,),+276327

$OFDWHO0RYH7UDFNHU

6OHGXMWHWHOHYL]QÃ&#x2C6;Y\VÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;SIJÃ&#x2C6;PR YHYDwHPWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL

 DOÃ&#x2C6;èHNSURJUDPÅ&#x2020;MLÅ&#x201D;RG.èVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH % Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

7DULISURSIJÃ&#x2C6;OHÅ&#x201D;LWRVWQÃ&#x201E;SIJLSRMHQÃ&#x2C6;sLGH¼OQÃ&#x2C6;QDSIJSURMÃ&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÃ&#x2C6;

+/¨'$&¨2%2-(.

$NWLYXMWHVLPRELOQÃ&#x2C6;79

/]HSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÃ&#x2C6;UR]PöU\

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG

XÅ&#x201D;RG

477.è

477.è

VWDULIHP5HG'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è

XÅ&#x201D;RG

477.è

-DNVLSRIJÃ&#x2C6;GLWGDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x2DC;REMHP 2EMHPGDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDYÃ&#x2DC;wLWYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÃ&#x2C6;PVOXÅ&#x201D;HE=YöWwHQÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX R*%PöVÃ&#x2C6;F]D.è D'RGDWHèQÃ&#x2DC;REMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHPGROÅ&#x2020;DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


Internet

63

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW nebo 

:L)LVÃ&#x2C6;ļYÅ&#x201D;G\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÃ&#x2C6;V*%GDWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;W GRPDLQDFKDWö

3IJLSRMHQÃ&#x2C6;EH]NDEHOX1DSOQR 60 GB 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÃ&#x2C6; D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÃ&#x2C6;

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

'DWRYÃ&#x2DC;REMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6; VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è =DSRMHQÃ&#x2C6;MHVQDGQÃ&#x201E;0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHSIJLSRMLWDÅ&#x201D;]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; QDMHGQRX

NOVINKA

Pevný internet bez omezení 3RIJLêWHVLQHRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHWSIJHV NWHUÃ&#x2DC;SIJLSRMÃ&#x2C6;WHFHORXGRP¼FQRVWQHER WIJHEDPHQwÃ&#x2C6;ILUPX 5\FKORVW DÅ&#x201D;0ELWV

3RNUÃ&#x2DC;Y¼PH SRSXODFH

=IJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6; ]GDUPD

3IJLSRMÃ&#x2C6;PHY¼VSIJHV */7($'6/9'6/ QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö

)XQJXMHPHQDVDPRWö XOHVDLYFHQWUXPöVW

%H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH

0Å&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDWKQHG]QöNROLNDYDULDQWU\FKORVWL SHYQÃ&#x201E;KRLQWHUQHWXQDSIJÃ&#x2C6;NODGQHRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHW VU\FKORVWÃ&#x2C6;0ELWV'RVWXSQRVWXY¼VGRPDVQDGQRRYöIJÃ&#x2C6;WH QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW

3IJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è WI-FI MODEM

3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW

Huawei LTE CPE B310

1HRPH]HQÃ&#x2DC;LQWHUQHW 0ELWV

.è .è

PöVÃ&#x2C6;èQö

.è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è

3HYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWMHwWöYÃ&#x2DC;KRGQöMLYU¼PFLNRPELQRYDQÃ&#x201E; QDEÃ&#x2C6;GN\SURURGLQX VWU MHGQRWOLYFH VWU QHERILUPX VWU & HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;VHVPORXYRXQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; ]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\DXY¼GÃ&#x2C6;PHMHLV'3+


64

Nabídka 60+

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

6SRXVWDYÃ&#x2DC;KRG SRwHGHV¼WFH 8Å&#x201D;Y¼PE\OR"6WDèÃ&#x2C6;Q¼PXN¼]DWREèDQNXDPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;P LQWHUQHWHP]D]YÃ&#x2DC;KRGQöQRXFHQX-Ã&#x2C6;]GQÃ&#x2C6;IJ¼G\PDS\ DGDOwÃ&#x2C6;DSOLNDFHNWHUÃ&#x201E;Y¼PSRPRKRXXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WVLÅ&#x201D;LYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÃ&#x2C6;WNG\NROLSRUXFH

7DEOHWVPRELOQÃ&#x2C6;PLQWHUQHWHP Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÃ&#x2C6;èQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;P YVÃ&#x2C6;WL

0öVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;WDULIVYROQÃ&#x2DC;PL MHGQRWNDPL

1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;

PLQXW

YVÃ&#x2C6;WL9RGDIRQH

9RO¼QÃ&#x2C6;GRRVWDWQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; .èPLQQDY\EUDQ¼èÃ&#x2C6;VOD .èPLQQDRVWDWQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOD

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6; SRY\èHUS¼QÃ&#x2C6;]D.èPLQ

250 MB GDW

SMS

SMS

.è

.è

=Å&#x2020;VWDQHY¼PèÃ&#x2C6;VOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÃ&#x201E; WHOHIRQQÃ&#x2C6;èÃ&#x2C6;VOR

1DVWDYÃ&#x2C6;PHY¼PYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR 1DQRYÃ&#x201E;PWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÃ&#x2C6;PHYöWwÃ&#x2C6;SÃ&#x2C6;VPR SUROHSwÃ&#x2C6;èLWHOQRVW

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

=DNDÅ&#x201D;GÃ&#x201E;GRELWÃ&#x2C6;QDG.è Y¼VRGPöQÃ&#x2C6;PHNUHGLWHP QDYÃ&#x2C6;F9Ã&#x2C6;FHQDVWU

Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÃ&#x2C6;.èDSRWÃ&#x201E; .è²PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; .è VWDQGDUGQÃ&#x2C6;FHQDMH.è

3IJLGHMWHVLNPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PXWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9Ã&#x2C6;FHQDVWUs

1 DEÃ&#x2C6;GNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;PVWDUwÃ&#x2C6;POHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÃ&#x2C6;.èPöVÃ&#x2C6;èQöDPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;FHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÃ&#x2C6;FÃ&#x2C6;FK&HQ\ XY¼GÃ&#x2C6;PHYèHWQö'3+-VRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;P PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\VPöUHP GROÅ&#x2020;DMVRXSODWQÃ&#x201E;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\


Tarify

65

9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/tarify QHER 800 777 777

5R]MHêWRV*,*$ 1DVWDUWXMWH YHVWXGHQWVNÃ&#x201E;PWDULIX VYÅ&#x2020;MWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH QHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;DYHONRX SRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI 6WDUWPLQXWNWHUÃ&#x2DC;Y¼V XUèLWöXVSRNRMÃ&#x2C6;

Bez ]¼YD]NX

Tarif MHWRYWREö

10 GB dat

-HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM 0¼PHSURWHEH*%]¼EDY\QD VXUIRY¼QÃ&#x2C6;DQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6; L606GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;3URèHUS¼QÃ&#x2C6; GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PH GUXKRXGDWRYRX6,0WIJHEDGR WDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQÃ&#x2DC;,6,&MGLGRWRKR

Datová SIM

dat

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;GDOwÃ&#x2C6;.èPLQ

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

500 MB

500 minut

Neomezené volání

Neomezené SMS

Start 500 minut

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 8Å&#x201D;Ã&#x2C6;YHMVLVYÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFHDQLÅ&#x201D;E\ èHUSDO\GDWD]WYÃ&#x201E;KRWDULIX6WDèÃ&#x2C6;VLY\EUDW QöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH3DVVs6RFLDO &KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9Ã&#x2C6;FHRQLFK QDMGHwQDVWUs

]GDUPD

.è PöVÃ&#x2C6;èQöEH]]¼YD]NX

 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYèHWQö'3+

.è606

.è PöVÃ&#x2C6;èQö 1\QÃ&#x2C6;Y¼PYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÃ&#x2C6;F6WDèÃ&#x2C6;VLMHY\]YHGQRXW 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC;]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH 3DVVDXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROL EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW9Ã&#x2C6;FHQDVWUs .WDULIXVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHGRNRXSLWDÅ&#x201D;GDOwÃ&#x2C6;GDWRYÃ&#x201E; 6,0NDUW\GÃ&#x2C6;N\QLPÅ&#x201D;VYÅ&#x2020;MGDWRYÃ&#x2DC;EDOÃ&#x2C6;èHN Y\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH ]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6;]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö ]DMHGQX6,0NDUWX


66

3URŻUP\

.RPELQXMWHOLERYROQöVOXÅ&#x201D;E\ NWHUÃ&#x201E;VWRMÃ&#x2C6;QDSHYQÃ&#x2DC;FK]¼NODGHFK 3RPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHY¼PIJÃ&#x2C6;GLWSU¼FLQDVWDYEöMHGQRGXwHU\FKOH]PRELOX

%XêWHVW¼OH YHVSRMHQÃ&#x2C6; 9\EÃ&#x2C6;UHMWH]YÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x2DC;FKWDULIÅ&#x2020; 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD

0öMWHSIJHKOHG 9ODVWQÃ&#x2C6;WHRVREQÃ&#x2C6;DXWDQ¼NODGQÃ&#x2C6;YR]LGODQHERVWDYHEQÃ&#x2C6;WHFKQLNX DFKFHWHPÃ&#x2C6;WYwHSRGNRQWURORX"'Ã&#x2C6;N\VOXÅ&#x201D;Eö9RGDIRQH H'RKOHGEXGHWHPÃ&#x2C6;WRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼w PDMHWHNQDFK¼]Ã&#x2C6; 9wHFKQ\YDULDQW\VOXÅ&#x201D;E\H'RKOHG H'RKOHG0LQL H'RKOHG(YURSD

+ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Å&#x201D;¼GQÃ&#x201E;]GUÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;

H'RKOHG6YöW

'RVDK

&HQD

SRX]HQDÃ&#x2022;]HPÃ&#x2C6;ç5

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;(8

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

PRQLWRULQJSRFHOÃ&#x201E;PVYöWö

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

'DOwÃ&#x2C6;YDULDQW\PRGXOÅ&#x2020;NWHUÃ&#x201E;VHOLwÃ&#x2C6;SRX]HYÃ&#x2DC;GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;EDWHULH H'RKOHGPRGXO0LQL H'RKOHGPRGXO6WDQGDUG H'RKOHGPRGXO0D[L

9Ã&#x2DC;GUÅ&#x201D;EDWHULHQDMHGQRQDELWÃ&#x2C6;

&HQD

PöVÃ&#x2C6;F

.è

DÅ&#x201D;PöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;

.è

URN

.è

2EèDVQHYÃ&#x2C6;PNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXVDXWHPDQ¼IJDGÃ&#x2C6;P

%DWHULHY\GUÅ&#x201D;Ã&#x2C6;GOHW\SX MHGQRWN\DÅ&#x201D;URN & HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJL SRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;P SOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö '3+]DRNURXKOHQÃ&#x201E; QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\SODWQÃ&#x201E; GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFH QDEÃ&#x2C6;GN\

$ļMHMHGQRWND NGHNROLYWHUÃ&#x201E;QX PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHMLRQOLQH QDVWDYLWDVOHGRYDW ]SRUW¼OX

1HPXVÃ&#x2C6;WHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WH GR]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SIJLFK\WÃ&#x2C6;WH

'Ã&#x2C6;N\JORE¼OQÃ&#x2C6;6,0 PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVOHGRYDW VYÅ&#x2020;MPDMHWHNSR FHOÃ&#x201E;PVYöWö


3URŻUP\

67

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL

8NO¼GHMWHDVGÃ&#x2C6;OHMWH 3RWIJHEXMHWHU\FKOHDMHGQRGXwHVGÃ&#x2C6;OHW GRNXPHQW\VNROHJ\QHER]¼ND]QÃ&#x2C6;N\" 3RIJLêWHVL]DEH]SHèHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö 2QH'ULYHDYwLFKQLEXGRXSIJHVQöYöGöW QDèHPDMDNVHP¼SUDFRYDW

1HSODļWHGUDKÃ&#x201E; DMļ¼N\UDGöML SRGSRIJWHVYÃ&#x201E; SRGQLN¼QÃ&#x2C6;

1DXNO¼G¼QÃ&#x2C6; Q¼NUHVÅ&#x2020;IDNWXU QHERIRWHN]Ã&#x2C6;VNHMWH DÅ&#x201D;7%SURVWRUX

.è

PöVÃ&#x2C6;èQöOLFHQFH

/LFHQFHO]H QDLQVWDORYDWDÅ&#x201D; QDSRèÃ&#x2C6;WDèÅ&#x2020; DPRELOQÃ&#x2C6;FK ]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;

6WIJHÅ&#x201D;WHVLVRXNURPÃ&#x2C6;s QLNGRQHRSU¼YQöQÃ&#x2DC; Y¼PGRGDW QHQDKOÃ&#x201E;GQH

1HIJHwWH UR]ELWÃ&#x201E; WHOHIRQ\ 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQÃ&#x2DC;PSRPRFQÃ&#x2C6;NHPQD VWDYEX0¼SURWLVNOX]RYÃ&#x2DC;SRYUFK MHFKU¼QöQSIJHGY\VRNÃ&#x2DC;PL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDXVWRMÃ&#x2C6; LSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEö VHRQöMQHEXGHWHE¼W DPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHQDQöM]Ã&#x2C6;VNDW VOHYX.è

.è

.G\Å&#x201D;VLNRXSÃ&#x2C6;P WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUÅ&#x201D;HO

3IJÃ&#x2C6;PR]PRELOXPÅ&#x2020;Å&#x201D;XXNO¼GDW DRNDPÅ&#x201D;LWöVGÃ&#x2C6;OHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\DIRWN\

6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU

.è

 &HUWLILNDFH,3 DVWDQGDUG 0,/67'* %DWHULHVNDSDFLWRX P$K

3RNXGVLSRIJÃ&#x2C6;GÃ&#x2C6;WHQöNWHUÃ&#x2DC;]WDULIÅ&#x2020;5HGQHER 5HG1DSOQRDNQöPXEXêVOXÅ&#x201D;EXH'RKOHG QHERÃ&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö2QH'ULYHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUÃ&#x2DC;NROLPRGXOH'RKOHG


68

Pro firmy

Vรญce na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700

Firemnรญ tarif Red+ Q\QรˆVYรถWwรˆSRUFรˆGDW 1DYร˜wLOLMVPHVGรˆOHQยผGDWD1DWUYDORDRKRGQรถs]*% KQHGQD$QHMOHSwรˆQDWRPMHล”HFHQD]ล†VWDODVWHMQยผ

3ฤฒLGDOLMVPHVSRXVWXGDW

Red+ 20 GB WDULISURรจOHQ\ILUP\

$WRMDNQRYร˜PWDNLVWยผYDMรˆFรˆP]ยผND]QรˆNล†P 1DYร˜wHQรˆSUREรถKORDXWRPDWLFN\

รงHUSยผQรˆGDW TRVALE VรCE DAT

12 GB 20 GB

VGรˆOHQร˜FKPRELOQรˆFKGDW ยฒ1HRPH]HQร„YROยผQรˆ

6GรˆOHQยผGDWDPล†ล”HWHGRSฤฒHGXUR]GรถOLWSURNDล”Gร„ รจรˆVOR]YOยผwฤผ

'DWRYยผQรˆEH]SRรจรˆWยผQรˆ 3ฤฒLGHMWHVLNWDULIXQรถNWHUร˜]EDOรˆรจNล†9RGDIRQH 3DVVDXล”รˆYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRรจรˆWยผQรˆGDW9รˆFHQDVWUs

GRYwHFKVรˆWรˆ

ยฒ1HRPH]HQร„606 GRYwHFKVรˆWรˆ

.รจ PรถVรˆรจQรถ

 &HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†XYยผGรˆPHMHYรจHWQรถ'3+D]DRNURXKOHQร„QDFHOร„NRUXQ\


3URŻUP\

69

Více na vodafone.cz/red-office

Kombinovaná nabídka Red+ Office pro firmu 1RYöSURY¼VP¼PHQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWYHYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6;3IJLEDOÃ&#x2C6;PHY¼PNQöPX WDULISURèOHQ\ILUP\VQHRPH]HQÃ&#x2DC;PYRO¼QÃ&#x2C6;PD606RKURPQRXSRUFÃ&#x2C6;PRELOQÃ&#x2C6;FKGDWDQDYÃ&#x2C6;F GYöPD9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöDFKDWRY¼QÃ&#x2C6;6YÃ&#x201E;REOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFHVLWDNEXGHWH PRFLXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWDQLÅ&#x201D;E\VWHSRèÃ&#x2C6;WDOLGDWD

NOVINKA

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXêQD0ELWV]D.èPöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD 0ELWV]D.è=¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYPÃ&#x2C6;VWöLQVWDODFH

Red+ Office 20 GB

Red+ Office 50 GB

SURèOHQ\ILUP\

SURèOHQ\ILUP\

Neomezený pevný internet 20 Mbit/s

Neomezený pevný internet 20 Mbit/s

20 GB

50 GB

sdílených mobilních dat

sdílených mobilních dat

4Ã&#x2014; Neomezené volání a SMS

4Ã&#x2014; Neomezené volání a SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Social a Chat Pass

Social a Chat Pass

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

. SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;PÃ&#x2C6;VWDLQVWDODFH7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;NRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VN¼WHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


70

Vodafone Pass

9Ã&#x2C6;FHQD vodafone.cz/pass

&KDW3DVVSURQHNRQHèQÃ&#x201E;P¼MRYÃ&#x201E; SRYÃ&#x2C6;G¼QÃ&#x2C6;VGUDKRXSRORYLèNRX 8Å&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFH0HVVHQJHU:KDWV$SS9LEHU7HOHJUDPD0HVVDJHDQLÅ&#x201D;E\Y¼PèHUSDO\ GDWD]YDwHKRWDULIX6WDèÃ&#x2C6;VLSRIJÃ&#x2C6;GLWEDOÃ&#x2C6;èHN&KDW3DVVDSDNXÅ&#x201D;VLGDWORYDWMDNVHY¼P]DFKFH7DN QHèHNHMWHQD:L)LDQHEU]GöWHVHYWRPFRP¼WHU¼GL

CHAT PASS

.èPöVÃ&#x2C6;èQö

9UNHMWHMDNRR]¼YRG 1HQHFKWHVHRPH]RYDWSIJLP¼MRYÃ&#x201E;URPDQWLFNÃ&#x201E;NRQYHU]DFLVHVYÃ&#x2DC;P SURWöMwNHP3RXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHDSOLNDFH:KDWV$SS9LEHU0HVVHQJHU 7HOHJUDPQHER0HVVDJHEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW

-DNIXQJXMHDFRYwHFKQRVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;XV&KDW3DVVHPGRSIJ¼W" .YDwHPXWDULIXQHERN%DOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;P.RPSOHWSURSIJHGSODFHQN\VLKRMHGQRGXwHDNWLYXMHWHY0Å&#x2020;M9RGDIRQH$SDNXÅ&#x201D;PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSV¼WDSRVÃ&#x2C6;ODWIRWN\LYLGHD FRY¼PSUVW\EXGRXVWDèLW6OXÅ&#x201D;ED&KDW3DVVQH]DKUQXMHDXGLRDQLYLGHRKRYRU\LNG\Å&#x201D;MHDSOLNDFHXPRÅ&#x201D;Ä£XMÃ&#x2C6;


Vodafone Pass

71

'RSIJHMWHVLWDNÃ&#x201E;VRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöKXGEX QHERYLGHDEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW SOCIAL PASS

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

MUSIC PASS

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

VIDEO PASS

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

6GÃ&#x2C6;OHMWHVYÃ&#x201E;]¼Å&#x201D;LWN\ QDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FK

3OQRPX]LN\ EH]SOQÃ&#x201E;SDPöWL

9HONÃ&#x201E;SIJÃ&#x2C6;EöK\ LQDPDOÃ&#x201E;REUD]RYFH

9Ã&#x2C6;PHÅ&#x201D;HQHMOHSwÃ&#x2C6;]¼Å&#x201D;LWN\MVRXW\RNWHUÃ&#x201E;VH PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRGöOLW7DNVGÃ&#x2C6;OHMWHFRKUGORU¼èÃ&#x2C6; 9DSOLNDFÃ&#x2C6;FK)DFHERRN7ZLWWHU,QVWDJUDP D3LQWHUHVWXÅ&#x201D;QHPXVÃ&#x2C6;WHEU¼WRKOHG\QD WRNROLNIRWHNDYLGHÃ&#x2C6;QDKUDMHWHQHER ]KOÃ&#x201E;GQHWH

=DSRPHÄ£WHQDSIJHSOQöQÃ&#x201E;Ã&#x2022;ORÅ&#x201D;LwWö .YDQWDPX]LN\PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVWUHDPRYDW SRGOHOLERVWLYDSOLNDFÃ&#x2C6;FK$SSOH0XVLF 0XVLF-HW(YURSD<RXUDGLR7LGDO6SRWLI\ )UHNYHQFH'HH]HU0XVLF3OD\HU3LJ\ 5¼GLR=HW5DGLR:DYH'DQFH5DGLR5¼GLR %RQWRQL5DGLRD5DGLRWÃ&#x201E;ND

/HQRwWHXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKVHUL¼OÅ&#x2020;YLGHÃ&#x2C6; DILOPÅ&#x2020;6OHGXMWHMHSIJHV<RX7XEH+%2*2 6WUHDPF]1HWIOL[6OHGRYDQL79$PD]RQ 3ULPH9LGHR3ULPD3/$<.XNL6H]QDP =SU¼Y\3RK¼GN\+RUL]RQ*R%DQD[L ®ç.2/HSwÃ&#x2C6;796HOIQHW79,QWHUDNWLYQÃ&#x2C6;79 QHER',*,*2

&RYwHFKQRY¼PEDOÃ&#x2C6;èN\9RGDIRQH3DVVXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDWGDWDEH]REDY

1HRPH]RYDW]¼EDYX

1HèHNDWQD:L)L

=DSRPHÄ£WHQDKOÃ&#x2C6;G¼QÃ&#x2C6;PöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;KR GDWRYÃ&#x201E;KROLPLWX

9\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVYÅ&#x2020;MFK\WUÃ&#x2DC;WHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH

Å&#x201C;LMWHRNDPÅ&#x201D;LNHP'DWXMWHNG\NROLDNGHNROL $WRQHMHQYç5DOHLSRFHOÃ&#x201E;(8

 6 SU¼YQÃ&#x201E;IXQJRY¼QÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;E\Y¼PPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPH]DUXèLWXRILFL¼OQÃ&#x2C6;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;NWHUÃ&#x201E;MVRXGRY\EUDQÃ&#x201E;KREDOÃ&#x2C6;èNX]DIJD]HQ\9SIJÃ&#x2C6;SDGöY\XÅ&#x201D;LWÃ&#x2C6;DOWHUQDWLYQÃ&#x2C6;FKDSOLNDFÃ&#x2C6;QHER ZHERYÃ&#x2DC;FKYHU]Ã&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHPÅ&#x2020;Å&#x201D;HPHRYOLYQLWÅ&#x201D;HGDWDQHEXGRXSRèÃ&#x2C6;W¼QD'DWDQHPXVÃ&#x2C6;WHSRèÃ&#x2C6;WDWSRNXGSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;Y¼WHREVDKSIJÃ&#x2C6;PRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÃ&#x2C6;VWUDQ\ 6HVOXÅ&#x201D;ERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÃ&#x2C6;DSRVÃ&#x2C6;O¼QÃ&#x2C6;]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÃ&#x2C6;W¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXÅ&#x201D;EDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDYSIJÃ&#x2C6;SDGöSIJHKU¼QÃ&#x2C6;UHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\Å&#x201D;Y¼VUHNODPDRGN¼Å&#x201D;HPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÃ&#x2C6;VOXÅ&#x201D;HEQHQÃ&#x2C6; SIJHGSODWQÃ&#x201E; QDSIJSIJHGSODWQÃ&#x201E;YU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX 6HVOXÅ&#x201D;ERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÃ&#x2C6;W¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÃ&#x2C6;YLGHÃ&#x2C6;


72

Tarify

Více Více na na vodafone.cz/tarify vodafone.cz/rodina nebo nebo 800 800 777 777 777 777

Tarify Red Naplno pro jednotlivce Datová SIM

Nyní dárek 2 GB

Výdaje pod kontrolou

.WDULIÅ&#x2020;PVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHSRIJÃ&#x2C6;GLWDÅ&#x201D; 3 další datové SIM. Data pak Y\XÅ&#x201D;LMHWHLYGDOwÃ&#x2C6;FK]DIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;FK 3RIJÃ&#x2C6;]HQÃ&#x2C6;MH]GDUPD]DVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2C6; ]DSODWÃ&#x2C6;WH.èPöVÃ&#x2C6;èQö ]DMHGQX6,0

9DSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQHY¼P Q\QÃ&#x2C6;G¼PHQDYÃ&#x2C6;F*%GDW ]GDUPD6WDèÃ&#x2C6;MLMHQSRXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky.

3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼VRENXVYÃ&#x201E;SUÅ&#x2020;PöUQÃ&#x201E;Ã&#x2022;WUDW\ ]DSRVOHGQÃ&#x2C6;FKPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020; XSR]RUQÃ&#x2C6;PHY¼VQDWRQRYö SMSkou.

Red Naplno 20 GB

'DWRY¼QÃ&#x2C6;EH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6; 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUÃ&#x2DC; ]EDOÃ&#x2C6;èNÅ&#x2020;9RGDIRQH3DVV DXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 9Ã&#x2C6;FHQDVWUs

Red Naplno

Red Naplno 5 GB

10 GB

7 dní neomezeného volání, SMSDDÅ&#x201D;0%GHQQö ]Y\EUDQÃ&#x2DC;FK]HPÃ&#x2C6;VYöWD

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko

1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko

5 GB

10 GB

20 GB

mobilních dat

mobilních dat

mobilních dat

Neomezené volání

Neomezené volání

Neomezené volání

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

Neomezené SMS

Neomezené SMS

Neomezené SMS

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

.è

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

 &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MHYèHWQö'3+DSODWÃ&#x2C6;GRGDOwÃ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEÃ&#x2C6;GN\ çHUS¼QÃ&#x2C6;GDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHNRQWURORYDWGÃ&#x2C6;N\DataStropuSRMHKRÅ&#x201D;GRVDÅ&#x201D;HQÃ&#x2C6;SIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x201E;GDWRYÃ&#x201E;NDUW\9Ã&#x2DC;wLDataStropu]PöQÃ&#x2C6;WHYDSOLNDFL0Å&#x2020;M9RGDIRQH 3URILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;N\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÃ&#x201E;ILUP\]DGDUPR6QDwÃ&#x2C6;931P¼WHYRO¼QÃ&#x2C6;D606YHVYÃ&#x201E;ILUHPQÃ&#x2C6;eVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYÃ&#x2DC;FKèÃ&#x2C6;VHO0D[LP¼OQÃ&#x2C6;SRèHWÃ&#x2022;èDVWQÃ&#x2C6;NÅ&#x2020;931QHQÃ&#x2C6;RPH]HQ


73

7DULI\

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo

Kombinovaná nabídka Red Home pro jednotlivce 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÃ&#x2C6;VNYöORXQRYLQNRX9HYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6;QDMGHWHQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHWQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÃ&#x2C6;FKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÃ&#x2C6;VÃ&#x2C6;WöDFKDWRY¼QÃ&#x2C6;WDNÅ&#x201D;HVLXÅ&#x201D;LMHWHVYÃ&#x2DC;FKREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x2DC;FKDSOLNDFÃ&#x2C6; SRGOHOLERVWL

NOVINKA

Red Home SURMHGQRWOLYFH

9\EUDQÃ&#x201E;DSOLNDFHEH]SRèÃ&#x2C6;W¼QÃ&#x2C6;GDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÃ&#x2C6;FK VÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÃ&#x2C6;èN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÃ&#x2C6;EHQÃ&#x201E;DSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9Ã&#x2C6;FHQDVWUs

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QD WHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö

-HwWöYÃ&#x2C6;FHPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÃ&#x2C6;FKGDWPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWH VLMHVQDGQRQDYÃ&#x2DC;wLWQDQHER*%6WDèÃ&#x2C6;VH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFÅ&#x2020;

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

5 GB

PRELOQÃ&#x2C6;FKGDW 1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606 GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

.è PöVÃ&#x2C6;èQö

 .SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;YDwHKRE\GOLwWö7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXPRKRXY\XÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WLILUHPQÃ&#x2C6;]¼ND]QÃ&#x2C6;FLDMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;MLNRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;MVRXYèHWQö'3+DMVRX]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


Pro 74 rodinu Rubrika74 9รˆFHQDvodafone.cz/rodina Vรญce na vodafone.cz nebo 800 777 777

Tarif Red+ pro rodinu Q\QรˆVYรถWwรˆSRUFรˆGDW 1DYร˜wLOLMVPHVGรˆOHQยผGDWD1DWUYDORDRKRGQรถs]H*% KQHGQD$QHMOHSwรˆQDWRPMHล”HFHQD]ล†VWDODVWHMQยผ 3ฤฒLGDOLMVPHVSRXVWXGDW

Red+ WDULISURรจOHQ\URGLQ\

$WRMDNQRYร˜PWDNLVWยผYDMรˆFรˆP]ยผND]QรˆNล†P 1DYร˜wHQรˆSUREรถKORDXWRPDWLFN\

3ฤฒHKOHGQร˜ร•รจHW TRVALE 5ร— VรCE DAT

2 GB 10 GB

VGรˆOHQร˜FKPRELOQรˆFKGDW

9ร˜GDMHFHOร„URGLQ\PยผWHSRGNRQWURORX QDMHGQRPร•รจWX

รงHUSยผQรˆGDW 'DWDYURGLQรถVLPล†ล”HWHGRSฤฒHGXUR]GรถOLWSUR NDล”Gร„รจรˆVOR]YOยผwฤผ

ยฒ1HRPH]HQร„YROยผQรˆ GRYwHFKVรˆWรˆ

ยฒ1HRPH]HQร„606 GRYwHFKVรˆWรˆ

.รจ PรถVรˆรจQรถ

'DWRYยผQรˆEH]SRรจรˆWยผQรˆ 3ฤฒLGHMWHVLNWDULIXQรถNWHUร˜]EDOรˆรจNล†9RGDIRQH 3DVVDXล”รˆYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRรจรˆWยผQรˆGDW6NYรถOร„QDWRPMHล”HEDOรˆรจHNVWDรจรˆ DNWLYRYDWMHGQRXDSODWรˆSURYwHFKQ\รจOHQ\ URGLQ\9รˆFHQDVWUs


3URURGLQX 5XEULND

75 75

9Ã&#x2C6;FHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH Více na vodafone.cz QHER

.RPELQRYDQ¼QDEÃ&#x2C6;GND 5HG+RPHSURURGLQX 6SROXXÅ&#x201D;QDSHYQR1RYöVLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHXÅ&#x201D;Ã&#x2C6;WQHRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWYHYÃ&#x2DC;KRGQÃ&#x201E;PEDOHQÃ&#x2C6; VSROXVWDULIHPSUR1DMGHWHYQöPRKURPQRXSRUFLGDWQHRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606 D9RGDIRQH3DVV\7DNÅ&#x201D;HEURX]GDWSRVRFL¼OQÃ&#x2C6;FKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;FKDFKDWRYDWEXGHWHRGU¼QDGRYHèHUD

NOVINKA

-HwWöU\FKOHMwÃ&#x2C6;SHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHVLMLQDYÃ&#x2DC;wLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÃ&#x2C6;èQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHÅ&#x201D;Ã&#x2C6;QDWHFKQLFNÃ&#x2DC;FKPRÅ&#x201D;QRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö

Red+ Home 20 GB

Red+ Home 50 GB

SURèOHQ\URGLQ\

SURèOHQ\URGLQ\

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

1HRPH]HQÃ&#x2DC;SHYQÃ&#x2DC; LQWHUQHW0ELWV

20 GB

50 GB

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

VGÃ&#x2C6;OHQÃ&#x2DC;FKPRELOQÃ&#x2C6;FKGDW

²1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606

²1HRPH]HQÃ&#x201E;YRO¼QÃ&#x2C6;D606

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

GRYwHFKVÃ&#x2C6;WÃ&#x2C6;

6RFLDOD&KDW3DVV

6RFLDOD&KDW3DVV

.è

.è

PöVÃ&#x2C6;èQö

PöVÃ&#x2C6;èQö

 .SHYQÃ&#x201E;PXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÃ&#x2C6;PHSRPRFÃ&#x2C6;WHFKQRORJLÃ&#x2C6;*/7($'6/9'6/QHERRSWLFNÃ&#x201E;VÃ&#x2C6;Wö6RXè¼VWÃ&#x2C6;NRPELQRYDQÃ&#x201E;QDEÃ&#x2C6;GN\MHSHYQÃ&#x2DC;LQWHUQHWVU\FKORVWÃ&#x2C6;DÅ&#x201D;0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRÅ&#x201D;QÃ&#x2C6;WHFKQLFNÃ&#x201E;SDUDPHWU\QDYDwÃ&#x2C6;DGUHVH3RNXGQHQDEÃ&#x2C6;GQHPHY¼PQLÅ&#x201D;wÃ&#x2C6;U\FKORVWSRGOHPRÅ&#x201D;QRVWÃ&#x2C6;YDwHKRE\GOLwWö7\VLPÅ&#x2020;Å&#x201D;HWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÃ&#x2C6;GNXMHPRÅ&#x201D;QÃ&#x201E;NRPELQRYDWLVGDOwÃ&#x2C6;PLYDULDQWDPLWDULIÅ&#x2020;9Ã&#x2C6;FHLQIRUPDFÃ&#x2C6;]Ã&#x2C6;VN¼WHXSURGHMQÃ&#x2C6;KRWÃ&#x2DC;PX&HQ\MVRXSODWQÃ&#x201E;SIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÃ&#x2C6;PPöVÃ&#x2C6;èQÃ&#x2C6;PSOQöQÃ&#x2C6;PQDPöVÃ&#x2C6;FÅ&#x2020;XY¼GÃ&#x2C6;PHMHYèHWQö'3+D]DRNURXKOHQÃ&#x201E;QDFHOÃ&#x201E;NRUXQ\


Profile for Čilichili

2018 | 05 | Čilichili: Ti druzí  

Být druhý někdy není ke škodě. Třeba takový princ Harry díky tomu přijde o dost starostí, co si budeme povídat. My si myslíme, že druhým v p...

2018 | 05 | Čilichili: Ti druzí  

Být druhý někdy není ke škodě. Třeba takový princ Harry díky tomu přijde o dost starostí, co si budeme povídat. My si myslíme, že druhým v p...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded