__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 3 | 2016

o

st

ran

y 43

Kampaň

příloha od


Fakebook

ČiliChili 3 | 2016

3

Film Lída Báárová 1HMYĕWåtGLYiFNø~VSĕFKWøGQHYOHGQX Timeline

,QIRUPDFH

9LGHD

)RWN\

7RWRVHOtEtOLGHPNWHĥtMVRX]YOiåWQt

'DOåt )LOLS5HQĆ

INFORMACE

>

0LORYDOD]ORĆLQFH-HWR]ORĆLQ"9øSUDYQpGUDPDRY]WD KXVORYDQVNpNUDVDYLFHDWDVPiQVNpKRĆHUWD1DFLVWLFNø PLQLVWUYSODPHQHFKYiåQĕVĆHVNRXKHUHĆNRXNWHUiVLWR FHOpRGVNiNDOD

=DQHMOHSåtVFpQXÀOPXSRYDçXMLVH[SUROtQDMtFtVHVSODPHQ\'DOåt QiSDG\VH[SUROtQDMtFtVHVYRGRSiGHP6H[SUROtQDMtFtVHVYLFKĥLFt 6H[SUROtQDMtFtVHVH]HPĕWĥHVHQtP6H[SUROtQDMtFtVHVDWRPRYøPYø EXFKHP6H[SUROtQDMtFtVHVH]RPELHDSRNDO\SVRX6H[SUROtQDMtFtVH VSĥHVøSDFtPLKRGLQDPL6H[SUROtQDMtFtVHVQiYåWĕYRXY'LVQH\ODQGX 3HWU0D]OtQ0iWHQDP\VOLVH[SUROtQDMtFtVHVĆtPNROLY" )LOLS5HQĆ9SRGVWDWĕDQR

/tGD%DDURYi

/tGD%UXQGLEDDURYi

/tGD%DURYi

/tGD3DXKRIRYi

0LOIND6SiĆLORYi )LOP/tGD%DDURYiVHPLOtELOSURWRçH)LOLS5HQĆMHPRFPLOøFKOD SHFVYHONøPDRĆLPD-HKRWDOHQWMVHPUR]SR]QDODXçNG\çVHGĕO YQHFNiFKY3DQX7DX 7RWRVHOtEtXçLYDWHOL)LOLS5HQĆ

.ODXGLH6ODVWLQRYi&RVH[SUROtQDMtFtVHVHVH[HP" )LOLS5HQĆ'tN\6WtPGREXGHPH+ROO\ZRRG )UDQWLåHN)XND+ROO\ZRRG~SOQĕQHDOHQD3RUQ7XEH]DYiOtWH -DQ%8KOtĥ +HOHNGRSVDOVFpQiĥ"%DDURYiQLNG\QHE\ODRGVRX]HQDNVPUWL.ĥLå īiORYiQRFVHQHRGHKUiODNYĭOLMHMtPXUR]FKRGXV*RHEEHOVHPDWG

Marie Šimková f)LOLS5HQĆ 3DQH5HQĆLMDNYiVQDSDGORREVDGLWGRUROH+LWOHUDSUiYĕ3DYOD.ĥtçH" )LOLS5HQĆ$GROI+LWOHUPLYçG\FN\SĥLSDGDOMDNRWDNRYøEiVQtN QĕPHFNpSROLWLN\9tWHWRMDNSRVWXSQĕSĥLFKi]HORLOX]H

,YDQ+XEDĆ1HMGHRçiGQpQHVP\VO\9\FKi]tPH]RYĕĥHQøFK SUDPHQĭWHG\]WRKRFRVLSDQt%DDURYiY\P\VOHODQDNRQFLçLYRWD 'RÀOPXVHERKXçHOQHGRVWDODĥDGDGDOåtFK]DMtPDYøFKQiPĕWĭQD SĥtNODGMDNNYĭOLQt]DĆDO*|ULQJIHWRYDWçHY\P\VOHODVWĥHO\9DMDN SĥHVYĕGĆLOD6WDOLQDçHE\VLWHQNQtURSUDYGXQHPĕOKROLW

0DULHäLPNRYi'ĕOiWHVLVUDQGX" )LOLS5HQĆ$QRDOHPRMLGLYiFLWRREY\NOHQHSR]QDMt9HVNXWHĆQRVWL REGLYXMLMDN3DYHO.ĥtçGRNiçH]DKUiWäWĕSiQDäDIUiQNDYMDNpNROLY UROLäWĕSiQäDIUiQHNOpNDĥäWĕSiQäDIUiQHNGHWHNWLYäWĕSiQäDIUiQHN XĆLWHODWG/iNDORPĕY\]NRXåHWMDNøEXGHäWĕSiQäDIUiQHN+LWOHU Film Lída Baarová E\OR]QDĆHQYĆOiQNX +XGEDNÀOPX/tGD%DDURYiMHFHOpGYĕKRGLQ\WDNGUDPDWLFNiçH ]QtWĥHWLQDGLYiNĭGĭFKRGRYpKRYĕNXGRVWDQHLQIDUNW

,YDQ+XEDĆf)LOLS5HQĆ )LOLSHQDą6)'PiPHXçSURFHQW%XGHWRQD2VFDUDVWDĆLW" )LOLS5HQĆ-DVQĕNDPDUiGH.G\çWDN]DORçtPHSiUSURÀOĭDEXGHPH PtWLSURFHQW Martin Svoboda 3URĆÀOP]DGHVtWN\PLOLRQĭY\SDGiMDNROHYQiWHOHYL]QtLQVFHQDFH"

7RWRVHOtEtXçLYDWHOL2QGĥHM6RXNXS

Foto: Profimedia

)LOLS5HQĆ3URWRçHPĕOVWiWVWRYN\PLOLRQĭVDNUD Deana Horváthová Jakubisková =DVHEDFKFHPSRYHGDīçHWHQWRÀOPMHNUiVQ\]içLWRN-HWDNPHU WDNGREUøDNRÀOP\P{MKRPXçD]SRVOHGQøFKURNRY 7RWRVHOtEtXçLYDWHOL)LOLS5HQĆD-XUDM-DNXELVNRNWHUpPXVHWROtELWPXVt

0DUWLQ6YRERGD9tWHPQĕVH]GiçHMVWHKREĭKYtSURĆQDWRĆLOWDN EOEĕVFKYiOQĕ )LOLS5HQĆ1RNRQHĆQĕQDWRQĕNGRSĥLåHO9tWHĆtPSLWRPĕMåtÀOP XGĕOiWHDĆtPYĕWåtKXPEXNNROHPQĕMMHWtPYtFOLGtSĥLMGHGRNLQD 8SĥtPQĕĥHĆHQRMVHPFKWĕOQDWRĆLW.DPHğiNMDNRKLVWRULFNpGUDPD 0\VOtPçHQDYøVOHGHNPĭçXEøWS\åQø


4

Rozjezd

ČiliChili 3 | 2016

Dočtete se u nás i s obrázky 6 8 10 22 26 30 34 38 40 43

Emil Hakl a mrtvé koťátko Selfie trendy Ňuňací téma Lidi na houbách Pat a Mat bodují v Nizozemsku Článek plný tajemství Hledám sponzora Srolované jehně Kulturní březen Všecky kecky

ŇUŇU ČILICHILI

123: Vodafone 51 52 55 56 57 58 59 60 62 72 73 74 77 81 82

Soutěž s keckami Předplacená nabídka Roaming 4G LTE internet Zadáno pro Vodafone Aplikace Můj Vodafone Prodejci a příslušenství Vodafone stroje Všechno o telefonech Připojení s Vodafonem Připojení bez kabelu Nabídka pro věrné Red LTE tarify pro firmy Tarify pro mladé a méně náročné Red LTE tarify

Vzkaz měsíce

T

Dobrý den, dcera Johanka mi poslala odkaz na vaše stránky s mým Fakebookem. Jsem poctěn, skvělá grafika, vtipné texty, citace. Bude-li zájem, rád občas přispěji čerstvými moudry na libovolné téma. Jak už mi kdysi řekla spolužačka Marie, mám dar se jasně, stručně a přesvědčivě vyjadřovat k věcem, kterým vůbec nerozumím. Děkuji a držím palce. Srdečně Jan Hnízdil, univerzální specialista, oholistik Pane doktore, děkujeme, jste frajer. Redakce

Co dělá z hroudy vaty plyšáka... je jednoduché popsat. Tupý čumáček, pusinka, a hlavně dvě očička, pokud možno velká a kulatá. Stačí tyhle jednoduché rysy a najednou je vám blbé tu hromádku textilu hodit do kamen. Podobně blbé je přelomit bárbínu, i když jinou umělohmotnou tyčinku klidně rozlámete na cimprcampr. Jako by už jen ten vnější tvar dělal z plyšáků a panenek skoro živé bytosti. Nabízí se otázka, jak bychom zacházeli s živou bytostí bez toho tvaru. Dojali bychom se nad mláďátkem, které vypadá jako hromada slizu? Těžko říct. Dívat se na lidské tvary a roztomilá zvířátka je člověku příjemné, podobně jako dotýkat se hebkých a teplých věcí, žvýkat měkké bonbóny, lízat v létě zmrzlinu a čmuchat pomerančovou vůni. Co všechno další dělá lidem dobře, jsme se pokusili zjistit v tomhle čísle.=

<

Štefan Švec stefan.svec@cilichili.cz

Ředitelka projektu Markéta Papoušek Moreno Nejvyšší vedení Petra Puntíky Poláková Šéfredaktor Štefan Tuhá vazba Švec Zástupce šéfredaktora Filip Bára Horáček Kreativní ředitel Tomáš Příručka praktické typografie Trnobranský Editoři a psavci Jindřich Pivo Novák Martin Kachna Groman Markéta Opuštěné kočky Bajerová Online department Jan Cígo Studnička Fotoguru Petr Dozimetr Toman Designová mládež Petr Skejt Bláha Kristína Pastelka Šimková Manažer redakce Marek Motocykl Slezák Produkční Pavel Všechno Matuška DTP Aleš Čudlík, který se přepíná tam a zpátky Duroň Manažeři inzerce Marek Jizerky Hammerschmied Zdeněk Rozpočet Vaculík Fotograf Michael Bobr Kratochvíl

P.S.: Náš šéfredaktor se vydal za dobrodružstvím, tak máme na nějaký čas nového. Mě. TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7–Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávěrka vydání 13. 2. 2016. Datum vydání 1. 3. 2016. Distribuce Česká republika. Periodicita měsíčník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávěrka podkladů inzerce 4/2016 13. 3. 2016. MKČR 15371. Oběti zdarma! Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Co můžeš pomazlit dnes, neodkládej na zítřek. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník s aktuálními cenami stejně jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktů a služeb najdete na www.vodafone.cz.


5

Nahonem

Charita

T

Poprali se o státní dotace pro Klokánky Zdraví

T

„Jsem šťastný a nic mi nechybí,“ říká muž závislý na četbě Pána prstenů.

Poté, co vláda schválila speciální dotace Klokánkům, vznikl před Strakovou akademií nečekaný násilný spor. Dětský fotbalový oddíl Bohemians Praha byl napaden vedoucími pavilónů australské fauny z několika českých zoologických zahrad. Zatímco zodpovědní úředníci vyhazovali podle zvyku přidělené peníze oknem, policie vyklidila prostranství, takže nebylo, kdo by je posbíral. Nakonec si částku náhodně odnesla provozovatelka útulků pro opuštěné děti.=

<

Jazykověda Národní galerie představuje

T

Hranolko je středního rodu Po nešťastném incidentu v brněnské restauraci Mokré kocór, kde se dva muži zranili při hádce o určení rodu slova hranolek/hranolka, doporučil Ústav pro jazyk český používat toto slovo ve středním rodě. =

<

Paní v červeném kouká do díry v zemi.

Dějiny

T

Karel IV. měl celý život deprese, protože chtěl být první.

T

Sdružení výrobců elektrických křesel navrhuje využít agresivních odsouzenců k ekologické výrobě proudu, neboť kladou největší odpor.

NETOČTE VIDEA NA VÝŠKU!!! Mobilní telefony zblbly řadu lidí natolik, že točí videa na výšku. Způsobují tím ostatním vážné zdravotní problémy, především bolesti páteře, ztrátu rovnováhy a typické vytočení hlavy (viz obr.). =

<

TMISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI VYHRAJE ŘECKO, PŘEDPOVÍDÁ IRLELEVANTNÍ JASNOVIDKYNĚ Z GORI.


6

Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

ČiliChili 3 | 2016

T

je samet chudých. Neplatí to beze zbytku – znám dost rodin, kde mají tři auta a žádný samet, zato plyšáků tuny. Bude to nějaký atavismus. Kromaňonec nepochybně lnul k hebkým věcem (kožíšku ulovených veverek, syslů) a my to zdědili po něm. Taky jsem měl léta v koutě postele zeleného medvěda a zelenou chlupatou kozu. Pak jsem je někomu dal, ten zešílel štěstím a od té doby nemám doma nic podobně hezkého. Vyvažují to sestry a neteře – a dělat ňu, ňu – odsoudí vás všichni, kdo jsou u toho, t a m n e n í p ro s a m é včetně jinak soudných lidí. mončičáky, opičky, děsiVýjimka – mám kamaráda, který má psa a tvrdí, že vě rozmazlené pudly, ho nenávidí. Na procházce ho běžně odhazuje obloumorčata a koťátka k hnu- kem do křoví, do skal, jenže psovi se to líbí a jsou spotí. Tím jsme u mláďátek lu, myslím, šťastní. Zvlášť když jsou na chvíli sami, a jiných roztomilých věcí. zatímco doma čeká několik miminek. Tím jsme Běda, jak okamžitě neza- u toho – když se narodíte, šišlá se na vás tak dlouho, čnete šišlat, čičmat, hladit dokud vám to nepřejde do krve. Načež vyrostete, začnete toužit po lásce, té se vám nedostane, protože všichni kolem taky touží po lásce a nemají čas všímat si vaší citlivé duše. Řešení – Facebook. Házení hrachu na zeď se lásce podobá natolik, že to až skoro láska je. Výjimka – mám kamarádku, která není hned od rána přicvaknuta na displeji.

Ilustrace: Tereza Vašků

Plyš

Nebaví ji to. Tudíž je jasné, že všem připadá divná a něco jí chybí. Šla tedy do útulku, vybrala si hebké koťátko. To během tří dnů umřelo, dala ho tedy do mrazáku a druhý den si šla vybrat jiné. To trhá záclony, shazuje květináče, loví ponožky, zkrátka miláček, takže to dobře dopadlo. Dobrý konec ostatně patří k našemu vníBleskem mání reality, byť se T vtírá otázka, jestli DO ČECH PŘICHÁZÍ může být konec dobrý. NOVÁ TAXISLUŽBA Může – ostatně je UNTERUBER, VE na to recept. Sdílejte KTERÉ SE LIDÉ VOZÍ pohádku tak dlouho, SAMI VLASTNÍMI dokud vám nepřejde AUTY A NIC SI ZA TO NEPLATÍ. do krve.=

<

ŠOK! Ilumináti vyrábějí i lamináty! 85 –Hrobník Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


7

HistorieT

Děti v základních školách nevěří v život před internetem.

Duel

Velikonoce : 50 odstínů šedi Dostanete nařezáno 1 : 0 Dostanete ještě víc nařezáno Dostanete výprask a ještě vás Výprask taky bude, ale odmění 0:1 stáhnou o vajíčka a panáky vás MacBookem a autem Naloží vám kdejaký obtloustlý 0 : 1 Mladý, hezký miliardář, Venca od vedle to je jiná káva Kraslice, pletení pomlázky, 1 : 0 Grey nemá ani zapletenou je to prostě folklór pomlázku, ani malovaný vejce Stačí, že jste žena a najdou 1 : 0 Bez smlouvy nebude vůbec nic vás doma

3:2 Velikonoce jsou holt naše, pro všechny a tak nějak tradice. A tyhle cizácký móresy se rychle přeženou.

Výživa

T

První zdravý fast food otevřen v Praze Taiči bio joga fast food Harmony otevřel svou první pobočku na pražské Letné. Fast food má slogan „Živíme se úsměvem“. Jídlo zde sice díky vyklidněnosti personálu nedostanete ani za tři hodiny, ale všichni jsou šťastní.=

<

Výchova

T

Soutěž o nejlepší dětskou chůvu vyhrál tablet.

DAN NEKONEČNÝ BUDE SVATOŘEČEN Performer Daniel Nekonečný si za svůj příkladný přístup k životu vysloužil i uznání náboženských představitelů. Je možné, že bude svatořečen už za života. Naznačil to mluvčí valašskomeziříčského biskupství, který prohlásil: „Ten člověk je úplný sjetec!“=

<


8

Rozjezd

ČiliChili 3 | 2016

Neštěstí

T

Foto: Profimedia

Školák, který ve slohové práci přiznal, že chce být berním úředníkem, byl okamžitě hospitalizován. Ochrana dětí

Nemravný 3D ultrazvuk končí

POKUS VYPRAT KRÁVU NEVYŠEL Výzkumníci z JZD Kunín se svým inovativním návrhem neuspěli. Hovězí dobytek bude třeba nadále očišťovat hadicí. =

<

Státní správa

T

T

Nová bezpečnostní pravidla pro výdej osobních dokladů Vzhledem k potřebě zvýšit efektivitu státní správy se mění podmínky pro vydání osobních dokladů. K žádosti o nový pas bude nově vedle doposud potřebných dokladů třeba dodat povolávací rozkaz dědečka z první světové války, daňové přiznání rodiny zaměstnavatele a potvrzení o zpopelnění andulky, případně notářsky ověřené potvrzení o nepotřebě zpopelnění andulky z důvodu neexistence tvora andulkovitých rysů v blízkém okolí v posledních 22 letech. =

Důležité

Stopku prenatální dětské pornografii vystavilo Valné shromáždění OSN. Globálně zakázalo používání tzv. 3D ultrazvuku v těhotenství. „Lidé na něm pozorují bezbranné, zcela odhalené děti,“ konstatoval šokující skutečnost mluvčí OSN, „zcela zvláštní pozornost přitom věnují necudným partiím.“ Výrobci 3D ultrazvuků celou záležitost nekomentovali. Z neoficiálních zpráv je však zřejmé, že rozhodnutí chtějí obejít oblékáním embryí do slušivých kraťásků a bodýček sportovního střihu.=

<

Trendy

T

Nové druhy selfie na březen

<

Syselfie

Oselfie

Bruselfie

T

ZELENÝ ČAJ NENÍ ZELENÝ, ZJISTILI VĚDCI. OBVYKLE MÁ NEZŘETELNĚ HNUSNOU HNĚDOU BARVU. SVĚT NEVÍ, CO SI S TOUTO INFORMACÍ POČÍT. Varování ministerstva dopravy: Vážení motoristé, pokud jste ho neunesli, tak nikoho nezajímá, že máte Dítě na palubě. V USA představili tlustou Barbie. Bude nejlepší kamarádkou anorektické Barbie, liliputské Barbie, Barbie s lupénkou a transgender Barbie, která je vlastně Ken. Sdružení trojrozměrných herců protestuje proti tomu, že Oscary v celé jejich historii dostávali hlavně jejich placatí kolegové.


9

tady tady

TOP 10

...možných světů s podmínkami příznivými k životu

tady

tady

tady

tady tady

tady

tady

Foto: Getty Images

tady


10 Téma

ČiliChili 3 | 2016


11

Ten pocit, když se vám rozlije po těle omamné šimrání, pusa se vám roztáhne od ucha k uchu a mžouráte na svět polozavřenýma očima. Navodí ho leccos. Na dovolené se poprvé rozplácnete na rozpálený písek. Cinkne vám smska, že přišla výplata. Zahryznete se do nejlepšího hambáče pod sluncem. A víte, co je na tom nejlepší? Tělo vám tak signalizuje, že pro sebe děláte to nejlepší. No, není to příjemná zpráva? A tak jsme sem dali spoustu věcí, co by vám mohly udělat dobře, a ptali jsme se, proč tomu tak je. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Stanislav Komárek Obrázky: Michael Kratochvíl, Tereza Ščerbová, Shutterstock


12 Téma

ČiliChili 3 | 2016

říjemno je pocit, kterým nás mozek odměňuje za činnost, která je pro nás podle dlouhodobě zakódovaných schémat užitečná. Sladké jídlo v nás vyvolává příjemné pocity, protože s ním přijímáme energeticky výhodné sacharidy. Příjemné zvuky jsou pro nás ty, které se nevztahují k žádné nebezpečné situaci. Příjemné dotyky vnímáme především těmi částmi těla, ke kterým pouštíme jen naše nejbližší. Vědomě se samozřejmě necpeme čokoládou kvůli utváření energetických rezerv a hudbu neposloucháme proto, že nám nepřipomíná vrčení tygra. V hlubinách našeho mozku ale tyto činnosti dekódujeme jako životně prospěšné a za každou takovou „správnou“ činnost se odměňujeme dávkou látky, které se říká dopamin. Na rauš, který v nás dopamin vyvolá, si velmi rádi a rychle zvykáme a s činnostmi vyvolávajícími jeho produkci to můžeme snadno přehnat. Nejde jen o to, že si můžeme dávat velké porce sladkostí nebo moc často jezdit na  dovolenou. Dopaminovou odměnu lze vyvolat i uměle, například pomocí drog anebo elektrod zavedených do mozku. To se naštěstí ví jen díky pokusům na  krysách, které ovšem reagovaly až s hrozivou spolehlivostí. Jakmile jim začal elektrický

proud stimulovat dávky dopaminu, ztratily zájem o svět kolem sebe a zanedlouho zemřely hladem a žízní, nicméně evidentně spokojené. Existuje nějaký způsob, jak si příjemné pocity navozovat, aniž by se z nás stali závisláci? Radujte se, existuje. Škála a intenzita příjemných pocitů závisí ve velké míře na  nás samotných. Paul Bloom, profesor psychologie na Yale University a autor knihy Co nám dělá dobře (How Pleasure Works) například tvrdí, že příjemné prožitky můžeme zintenzivnit jednoduše tím, že se budeme učit. Znalec umění, který slintá rozkoší nad žralokem v láku, nemusí být nutně fouňa a blázen, ale prostě jen člověk, který se modernímu umění dlouhodobě věnuje a díky tomu dokáže vstřebat jiné rozměry uměleckého díla než neškolený laik. Stejné je to v podstatě se vším, co v nás nějaké příjemné pocity navozuje. S hudbou, s jídlem, sexem a  dokonce i  s  učením samotným. Vážně. Podle Paula Blooma v sobě máme mechanismus, který nás odměňuje příjemným pocitem, když se něco naučíme. Je tomu tak proto, že učení je důležité pro přežití jednotlivce i jeho rodu. Stejně jako příjem kvalitní potravy nebo sex s přitažlivým protějškem. Možná si říkáte, že je to celé pitomost. Že nevěříte, že v někom může navozovat příjemné pocity srkání kyselého vína a že si to dotyční rádobyodborníci jen namlouvají, aby byli za hvězdy. A víte co? Můžete mít do jisté míry pravdu. Naše receptory rozkoše

jsou tak závislé na procesech v mozku, že je dokážou oblbnout dokonce i pouhé představy. „Příjemné pocity nejsou úplně závislé na tom, co vidíme, slyšíme nebo cítíme,“ říká Paul Bloom. „Ve velké míře jsou naše pocity ovlivněny tím, co od jejich zdroje očekáváme.“ Na důkaz popisuje pokus, při kterém si jeden z nejlepších houslistů světa, Joshua Bell, stoupnul do podchodu ve Washingtonu a asi hodinu hrál. Prošlo kolem něj asi 1000 lidí a vydělal si 32 dolarů, tedy zhruba třetinu toho, co stojí jeden lístek na jeho vyprodané sólové recitály. Proč se nikdo z kolemjdoucích nezastavil a se zavřenýma očima se neoddával slastnému pocitu z virtuózní hry? Protože ji neočekával a slastný pocit se tedy nedostavil. Spoustu příkladů najdete i v opačném gardu. Paul Bloom má svůj oblíbený příklad: webové stránky s  obnaženými fotkami celebrit. Vzhledem k  návštěvnosti přináší spoustu potěšení spoustě lidí, i když na nich najdete jen rozostřené fotky střelené teleobjektivem skrz houští a často ani nepoznáte, kdo vlastně na fotce je. Pocit rozkoše přináší pouze očekávání, naše představivost a víra, že ten flek vlevo nahoře je opravdu prso Jennifer Aniston. Přesto je tak silný, že v nás budí nutkání sjíždět mizerné fotky namísto super HD 3D videí, která jsou jen o klik vedle, ale vidíme v nich jen anonymní herce. Zkrátka, s  příjemnými pocity a rozkoší je to složité. Což vlastně nevadí. Stačí si pamatovat, že příjemné věci jsou pro nás užitečné. Pokud to s nimi nebudeme moc přehánět.


13

76 %

50 věcí, co vás spolehlivě potěší

žen potěší květiny

44 %

Možná sníte o dovolené v tropickém ráji, nákupu luxusního auta nebo výhře v loterii. Možná tušíte, že nic z toho se vám v dohledné době nestane. Dobrou zprávou je, že podle vědců nic z toho není nutné, abyste zakusili sladký pocit štěstí. Průzkum, který v loňském roce proběhl ve Velké Británii, ukazuje, že nám stačí mnohem méně.

Prázdný pracovní inbox

Chodíte bosí v písku

Vezmete si oblíbený kousek oděvu

Oblíbená písnička

Nedělní ráno Naučíte se něco nového, v posteli třeba srolovat vlastní jazyk Lajk na vašem Facebooku Kopání do

spadaného listí

Uklidíte si pokoj

Nečekaný telefonát od starého kámoše

Vůně od partnera nové Objevujete něco nového knihy (město, zemi)

a vypnutým mobilem v MHD a on se na vás Oblíbená filmová scéna usměje Úsměv miminka Dáte drobné na charitu Oblíbený film v náhodně Přečtete si drby v bulváru puštěné televizi Zatančíte si Vůně čerstvě v obýváku Uděláte věneček Praskání ze sedmikrásek bublinkové fólie posekané trávy Zacvičíte si Když vás olizuje štěně Zpěv ptáků Fotka milovaného Balíte se Smějete se, až to bolí člověka na dovolenou

Pivo na zahrádce Když vám někdo pochválí účes

respondentů dá přednost objetí před stovkou liber

Čerstvá ovocná šťáva

Vůně mořského vzduchu Polibek

Hodíte psovi Vůně čerstvého Masáž nohou klacek od partnera čaje/kávy Odpoledne s přáteli/rodinou Pustíte někoho sednout Zvuk motoru Telefonát od rodičů

24 %

Zazpíváte si v autě

Přijíždíte na plné S někým se parkoviště a někdo pomazlíte Když vám někdo odjíždí Posloucháte déšť pochválí oblečení Ručně psaný dopis

dotázaných se díky obyčejným bezplatným radostem života třikrát až pětkrát denně směje

Obdržíte Procházka květiny na sluníčku Obejme vás vaše dítě Čerstvě povlečená postel

Procházka v přírodě

33 %

Britů nejvíce povzbudí jejich životní partner


14 Téma

Kluci žerou růžovou Proč je oblíbená barva pro předškoláky a nejmenší školáky tak důležitou a velkou věcí? A co je láká na zeleném kečupu a modré zmrzlině? Proč holčičky milují růžovou? Je to celé jen o merchandisingu a tlaku okolí, nebo konkrétní barvy opravdu děti oslovují?

Barva je základ ětšinou si děti začnou všímat rozdílů mezi lidmi přibližně kolem třetího roku. Mary Wallaceová, spisovatelka a odbornice na rodičovství, to přibližuje takto: „Já jsem kluk, ona je holka. Ona je blonďatá, já jsem kudrnatý. Zbytek dětství tráví mrňousové tím, že se snaží samy sebe definovat. A oblíbená barva je činí jedinečnými. Tak jako oblíbená hra nebo člověk. Všechno je to o tom, že si mohou vybrat,“ vysvětluje. Zároveň mají děti silnou potřebu někam patřit. Otázka Kdo jsem? je brzy následována otázkou Zapadám mezi ostatní děti? A to je důvod, proč si podle ní většina dětí volí oblíbenou barvu podle svých kamarádů.

Je tedy oblíbená barva opravdu jen otázka „náhody“? Marilyn Readová, profesorka designu z oregonské univerzity, souhlasí, že oblíbené barvy jsou u dětí sociálním konstruktem. Zároveň ale věří, že důvody přitažlivosti některých barev pro děti jsou hlubší než jen společenský tlak a očekávání. Přítomnost barev v dětském životě je nutná pro jejich mentální zdraví. Paní profesorka poměřovala vliv barev v mateřských školách. Zjistila, že v prostorách, které mají jednu stěnu červenou, děti spolupracují lépe než v neosobních bílých místnostech. Ale pokud děti vystavíme působení většího množství barev najednou, mají příliš mnoho podnětů a znervózní. „Když jsou děti malé, identifikují věci podle tvaru a barvy,“ říká Marilyn. „Teprve kolem pátého roku začnou popisovat také texturu nebo řadí jednotlivé věci do skupin. Proto jsou pro malé děti barvy stěžejním prostředkem k tomu, aby se vyznaly ve světě kolem sebe.“ A zdá


15

ČiliChili 3 | 2016

se, že jedna výrazná barva, ať už jde o výmalbu třídy, nebo dětskou sebeidentifikaci, jim poskytuje pocit jistoty. Podle výzkumu, který v současné době Marilyn provádí, to dokonce vypadá, že i děti s poruchami chování a autisti se mnohem lépe soustředí v místnostech, kde převažuje jedna výrazná barva, a je jedno jaká.

Každý miluje růžovou!

Přesto jsou lidské reakce na jednotlivé barvy biologicky dané. Červená zvedá krevní tlak a také nás může znervózňovat. „Pokud chcete, aby se děti chovaly klidněji, volte modrou nebo jinou studenou barvu,“ doporučuje paní profesorka. A dokonce i holčičí posedlost růžovou se zdá být vrozená. „Růžová nám dodává chuť k jídlu. A mají ji rádi i chlapečkové, dokud jim nevštípíme, že by neměli,“ říká. „Dvouletý chlapeček nebude mít žádný problém, když ho oblečete do růžové, dokonce je dost pravděpodobné, že si ji, k časté hrůze tatínků, i sám vybere. V pěti letech už ale bude vědět, že by byl k smíchu a že růžová je jen pro holky.“ Paní profesorka také zdůrazňuje, že barevné preference dětí by měly být nahlíženy v kontextu. Dítě může mít rádo určitou barvu kvůli své oblíbené panence nebo akčnímu hrdinovi, který je do ní oblečen.

Proč máme rádi kytky

Vztah ke květům a květinám, z praktického hlediska pochopitelný u  včel či kolibříků, ale ne u lidí, je rozšířen zcela univerzálně. Květy byly vždy chápány jako cosi „nesvětského“ a „čistého“ a zároveň jakýmsi sublimovaným a „slušným“ způsobem pohlavního. Dávno před novověkým důkazem rostlinné pohlavnosti starořecké autority zdůrazňovaly, že rostliny mohou mít pro svou mírnost a nevášnivost pohlavní orgány pestré a umístěné nahoře, zatímco živočichové a člověk pro svou smyslnost naopak nebarevné a dole. Čisté a nehříšné květiny se prakticky ve všech náboženstvích používaly jako zástupné oběti pro božstva i pro zemřelé. Přeneseně proto bývají přinášeny jako „obětiny“ i živým lidem, často ženám, s erotickými podtexty. Typicky bývají květiny řezané, tj. obětované,

usmrcené, ne rostlé – ač by se zdánlivě k projevení přízně lépe hodila konzerva pražské šunky hýřící proteiny a nutričně-spotřební hodnotou, je přece předmětem daru květ. Také je zvláštní, že nám květy velice příjemně voní, ač většinou nebývají příliš jedlé, v případě konvalinek či hyacintů přímo jedovaté. Lidské vůně a pachy nám naopak připadají v nejlepším případě ambivalentní. Kdyby bylo všechno podle představ evolučních biologů, voněla by nám mimina přitažlivě jako řekněme fialky (věci, které „nemáme“ jíst, třeba výkaly či mršiny, nám protivně páchnou). Prof.  RNDr.  Stanislav Komárek, Dr., český biolog, filosof a spisovatel, básník a  romanopisec, etolog, antropolog a historik biologie


16 Téma

smyslů v rauši Člověk má pět smyslů a každý z nich nám může zprostředkovat příjemné pocity. Aby se tak stalo, musí být splněno pár podmínek. Čich Zrak Chuť S identifikací příjemných chutí je to asi nejsložitější, protože velmi závisí na kultuře, odkud daný člověk pochází. Zdá se ale, že lidský organismus je všeobecně předprogramován tak, aby si užíval sladké a slané a ošklíbal se nad hořkým a kyselým. Údajně je to proto, že slaná chuť signalizuje přítomnost chloridu sodného (kuchyňské soli), který je nezbytný pro udržování iontové rovnováhy našeho těla. Sladká chuť zase signalizuje přítomnost sacharidů, které nám dodávají energii. Kyselá chuť se naopak asociuje se zkaženým jídlem a hořká nás varuje před jedovatými látkami. Zvláštní případ je pátá chuť, které se obyčejně říká japonským jménem „umami“, což se dá zhruba přeložit jako „šmakózní“. Umami je prostě všechno, co chutná výrazně a příjemně a našemu organismu signalizuje přítomnost proteinů. Jestli ji chcete zažít koncentrovanou, tak si lízněte sójové omáčky.

Zrakem vnímáme až 80 % informací, takže předpokladů pro příjemné pokoukání je povíc. Tak třeba barvy. Všechny se dají znázornit na barevném spektru od fialové přes modrou, zelenou, žlutou až po červenou. Když tuhle duhu ohnete do kruhu, jakékoliv čtyři sousedící barvy k sobě budou příjemně ladit, kdežto barvy na opačných stranách kruhu působí kontrastně a rušivě. Příjemně se nám kouká na krásné věci. Každý sice vidí krásu někde jinde, ale pár principů sdílíme všichni. Líbí se nám symetrie. V průzkumech nejvíce bodů sbíraly obličeje, jejichž levá a pravá polovina jsou hodně podobné. Dokonce se zdá, že ideál krásy do nás nenatloukly módní časopisy, ale máme ho zakódovaný. I batolata spolehlivě slintají nad symetrickým obličejem, jemnou pokožkou, velkýma kulatýma očima a plnými rty. Plastičtí chirurgové proto pracují se symetrií. Podle výzkumu psychologa Itzhaka Aharona je pohled na krásnou tvář jedním z nejsilnějších aktivátorů dopaminové odměny.

Tajemstvím příjemných vůní se živí výrobci parfémů a zabývá se jimi spousta studií. Jedna z nejzajímavějších proběhla na univerzitě v Berkeley. Rehan Khan a Noam Sobel v nich sestavili databázi 160 různých vůní, které nechali špičkovými čmuchaly charakterizovat škálou 146 různých charakteristik (sladká, kouřová, zatuchlá atd.). Pak všechny údaje nalili do počítače, který vůně přesně rozdělil na „stupnici příjemnosti“. Stejný soubor dat pak aplikovali na asi 1500 chemikálií, ze kterých se vůně mixovaly. Zjistili, že mohou přesně předpovědět, jaká molekulární struktura odpovídá příjemným vůním. Přestože testování probíhalo na lidech z celého světa, strefovali se Khan a Sobel při výrobě příjemných vůní přesně. Pokud nechcete mixovat molekuly a vystačíte si s přirozenými vůněmi, ty zase otestovali izraelští neurobiologové. Ačkoliv je dávali testovat různým národnostem, zjistili, že nejpříjemnější přirozené vůně jsou limetka, grapefruit, bergamot, pomeranč a máta. Na dalších místech následovala frézie, amylacetát (molekula, která voní asi jako banán nebo jablko), skořice, mimóza a jedlové jehličí.

Sluch Spousta akustiků se snažila vypátrat, jestli se dá matematicky vyjádřit příjemný harmonický souzvuk. Příjemné akordy i samotné stupnice se ale napříč kulturami dost liší. Hezky prý zní po celém světě snad jen kvinta (poměr frekvencí 2:3). Práci s příjemnými zvuky využívá až fetišistický fenomén ASMR. Zkratka znamená Autonomous Sensory Meridian Response, tedy „samostatná smyslově-meridiánová reakce“, a ukrývá takové to mravenčení na zátylku, když se vám děje něco příjemného. ASMR videa najdete na YouTube. Většinou v nich nějaká pohledná dáma šeptá do mikrofonu, škrábe prsty po hřebenu a vůbec vyluzuje jemné zvuky. Lidé, co si na tom ujíždí, tvrdí, že jim to navozuje mozkový orgasmus.

Hmat Většina studií hmatu se dopracovala k šokujicím závěrům typu: na lidský hmat nejpříjemněji působí měkké, hladké a jemně chlupaťoučké povrchy. Korejští vědci pak doplnili, že když člověk spí v měkkém a jemném povlečení, klesá hladina adrenalinu v moči. Asi nejzajímavější zjištění hmatových studií ovšem je, že dotyky vnímáme dvěma způsoby. Nejčastější je pomocí rukou nebo chodidel. Na nich se na jednu stranu shromažďuje nejvíce citlivých nervových zakončení, ale na druhou stranu zde zcela chybí jistá speciální nervová vlákna. Ta se nachází jen v pokožce, ze které rostou chlupy a umožňují vnímat dotyky tím druhým způsobem. Jsou zodpovědná za příjemné pocity, které z dotyků pocházejí. Vědci si to vysvětlují tím, že zatímco ruce a chodidla jsou určeny k prozkoumávání všeho, co se kolem nás naskytne, dotyk ochlupených částí těla je vyhrazen jen pro ty, které si pustíme blízko k tělu.


17

ČiliChili 3 | 2016

Báječná bolest Všeho moc škodí. Když do sebe budete cpát sebelepší jídlo, bude vám z něj špatně. V příjemně vyhřáté sauně můžete po pár hodinách zkolabovat na dehydrataci, a když si budete pouštět kolem dokola svou nejoblíbenější písničku, za chvíli vám z ní budou krvácet uši. Jsou ale lidi, kterým se to líbí… Centra vnímání příjemných a nepříjemných pocitů se nacházejí ve stejných oblastech mozku a využívají stejné mechanismy zpracování signálů z vnějšku. Díky tomu dělají některým lidem dobře záležitosti, které jsou pro většinu z nás za hranou. Nemusíme mluvit o masochistech ani o lidech trpících sebezničující poruchou osobnosti, kteří mají nutkání si ubližovat. Na první pohled normálních lidí se zálibou v nepříjemných zážitcích je spousta.

Extrémní saunaři

Lidé, co považují standardních 80 °C za přízemní mrazík a k rozkoši potřebují vedro tavící zubní sklovinu, se každoročně schází ve finské Heinole. Během soutěže se zavřou do místnosti vytopené na 110 °C a každých 30 vteřin vylijí na rozpálená kamna půllitr vody. Kdo vydrží nejdéle, vyhrává (rekord je 17 minut). V roce 2010 se ráchání v rozžhavené páře nevyplatilo dvěma finalistům, Vladimirovi Ladyženskému a Timo Kaukonenovi. Oba vynesli ze sauny v bezvědomí s těžkými popáleninami, Ladyženský už se neprobral.

Suspendoři

Fakir Mustafar (rodným jménem Roland Loomis) tvrdí, že bolest je převážně psychická záležitost, kterou lze použít k prozkoumávání lidského nitra. Studoval kvůli tomu rituály primitivních a starověkých kmenů, zkoušel a vymýšlel techniky tetování, piercingu a dalších tělesně

modifikačních praktik. Například si pomocí vlastních vymyšlených korzetů stahoval pas, až dosáhl obvodu 48 cm. Jeho oblíbeným rituálem bylo zavěšování na háky zabodnuté do kůže. Jeho následovníci to provozují dodnes.

Noisaři

Vyznavači „noise music“ opustili rytmus, melodii a vůbec všechny elementy, které pro normálního posluchače dělají hudbu hudbou, a ponechali si jen amorfní hluk. Scéna má kořeny v avantgadrních experimentech ze začátku 20. století a je rozvinutá hlavně v Japonsku. Tamější „noizu” neboli „japanoise“ koncerty se pořádají zpravidla v malých místnostech s hrozivě silnými a  hrozivě přebuzenými zvukovými soustavami. Pro představu – je to asi, jako byste namačkali aparát na zvučení Metalliky do školní tělocvičny, všechny zesilovače nastavili na maximum a na pódium postavili partu týpků s motorovými pilami. Vyznavači téhle zvláštní hudební odnože mluví o tom, že extrémní hlasitost přiměje lidský organismus propojit sluch s celým tělem a vnímat zvuk jako tělesný prožitek.

Vyznavači čili

O milovnících pálivých pochoutek panuje obecné povědomí, že prostě mají vypálené chuťové buňky a necítí nic. Jenže to

tak není. Podle studií chuťových vnímání cítí čilimilové stejnou intenzitu pálení jako všichni ostatní, ale nachází v ní zalíbení. Překvapivé je, že takto si oblíbit nepříjemný pocit je schopný pouze člověk. Doktor Paul Rozin, který výzkum vedl, například zkoušel od  narození krmit jednu skupinu krys pálivým jídlem, ale když jim po mnoha měsících dal na výběr z pálivé a nepálivé varianty, krysy vždy zvolily nepálivou.

Milovníci hororů a drastických videí

Návštěvnost serverů publikujících záznamy drastických nehod, poprav a podobných chuťovek naznačuje, že nás k nim něco silně přitahuje. Psychologové, kteří tento fenomén zkoumají, hovoří o  tendenci užívat si v  bezpečí pocitu nebezpečí. Jinými slovy – vidět někoho v nepříjemné situaci a být přitom naprosto odříznut od jejího zdroje v nás vyvolává příjemný pocit. A nemusí jít vůbec o drastické záběry. Na úplně stejném principu je založena atraktivita extrémních sportů, filmových thrillerů nebo kompilací YouTube videí, kde lidé srandovně padají na hubu. Protože celý svět měříme z pochopitelných důvodů svými lidskými měřítky a to, co nás přesahuje, nás v typickém případě fascinuje, někdy i děsí. Staletý dub, který vidí už desátou generaci lidí, nám bere dech.

Proč nás fascinují velké věci? Moře, hory, staleté stromy…


18 Téma

ČiliChili 3 | 2016

Příjemno za všechny prachy Reverzní psychologie

Sociální programování Před příchodem prohibice ve 20. letech v USA v podstatě neexistovaly cukrovinky. Když bylo potřeba přeprogramovat mozky celého národa, aby neprahly po alkoholu, bylo jim potřeba předhodit nový stimulant center rozkoše. Volba padla na cukr a tak se mezi lety 1920–1933 na trhu octly Milky Way, Kit Kat, Snickers, Reese’s Peanut Butter Cups, Charleston Chew, Butterfinger, Mr. Goodbar, Milk Duds, Heath Bar a v podstatě všechny dodnes populární cukrátka. Výjimku tvoří M&M’s. Ty přišly na trh ve chvíli, kdy se USA zapojily do II. světové války.

Předpovědi prodejnosti Pravděpodobnost, že v nás určitý podnět vyvolá příjemný pocit, závisí do značné míry na tom, jak dobře ho známe. Tento fakt využívá leckdo. Například výrobci potravin, kteří na pytlík s polévkou píšou „Jako od maminky“, anebo hudební producenti, kteří už od pradávna dobře ví, že nejjistější způsob, jak vyprodukovat hit, je napodobit hit. Na solidní vědecký základ tuto tendenci postavila psycholožka Valorie Salimpoorová, která v roce 2013 publikovala v časopise Science studii prováděnou na posluchačích hudby. Sledovala procesy v mozku posluchače na PET scanneru a dokázala, že rozhodnutí „líbí-nelíbí“ závisí na tom, jak moc písnička zapadá do neuronových spojení

vytvořených v našem mozku předchozí posluchačskou zkušeností. V mozku lidí se širokým hudebním vkusem se dopamin vylučoval daleko častěji než u těch s omezeným. U nich fungovaly právě jen „osvědčené“ hudební postupy, které se na nás tím pádem neustále linou z rádií. Jelikož je lidí s omezeným vkusem daleko víc než hudebních fajnšmekrů, je pro producenty daleko jistější používat právě ona osvědčená a tisíckrát omletá schémata. Což je důvodem, proč všechna populární hudba zní plus mínus stejně. Zajímavé je, že tvorba příjemných pocitů v našem mozku funguje dokonce v předstihu. Psycholožka Thalia Wheatleyová, která prováděla podobný výzkum jako Valorie Salimpoorová, ukázala, že dopamin se vylučuje už při prvních několika vteřinách poslechu neznámé hudby, která aktivuje existující neuronová spojení. Náš mozek v tom případě předpovídá, že se nám asi hudba bude líbit. Další vylučování dopaminu ale záleží na tom, jestli se „předpověď“ vyplní. Pokud nás zklame, příjemný pocit rychle odezní a my se cítíme zrazeni. Pokud se nám hudba líbí víc, než stanovila předpověď, pocítíme intenzivní příjemno, zpravidla doprovázené slovy „To je bomba!“

Starý vtip vypráví o pánovi, který na ulici tluče hlavou o sloup. Když se ho kolemjdoucí ptá, proč to dělá, odpoví, že miluje ten slastný pocit, když přestane. Zní to jako volovina, ale přesně na tomhle principu funguje spousta záležitostí od hororových filmů přes sauny až po byznys s čili omáčkami. Psycholog a biolog Paul Rozin tento efekt nazývá „benigní masochismus“. Tvrdí, že v nás je zakořeněna tendence trošku si užívat bolesti a nepohody a  máme potřebu ji čas od  času prubnout. Samozřejmě v bezpečných mezích, které Některé typy radostí máme pod kontrolou. jsou zcela automatické a vrozené. Maliny Nejde nám totiž o utrpení či meruňky každému samotné, ale o ten slastný voní i chutnají při prvpocit, když nás přestane ním setkání dobře. pálit huba (nebo jiná část Na jiné typy radostí je těla), popřípadě vyletřeba si zvykat, někdy zeme z rozpálené sauny i pracně a dlouho – a  skočíme do  studené na čínská černá vejce, vody. Pro toho, kdo nemá Wagnerovy opery, náturu ani na takhle jemné sex, pivo, kávu či cigamukáníčko, pak exisrety. Paradoxně jsou tuje nepřeberně filmů, to ty, jejichž konzuknih a webových stránek, maci lidé často zmiňují které nám umožňují zkoua na které se navzámat, jak děsné věci by se jem často zvou. Kdy nám mohly dít, kdybyvás naposledy někdo chom neměli takové štěstí pozval na maliny, a neseděli v bezpečí doma ba i na maliny se na gauči. A to je příjemný šlehačkou? pocit k nezaplacení.

Co jsme měli rádi vždy a co jsme se časem naučili


19

Extáze z bublinkové fólie My lidé se sice považujeme za pány tvorstva a příslušníky civilizace, která dokázala ovládnout hmotu a vymyslet instantní kafe, ale přitom se od našich dávných předků zas až tak moc neodlišujeme. Vzpomeňte si na to vždycky, když se přistihnete, jak kompulzivně cvakáte uzávěrem propisky, vystřelujete zaklapávací klíč od auta nebo masakrujete plachtu bublinkové fólie.

M

ožná nevíte, že bublinková obalová fólie je původně pokus firmy „Sealed Air“ vytvořit 3D plastikové tapety. Nápad se neuchytil, přestože s ním přišli v  60. letech, kdy podobné úchylárny nebyly výjimkou (Andy Warhol si třeba své studio kompletně oblepil alobalem). Hlavním důvodem, proč z bublinek nejde dělat tapety, je fakt, že nikdo neodolá nutkání plastikové uhříky okamžitě rozmačkat na maděru. To nutkání je tak silné a rozšířené, že se dokonce stalo předmětem seriózních vědeckých studií. Jedna z nich, vypracovaná psycholožkou Kathleen Dillonovou, vyšla v roce 1990 v časopise Psychological Reports. Kathleen v ní tvrdí, že potřeba žmoulat něco v prstech je v lidech zakořeněná od pradávna a objevuje se napříč časem a kulturami. Není

prý vůbec náhoda, že v podstatě ve všech hlavních náboženstvích najdete rituál přebírání korálků (ať už jim říkáte růženec, tasbih nebo mála), popřípadě zvyk něco převalovat v  ruce. Ve  starém Řecku kvůli tomu nosili po kapsách kousky jantaru nebo jadeitu a Číňané dodnes kroutí meditačními koulemi. Všechny tyto činnosti vedou podvědomě k  jedinému cíli – odbourávat stres pomocí opakované jednoduché činnosti. Podle Kathleen Dillonové totiž v sobě máme dodnes zafixovanou tendenci při nebezpečných situacích ztuhnout. Je to pozůstatek z dob, kdy se naši předkové pohybovali na nízkých šprušlích potravního žebříčku a  nehybnost nám dávala naději, že si nás vyhládlý predátor nevšimne. Jelikož se této tendenci podvědomě bráníme, cítíme potřebu se během stresu naopak hýbat.

Proto vystresovaní kuřáci odpalují jednu od druhé a my ostatní aspoň klepeme nohou, cvakáme propiskou nebo lupeme bublinkovou fólií. U té je ovšem účinek umocněn zvukovými efekty a pocitem, že jsme natolik silní, že dokážeme potenciální nebezpečí rozmáčknout v prstech. Existují samozřejmě i jiné teorie. Například ta, že se při lupání vracíme v myslí až do doby, kdy jsme si navzájem v době odpočinku vybírali z chlupů blechy...

Potřeba žmoulat něco v prstech je v lidech zakořeněná od pradávna, napříč časem a kulturami.


20 Téma

Koťátka zachraňují lidskost ožná jste to taky viděli. Video, ve kterém se po  prázdném chodníku prohání chlapeček na odrážedle. Z ničeho nic na bezmocné stvoření zaútočí pes. A přiběhne kočka, agresora zažene a děťátko zachrání. Video netrvá ani minutu, ale napětím a následnou úlevou se může měřit s akčním celovečerákem. Ale je tohle důvod, proč se z něj stal hit? Ne. Je to proto, že je v něm kočka, vyvolává silné a intenzivní emoce a dělá z nás lepší lidi. Jak to?

Chlupaté projekční plátno Na první pohled to může vypadat jednoduše. Kočky jsou vtipné, chlupaté a jejich velké oči nám připomínají naše vlastní mláďata. Jenže spousty „roztomilých koťátek“ pověšených v kyberprostoru

Pokud jste si toho nevšimli, kočky vládnou internetu. Sem tam si sice na sociálních sítích užije svých pět minut slávy panda, želva nebo lenochod, ovšem kočky jsou v online světě v přesile. Proč zamořují internet? Co z videí s kočkovitou tematikou dělá virály? A proč je to dobře?

zkrátka neuspějí. Co nikdo nesdílí, jako by neexistovalo. Experti z různých oblastí, od psychologů po přírodovědce, teprve do fenoménu sdílení pronikají, nicméně už teď je jasné, že klíčem k úspěchu jsou emoce. Silné emoce. „Lidé sdílejí věci, na které mají sami silnou emotivní reakci, zvláště pak pozitivní reakci,“ uvedla v interview pro The New York Times sociální psycholožka z texaské univerzity. Elspeth Rountreeová, expertka na virály a spoluzakladatelka online databáze Know Your Meme, zdůrazňuje, že kočky jsme milovali vždycky, internet a sociální sítě jen umožnily sdílet tuto naši slabost jedním kliknutím. „V našich hektických životech jsou perfektním rozptýlením. K tomu, abychom jim rozuměli, nepotřebujeme žádné speciální znalosti. Kočičí videa a obrázky jsou roztomilé a zároveň nabízejí zábavu ve stravitelných dávkách,“ říká. A Ben Huh, specialista na zvířecí virály a šéf The Cheezburger Network, dodává: „Kočky mají velmi výraznou řeč těla a expresivní výraz obličeje. Jsou perfektním plátnem pro projekci lidských emocí.“


21

ČiliChili 3 | 2016

Nejslavnější kočky

Dobře, a proč ne psi? S kočkami se dobře identifikujeme také proto, že jsou běžnou součástí našich životů. Jenže to samé platí (ne-li více) i pro psy. A ti zdaleka nedosahují ve virtuálním světě takové popularity. Odpovědí na tuto otázku mohou být opět naše emoce. Burnell Yow, osobní asistent internetové kočičí hvězdy, pianistky Nory, se domnívá, že: „Kočky jsou perfektně spokojené s tím, jaké jsou. Nesnaží se nikomu zavděčit a žijí okamžikem, což je stav, který bychom rádi zažívali konstantně také. Proč myslíte, že všichni cvičíme jógu?“ A Matt Smith, strategický ředitel v The Viral Factory, dodává, že na rozdíl od psů uspokojují kočky také naši zlomyslnost. „Kočky jsou perfektním zdrojem internetového humoru, protože jsou jednak sladké, ale také velmi sebestředné, doslova překypují arogancí a pompou,“ říká. „A je velmi snadné si z nich dělat legraci, propichovat tu jejich pompézní bublinu. Není nic, co by internet miloval víc.“

Co z toho máme? Otázka, co nás nutí ke sdílení virálních videí, už přišla na přetřes i v populární neurovědě. Na  kalifornské univerzitě provedli dva profesoři psychologie Matt Lieberman a Emily Falková se studenty pokus, kdy natočili skupinu, kterak diskutuje nad různými tématy, video pustili další skupině, která některé myšlenky převzala a poslala zas dál… Zkrátka proběhlo mezi nimi takové nevirtuální sdílení na nevirtuální sociální síti. A přitom se samozřejmě skenovali, co se jim děje v hlavě. A výsledky je samotné překvapily. Sdílení myšlenek aktivuje v mozku oblast zvanou temporoparietální junkce, což je mozková kůra na hranicích pravého spánkového a temenního laloku. A co to znamená?

To lepší v nás „Čekali jsme, že se aktivují spíše ty části mozku, které ukládají věci do paměti nebo je hlouběji zpracovávají a díky tomuto hlubšímu zpracování je pak umíte lépe sdělit,“ říká pan profesor Lieberman. „Místo toho vidíme tuto síť, která souvisí s přemýšlením o tom, jak myslí druzí. Nemyslím si, že si vůbec uvědomujeme, že tímto způsobem filtrujeme své myšlenky.“ Na tomto místě byste mohli namítnout, že některé věci sdílíme proto, abychom o sobě vytvořili žádoucí dojem. Vědci s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že stojíme teprve na začátku cesty k pochopení této mentální sítě, zodpovědné za náhlé zvýšení naší schopnosti chápat sociální vazby a  vcítění se do  myšlenek, pocitů a  reakcí druhých, tedy empatie. A proto, až budete příště Souvisejí nějak s rozváhat, jestli sdímnožováním, respeklet další roztomilé tive s mláďaty a péčí kotě, vězte, že o ně. Naše vlastní právě aktivně přimláďata, zejména spíváte k  rozvoji radostná a usměsvého vlastního vavá, i jiná podobná, mozku, vaší „socitřeba koťata či štěální lupy“ i schopňata, a hmatový vjem nosti empatie. z nich, pocit sametové hebkosti a tepla, máme dědičně zafixované jako krásné a příjemné. Dá se zcela darwinovsky představit, že pokud tohle všechno bylo někomu odporné, potomstvo nejspíš nezanechal a někde pohodil.

Grumpy Cat Nejznámější kočka planety se proslavila věčně naštvaným výrazem. Své majitelce údajně vydělává miliony – objevila se v reklamě, v knížce a točí se o ní i rodinná komedie. Grumpy má svého vlastního manažera, na Facebooku ji sleduje osm a půl milionu lidí a fotí se s ní desítky celebrit.

Proč máme rádi koťátka

Lil Bub Bub se narodila jako nejslabší kočka z vrhu, nemá zuby a jazyk jí neustále visí ven z tlamy. Nikdo ji proto nechtěl adoptovat. Nakonec se jí ujal mladý zachránce, který z ní udělal hvězdu internetu. Dokument o Bub dokonce vyhrál cenu Tribeca Online Festivalu za nejlepší film.

Kocour Bob Kočičák Bob se proslavil svým partnerstvím s potulným zpěvákem Jamesem Bowenem, kterého prý kdysi svojí oddaností zachránil před bezdomovectvím. Zrzavý kocour s šálkou a jeho zpěvák uhranuli statisíce žen. Vydali knižní bestseller Kocour Bob (koupíte i u nás) a jejich příběhu už se ujali filmaři.


22 Čumenda

Cesta hub

Nejen my Češi si libujeme ve sbírání hub. Uprostřed lesů v oregonském Kaskádovém pohoří najdete díky nim neobvyklý kulturní mix. Ve skromných chatrčích tu vedle sebe žijí američtí sběrači, mexičtí kočovníci i migranti z jihovýchodní Asie. Všichni se přitom honí za jedním a tím samým – houbou matsutake. Foto: Eirik Johnson, www.eirikjohnson.com

ČiliChili 3 | 2016

Joy, jeho dcera Belinda a houba


23

Gangstersky vyhlížející Bam Bam v oregonském houbovém táboře. Někteří houbaři jsou v lese od osmi od rána do pěti odpoledne

Takhle bydlí houbaři. Houbaření jako za zlaté horečky

Leo kupuje matsutake na benzínce Stubby’s Fuel Stop

Brigádníci Jesus, Jose, Herbert a David nedaleko oregonského Chemultu. Houbaření jako zaměstnání je asi vlastně pohodička

Houbařský bivak v dole Sierra Cascade Pumice Mine


24 Čumenda

ČiliChili 3 | 2016

Na téhle benzince si můžete houby koupit

www.muirvidler.com

P

o intenzivním sezónním sběru delikatesa putuje přes Pacifik do dalekého Tokia, kde se po ní zapráší na místních tržištích. Stejně tak na nějakou dobu zmizí i pracanti ze svých improvizovaných táborů, kam se se svými košíky zase jednou vrátí. Koho by napadlo, že dva kontinenty a několik kulturních světů spojuje poklad ukrytý pod jehličím? Tohle komerční houbaření zaujalo fotografa Eirika Johnsona. Ten má k houbám vztah již od dětství, kdy po nich šmejdil s rodiči. Neobvyklé sběrače sledoval několik sezón. A co je podle něj spojuje? „Všichni mají nezávislého ducha,“ řekl.


25

Matsutake překonaly oceán a dopracovaly to až na tokijskou tržnici

Sen každé houby. Na aukci to dotáhnou jen ty nejlepší

A z aukce houby míří v designových krabičkách na venkovská tržiště

Prodavačka Kyoko Iškawová a houby čekají na zákazníky

CO JE MATSUTAKE Nejdražší houbou na světě je sice bílý lanýž, ale matsutake neboli čirůvka větší mu šlape na paty. Japonci ji tak milují, že jsou za kilo téhle houby schopní utratit i přes 40 000 korun. Drahá je proto, že je vzácná. V Japonsku jí výrazně ubylo kvůli broukům, kteří ničí stromy, pod nimiž roste. A tak se do Japonska dostává i z daleké Ameriky, kde se jí poměrně daří. Dovezené houby jsou ale asi dvakrát levnější než ty vzácnější, domácí. Jde o delikatesu, která má výraznou vůni, a její sběr si v minulosti užívali i samurajové.


26 Pokec

Ä&#x152;iliChili 3 | 2016


27

Proč Holanďani říkají: „Ajeto!“ Jestli cestujete po světě, určitě víte, jak člověku srdce zaplesá při spatření něčeho domácího. To pak klidně strávíte s domorodci půlhodinu vysvětlováním, kdo to je Baťa nebo jak je škodovka super auťák. Když ale náhodou zjistíte, že v Nizozemsku frčí v divadle příběhy Pata a Mata, navíc jako muzikál, tak vám nejspíš dojde řeč. S Jelle Kuiperem, scenáristou, hercem, kabaretiérem a autorem divadelních dobrodružství dvou nešiků ji ale zase rychle najdete. Jednak se s ním dobře kecá a taky proto, že stejně jako my Pata a Mata upřímně zbožňuje. Text: Jiří Holubec Foto: Leo van Velzen, Roy Soetekouw

Jak se u všech všudy dostali Pat a Mat do nizozemského divadla? Pro kohokoliv z Nizozemska to není až tak překvapivé, protože Pat a Mat jsou u nás ohromně populární. Akorát se seriál jmenuje Buurman en Buurman, což znamená „Soused a Soused“. Já osobně je mám za oblíbené postavičky už asi třicet let. Vyrůstal jsem na nich jako malý kluk a dneska je sledují moje děti. No dobrá, ale jak to, že v divadle zpívají? To asi nevíte, ale v nizozemské verzi Pat a Mat mluví a jejich hlasy jsou z velké části důvodem, proč je u nás seriál tak populární. Namluvili je dva známí herci, Siem van Leeuwen a Kees Prins, který hraje v kultovní absurdně komediální sérii Jiskefet. Ta je pro nás něco jako pro Angličany Monty Python.

>


28 Pokec

Takže Pat a Mat dělají v holandštině fóry? Ne, že by dělali přímo fóry. Oni jen vypráví, co zrovna dělají. Když Pat něco šroubuje do zdi, řekne: „Hej, Mate, já bych asi potřeboval šroubovák.“ A Mat na to: „Tak jo, Pate, já pro něj skočím do garáže.“ Hlasy herců z těch jednoduchých replik dělají další vrstvu jejich bizarních příběhů. Jsou tu tak populární, že je úplně běžné, když někdo třeba v hospodě začne mluvit jako Pat a ostatní mu okamžitě začnou odpovídat hlasem Mata. On se Pat a Mat vysílá ve spoustě zemí. Netušíte, proč jsou zrovna v Nizozemsku tak populární? Já bych řekl, že máme s Čechy dost podobný smysl pro humor. Ti dva nešikové jsou ale fenomén v celém žánru komedie. Asi se shodneme na tom, že jejich příběhy jsou úžasně vtipné, ale přitom je v nich paradoxně jen minimum ingrediencí, se kterými dnes komedie pracují. Není v nich nic zlomyslného, není v nich žádné násilí, sex, vulgarity. Dokonce, a to je pro mě jako scenáristu zdaleka nejzajímavější, ani nepracují s protiklady. Vzpomeňte si na jakoukoliv dvojici komiků – Buster Keaton a Fatty Arbuckle, Laurel a Hardy – a uvidíte, že jsou vždycky úplně rozdílní. To je jeden z naprosto základních zákonů komedie. Pat a Mat ho nerespektují. Jsou úplně stejní, vlastně ani nepotřebujete vědět, kdo je kdo. Přitom jsou oba pro příběh nezbytní a perfektně v něm fungují.

Aha. To mě, přiznávám, nikdy nenapadlo, ale máte úplnou pravdu. Mě osobně jejich úplná identičnost fascinuje. Nemyslím si ale, že by to byl hlavní důvod jejich popularity. Ten myslím vězí v tom, že jsou to prostě hrozně milí chlapíci. Vezměte si, co spolu prožívají za katastrofy. Přitom jsou pořád nejlepší kamarádi, nikdy se nenaštvou ani na nic nenadávají a z jakéhokoliv výsledku své práce mají upřímnou radost. Něco takového je v dnešní době hrozně vzácné. Jak vás napadlo jejich příběhy adaptovat pro divadlo? Pracuji jako divadelní scenárista a producent a Pata a Mata mám hrozně rád. Hra, která má teď premiéru, je už druhá. První jsme udělali asi před pěti lety. Jel jsem kvůli tomu do Prahy a potkal jsem se s Markem Benešem, synem Lubomíra Beneše, původního autora seriálu A je to. Potřeboval jsem od něj povolení a schválení scénáře. Píšete pro divadlo nové příběhy, nebo upravujete ty televizní? Píšu nové, ty televizní jsou na hodinové divadlo moc krátké. První hra byla o tom, že se Pat chce stěhovat, a samozřejmě požádá Mata, aby mu pomohl. Následuje spousta gagů ze stěhování, jízdy autem, vybalování v novém domě, a pak si najednou oba uvědomí, že už vlastně nebudou sousedé. Nebudou Buurman en Buurman... Přesně tak. V Nizozemsku by tak vlastně popřeli svou podstatu, což se samozřejmě nesmí stát. A jak to tedy dopadne? Skončí to tak, že si postaví z koberce v novém obýváku stan a spokojeně se do něj oba nastěhují. Jak je to s hudbou? Nepoužíváme originální hudbu ze seriálu, skládá nám ji náš kamarád na míru. Prý ho inspiroval hlavně způsob,


29

jak Mat mluví. Ta původní hudba z českého originálu se mi ale hrozně líbí. Jakže se jmenuje skladatel? Petr Skoumal. Jo, to je on. Fascinující, co z tak minimalistických skladeb dokáže vytěžit. Když vytváříte nové příběhy a novou hudbu, neláká vás někdy poslat Pata a Mata do úplně jiného světa? Udělat třeba speciál pro dospělé? Já divadelní hry píši pro diváky od tří let a horní věkovou hranici nemám. V hledišti jsou vždycky děti, ale občas je tam skoro stejně tolik dospělých. Jednou jsme ale opravdu udělali zvláštní vydání pro letní divadelní festival. Jmenovalo se to Buurman en Buurman XL s podtitulem „Nevhodné pro děti“. Třicetiminutový příběh, který začínal jako normální epizoda Pata a Mata, ale jejich nehody se tentokrát nevyvíjely tak nevinně. Končilo to spoustou brokovnic, motorových pil, krve, drog a sexu. Asi něco jako by jejich příběh nafilmoval Tarantino. Mělo to úspěch? Obrovský. A když se vám něco takhle povede, potřesete si pak po představení všichni rukou jako Pat a Mat? Rozhodně. A řekneme si „A je to!“ (vyslovuje opravdu „Ajeto!“). Moment, vy v Nizozemsku říkáte české „A je to!“? Říkáme. Tu frázi u nás znají všichni. Asi ani často neví, co to znamená, ale jděte se projít kolem hřiště a určitě uslyšíte, jak děti křičí „Ajeto!“.

<

S Jelle Kuiperem se dobře kecá

Někdo třeba v hospodě začne mluvit jako Pat a ostatní mu okamžitě začnou odpovídat hlasem Mata.

BUURMAN EN BUURMAN Jestli chcete zajít do divadla na nový příběh Pata a Mata, který měl 31. ledna premiéru, máte šanci na některé z asi 170 repríz po celém Nizozemsku. Více na www.buurmantheater.nl


30 Zoom

ČiliChili 3 | 2016

Nejstřeženější tajemství na světě V době, kdy mají tajná společenství jako oficiální weby a lidé ochotně vylepují své nejniternější soukromí na internetové stránky (třeba ), by se mohlo zdát, že žádná tajemství neexistují. Pár výjimek se ale ještě najde. Možná… Text: Jiří Holubec Obrázek: Petr Bláha


31

S

lovíčko „možná“ má svoje důvody, protože spousta záležitostí, obecně považovaných za supertajemství, jsou často jen promyšlenou součástí marketingových kampaní. Vezměte si třeba legendární tajnou ingredienci Coca Coly, známou pod přezdívkou „7X“. Na jednu stranu ji prý znají jen dva vrcholní manažeři, kteří spolu nesmí cestovat letadlem. Na druhou stranu přibližně stejně chutnající nápoje prodávají v každém supermarketu a chemické rozbory tajného sirupu a recepty na výrobu najdete během pěti minut googlování. Nikdo vám ovšem nezaručí, že jsou to ty pravé. Ať je to, jak chce, recepty na Coca Colu, kořenící směs KFC, koblihy Krispy Kreme, tyčinky Twinkies, ústní vodu Listerine, omáčku na Big Maca a Becherovku stejně spadají do kategorie fádních průmyslových tajemství. Stojí za nimi hordy nadržených právníků a pokuty tak vysoké, že je vlastně ani není komu prodat. Vážně. Když v roce 2006 chtěl manažer Coca Coly prodat tajné části výrobních receptur Pepsi Cole, sama Pepsi ho nabonzovala FBI a dokumenty vrátila. Naštěstí jsou i jiná tajemství, méně známá a o to zajímavější.

ŽEBŘÍČEK BESTSELLERŮ NEW YORK TIMES

CÍSAŘSKÉ ORIGAMI Jedno z nejpodivnějších tajemství, které se nachází hned kousek od nás, je rakouský císařský způsob skládání servítků. Jestli nevíte, co je to servítek, tak je to ten plátěný bryndák, co si v lepší společnosti vážou lidi při jídle pod bradu, popřípadě kladou na klín. V normální snobské restauraci ho na stůl připravují poskládaný do podoby labutě. Neznámý génius pracující na habsburském císařském dvoře ale kdysi dávno vymyslel sklad, který vypadá jako květ lilie, co má po stranách dva diskrétní zásobníčky na obzvlášť vypečené rohlíčky. Stárnoucímu Franci Josefovi a jeho potomkům se evidentně toto plátěné origami tak zalíbilo, že šéf protokolu zakázal šířit postup skládání a navěky tento konkrétní sklad vymezil pouze pro císařskou tabuli. Je tomu tak dodnes, kdy je k vidění pouze při příležitosti návštěv hlav cizích států. Tajemství skládání ubrousku údajně znají pouze dva zaměstnanci kanceláře prezidenta, kteří ho před smrtí sdělí svému nástupci (a pravděpodobně ihned poté spáchají harakiri vidličkou). Jestli chcete, můžete se na něj zajet podívat do kteréhokoliv z vídeňských muzeí. Pokud ho ale budete příliš dlouho okukovat nebo si ho filmovat, přitočí se k vám prý ostraha a přátelsky vás vybídne, ať toho zanecháte.

Týdenní seznam nejlépe prodávaných knih v USA vydává deník The New York Times od 9. dubna 1942 a dostat se do něj je snem každého spisovatele. Kromě obrovské prestiže totiž přinese knize další tisícové prodeje, což je přesně důvod, proč systém jeho sestavování drží editoři v přísné tajnosti. Mohlo by se zdát, že termín „best-seller“, tedy „nejlépe-prodávaný“, příliš prostoru pro kreativní metodiku neposkytuje, a čím více výtisků se prodá, tím výše by se kniha měla octnout. V době, kdy většinu prodeje knih ovládají velkoobchodníci a obří prodejny typu Amazon nebo Barnes&Noble, se ale s celkovými čísly dá snadno hýbat. Stačí, aby se mezi smluvními partnery přeprodalo pár tisíc výtisků a z naprostého ležáku může být rázem bestseller. Právě takovému pingpongu s čísly se tajný algoritmus New York Times brání a podle sporadických sdělení zástupců firmy dodnes odráží „skutečný počet výtisků, které si domů odnesou jednotliví čtenáři“. Tím pádem se pravidelně stává, že se v žebříčku objeví kniha, která má nižší celkovou prodejnost než její konkurentka, ale vyšší skutečné prodeje. Autory a nakladatele to samozřejmě neskutečně štve a snaží se systém všelijak oblafnout. V roce 2013 se kasala marketingová firma ResultSource, že dokáže za patřičně tučný poplatek knihu do žebříčku dostat, a o rok později se údajně díky jejímu přispění podařilo knize Skutečné manželství dosáhnout prvního místa v kategorii životně poradenských příruček. Autor – kněz Mark Driscoll – za kampaň zaplatil skoro čtvrt milionu dolarů, načež New York Times svou metodologii okamžitě upravily a o rok později už knihu republikánského politika Teda Cruze Čas na pravdu s poukázáním na „zjevnou manipulaci s prodeji“ diskvalifikoval. Cruz sice nadával, ale žalobu si rozmyslel. Dobře udělal, protože v roce 1983 u soudu se stížností neuspěl ani spisovatel formátu Petera Blattyho (autor Exorcisty).

>


32 Zoom

ČiliChili 3 | 2016

NEJTAJNĚJŠÍ KOUZLA

FORMULE PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ FARMÁŘSKÉHO ALMANACHU

VÝSLEDKY OSCARŮ O americké Akademii filmového umění a věd si můžete myslet, co chcete. Předávání jejích výročních cen jsou ale tak jako tak nejsledovanější televizní pořady na světě, točí se kolem nich spousta peněz a na jejich výsledky se uzavírají neméně vysoké sázky. Zkrátka, nebylo by vůbec špatné znát vítěze Oscarů aspoň pár hodin předem. Zatím se to nikomu nepodařilo s výjimkou dvou lidí, kteří to mají v popisu své práce. Systém hlasování je takový, že každý z členů Akademie (stává se jím každý, kdo byl aspoň jednou na  Oscara nominován) dostane poštou hlasovací lístek označený unikátním elektronickým kódem. Na něm označí své tipy a pošle ho zpět do Akademie, respektive do PricewaterhouseCoopers k rukám Brada Oltmannse a Ricka Rosase. Tito dva pánové mají za úkol všech zhruba 6000 lístků projít, ručně sečíst hlasy ve všech 24 kategoriích, ručně napsat jména vítězů a zapečetit je do obálek. Večer v den předávání cen si každý z nich připoutá na zápěstí kufřík s polovinou obálek, ozbrojená eskorta je eskortuje až do divadla, kde osobně předávají jednotlivé obálky celebritám vyhlašujícím vítěze. Jestli jim to závidíte, tak vězte, že si nesmí ani odskočit na záchod a navíc si musí všechny vítěze pamatovat pro případ, že by se někdo z nějakého důvodu přeřekl.

Není to tak dávno, co hospodářské (zemědělské) kalendáře čili almanachy byly v podstatě jedinou literaturou dostupnou na vesnici. Hospodáři si je kupovali na Vánoce a pak si v  nich celý rok četli pranostiky, horoskopy, anekdoty, recepty a rady. Zlí jazykové občas tvrdí, že se almanach většinou četl na záchodě, pročež byl tisknutý na měkkém papíře, ale nevěřte tomu. Kalendář byl u nás i ve světě váženou součástí domácnosti a tradiční Farmářský Almanach je v konzervativnějších částech USA ceněnou tiskovinou dodnes. Zvlášť proto, že funguje jako velmi přesný předpovídač počasí. Možná namítnete, že v éře meteoradarů je blbost chodit pro předpověď do kalendáře, který se navíc tiskne zhruba dva roky v předstihu. Pokud jde o předpověď na příštích pár hodin, máte určitě pravdu. Co se ale týče předpovědí v horizontu týdnů, tak sami meteorologové přiznávají, že v podstatě jen informovaně hádají. Farmářský almanach oproti tomu tvrdí, že jeho předpovědi fungují až s 80% spolehlivostí. Formuli předpovědi počasí prý vynalezl sám zakladatel této bohulibé tiskoviny Robert B. Thomas v roce 1792. Podle sporadických poznámek prý jde o kombinaci matematických a astronomických rovnic založených na sledování rytmu přílivů, slunečních skvrn a dalších faktorů. Zázračnou formuli má šéfeditor Almanachu zamčenou v nedobytném sejfu a kromě něj ji zná jen jeden profesionální meteorolog vázaný přísným slibem mlčenlivosti. Jestli je opravdu zázračná? To nevíme, ale v každém případě se díky ní prodává kalendář už drahně přes 200 let.

Kouzelníci stráví vymýšlením originálních kouzel desetiletí, a když se jim nějaké povede, mohou na  něm postavit celou kariéru. Nemůžete se jim tedy divit, když jsou na svá tajemství trochu hákliví. Třeba Edward Teller (známý coby nemluvná polovička dvojice Penn&Teller) vymyslel trik, kdy stříhá lístky stínového obrázku růže a odpadávají přitom reálné lístky květiny stojící před zástěnou. Když belgický kouzelník Gerard Dogge poslal na YouTube video, kde trik prozrazuje, promptně obdržel soudní obsílku. Není první. Mág Robert Rice zažaloval dokonce celou televizní stanici Fox kvůli pořadu Magie kouzel zbavená, který se na odhalování triků zaměřoval. Jeho žaloba ale byla zamítnuta, stejně jako neuspěl ani David Copperfield s žalobou na kouzelníka a spisovatele Herberta L. Beckeho, který chtěl zveřejnit jeho triky. Ten ovšem Copperfieldova kouzla ze své knihy Všechna tajemství magie odhalena na poslední chvíli vymazal. Ničeho takového se ale nemusí bát David Berglas, autor jediného triku, který nikdo nikdy nerozluštil. Přitom vypadá velmi jednoduše. Kouzelník položí na stůl balíček karet, nechá jednoho diváka říct náhodnou kartu a druhého diváka náhodné číslo. Dejme tomu, že jsou odpovědi srdcová dáma a 21. Berglas sejme 21 karet a objeví se srdcová dáma. Tajemství znají pouze dva lidi na světě. Berglasův učedník Marc Paul a samozřejmě sám Berglas. Ani jeden to neprozradí. Berglas proto, že je vysloužilý tajný agent a živoucí předloha Jamese Bonda, jeho učedník proto, že se pravděpodobně šéfa bojí. Dělat takové cavyky s tajnostmi se může zdát zbytečné, ale ruku na srdce. Není vlastně fajn, že se všechno nedá vygooglit? Tajemství bychom si měli vážit, už proto, že jde vlastně o vymírající fenomén. Třeba zrovna císařský sklad servítku jeden šťoura tak dlouho zkoušel, až ho opravdu složil. A co udělal? Místo aby se šel ucházet o místo číšníka na rakouský konzulát, vylepil ho na YouTube. Věčná škoda.

<


34

ČiliChili 3 | 2016

Hledám vydírání, zn. Jen vážně Zkusili jsme si založit profil na seznamce pro zlatokopky. A nestačili se divit. Že je kybersvět nebezpečný pro děti, to se ví. Ale jak riskantní je, mnohdy netuší ani dospělí chlapi. Alespoň ti naivní, kteří by vám za trochu pozornosti a příslib povyražení klidně prozradili i kódy k jaderným střelám, pokud by je znali. Text: Jan Studnička a Markéta Bajerová Foto: Getty Images


Reportáž 35

J

ste poměrně atraktivní mladá slečna. Představte si to. No a teď si trochu zasurfujete a zjistíte, že vydělávat se dá i jinak než brigádou v McDonaldu. Narazíte na stránku Hledám sponzora, kde z vás udělají „společnici“ pro majetné muže. Prostitutku ne, nedej bože (a pro lepší svědomí), ale příležitostnou partnerku pro zájemce, které si vyberete a kteří vám za to zaplatí. Zlatokopkou snadno a rychle. Stačí vyplnit údaje o sobě a sumu, za niž jste ochotná se sponzorovanou společnicí stát. My jsme stvořili ne příliš bystrou dvacetiletou slečnu s vymyšleným jménem: „Držím se hesla Nalezneš, když nehledáš. Mám ráda vyspělé muže, kteří vědí, co chtějí, a umí to dostat. Nejsem frigida, ale nejsem ani jemňoučká kytička. A opravdu pravý chlap se zvládne vyrovnat s holkou, která má vlastní názor. Jsi-li to ty, piš. Očekávám 25 000 korun měsíčně.“ Na náš zvědavý profil jsme si půjčili údaje a fotky od naší atraktivní kamarádky. S jejím odvážným svolením samozřejmě. A pak už se bojíme nad klávesnicí, že na ni prozradíme moc. Z nezájmu strach nemáme. Ve srovnání s některými profily dost nepřitažlivých dívek, které žádají třeba 50 000 korun měsíčně, patříme do kategorie Marilyn Monroe internetu.

TÝPCI S KLÁVESNICÍ Kdo asi jsou chlapi, kteří se do téhle seznamky hlásí? A mají vůbec na účtu peníze, které zlatokopkám slibují? I když zaplatili členství na stránkách, podle některých fotek to moc nevypadá. Jeden sedí v laciné knajpě, druhý se fotí na záchodě v kvádru, další zase ve sportovním oblečení, jak z tržnice. Je tu ale i hodně mužů, kteří působí

poměrně sympaticky a zároveň zajištěně. Jedna věc nás ale nenapadla. Překvapilo nás, kolik toho na sebe klienti téhle seznamky prozradí, aniž by věděli komu. V našem případě nevědomky novinářům.

KDO HLEDÁ, NAJDE Jak se rozjíždí konverzace a my přitápíme pod kotlem odhalováním fotografií, na druhé straně mizí veškeré zábrany a také obezřetnost. Ačkoli tají svá jména, prozradí třeba své heslo k fotkám a tak víme, jak vypadají. Boduje „sponzor“, který bez obav posílá svůj pracovní mail. Stačí pár kliknutí a známe nešťastníkovo celé jméno. No a za další chvíli z Googlu víme, že je jednatelem stavební firmy, na jejíž služby si stěžují zákazníci. Podle profilu na LinkedIn zjišťujeme, co, kdy a kde vystudoval. Přitom sám o sobě píše: „Vidím věci realisticky a umím používat intuici a snad proto jsem teď sám.“ Intuitivní realista? Nemyslíme si. Další má fotečku u služební oktávky. Takže stačí proklepnout firmu, zjistit, že Milanové jsou tam dva a podle Facebooku zas, že ten náš má dvě děti a poslouchá Kabáty. Ještě pitomější je prásknout na sebe, že jste z malého města, máte rád fotbal a dát si na profil fotku v dresu. Na malé město dojel i pan Josef, který ochotně poreferoval, odkud je, a v rámci domluvy schůzky bez nátlaku vysvětlil, že každé pondělí hraje s klukama z práce basket. Když jsme zjistili, kdo má v pondělí pronajatou tělocvičnu, vyšla najevo nejen pánova identita, ale i fakt, že rozhodně nemá třicítku měsíčně nazbyt. Jiný lovec zlatokopek, pětatřicetiletý sportovec, nám bez skrupulí rovnou na mail poslal fotky svého přirození se vzkazem: „Neprohlížej si to v autobuse, ať se

VYPLNIT FORMULÁŘ NEBYLO SNADNÉ

>


36 Reportáž

někdo nepohorší;-) Jsou tam i pikantnější fotky. Pošli pak nějakou v plavkách.“ Škoda, že si neuvědomil, jak choulostivý materiál poslal neznámému člověku. Kdybychom byli zlí, nechali bychom fotky kolovat po redakci. Nebo po městě... Po síti. Ačkoli se o bezpečnosti na internetu mluví zejména v souvislosti s dětmi, neznamená to, že by si pozor neměli dávat dospělí. Loni v létě například světem internetového seznamování otřásla aféra spojená se seznamkou pro zadané Ashley Madison. Skupina hackerů tehdy tvrdila, že získala všechna uživatelská data, a vyhrožovala, že je zveřejní, pokud nebude kontroverzní stránka vypnuta. Ven se nakonec dostaly mailové adresy, přičemž mezi jejich majiteli byla i spousta Čechů, pár amerických senátorů a televizní hvězda Josh Duggar, který se do té doby prezentoval jako zastánce tradičních rodinných hodnot. U uživatelů podobných seznamek většinou nemáte, jak ověřit, zda jsou tím, za koho se vydávají. Analýza dat uniklých z Ashley Madison například ukázala, že 90 až 95 procent ženských profilů bylo nepravých. To už je pořádné číslo.

MILENKA BEZ ZÁRUKY Mnoho našich zájemců má také manželku nebo partnerku, takže by mohla nastat prekérní situace. Jen pro představu: „Ahoj. Líbí se mi tvůj profil. Mám sice ženu, ale ve vztahu mi mnohé chybí, tak hledám takovou přítelkyni, nezávaznou známost.“ Šestačtyřicetiletý ženáč z Liberce nás pro změnu chce jako garde na „zábavné pracovní schůzky v hotelu a na večeři s dodavatelem.“ Střídá ho sdílný Polák (prozrazuje, odkud pochází a v jakém oboru pracuje) a sportovec z krajského města, který rád navštěvuje Dubaj. Mnohým z nich nedochází, že jsou tím, co na sebe prozrazují, vydíratelní. A pak je jedno, zda svou účast v téhle seznamce berou jako neškodnou hru, kterou včas ukončí. To jim jejich partnerky nemusí věřit. Většinou ale narážíme na něco takového: „Hledám dlouhodobý milenecký vztah... takový vztah jsem měl skoro 3 roky… tak jsem ji finančně podporoval a dostali jsme se až na 45tis/měs. Já sám mám příjem okolo 300tis/měs., tak nemám s ničím problém.“ Zahanbí ho zájemci, kteří nabízejí i přes sto tisíc. Vysloužilý skoro Ital zase milence slibuje 25 000 a hledá jen opravdové setkání. Od pohledu mu jeho peníze moc nevěříme. Tlačítko „projevit sympatie“ tentokrát nemačkáme. Další, jednačtyřicetiletý nápadník, ví přesně, co chce: „Umíš se oháknout a chceš být sexuálně užívána, ozvi se.“

ČiliChili 3 | 2016

Střídá ho sdílný Polák a sportovec z krajského města, který rád navštěvuje Dubaj.

NESPONZORUJTE S RIZIKEM Každý je schopen zfalšovat seznamovací profil a může se vydávat za někoho jiného. Vycházejte z toho. Přestaňte komunikovat s kýmkoliv, kdo na vás tlačí, abyste mu sdělili osobní nebo finanční informace. Také platí, že seznamky, které jsou zadarmo, nejsou příJAK TO FUNGUJE liš zabezpečené. Nejlepší je si vyměnit jen pár zpráv a trvat Na seznamce se na  osobním setkání. Aby se zaregistrujete jako nestalo, že když na  schůzku dívka, napíšete vše o své přijde místo slibované krasavice povaze, linii a stavu Marfuša, bude to váš nejmenší pubického ochlupení, problém. A jestli vás to neodranačež si stanovíte částku, dilo, můžete na vlastní nebezza kterou jste ochotna pečí zkusit ještě „lukrativnější“ chodit na večeře/do stránku Hledám milionáře. divadla/do penzionu V době, kdy se na školách na Šumavě/vařit/ vyučuje bezpečnost internetu páchat nemravnosti. v páté třídě, děti se učí slovo Muž si založí profil, sexting ještě než se dostanou napíše vše o své povaze, k sexuální výchově a frčí aplilinii a stavu pubického kace, jako jsou Tinder, Badoo, ochlupení, načež Whisper a Snapchat, je zkrátka stanoví částku, kterou dobře se na chvíli zastavit, dát je ochotný dívce zaplatit si studenou sprchu a uvědoza to, že s ním chodí mit si, že ne každý to s tou aférna večeře/do divadla/do kou myslí tak upřímně jako vy. penzionu na Šumavě/ A těžko můžete učit svoje dítě páchá nemravnosti. zodpovědnému chování na síti, O ceně dále jednají když sami skočíte na lep komumezi sebou. Stránka koli. ovšem v nejmenším negarantuje, že je muž skutečně zámožný, že je dívka skutečně tak hezká nebo že nemá kapavku.

<


Feature Replace 37

ČiliChili xx | 201x

Už vám nefrnkne... Nechte si ČILICHILI posílat až do schránky jen za 25 Kč měsíčně a nemusíte pro něj chodit do prodejny ani mít nervy, že vám ho někdo vyfoukne. Dokonce nemusíte být ani zákazník Vodafonu. Abyste si zařídili předplatné na rok, pošlete SMSku ve tvaru CILI ROK JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC (třeba: CILI ROK JIRI NOVAK KRATKA 16 PRAHA 19000) na číslo 90211. A pak už jen slovy ANO CILI odkývněte žádost o potvrzení, která vám obratem přijde. Hotovo, hned příští číslo za vámi dorazí samo na požadovanou adresu.

www.cilichili.cz/predplatne


38 Sporák

Ovčí rolování

Jehněčí se pomalu vrací jako česká jarní klasika. Můžete si ho dopřát i jinak než jenom klasicky s česnekem. Co třeba přidat meruňky a nějaké piniové oříšky? A zarolovat to. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

ČiliChili 3 | 2016


39

• KLEPEME Maso očistěte, nařízněte tak, aby vytvořilo velký plát, naklepejte, prostě připravte na roládu. Jestli máte solidního řezníka, rád vám to sám připraví. Meruňky rozmixujte s piniovými oříšky. Římský kmín nasucho orestujete na pánvi. Půl kmínu nasypte na maso, které také posolte a opepřete. Druhou půlku kmínu hoďte do nádivky.

•• BALÍME Na dno pekáče nebo do remosky dejte nakrájenou cibuli a celé stroužky česneku. Přidejte také zbylé meruňky, slaninu na kostičky a bylinky jako rozmarýn a tymián. Na maso položte prosciutto, máslo a posypte ho piniemi. Navršte na to nádivku a roládu zabalte.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz Co potřebujete 1 kg jehněčí plece 150 g sušených meruněk přes noc namočených v teplé vodě 2 hrsti piniových oříšků 1 lžíce římského kmínu 5–7 plátků prosciutta sůl, pepř 2 cibule 4 stroužky česneku čerstvý tymián, rozmarýn ¼ másla bílé víno nebo vývar na podlévání

••• PEČEME Svažte ji provázkem, aby držela tvar, a dejte péct do remosky nebo na pekáč na 30–45 minut podle toho, jak mladé jehněčí máte. Někdy to může zabrat i hodinku. Během pečení maso podlévejte bílým vínem, vývarem, případně máslem.

Podávejte s brambory, *vařenými, pečenými, nebo s pečivem.


40 Konzum

ČiliChili 3 | 2016

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, slyšet, přečíst, sníst, objevit, obléct nebo objet. Text: Michal Pařízek, Markéta Bajerová, Natálka Veselá Foto: Profimedia, YouTube, archiv

FESŤÁK

Žít Tallinn Na Tallinn Music Week je důležitá každá z 250 kapel, ale pořadatelé moc dobře vědí, že stejně podstatná je lákavá přehlídka místních gastronomických specialit s chutným názvem Tastes nebo festival světových pivovarů. Tallinn Music Week – přelom března a dubna, Estonsko, www.tmw.ee


41

APLIKACE

Popsat si jak Tom Hanks Slavný hollywoodský herec je staromilec a v době moderních technologií mu chybělo staré dobré cvakání do psacího stroje. Pro všechny intelektuály proto navrhl aplikaci, která jim dovolí psát do telefonu jako na stroji. HUDBA

Hanx Write — App Store

Noční noc John Congleton pokračuje ve zkoumání popových forem, kterým obléká bizarní a často strašidelný kabát. Je to vysoká škola estetiky a humoru, s touhle pop music na denní světlo raději nechoďte. John Congleton & The Nighty Nite: Until The Horror Goes — www.fatpossum.com

FILM

Příběh, co změnil společnost Skandál okolo zneužívání dětí v katolické církvi je ještě v dobré paměti. Decentní a sugestivní snímek o pátrání investigativního týmu Spotlight z novin The Boston Globe se drží daleko od bulváru. Nezaujatý popis pátrání několika novinářů, kterým pod rukama roste příběh, jenž se brzy dotkne samé podstaty společnosti, totiž stačí. Spotlight — režie Tom McCarthy, 2015, www.falcon.cz

DOVOLENÁ

Ubytování na hladině Originální ubytování v chatkách rovnou na vodě je skvělé pro víkendový romantický výlet, rybářský relax nebo třeba kamarádskou grilovačku. Budete mít čas sami na sebe, protože tady nejde elektrika. Můžete si vybrat, jestli chcete spát v chatičce Amálka, Verunka, nebo Madlenka. Rozkošné, co? Dobčické rybníčky — Dobčice, Záboří, www.dobcickerybnicky.cz

DOKUMENT

Každá ulice má svůj příběh Natočte dokument o místě, kde žijete, a nahrajte ho na web projektu My Street Films, kde vzniká online filmová mapa celé České republiky. Filmík by měl mít do deseti minut. My Street Films — www.mystreetfilms.cz


42 Konzum

ČiliChili 3 | 2016

VÝSTAVA

Divočina v Rudolfinu Takhle zábavná výstava v Rudolfinu pěkně dlouho nebyla. Všechno začne pecí na chleba ze Stalinova pomníku na venkovním schodišti, pokračujeme okolo obřího skateboardu ve foyer a čeká vás i obří autodráha, kterou budují i samotní návštěvníci. Do reálného světa se nebudete chtít vrátit. Jiří Černický: Divoký sny — Praha, Galerie Rudolfinum, do 10. 4. 2016, www.galerierudolfinum.cz

NA JÍDLO

Kam v Brně? Do Prahy Momentálně nejžhavější místo v Brně je Praha. Na sklonku roku 2014 se v domku u zadního traktu Moravské galerie otevřelo komunitní centrum, kavárna, bar a hudební klub. Hraje se tu uvnitř i na dvoře, nechybí přednášky a besedy, stejně jako kvalitní vína, vybraná piva, decentní občerstvení nebo pověstné domácí nanuky. www.prahavbrne.cz


Keckopříloha 43

ČiliChili 3 | 2016

VŠECKY KECKY Kecky nejsou jen na chození. Pořádné kousky jsou spolutvůrci kulturních dějin. Proto si je vybral i Vodafone pro svou kampaň a máme o nich přílohu. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl, Getty Images, Profimedia, archiv Vodafone


44 Keckopříloha

ČiliChili 3 | 2016

OBUJ SE A VLÁDNI

Vyjít do společnosti v nařachaných keckách je pocit, který jen tak něco nenahradí. O supermodelech, které decentně povrzávají při každém sebevědomém kroku, víte vy, ví o nich vaše okolí, ale přitom můžete dělat, že vlastně o nic nejde.

Mexico 1968

8

19 6

50

19

5

19 3

19 21

Fir Ta ma y l plá or Con těn a, a ver é k by se otn byl naj íko pro ímá vé m ba ten oté sk isk rem etb y. a p alist ro u C dá hu va ck l je a Vz jic n na iká h (sn  gum ter ea ov mín k-u é p) pod „sne k n rá ake ěk žce rs“ om u . O u a mo zn  ok žňu aču rás jící je t h př ten o. ikr isk ás y Ad ts e a o i Da s b po a sle s j r i m si d e za se áv nuj lož po á t e P í fi há ři p um rm dá ro a, u n s b už A a s rá ky di c . tu port hou svo ov R u A ní o udim did bu as v. R . D ud o l i ji og Na a   sp oly o m Ta rto p to h vy vců iádě ov šel na v M še m Adih  noh exi k n o ác co ez na  h b Cit ap m ar y lac ilio ev má en ny né , re ad 80 % í. kla ida ma sky je .

19

16

Pl po átěn d vy rá é te Pr rábě žkou nisk o a č dá nou jso y s g es vaj sp u p um ky í s se e p orto rvní ovo jim od vn ma u do zna í bo sov dn čk tou ě es ou n řík Ke a tr á k ds hu ec . ky .

F

enomén keckománie není jen ozvěnou starého moudra „chceš-li poznat, co je zač, podívej se mu na boty“. V komunitě, která se kolem sneakers točí, jde o daleko víc než o cenu nebo design. Odborníci na první pohled poznají, o jaký jde model, kdo ho vytvořil, který sportovec/muzikant/jiná celebrita je měl poprvé na nohách a jestli vám stačilo za ně vysolit pár tisíc na eBayi, nebo jestli jste kvůli nim museli stanovat týden před obchodem v Berlíně. Sneakers scéna se v poslední době vyvinula v popkulturní fenomén srovnatelný snad jen se znovuzrozením komiksů. Stejně jako příběhy o superhrdinech jsou i superkecky hodně starobylá záležitost. S prvními masově vyráběnými keckami přišla firma U.S. Rubber Company pod


19 74

15 09

20

Ka Do nye tak n o We éru d Lo st s sn uis i nec ea Vu há ke it rs ton vá u v l ux a za šít ke us ha ck ní mó juje y dě .

<

N kte a ces r um á v tu v a m ěle ysta yráž Ke ód ckýc vuj í pu da ndr ních h dě e 15 tov 0 n lší ick d ch o l in 0 í v su Lam plňk spir supe ýsta pe ar ů. ov rv va rjm , Ig Vy an zá Sn en gy stu ých cný eak Az pu sn ch er . ale jí p P e a, na  ake árů imp DJ ní r s ke s, Pr Pub cén cek em li ou , ier c En a p em lej y, ád a

a

ét

.l

90

Ai a z r Jor á lou ro dan pe veň y se žn je ýc dn stáv h p ím aj řep z n í sy ad ejč mb en as ole těj m í. šíc st h c atu ílů su

82

19

Pa si v ul V š če ím an D mě rnob á, ž ore ve l na ílou e si n, z Ne film  bo šac kluc akla kte váh u Fa tách hov i ma date rá á a st Se nic lují l fi se  ne Tim an i, s fix rm pr ch es Pe tej ko y V od áv n n áv á v at R n v ou, u na ans, á d yr id  ro ja  bo od ob gem li s kou ty ne it o o urf s. fic nt aře iál Hi ní gh ve . rzi ,

značkou Keds ( jo, proto se keckám říká kecky) už v roce 1916. Firma Converse se skrz legendární Chuck Taylorsy protlačila do mladé módy těsně po válce. Basketbalové kecky jsou zakořeněné v rané hiphopové kultuře a s ní spojené streetwear scéně. První modely, které se staly opravdovou sběratelskou záležitostí, ale pocházejí až z poloviny 80. let, kdy nad koši létal Michael Jordan ve svých na míru ušitých najkách. V roce 1985 se prodalo Air Jordanů za 100 milionů dolarů a Nike si od té doby nenechá ujít jedinou příležitost, při které může na trh pustit další jordany. Za pár let je kolem nich už ustálená sice malá, ale o to oddanější scéna sneakerheads, kteří neváhají za boty utrácet ekvivalent půlměsíční gáže. V té době si jejich kamarádi ještě klepali na čelo, dneska jim jen tiše závidí. S tím, jak se hip hop dostal z undergroundu do mainstreamu, se z uzavřené komunity sneakerheads stal celosvětový fenomén. Zároveň se kšeftování s keckami přesunulo z malých specializovaných obchůdků na eBay a kecky se proměnily ve střevíčky ze zlata. A když je máš na nohách, jak známo, připadáš si hrozně bohatá.

20

M na icha p N al el Jo ka ike A ubo rda žd ir. vc n s ýr O eN eo ok d t B b no é c A v jevu vo hv  če je u ř íle rn ad vyp o-č u j o er or ušt ve da í N ný nů ik ch . e

19 84

Ph bý il Kn v a z alý igh vít aklá m tr t se ě jim zst daj ené dáv za ví N í firm rem á do  35 ik u B h do é. S po illem rom lar tud jm a ů n en en Bow dy s ak tka ova er e s res C no m vým lí l aro u p ane og ly o m o v n D dle  po av bo do ids hy bě on ně faj ová fky .

45

Sběratel Eric Hsieh z Irvinu má doma 175 párů tenisek. V ruce drží originální Nike Air Jordans z roku 1984


46 Keckopříloha

JAKO OBRÁZEK Sběratelské kecky se rodí dvěma způsoby. Buď je vydesignují v továrně a přilepí k nim jméno někoho slavného, a nebo se firma domluví s nějakým umělcem, aby kecky ztvárnil po svém. Tím druhým způsobem vznikla a vzniká obrovská spousta zajímavých výtvorů a umělci jako El Cappy, Jake Danklefs, Chris Hui, Emmanuel Golden, SBTG, Methamphibian a další jsou ve sneaker komunitě stavění na úroveň s Leonardem da Vinci. Mimochodem, když budete mít štěstí a ulovíte custom kecky od Diversitila, možná na nich nějakého da Vinciho najdete. A když budete mít ještě větší štěstí a natrefíte na originál Van Monroa, tak se můžete chlubit, že máte boty od pána, který upravuje na míru kecky pro Spika Leeho a Baracka Obamu.

<

Teniskoví umělci se loni sešli v Los Angeles na BET Experience, kde se předháněli ve zdobení originálních kousků.

ČiliChili 3 | 2016


47

NENECH

nikoho, aby ti šlapal na boty Jestli jste pravověrný sneakerhead, tedy někdo, kdo ujíždí na keckách, asi už jste někdy zašli do krámku Sneaker Barber, který v Praze na Letné vede Martin Šarda.

K

rozhoduje o tom, co sneakerheadi považují za sneakers? Četl jsem rozhovor s chlapíkem, co se v téhle komunitě pohybuje od samého začátku. Říkal v něm, že první sběratelé kecek byli kluci, kteří milovali basketbal a chtěli kvůli tomu nosit stejné boty jako jejich idolové. A tak si kupovali tenisky, které nosil Michael Jordan. Proto jsou také Air Jordan I z roku 1984 považované za zásadní sneakers. První firma, která začala prodávat sportovní boty mimo sportovní prostředí, sice byla Adidas s teniskami pro Run DMC, ale na začátku sneaker komunity jsou určitě basketbal a Nike. Jak funguje síť obchodů, které prodávají limitované série sneakers? Firmy mají obchody rozdělené do kategorií, a čím limitovanější sérii vyrobí, tím vyšší musí mít obchod kategorii, aby se k nim dostal. Na to, jak se propracovat nahoru, není přesný recept. Záleží prostě na tom, jakou si vybuduješ reputaci. Abych se dostal do vyšší ligy obchodů, musím fungovat ve správném městě, v dobré lokalitě, dlouhodobě odebírat určité modely, mít dobrý marketing a pověst u ostatních značek. Nám se to daří, takže u nás občas nakupují online i lidé z Japonska. Jak často se vůbec nové kecky dostávají na trh? Neustále. Jenom Nike vypouští nové modely každých pár týdnů. A to nepočítám takové ultra-limitované edice jako je „Family and Friends“, které značky dělají v pár kusech jen pro určitého člověka. Většinou třeba muzikanta nebo sportovce. K těm je možné se nějak dostat? Občas je ten člověk třeba vydraží na charitativní aukci a dostanou se do oběhu. Můžeš si třeba koupit na eBayi Eminemovy tenisky za sto tisíc. Jsou v Česku lidé, kteří do toho jdou? Jsou tu lidé, kteří mají sneakers jako regulérní zaměstnání. A myslím to doslova, protože na to, aby se tím člověk uživil, musí pracovat v podstatě nonstop. Hledat na internetu, dražit, komunikovat s prodejci a zákazníky z celého světa. Je to navíc čím dál tím těžší, protože už v tom jede spousta lidí. Pak jsou tu lidé, kteří jsou seriózní sběratelé a každý měsíc si koupí třeba tři nebo čtyři páry bot.

A nosí je pak někam, nebo je mají doma v krabicích? Jak kdo. Tyhle boty jsou vlastně známkou nějakého společenského statusu. Když se pohybuješ ve sneakers komunitě a přijdeš ve správných botách, tak hned každý ví, že jsi kvůli nim musel třeba stanovat před obchodem nebo utratit majlant. Dneska se ten status ale spíš vytváří fotkami na sociálních sítích, než aby člověk chodil v drahých keckách ven. Sbírání kecek se dostalo do fáze, kdy jsou vyráběny boty jen kvůli tomu, aby se sbíraly. Není to divné? Asi ano. Mně jsou osobně sympatičtější sneakerheads, kteří si jedou v původním režimu. Koupí si boty v určité barevné kombinaci, protože ví, že ve stejných nastoupil Jordan tehdy a tehdy na utkání. Někteří dokonce řeší i takové maličkosti, jako kolik bodů v nich nastřílel. Je teda fakt, že takhle to dneska dělají spíš starší sběratelé, co na scéně fungují od začátku. Poradil bys něco lidem, kteří chtějí sneakers sbírat? Než začnou se sbíráním, ať se seznámí se sneakers scénou. Nastudují historii. Zjistí, proč a čím jsou jednotlivé boty zajímavé a výjimečné. Ať procestují kus světa, v každém městě navštíví obchody, seznámí se s pravověrnými sneakerheads. Ať si taky najdou důvod, proč tenisky chtějí sbírat, a ať tím důvodem hlavně nejsou peníze. Jo, a dvě zásadní pravidla ve sneaker komunitě: Kupuj svoji velikost a nenech nikoho, aby ti šlapal na boty.

<


48 Keckopříloha

ČiliChili 3 | 2016

KECKONOMIKA

Kdysi dávno se kecky nosily na nohách na hřiště, čutalo se s nimi do mičudy a pak se hodily zablácené do police, protože kdo by se s tím čistil, když to opadá samo. A když ne, tak se za pár kaček koupí nové. Jenže to vypadá, že se z těch popelek našich botníků stal miliardový byznys.

K

dyž se loni na jaře na specializovaném serveru Campless objevila analýza, že prodeje kecek na eBay klesají, způsobilo to paniku v investičních kruzích. Na konzultaci se k mládencům z Campless objednali dokonce i makléři investorského giganta Goldman Sachs. Obávali se totiž, že pokles prodejů může být důsledkem nasycenosti trhu, což by mohlo vést k pádu cen. „A to by byl průšvih proč?“ ptáte se zcela správně. Odpověď je, že se tenisky staly regulérním investičním nástrojem, do kterého si lidé ukládají peníze a doufají v jejich zhodnocení. Časopis Forbes dokonce věnuje machinacím s teniskami specializovanou rubriku na svém portálu s názvem Sneakernomics a některé modely mají ve světě financí stejně dobrou pověst jako zlato, obrazy nebo stará auta. Naštěstí pro spekulanty se ukázalo, že kšeftování s keckami se jen přesunulo z eBaye na specializované aukční servery, například na Flightclub nebo Grailed. Firma Nike kvůli sběratelské nenasytnosti pouští na trh limitované série každých pár dnů

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MODELY ROKU 2015 1. Nike Air Foamposite One Tianjin 1694 USD 2. Adidas Yeezy 750 Boost 1416 USD 3. Nike Air Jordan 2 Just Don 1045 USD 4. Nike Air Foamposite One Chromeposite Mirror 817 USD 5. Nike Flyknit Superfly Mercurial Grey 565 USD 6. Nike Flyknit Superfly Mercurial Obsidian 560 USD 7. Asics Gel Lyte III Packer Dirty Buck 426 USD

a ostatní výrobce tím hrozně štve. Loni proto přešli do ofenzívy hned dva největší rivalové. Firmě Asics se vyplácí spolupráce s legendou sneakerhead komunity, výtvarníkem a návrhářem Ronnie Fiegem. Díky němu se do top 10 dostaly hned dvoje Asicsy. Zdaleka nejvíc ale rozčeřil vody Adidas, který se s modelem Yeezy 750 Boost dostal až na druhé místo hitparády nejúspěšnějších modelů. Mohl vyhrát, kdyby se zájem investorů nestočil na „najkovský“ model Tianjin, který byl v prodeji jen u několika čínských prodejců. Adidasu ale vyšel 8. Nike Air Jordan XX9 návrat do první kecPhoto Reel koligy na pěkný balík. 418 USD Yeezy se totiž pro9. Asics Gel Lyte V dávaly tak dobře jen Commonwealth Da Vinci proto, že je „vymyslel“ 399 USD a  propagoval Kanye West. 10. Nike x Fragment Sock Dart Obsidian 375 USD

<


49

PÁN LOUTEK

Daniel Bird začal s animací a filmováním na Super8 kameru experimentovat jako čtrnáctiletý kluk fascinovaný surrealismem. Dnes pracuje jako animátor, střihač, vedoucí filmové postprodukce a režisér zvláštních příběhů, ve kterých vystupují vajíčka, jablka nebo také kecky, jako v naší kampani.

J

ste napůl Francouz a napůl Angličan. Jak jste se octnul v Praze? Přivedla mě sem fascinace dílem Jana Švankmajera, ke kterému mě zase přivedl zájem o surrealismus. Od chvíle, kdy jsem poznal jeho práci, jsem se s ním chtěl osobně potkat, takže jsem se rozjel do Prahy na jednu jeho výstavu. Slovo dalo slovo, a jelikož jsem byl svobodný a měl něco naspořeno, mohl jsem zde zůstat a začít pracovat ve Švankmajerově filmovém štábu. To zní jako velmi přímá cesta ke splněnému snu. Já si to taky často říkám. Popravdě řečeno, než jsem Jana Švankmajera osobně potkal, tak jsem napůl pochyboval, jestli vůbec existuje nebo jestli je to jen nějaká legenda. A najednou sedím u něj ve studiu a vyrábím mu rekvizity, pracuji jako asistent střihače na Otesánkovi. Režiséři tvrdí, že základem bezproblémové práce je netočit s dětmi a se zvířaty. Jaké je to točit s loutkami? Je to něco jako kombinace obojího. Vezměte si, že já vlastně režíruji dvě kecky, které jsou napůl loutky a napůl marionety. Každou z nich ovládá jeden loutkař, který sedí pod pódiem, na kterém je postavená scéna, a další loutkovodič jí hýbe tkaničkami – ručičkami. Každá ta dvojice musí jednak odehrát roli své kecky, zkoordinovat se

jeden s druhým a ještě zvládnout hýbat její pusou přesně do přednahraného dialogu Ani Geislerové. I když to vodičům jde a nemusíme se moc často potýkat s úpravou loutek, což se děje v podstatě pořád, tak natáčení tří spotů a dodatečných kraťasů zabere minimálně den. Točíte na zeleném pozadí, nebo v reálných kulisách? Máme postavenou reálnou scénu, v několika plánech, aby vznikla hezká perspektiva. Je to vlastně zfilmované velmi tradiční loutkoherectví. Digitálně jen vymazáváme vodiče ručiček a dokreslujeme keckám očička podle hrubé animace, kterou připravím z natočeného materiálu. Takže vy máte tu moc přímo ovládat pohyby očí svých postav. Víte, co by za to dali režiséři živých herců? Je to bezpochyby splněný sen každého režiséra. Tak hezky obrátit oči v sloup, jako to dokáže naše červená kecka, to by žádný živý herec nezahrál. Vy jste s keckami od samého začátku. Vyvíjí se jejich postavičky nějak? Přidáváte si k nim nějaké další vrstvy příběhu? Ony se vyvíjí tak nějak samovolně. Úplně první plán byl točit je z nadhledu. Bylo by to mnohem jednodušší, ale zdaleka ne tak zajímavé. Verzi z přímého pohledu jsme natočili jen jako test na ukázku. Když jsme viděli výsledek, všichni se shodli na tom, že takto to musí být. Taky je zajímavé, že původně měly kecky prohozené role. Žlutá byla ta chytřejší a červená její trochu pomalejší kamarádka. Jenže po odvysílání první kampaně se nějak vytvořil názor, že žlutá kecka má být ta natvrdlá. Prý to má něco společného s blondýnami. Co děláte kromě kecek? Dají se někde vidět vaše autorské filmy? Když jsem skončil s prací pro Jana Švankmajera, tak jsem natočil desetiminutový animovaný film. Vypráví o tom, jak jablko a vajíčko soupeří o pozornost tranzistorového rádia a budují kvůli tomu vysílací věže. Jmenuje se Seed a dá se vidět na Vimeu. Hned poté jsem strávil rok prací pro Greenpeace v Amsterdamu a hodně z mých krátkých filmů je právě pro ně. V hlavě nosím pár nápadů na větší filmy, ale ty si zatím nechám pro sebe, abych to nezakřiknul.

<


50 Keckopříloha

ČiliChili 3 | 2016

Kecky v telce

Kecková reklama od Vodafonu patří už léta mezi ty nejoblíbenější, na které v televizi narazíte. Proto ji pro vás rádi děláme znovu a znovu, pokaždé v novém kabátě. Jak vypadalo natáčení té nejnovější? Koukněte se do zákulisí, kde měl všechno na povel Daniel Bird. S loutkami to prostě umí.


6RXWรถล”VNHFNDPL

7DG\MH 9RGDIRQRYR 6RXWรถล”VNHFNDPL

51

6SROHรจQรถVHY\FYDNQรถWHQHERQDWRรจWH

55

*/7(LQWHUQHW

56

=DGยผQRSUR9RGDIRQH

57

$SOLNDFH0ล†M9RGDIRQH

58

3URGHMFLDSฤฒรˆVOXwHQVWYรˆ

59

9wHFKQRRWHOHIRQHFK

62

3ฤฒLSRMHQรˆV9RGDIRQHP

72 73

3ฤฒLSRMHQรˆEH]NDEHOX

74

1DEรˆGNDSURYรถUQร„

5HG/7(WDULI\SURลปUP\

5HG/7(WDULI\

1DKUDMWHWRQDVYล†MYHฤฒHMQร˜,QVWDJUDP VKDVKWDJHP#NerozlucnaDvojka DQH]DSRPHฤฃWHQยผVVOHGRYDWQD #9RGDIRQH&= .Dล”Gร˜Wร˜GHQY\EHUHPHMHGQRKRYร˜KHUFH PRELOX0LFURVRIW/XPLD%รถKHPVRXWรถล”H QDYรˆFPล†ล”HWHY\KUยผWNHFN\&RQYHUVH

60

9RGDIRQHVWURMH

7DULI\SURPODGร„ DPร„QรถQยผURรจQร„

&KFHWHY\KUยผWFK\WUร˜WHOHIRQ0LFURVRIW/XPLD" 8NDล”WHQยผPQD,QVWDJUDPXVNร˜PMVWH1HUR]OXFQD'YRMND WDNMDNRQDwHNHFN\VOHGXMWHQยผwSURILODY\KUDMWH.Dล”Gร˜ Wร˜GHQDล”GRRGPรถQรˆPHDXWRUDQHMOHSwรˆIRWN\ WHOHIRQHPDGDOwรˆY\EUDQร„VRXWรถล”รˆFรˆNHFNDPL&RQYHUVH

52

3ฤฒHGSODFHQยผQDEรˆGND 5RDPLQJ

6RXWรถล”WHVNHFNDPL RPRELOD&RQYHUVN\

81 82

77

1HUR]OXFQD'YRMND

51


52

3ฤฒHGSODFHQยผQDEรˆGND

9รˆFHQDYRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\

6SฤฒHGSODFHQNRX QHRPH]HQรถ DEH]Yยผ]ยผQรˆ 'รˆN\QDwLP%DOรˆรจNล†PNHNDUWรถVLXล”LMHWH QHRPH]HQร„YROยผQรˆ606N\QHERSRฤฒยผGQRX SRUFLGDWEH]REDYล”HXWUDWรˆWHYรˆFQHล”REY\NOH -Lล”RG.รจ%H]VPOXYD]ยผYD]Nล†

1DwHEDOรˆรจN\MVRXSURVWรถ 1(20(=(1ยค

3ฤฑ,=3ล…62%,9ยค

$QRQDwHEDOรˆรจN\MVRX QHRPH]HQร„MDNSURYROยผQรˆWDN SUR606N\6WDรจรˆVLY\EUDWMHVWOLVL FKFHWHRGUยผQDGRQRFLSRYรˆGDW รจLSVยผWGRVรˆWรถ9RGDIRQXQHER GRYwHFKVรˆWรˆ

0ล†ล”HWHVLY\EUDWEDOรˆรจHNNWHUร˜ SUยผYรถSRWฤฒHEXMHWH1DYร˜EรถU MLFKPยผWHVHGP$NG\ล”]URYQD MHGHWHQDGRYROHQRXDFKFHWH PรˆWRGWHOHIRQXSRNRMPล†ล”HWH ]ล†VWDWMHQXVYร„KRNUHGLWX

%(=60/289<

-('125ยœ=29ยค ,6$8720$7,&.ยธ0 2%12929ยœ1ยจ0

9wHFKQ\EDOรˆรจN\MVRXEH]VPOXY D]ยผYD]Nล†

-('12'8k( $.'<.2/,9 '267831ยค %DOรˆรจN\VLPล†ล”HWHDNWLYRYDW NG\NROLYFKFHWH6WDรจรˆ]DVODW606 YSฤฒรˆVOXwQร„PWYDUXQD-GH WRWDNร„QDPXMYRGDIRQHF]QHER ]DYROยผQรˆPQDรจรˆVOR &HQX EDOรˆรจNXYยผPRGHรจWHPH]NUHGLWX

-HGQRUยผ]RYร„EDOรˆรจN\SODWรˆYล”G\ GQรˆRGDNWLYDFH%DOรˆรจN\ VREQRYRYยผQรˆPSRPรถVรˆFLVHYยผP SURGORXล”รˆYล”G\SฤฒHVQรถSRPรถVรˆFL 1DSฤฒรˆNODGEDOรˆรจHN]VHYยผP REQRYรˆDWG

%DOรˆรจN\NHNDUWรถs9ROยผQรˆ 9ROยผQรˆYVรˆWL9RGDIRQXQHRPH]HQรถ -HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru VOLANI VF QDรจรˆVOR7700

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru VOLANI VF FIX QDรจรˆVOR7700

.รจ

9ROยผQรˆGRYwHFKVรˆWรˆ 1HRPH]HQร„YROยผQรˆYVรˆWL9RGDIRQXPLQGRRVWDWQรˆFKVรˆWรˆ

-HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru VOLANI VF PLUS QDรจรˆVOR7700

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru VOLANI VF PLUS FIX QDรจรˆVOR7700

9ROยผQรˆGRYwHFKVรˆWรˆQHRPH]HQรถ -HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru VOLANI VSUDE QDรจรˆVOR7700

.รจ

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru VOLANI VSUDE FIX QDรจรˆVOR7700

%DOรˆรจN\NHNDUWรถs.RPSOHW .รจ

.RPSOHWYVรˆWL 0%GDW606DYROยผQรˆYVรˆWL9RGDIRQXQHRPH]HQรถ

-HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru KOMPLET VF QDรจรˆVOR7700

8.21รง(1ยจ%$/ยจรง.ล… 6$8720$7,&.ยธ0 2%12929ยœ1ยจ0 9SฤฒรˆSDGรถล”HQHEXGHWHPรˆW YGREรถNG\VHEDOรˆรจHNREQR YXMHGRVWDWHรจQร˜NUHGLW]UXwรˆ VHYยผPDXWRPDWLFN\3RNXG KREXGHWHFKWรˆWGยผOHY\Xล”รˆYDW MHSRWฤฒHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW %DOรˆรจHNWDNร„Pล†ล”HWHMHGQRGXwH ]UXwLWSฤฒHV0ล†M9RGDIRQH

.รจ

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru KOMPLET VF FIX QDรจรˆVOR7700

.รจ

.RPSOHWGRYwHFKVรˆWรˆ *%GDW606DYROยผQรˆGRYwHFKVรˆWรˆQHRPH]HQรถ

-HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru KOMPLET VSUDE QDรจรˆVOR7700

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru KOMPLET VSUDE FIX QDรจรˆVOR7700


3ฤฒHGSODFHQยผQDEรˆGND

53

Vรญce na vodafone.cz/chytre-dobijeni

%DOรˆรจN\NHNDUWรถs'DWDD606 150 MB dat a SMS YVรˆWL9RGDIRQXQHRPH]HQรถ -HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru DATA 150 QDรจรˆVOR7700

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru DATA 150 FIX QDรจรˆVOR7700

500 MB dat a SMS YVรˆWL9RGDIRQXQHRPH]HQรถ -HGQRUยผ]RYรถQDGQรˆ Zaลกlete SMS ve tvaru DATA 500 QDรจรˆVOR7700

.รจ

.รจ

6REQRYRYยผQรˆP SRPรถVรˆFL Zaลกlete SMS ve tvaru DATA 500 FIX QDรจรˆVOR7700

.Dล”GยผNHFNDPล†ล”H PรˆWVYร„KRQDEรˆMHรจH 6HVOXล”ERX&K\WUร„GREรˆMHQรˆPล†ล”HWH SUDYLGHOQรถGREรˆMHWNUHGLWVREรถQHERVYร˜P EOรˆ]Nร˜P6WDรจรˆVLQDVWDYLWIUHNYHQFLDรจยผVWNX P\YยผPNHNDล”Gร„PXFK\WUร„PXGRELWรˆQDYรˆF SฤฒLGยผPHNUHGLWX]GDUPD

10 % kreditu

-$.1$72" 0UNQรถWHGRVYร„,QWHUQHWRYร„ VDPRREVOXK\DQDVWDYWHVL

zdarma

 )UHNYHQFL Wร˜GHQQรˆPรถVรˆรจQรˆQHERSฤฒL SRNOHVXNUHGLWXSRG.รจ  รงยผVWNXNWHURXFKFHWHGREรˆMHW

'RSRUXรจXMHPHEDOรˆรจN\ VREQRYRYยผQรˆPSRPรถVรˆFL

 'DWXPGRNWHUร„KRPยผPHNUHGLWGREรˆMHW VOXล”EX&K\WUร„GREรˆMHQรˆPล†ล”HWHVDPR]ฤฒHMPรถNG\NROL LSฤฒHGWรˆPWRGDWHP]UXwLW  รงยผVWNX]DNUHGLWYยผPVWUKQHPH]EDQNRYQรˆKRร•รจWX 9รˆFHQDYRGDIRQHF]FK\WUHGRELMHQL

-$.ยค-6289$5,$17<6/8ล“%<" &K\WUร„GREรˆMHQรˆ]SODWHEQรˆNDUW\ 3RNXGPยผWHX9RGDIRQXSฤฒHGSODFHQNXPล†ล”HWHVLMLSUDYLGHOQรถ GREรˆMHW]SODWHEQรˆNDUW\รงยผVWND]DNUHGLWVHEXGHVWUKยผYDW ]YDwHKREDQNRYQรˆKRร•รจWX &K\WUร„GREรˆMHQรˆ]Y\ร•รจWRYยผQรˆ 3RNXGPยผWHX9RGDIRQX WDULIPล†ล”HWHGรˆN\Wร„WRVOXล”Eรถ SUDYLGHOQรถGREรˆMHWNUHGLWVYร˜P EOรˆ]Nร˜PรงยผVWNX]DGRELWร˜NUHGLW YยผPSDNSฤฒLรจWHPHN9\ร•รจWRYยผQรˆ ]DPRELOQรˆVOXล”E\

 9wHFKQ\FHQ\XYยผGรˆPHLV'3+DMVRXSODWQร„GRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\


54

3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND

9ÈFHQDYRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\

9\EHUWHVL ]QDwLFKVNYöOØFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW

3IJHGSODFHQ¼ karta Y]DKUDQLèÈ

1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈ SIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW$GÈN\QDwLP EDOÈèNņPVLVQLPLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606 %H]]¼YD]Nņ0UNQöWHQDVWUDQX

352 0/$'¤

52$0,1*.(.$57õ 3RNXGVHFK\VW¼WHGR(8QHERGDOwÈFKVW¼Wņ (YURS\P¼PHSURY¼VVOXŔEX5RDPLQJ NHNDUWöQDGHQ

KARTA PRO PARTU 9RO¼QÈQDèÈVODGRYwHFKVÈWÈ Yç5 3URJUDPèW\IJND

.èPLQ

9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5

.èPLQ

606GRYwHFKPRELOQÈFKVÈWÈYç5

.è

006GRYwHFKPRELOQÈFKVÈWÈYç5

.è

 .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è 9FHQöMHNUHGLW.è

1œk83.(.$57õ3523$578 $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJND a volejte QDèW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ .G\ŔVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXGRVHGPLGQÈ SRDNWLYDFLNDUW\EXGHWHVLXŔÈYDWGQÈ LQWHUQHWXVREMHPHP0%GDW]GDUPD

.$57$ 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]H%DOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV0%DQHRPH]HQØPL606 YVÈWL]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFK]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH/]H MHVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWREDVRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMHNUHGLW.è

 6NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQØPSDUWQHUņP

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\

 =D.èQDGHQ]ÈVN¼WHPLQXW QDRGFKR]ÈYRO¼QÈ6060%GDW SURSIJLSRMHQÈNLQWHUQHWX]H]DKUDQLèÈ DSIJÈFKR]ÈKRYRU\]GDUPD 9ROQÄMHGQRWN\VLPņŔHWHXŔÈYDWYŔG\ Q¼VOHGXMÈFÈFKKRGLQ 3RNXGYROQÄMHGQRWN\Y\èHUS¼WHP¼WH PLQXWXRGFKR]ÈKRKRYRUX]D.èD606 ]D.è 3IJÈFKR]È606P¼WH]GDUPD 6OXŔEXVL]GDUPDDNWLYXMHWHYVDPRREVOX]H 0ņM9RGDIRQHQHERRGHVO¼QÈP606YHWYDUX ROAM KARTA na $WRNOLGQöXŔSIJHG RGMH]GHP'HQQÈSRSODWHNSODWÈWHDŔNG\Ŕ VOXŔEXY\XŔLMHWH 9ÈFHLQIRUPDFÈDVH]QDP]HPÈYHNWH UØFKO]HVOXŔEXY\XŔÈYDWQDMGHWH na YRGDIRQHF]URDPLQJNHNDUWH


9ROยผQรˆYFL]LQรถ

55

Vรญce na vodafone.cz/roamingnaden

3ฤฒLEDOWHVLQDFHVW\ vรฝhody svรฉho GRPยผFรˆKRWDULIX /HWรˆWHQDHXURYรˆNHQGQHERVHRKฤฒยผW GRWHSOร˜FKNUDMLQ"=FL]LQ\WHรช Pล†ล”HWHYRODW606NRYDWLGDWRYDW MDNRGRPD

VODAFONE ROAMING NA DEN Volnรฉ jednotky do vลกech sรญtรญ na volรกnรญ, SMS DGDWDGRYร˜wH0%QDGHQรจHUSยผWH]H VYร„KRGRPยผFรˆKRWDULIX9ROยผQรˆD606SODWรˆ YUยผPFLQDYwWรˆYHQร„]HPรถLGRPล†GRรง5 9wHFKQ\SฤฒรˆFKR]รˆ606PยผWH]GDUPD $NWLYDFHVOXล”E\MH]GDUPDSODWรˆWHDล” ]DY\Xล”LWรˆWHG\NG\ล”VL]DYROยผWHSฤฒLMPHWH KRYRUSRwOHWH606QHERY\Xล”LMHWHGDWD 6OXล”EDSODWรˆRGRNDPล”LNXY\Xล”LWรˆQยผVOHGXMรˆ FรˆFKKRGLQ

.รจ/den

.รจ/den

za volรกnรญ, SMS a data

za volรกnรญ, SMS a data

3ODWรˆSURY\EUDQร„]HPรถ(YURS\ Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dรกnsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzskรก Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itรกlie, Jersey, Kypr, Lichtenลกtejnsko, Litva, Lotyลกsko, Lucembursko, 0DรชDUVNR0DOWD0DQ0DUWLQLN0RQDNR1รถPHFNR 1L]R]HPVNR1RUVNR3ROVNR3RUWXJDOVNR5DNRXVNR 5HXQLRQ5XPXQVNRฤฑHFNR6DQ0DULQR6ORYHQVNR 6ORYLQVNRkSDQรถOVNRkYร„GVNRkYร˜FDUVNR9DWLNยผQ Velkรก Britรกnie

 3RNXGYยผP0%QDGHQQHEXGHVWDรจLW QDY\wWHVLGDWRYร˜REMHPSREDOรˆรจFรˆFK 0%YHY\EUDQร˜FK]HPรˆFK(YURS\ ]D.รจDVYรถWD]D.รจ 006EXGHWHSRVรˆODW]D.รจ 6OXล”EXVLDNWLYXMHWHMHGQRGXwHQD PXMYRGDIRQHF]

3ODWรˆSURY\EUDQร„VYรถWRYร„]HPรถ Albรกnie, Argentina, Austrรกlie, Brazรญlie, Bosna D+HUFHJRYLQDรงHUQยผ+RUD&KLOH(J\SW)DHUVNร„ RVWURY\*KDQD,QGLH,QGRQร„VLH,]UDHO-DSRQVNR Jihoafrickรก republika, Kanada, Katar, Makedonie, 0H[LNR1RYร˜=ร„ODQG7XUHFNR86$5XVNR6UEVNR 2GUR]wLฤฒXMHPHVH]QDPRGDOwรˆ]HPรถ: Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Bermudy, %RQDLUH%ULWVNร„3DQHQVNร„RVWURY\&XUDFDR'RPLQLND (NYยผGRU)LGล”L*UHQDGD*XDWHPDOD*X\DQD+DLWL +RQGXUDV+RQJNRQJ-DPDMND.DMPDQVNร„RVWURY\ .HฤฃD.RQJR.RVWDULND0RVDPELN1LNDUDJXD3DQDPD 3DSXD1RYยผ*XLQHD3DUDJXD\6DOYDGRU6DPRD 6LQJDSXU6SRMHQร„DUDEVNร„HPLUยผW\6XULQDP6YDWร˜ .U\wWRID1HYLV6YDWยผ/XFLH6YDWร˜9LQFHQFD*UHQDGLQ\ 7DQ]DQLH7KDMVNR7RQJD7ULQLGDGD7REDJR7XUNV D&DLFRV8NUDMLQD9DQXDWX

3ฤฒรˆNODG\MDNWRIXQJXMHYSUD[L S NEOMEZENรM TARIFEM RED LTE

S TARIFEM S VOLNรMI JEDNOTKAMI

6QHRPH]HQร˜PWDULIHP5HG/7(]DSODWรˆWH SRX]HGHQQรˆSRSODWHNDSDNVLEXGHWH Xล”รˆYDWQHRPH]HQร„YROยผQรˆD606VWHMQรถMDNR YรงHVNร„UHSXEOLFH1DYรˆFPล†ล”HWH]HVYร„KR GRPยผFรˆKRWDULIXรจHUSDW0%GDWGHQQรถ

3RNXGPยผWHWDULIVYROQร˜PLMHGQRWNDPL GRYwHFKVรˆWรˆWDN]DGHQQรˆSRSODWHN รจHUSยผWHYROQร„PLQXW\606DDล”0% GDWGHQQรถ]HVYร„KRGRPยผFรˆKRWDULIX.G\ล” YROQร„MHGQRWN\Y\รจHUSยผWHEXGHWHYRODW ]D.รจPLQD606YยผVEXGHVWยผW.รจ

 &HQ\XYยผGรˆPHV'3+DMVRXSODWQร„Dล”GRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\2GDOwรˆFKURDPLQJRYร˜FKVOXล”EยผFKVHGR]YรˆWHQDYRGDIRQHF]URDPLQJ


56

4G LTE internet 9ÈFHQDvodafone.cz/lte

0RELOQÈ79 a HBO GO 6OHGXMWHYDwHREOÈEHQÄVHUL¼O\ ŻOP\QHERWHOHYL]LSIJÈPR YWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROLY DRGNXGNROLY

Surfujte v naší LTE síti naplno 1DQLFXŔQHèHNHMWHDY\PöģWHVLXQ¼V ]GDUPD/7(6,0

 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÈFKEDOÈèNņ VIXQNFÈRVREQÈKRYLGHRUHNRUGÄUXVNDSDFLWRX KRGLQ]¼]QDPX 1 HER+%2*2VHNWHURXVLXŔLMHWH KRGLQILOPņDVHUL¼OņYèHWQöVRXèDVQÄ QRYLQN\9LQ\O %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQD tam.je/tv

VINYL NA HBO GO 9LQ\OQHMQRYöMwÈVHUL¼ORY¼SHFND]SURGXNFH +%2RGWYņUFņ0DUWLQD6FRUVHVHKRD0LFND -DJJHUDMHQD+%2*2GRVWXSQ¼YHVYöWRYÄ SUHPLÄIJH3RIJLêWHVL+%2*2FRQHMGIJÈYHDļ Y¼PQHXWHèHDQLMHGQDHSL]RGD

LTE SIM LTE

3IJHVVDPRREVOXKX0ņM9RGDIRQH QHERYNDŔGÄQDwÈSURGHMQöVL]GDUPD Y\PöģWH/7(6,0NXEH]NWHUÄ*/7( SURVWöQHIUèÈ3RNXGGDWDMHwWöQHSR XŔÈY¼WHQHYDGÈ$ŔWRSIJLMGHDOHVSRģ WRXŔQHEXGHWHPXVHWIJHwLW

LTE MOBIL / TABLET / MODEM 3RNXGVLVQHMQRYöMwÈWHFKQRORJLÈ* /7(QHSRUDGÈYDwHPDwLQNDVHEHOHSwÈ SRNU\WÈERKXŔHOQHSRPņŔH3URYöIJWH VLMLQDYRGDIRQHF]WXUERSRGSRUD

LTE NASTAVENÍ 3IJÈVWXSNVÈWL*/7(EØY¼QöNG\ SRWIJHED]SIJÈVWXSQLWYQDVWDYHQÈPRELOX .G\E\VWHY¼KDOLNGHWRQDMÈWVWDYWHVH YSURGHMQö5¼GLY¼PSRPņŔHPH

97 % 2%<9$7(/ç5 6,0Ņœ(8œ¨7 NEJRYCHLEJŠÍ TECHNOLOGII 4G LTE

4250 /7(9<6¨/$çŅ k¨ı¨1œk6,*1œ/

+'.9$/,7$7(/()211¨&++2925Ņ 6HUL¼O9LQ\O„+%2*2

-DNRSUYQÈYç5 DSUYQÈ9RGDIRQHY(YURSö QDEÈ]ÈPHWHFKQRORJLL PD[LP¼OQÈNYDOLW\KRYRUXVILOWUDFÈUXFKXs+'9RLFHSUR*L*6WDèÈ NG\ŔMVRXREDÕèDVWQÈFLKRYRUXYQDwÈVÈWLDPDMÈ]DIJÈ]HQÈNWHU¼VLVWRXWR WHFKQRORJLÈSRUDGÈ1öNG\VWDèÈDNWXDOL]DFHVRIWZDUXQöNG\SRPņŔHDŔ QRYØWHOHIRQ$OHSRSRYÈG¼WHVLQRUP¼OQöLNG\ŔY¼wPRELO+'QH]YO¼GQH


Zadáno pro Vodafone

3RP¼K¼PH1HS¼OFņP NOHSwÈPGRPRYņP 3RQLèLYÄP]HPöWIJHVHQÈNWHUÄVLY\Ŕ¼GDORWLVÈFHŔLYRWņ DSIJLSUDYLORWLVÈFHURGLQRVWIJHFKXQDGKODYRXVH1HS¼OGÈN\ KXPDQLW¼UQÈSRPRFLSRPDOXY]SDPDWRY¼Y¼]QHMKRUwÈKR 1DREQRYö]DVDŔHQØFKGRP¼FQRVWÈVHVSROXVçORYöNHP YWÈVQLSRGÈOÈL1DGDFH9RGDIRQH /RQLYGXEQX]DV¼KOR1HS¼OQHMQLèLYöMwÈ ]HPöWIJHVHQÈ]DSRVOHGQÈFKRVPGHV¼WOHW =HPIJHORSIJLQöPRVPWLVÈFOLGÈDQDWLVÈF URGLQVNRQèLOREH]VWIJHFK\QDGKODYRX6SRXVWD RE\GOÈE\ODSRwNR]HQDVWHMQöWDNVLOQLFHwNRO\ QHERQHPRFQLFH$E\WRKRQHE\ORP¼OR VLWXDFL]KRUwLO\PRQ]XQRYÄGHwWöDVHVXY\ SņG\9NYöWQXSDNNDWDVWURIXXPRFQLO\GDOwÈ RWIJHV\ %H]SURVWIJHGQöSRWUDJÄGLLVHGR1HS¼OXY\GDOD RUJDQL]DFHçORYöNYWÈVQLMHMÈŔKXPDQLW¼UQÈWØP ]DèDOSRVN\WRYDWSRPRFYQHMYÈFHSRVWLŔHQØFK REODVWHFKNGHSņVREÈGRGQHV9]KOHGHP NSRèDVÈMHQ\QÈMHMÈQHMYöWwÈSULRULWRXSRVWDUDW

VHRWRDE\OLGÄQHWUSöOL]LPRX7ÄPöIJURNSR QHwWöVWÈWRWLŔQöNWHIJÈPÈVWQÈVW¼OHŔLYRIJÈYSURYL ]RUQÈFKSIJÈVWIJHwFÈFKNWHUÄQHMVRXGRVWDèXMÈFÈ 2UJDQL]DFHSURWRGRèWUQ¼FWLNULWLFNØFKREODVWÈ GRG¼Y¼PDWHUL¼O\SURMHMLFK]DWHSOHQÈMDNRMVRX YOQLWÄSOHFK\SODFKW\QHERL]RODFHDSRVN\WXMH LPDWUDFHDGHN\ 1DSRPRFLOLGHPYQRX]LVHYØUD]QöSRGÈOÈ L1DGDFH9RGDIRQHNWHU¼SRVN\WODILQDQèQÈ SRPRFQDQ¼NXSEDOÈNņYOQLWÄKRSOHFKX SRWIJHEQÄQ¼IJDGÈQDVWDYEXGRèDVQØFKRE\GOÈ DPDWUDFÈ'ÈN\SRGSRIJHQDGDFHE\OR WDNÄPRŔQÄSRVWDYLWPRGHORYØGņPNWHUØ MHVRXè¼VWÈSURJUDPXQDREQRYXSIJÈVWIJHwNņ

57

0RGHORYØGņPYRNUHVH*RUNKD

3RPRFLPņŔHWHLY\ çÈVORNRQWDMH6261(3œ/ 

SURNRPXQLW\OLGÈŔLMÈFÈFKYL]RODFLYHwSDWQö GRVWXSQØFKPÈVWHFKYRNUHVH*RUNKD 0RGHORYØGņPNWHUØYVRXèDVQRVWLSņVREÈ MDNRNRPXQLWQÈFHQWUXPDNDQFHO¼IJSURPÈVWQÈ VSU¼YXMHSRVWDYHQ]ORN¼OQöGRVWXSQØFK PDWHUL¼Oņ GIJHYRDN¼PHQ DQDYUŔHQWDN DE\RGSRYÈGDOPRŔQRVWHPPÈVWQÈFK3IJLMHKR VWDYEöE\O\Y\XŔLW\SRVWXS\DWHFKQLN\NWHUÄ ]Y\wXMÈRGROQRVWGRPNXSIJL]HPöWIJHVHQÈ 2E\YDWHOÄYØVWDYEXVOHGRYDOLDRVYRMLOLVLFHOØ SRVWXSYSUD[LPņŔRXKRWDNYEXGRXFQX Y\XŔÈWSIJLUHNRQVWUXNFLYODVWQÈFKRE\GOÈ 1öNWHIJÈVQÈ]DèDOLXŔQDSRG]LPORģVNÄKR URNXMLQÄèHN¼QDMDIJH


58

0ล†M9RGDIRQH

Vรญce na vodafone.cz/muj-vodafone

$SOLNDFH0ล†M9RGDIRQH ยตรจHWSRGNRQWURORXDYล”G\QรถFRQDYรˆFWRMHDSOLNDFH0ล†M9RGDIRQH0ยผWHMLSRNDล”Gร„SRUXFH D]GDUPDYรงHVNXLY]DKUDQLรจรˆ-HXUรจHQDSURL26$QGURLGD:LQGRZV3KRQHDVWDKRYDWML Pล†ล”HWHMHGQRGXwHQDYRGDIRQHF]PXMYRGDIRQH

9ล“'<1รต&21$9ยจ& 6DSOLNDFรˆSUDYLGHOQรถ ]รˆVNยผWHVOHY\QDVOXล”E\ Pล†ล”HWHVRXWรถล”LWDGR]YรˆWH VHRH[NOX]LYQรˆFKDNFรˆFK kterรฉ jinde nenajdete.

1$67$9(1ยจ9ล“'< 3258&(

='$50$ ,9=$+5$1,รงยจ

129,1.< =92'$)218

9ยธ'$-(32' .21752/28

1HPXVรˆWHXล”QLNDPYRODW DQLVHGDWNSRรจรˆWDรจL9wH Gล†OHล”LWร„Y\ฤฒHwรˆWHSฤฒรˆPRYH VYร„PWHOHIRQX

3RXล”รˆYHMWHDSOLNDFLEH] REDYLY]DKUDQLรจรˆ3URWRล”H MH]GDUPDRล”ยผGQยผ GDWD]HVYร„KREDOรˆรจNX QHSฤฒLMGHWH

9wHFKQ\QDEรˆGN\SฤฒL ]Sล†VREรˆPHWDNDE\YยผP Y\KRYRYDO\DGR]YรˆWHVH RQLFKMDNRSUYQรˆURYQRX z aplikace.

,QIRUPDFHRYwHFK WHOHIRQQรˆFKรจรˆVOHFKNWHUยผ SDWฤฒรˆNYDwHPXร•รจWX QDMGHWHSฤฒHKOHGQรถQD MHGQRPPรˆVWรถ


3URGHMFLDSIJÈVOXwHQVWYÈ

59

3IJLMêWHVLNQ¼P SURSIJÈVOXwHQVWYÈ 6K¼QÈWHSIJÈVOXwHQVWYÈSURVYÄKRPRELOQÈKR PLO¼èND"6WDYWHVHXH[SHUWņYQDwHPREFKRGö Y7HSOLFÈFKQHERXMHMLFKNROHJņ]GDOwÈFKPöVW DXUèLWöVLY\EHUHWH7DG\MHPDO¼RFKXWQ¼YND

.è .è

Pouzdro Spigen iPhone 6 3HUIHNWQÈRFKUDQDPRELOQÈKR WHOHIRQX]Y\VRFHRGROQÄKR 738DSRO\NDUERQ¼WX .RQVWUXNFHNU\WXXPRŔģXMH VQDGQØSIJÈVWXSNHYwHP RYO¼GDFÈPSUYNņP 9èHUQÄQHEREÈOÄEDUYö

.è .è

.è .è

Samsung Book Cover Clear View S6 edge 2ULJLQ¼OQÈIOLSRYÄSRX]GUR VUHIOH[QÈPSUņVYLWQØP SRYUFKHPY]HOHQÄEDUYö =DMLwļXMHRFKUDQXSIJHGQÈ L]DGQÈè¼VWLWHOHIRQXSIJHG Q¼UD]\SRwNU¼E¼QÈP DSROLWÈP

.è NOVINKA

Samsung Protective Cover S6 =DGQÈRFKUDQQØNU\WSUR 6DPVXQJ*DOD[\6 .U\WMHY\UREHQ]SRO\NDUER Q¼WXMHWHQNØOHKNØDSIJHVQö QDPÈUXWHOHIRQX 9èHUQÄDNRU¼ORYÄEDUYö

 &HQ\MVRXYèHWQö'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\

Sluchátka HF Stereo 3,5 jack 6OXFK¼WND:LQQHUYH EDUY¼FKNWHU¼Y¼PGÈN\ VNYöOHY\Y¼ŔHQÄPX]YXNX GRSIJHMÈSRVOHFKKXGE\QD Y\VRNÄÕURYQL 9KRGQÄSURYwHFKQ\W\S\ WHOHIRQņQDMDFN 9èHUQÄèHUYHQÄDEÈOÄEDUYö


60

9RGDIRQHVWURMH

9รˆFHQDYRGDIRQHF]FK\WUDYROED

kSLรจNRYร„WHFKQRORJLH ]DVNYรถORXFHQX 3WยผWHVHSURรจWรถPKOHVWURMล†PฤฒรˆNยผPH&K\WUยผYROED"-VRXWRWLล” QDEXwHQร„D]DQHXYรถฤฒLWHOQRXFHQX$WRQHWYUGรˆPHMHQP\ 7ฤฒHED9RGDIRQH6PDUWSULPHMHSRGOHVPDUWPDQLDF]NUยผOOHYQร˜FK $QGURLGล† TELEFON

TELEFON

Vodafone Smart ultra 6 1HMOร„SHY\EDYHQร˜VWURMYHVYร„NDWHJRULL 3RGSRUD/7(D1)& 0SL[IRฤผยผNDIXOO+',36GLVSOHM รงLVWร˜$QGURLG kHGยผDEรˆOยผYDULDQWD

Vodafone Smart speed 6 6XSHUU\FKOร˜WHOHIRQSHUIHNWQรˆSUR VWUHDPRYยผQรˆKXGE\D+'YLGHD 1HMQRYรถMwรˆ$QGURLG *%ร•ORล”Qร„KRSURVWRUXVPRล”QRVWรˆ GDOwรˆKRUR]wรˆฤฒHQรˆ 1HMQRYรถMwรˆWHFKQRORJLH]DVXSHUFHQX

3URYรถUQร„]DOHSwรˆFHQX 9รˆFHQDVWUDQรถ

TELEFON

Vodafone Smart prime 6 1DSURVWRQHNRPSURPLVQรˆHOHJยผQ รงW\ฤฒMยผGURYร˜SURFHVRU4XDOFRPP RWDNWX*+] 'ORXKยผYร˜GUล”EDWHULH +',36GLVSOHM รงLVWร˜$QGURLG 3RWรถwรˆYยผVFHQDLYร˜NRQ 3URYรถUQร„]DOHSwรˆFHQX 9รˆFHQDVWUDQรถ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ e9RGDIRQHYwHPY\SยผOLOU\EQรˆN 7DNYร˜KRGQร˜VPDUWSKRQHMLQGHQHNRXSรˆWHp PRELOLGQHVF]

โ€žVodafone Smart prime 6 je od operรกtora WUHIRXGRรจHUQร„KR=DDNWXยผOQรˆFHQX.รจ WRWLล”GRVWDQHWHRSUDYGXSHUIHNWQรถY\EDYHQร˜ WHOHIRQp PRELOHQHWF] e0RPHQWยผOQรถDOH]DVYร„SHQรˆ]H QHPล†ล”HWHGRVWDWOHSwรˆNRXVHNp PRELOLGQHVF] e.UยผOOHYQร˜FK$QGURLGล†p VPDUWPDQLDF]

 8YHGHQร„FHQ\MVRXSODWQร„SฤฒLQยผNXSX]Dฤฒรˆ]HQรˆQDVSOยผWN\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆP.รจDMVRXYรจHWQรถ'3+'DOwรˆLQIRUPDFHYยผPUยผGLVGรถOรˆQDwLSURGHMFL


Vodafone stroje

.è .è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è TABLET

Vodafone Smart Tab 4G TELEFON

Vodafone Smart first 6 4" displej DvoujĂĄdrovĂ˝ procesor MediaTek Android 4.4 KompaktnĂ­ smartphone ]DFHQXWODèĂ&#x2C6;WNRYĂ&#x201E;KRWHOHIRQX

3DUÂźGQĂ&#x2C6;YĂ&#x2DC;NRQ]DVNYĂśORXFHQX çW\IJMÂźGURYĂ&#x2DC;SURFHVRU4XDOFRPP Snapdragon 1,4 GHz 'Ă&#x2C6;N\LQIUDSRUWXRYOÂźGQHWHWHOHYL]L Android 4.4 3URYĂśUQĂ&#x201E;]DOHSwĂ&#x2C6;FHQX 9Ă&#x2C6;FHQDVWUDQĂś

TABLET

Vodafone Tab prime 6 .UÂźVQĂ&#x2DC;+'GLVSOHMVNYĂśOĂ&#x2DC; SURVOHGRYÂźQĂ&#x2C6;ILOPĹ&#x2020; Velmi tenkĂ˝, ale vĂ˝konnĂ˝ SDUğŸNGRVYĂśWDLQWHUQHWX 0SL[IRğŸN *%Ă&#x2022;ORĹ&#x201D;QĂ&#x201E;KRSURVWRUX 3URYĂśUQĂ&#x201E;]DOHSwĂ&#x2C6;FHQX 9Ă&#x2C6;FHQDVWUDQĂś

.è .è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

.è .è²PĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020; .è

61


62

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

3/$Ļ7(=$129¸6752-3267831õ %(=1$9¸k(1¨ & HQXVLPņŔHWHUR]ORŔLWGRPöVÈèQÈFKVSO¼WHNWDNMDN Y¼PWRY\KRYXMHDKODYQöEH]QDYØwHQÈœ¼GQØÕURN Ŕ¼GQÄSRSODWN\Ŕ¼GQÄ5361 3ODWEXVLMHQUR]GöOÈWHGRQHERPöVÈFņ 'IJÈYöMwÈVSODFHQÈQHVWRMÈQLFQDYÈF 6 SO¼WNXVLPņŔHWHY\EUDWSRGOHYØwN\VYÄKR 0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ

3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÈ FHQX9ÈFHQD VWUDQ¼FKs

0öVÈèQÈVSO¼WND Y.è

0LQLP¼OQÈ PöVÈèQÈSOQöQÈ 100 150 200 250 300 450 500 600 700 .è .è .è .è .è .è .è .è

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

Vodafone Smart first 6

Vodafone Smart speed 6

Huawei Y5

Ceny Standardní cena

• • • •

• • • • • • • • • •

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

12

18

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ

 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ

9<%5$1¤352'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨'.287(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno *DOHULH9DģNRYND Masarykova 2 2&2O\PSLD

çHVNÄ%XGöMRYLFH ,*<&HQWUXP3UDŔVN¼

+UDGHF.U¼ORYÄ 2&)XWXUXP

-LKODYD City Park

.ODGQR Kaufland

/LEHUHF OC Nisa

Most 5DGQLèQÈ

2ORPRXF *DOHULHkDQWRYND *OREXV

2VWUDYD $YLRQ6KRSSLQJ3DUN Nová Karolina

3DUGXELFH *OREXV

3O]Hģ

3R]Q¼PND Dostupnost

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Aktuální dostupnost

Q¼P5HSXEOLN\

Praha &HQWUXP&KRGRY &HQWUXPçHUQØ0RVW 'HMYLFN¼ -XJRVO¼YVN¼ Národní 28 1&(GHQ OC Arkády 2&$WULXP)ORUD OC Novodvorská Plaza 2&1RYØ6PÈFKRY 2&/HWģDQ\ 3DOODGLXP 9¼FODYVNÄQ¼P

3URVWöMRY .RQHèQ¼

7¼ERU (UEHQRYD

7HSOLFH Q¼P6YRERG\

8KHUVNÄ+UDGLwWö 0DVDU\NRYRQ¼P

µVWÈQDG/DEHP 2&)RUXP

Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

480 × 800

480 × 854

480 × 854

DŔ*%0%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

²*+]

²*+]

,QWHUQHW3RGSRUD*/7( )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

rrs

rrr

rrr

0SL[ss

0SL[rs

0SL[rs

s

0SL[

0SL[

1400

1780

2000

:L)L*36

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

.DSDFLWDEDWHULH P$K

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

rr

sr

sr

s

 

 

²²

²²

²²

112

125èHUQ¼

wHG¼

èHUQ¼

6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

LG K4 LTE

Vodafone Smart prime 6

63

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

Microsoft Lumia 550

Samsung Galaxy Core Prime VE

Huawei Y6

Alcatel ONETOUCH IDOL 3 (4.7)

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ

 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

3RVOHGQÈwDQFH

3RVOHGQÈwDQFH

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje

$QGURLG

$QGURLG

:LQGRZV3KRQH

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

1940

2500

2100

2000

2200

2000

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7( )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

rr

sr

sr

rr

sr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

²²

132

155,7

141,9

130

155

110

PRGU¼

VWIJÈEUQ¼

èHUQ¼

wHG¼

èHUQ¼

wHG¼

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


64

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÈ FHQX9ÈFHQD VWUDQ¼FKs

Microsoft Lumia 640

Vodafone Smart ultra 6

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy S4 mini VE

Samsung Galaxy Xcover3

Microsoft Lumia 650

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

24

3RVOHGQÈwDQFH

3RVOHGQÈwDQFH

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ

 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

3RVOHGQÈwDQFH

1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost Aktuální dostupnost

wHG¼

EÈO¼

Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP

:LQGRZV3KRQH

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

720 × 1280

1080 × 1920

720 × 1280

540 × 960

480 × 800

720 × 1280

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

Procesor

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

2500

3000

2600

1900

2200

2000

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

r

,QWHUQHW3RGSRUD*/7( )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

:LQGRZV3KRQH

sr

rr

rr

rr

sr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

  

 URDPLQJ

 

 

5R]PöU\ PP

141,3 × 72,2 × 8,8

154 × 77 × 8,35

142,1 × 71,8 × 7,9

124,6 × 61,3 × 8,9

132,9 × 70,1 × 10

122 × 70,9 × 6,9

145

159

146

107

154

122

èHUQ¼

EÈO¼wHG¼

èHUQ¼

èHUQ¼

wHG¼

èHUQ¼

0LFUR6,0

NanoSIM

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

NanoSIM

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

65

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

Samsung Galaxy A3

Sony Xperia M4 Aqua

HTC One mini 2

Samsung Galaxy A3 (2016)

BlackBerry Classic

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

3RVOHGQÈwDQFH

1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

%ODFN%HUU\

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

1900

2400

2100

2300

2515

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7( )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

sr

rr

rr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

  

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

²²

110137

132

178

VWIJÈEUQ¼

VWIJÈEUQ¼

VWIJÈEUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


66

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÈ cenu. Více na VWUDQ¼FKs

Huawei GX8

Huawei P8

Samsung Galaxy A5 (2016)

HTC One A9

Apple iPhone 5s 16GB

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost Aktuální dostupnost

wHG¼

EÈO¼

Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

L26

FP

FP

FP

FP

FP

1080 × 1920

1080 × 1920

1080 × 1920

1080 × 1920

640 × 1136

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%*%

DŔ*%DŔ*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

r*%

r*%

r*%

ss

Procesor

²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

0SL[

0SL[

0SL[

8OWUDSL[HO

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3000

2680

2900

2150

QHXYHGHQR

,QWHUQHW3RGSRUD*/7( )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

sr

rr

rr

rr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

123,8 × 58,6 × 7,6

152,5 × 76,5 × 7,5

144,9 × 72,1 × 6,4

144,8 × 71 × 7,3

145,74 × 70,8 × 7,26

+PRWQRVW J

168

144

155

143

112

%DUHYQÄSURYHGHQÈ

wHG¼

wHG¼

èHUQ¼

wHG¼EÈO¼

YHVPÈUQöwHG¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RUP¼W6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

67

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

.WHOHIRQņP6RQ\ ;SHULD=D6RQ\;SHULD= &RPSDFW]ÈVN¼WHUHSOLNX PÈèHILQ¼OH/LJ\PLVWUņ 8()$DPņŔHWHVL ]DVRXWöŔLWR]¼MH]G\ SURGYDQDILQ¼OHY0LO¼Qö 9ÈFHVHGR]YÈWHYEDOHQÈ WHOHIRQX1DEÈGNDSODWÈ GRY\SURG¼QÈ]¼VRE

Sony Xperia Z5 Compact

Samsung Galaxy S6

Microsoft Lumia 950

Sony Xperia Z5

Apple iPhone 6 16/64GB

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

*%VWIJÈEUQØDYHVPÈUQöwHGØ SRVOHGQÈwDQFH YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje

$QGURLG

$QGURLG

:LQGRZVSKRQH

$QGURLG

L26

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%DŔ*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

ss

r*%

r*%

ss

² ²*+]²*+]

²²*+]²*+]

²*+]²*+]

² ²*+]²*+]

²*+]

rrr

rrr

rrr

rrr

rrr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[2900

QHXYHGHQR

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7( )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ .DSDFLWDEDWHULH P$K

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

rr

sr

rr

rr

sr

 

 

 

 

 

²²

²²

²²

²²

²²

129

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

YHVPÈUQöwHG¼ VWIJÈEUQ¼]ODW¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


68

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÈ cenu. Více na VWUDQ¼FKs

Microsoft Lumia 950 XL

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S6 edge 64GB

Apple iPhone 6s 16/64/128GB

Samsung Galaxy S7 edge

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

24

3RVOHGQÈwDQFH X*%]ODW¼D*%VWIJÈEUQ¼

1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

1RYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP

:LQGRZVSKRQH

$QGURLG

$QGURLG

L26

$QGURLG

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

1440 × 2560

1440 × 2560

1440 × 2560

750 × 1334

1440 × 2560

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%DŔ*%

DŔ*%DŔ*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%DŔ*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

r*%

r*%

–/–

–/–

r*%

² ²*+] ²*+]

² ²*+]²*+]

²²*+]²*+]

²*+]

² ²*+]²*+]

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7(

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

0SL[rr

)RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

0SL[

.DSDFLWDEDWHULH P$K

3340

3000

2600

1810

3600

:L)L*36

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

%OXHWRRWK

•/4.1

•/4.2

•/4.0

•/4.2

•/4.2

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

•/•

–/•

–/•

–/•

–/•

700/800/900/1800/ 1900/2100/2300/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600

800/850/900 / 1800/2100/2600

700/800/850/900 / 1800/1900/2100/2600

151,9 × 78,4 × 8,1

142,4 × 69,6 × 7,9

142,1 × 70,1 × 7

138,3 × 67,1 × 7,1

150,9 × 72,6 × 7,7

165

152

132

143

157

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼]HOHQ¼

VWIJÈEUQ¼]ODW¼YHVPÈUQöwHG¼ UņŔRYö]ODW¼

èHUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

Samsung Galaxy S6 edge+ 64GB

Apple iPhone 6s Plus 64/128GB

Nokia 130

.è

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

s

s

s

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

s

s

s

s

s

s

69

Alcatel Samsung ONETOUCH Watch Gear S2 (chytré hodinky)

(chytré hodinky)

Ceny Standardní cena &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

3RVOHGQÈwDQFH YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Dostupnost

]HSWHMWHVHQ¼V

Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje

$QGURLG

L26

1RNLD6

s

7L]HQ

FP

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%*%

DŔ*%*%

s

s

DŔ*%*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

ss

ss

r*%

ss

ss

²²*+] ²*+]

²*+]

s

s

²*+]

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7(

rrr

rrr

sss

sss

sss

0SL[rr

0SL[rr

sss

sss

sss

)RWRDSDU¼WSIJHGQÈ

0SL[

0SL[

s

s

s

.DSDFLWDEDWHULH P$K

1020

210)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV

:L)L*36

rr

rr

ss

s

rs

%OXHWRRWK

r

r

r

r

r

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè )UHNYHQFH 0+] /7( 5R]PöU\ PP

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

sr

sr

rr

ss

sr

 

 

s

s

s

²²

²²

²²

²²

²²èHUQ¼

YHVPÈUQöwHG¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

6,0

s

s

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


70

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

1DEÈGNDWDEOHWņ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

/HSwÈ cena pro YöUQÄ

3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ DWDEOHW\]DOHSwÈ FHQX9ÈFHQD VWUDQ¼FKs

Vodafone Smart Tab 4G

Vodafone Tab prime 6

Samsung Galaxy Tab 4 (8.0 LTE)

Samsung Galaxy Tab A (9.7 LTE)

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

.è

24

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND

3RVOHGQÈwDQFH

Dostupnost

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP 'LVSOHMYFP Rozlišení displeje &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7(

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

$QGURLG

FP

FP

FP

FP

²

²

²

²

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

DŔ*%*%

r*%

r*%

r*%

r*%

²*+]

²*+]

²*+]

²*+]

rrr

rrr

rrr

rrr

0SL[ss

0SL[ss

0SL[ss

0SL[ss

4450s

s

:L)L*36

rr

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

r

ss

sr

rr

rr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

²²

327320

320

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

èHUQ¼

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

0LFUR6,0

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV .DSDFLWDEDWHULH P$K

Podpora volání

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ

Apple iPad mini 4 16GB

Apple iPad Air 2 64GB

71

Apple iPad Pro 128GB

Ceny Standardní cena

.è

.è

.è

3Rè¼WHèQÈSODWED

.è

.è

.è

0öVÈèQÈVSO¼WND

.è

.è

.è

24

24

24

&HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

3RèHWPöVÈFņ 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ 3R]Q¼PND Dostupnost

YHYwHFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FKDHVKRSX YHVKRSX QDREMHGQ¼QÈYSURGHMQö

Aktuální dostupnost Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP

iOS

iOS

iOS

'LVSOHMYFP

FP

FP

FP

Rozlišení displeje

²

²

²

&HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0

DŔ*%

DŔ*%

DŔ*%

3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\

ss

ss

ss

²*+]

²*+]

$SSOH$;

Procesor ,QWHUQHW3RGSRUD*/7(

rrr

rrr

rrr

0SL[sr

0SL[sr

0SL[sr

5124

QHXYHGHQR:L)L*36

rr

rr

rr

%OXHWRRWK

r

r

r

sr

sr

sr

)UHNYHQFH 0+] /7(

 

 

 

5R]PöU\ PP

²²

²²

²²

304

444VWIJÈEUQ¼

wHG¼

VWIJÈEUQ¼

NanoSIM

NanoSIM

NanoSIM

)RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV .DSDFLWDEDWHULH P$K

Podpora volání

)0U¼GLR03SIJHKU¼YDè

+PRWQRVW J

%DUHYQÄSURYHGHQÈ )RUP¼W6,0

8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL9ÈFHLQIRUPDFÈRVSO¼WN¼FKQDOH]QHWHWDNÄQDVWU

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\


72

3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP

9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW

0RELOQÈLQWHUQHW */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXW UHSXEOLN\)UèHWQDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLY GDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX

0öVÈèQÈWDULI\ 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*%

.G\ŔY¼PQHEXGRX GDWDVWDèLWPņŔHWHVLMH MHGQRGXwHQDYØwLW

2EMHPGDW

&HQD

=YØKRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX

=YöWwHQÈGDWRYÄKR EDOÈèNXPöVÈF

&HQD

10 GB

.è

.è

1 GB

.è

4 GB

.è

.è

1 GB

.è

0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*%

1,5 GB

.è

1 GB

.è

0RELOQÈSIJLSRMHQÈ0%

500 MB

.è

1 GB

.è

2EMHPGDW

&HQD'RGDWHèQØREMHPGDW

&HQD

0%KRGLQ

.è

0%GQÈ

.è

60 MB

.è

0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*%

7DULI\SURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈ 3IJLSRMHQÈQDGHQ 3IJLSRMHQÈQDWØGHQ

:,),+276327'2$87$

+XDZHL&DU)L 3RGSRUXMH*/7( 3IJLSRMÈWHDŔ]DIJÈ]HQÈQDMHGQRX 86%SRUWSURQDEÈMHQÈ

:,),+276327

9RGDIRQH0RELOH :L)L5 3RGSRUXMH*/7(

86%02'(0

9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG 3RGSRUXMH*/7(

8ŔRG

477.è

8ŔRG

477.è 8ŔRG

777.è

-DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWDSRY\èHUS¼QÈREMHPXGDW" 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNXD'RGDWHèQØREMHPGDW 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\&HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņ


3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP

73

Více Víc íce na vodafone.c vodafone.cz voda cz Více na vodafone.cz/pripojeni-bez-kabelu

,QWHUQHWQDGRPD LQDFKDOXSX 9\WYRIJWHVL:L)LVÈļYŔG\WDPNGHMVWHY\ 63IJLSRMHQÈPEH]NDEHOXMHWRVQDGQÄ

0öVÈèQÈWDULI

&HQD

=YØKRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX

3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX

.è

 .è

:,),02'(0

+XDZHL/7(&3(% WI-FI DOMA

WI-FI 1$&+$7õ

WI-FI 9.$1&(/œı,

3RGSRUXMH*/7(

9<792ı7(6,:,),6¨Ļ9œ'<7$0 .'(-67(9< 0ņŔHWHQHRPH]HQöSURKOÈŔHWZHERYÄ VWU¼QN\SRVÈODWDSIJLMÈPDWHPDLO\QHERWIJHED YRODWSIJHV6N\SH3URVWDKRY¼QÈDRGHVÈO¼QÈ VRXERUņVOXŔEDPLMDNRQDSIJ8ORŔWRVOHGR Y¼QÈYLGHÈDSIJHKU¼Y¼QÈQDLQWHUQHWRYØFK79 DU¼GLÈFKP¼WH*% =DSRMHQÈMHVQDGQÄ,NG\ŔQHMVWH,7RGERUQÈN OHKFHWR]YO¼GQHWH 0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈQDMHGQRXWIJHED WHOHIRQWDEOHWLSRèÈWDè 6OHYD.èQDPRGHPSIJLSRIJÈ]HQÈ QDVSO¼WN\$W\MVRXEH]QDYØwHQÈ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è

,QWHUQHWQDGRPDLQDFKDOXSX NURGLQQÄPXWDULIX5HG

]GDUPD 9ÈFHQDVWUDQö

 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHV'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\&HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņ

.è .è²PöVÈFņ .è


74

1DEรˆGNDSURYรถUQร„

9รˆFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne

7HOHIRQ\SURYรถUQร„OHYQรถML 7\NWHฤฒรˆXQยผV]ล†VWยผYDMรˆGRYHGHPHRGPรถQLW7ฤฒHED/7( WHOHIRQHP]DQLล”wรˆFHQX6WDรจรˆVLQDMรˆWWDULIFRYยผPSDVXMH DKXUยผQD*/7(LQWHUQHW Samsung Galaxy J5

Huawei Y6

6HOILHH[SHUWV0SL[รจHOQรˆ NDPHURX 6/('GLRGRYร˜PEOHVNHP QDGGLVSOHMHPVHSDUยผGQรถ Y\IRWรˆWHLYQRFL $QGURLG/ROOLSRS 2SHUDรจQรˆSDPรถฤผ*% ยตORล”LwWรถ*%DNWRPXDล” *%QDSDPรถฤผRYร„NDUWรถ SURPUDN\IRWHN Standardnรญ cena je .รจ

7HQNร˜HOHJยผQVSDUยผGQรˆ Yร˜EDYRX 3รถWLSDOFRYร˜+'GLVSOHM QDEรˆ]รˆYHONร˜SURVWRUSUR LQWHUDNWLYLWX 3URFHVRU4XDOFRPP 6QDSGUDJRQ *%SDPรถฤผ5$0SURYรถWwรˆ ]ยผEDYX .DPHUDVUR]OLwHQรˆP PHJDSL[HOล†ERGXMH L]DwHUD 1HFK\EรˆGYRMLFHUHSURGXN WRUล†SURVNYรถOร„R]YXรจHQรˆ Standardnรญ cena je .รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

Microsoft Lumia 640 (OHJDQWQรˆKUDYร˜GHVLJQ 3รถWLSDOFRYร˜+'GLVSOHM QDYยผVXGรถOยผGRMHP $QDYรˆF]รˆVNยผWH]GDUPD 2IILFHVDSOLNDFHPL MDNR:RUG([FHO 3RZHU3RLQWQHER2XWORRN $NWRPXMHwWรถ7% SURVWRUXQD2QH'ULYH Standardnรญ cena je .รจ

Vodafone Smart prime 6 (OHJDQWQรˆVWURMNWHUร˜ QHGรถOยผNRPSURPLV\ รงW\ฤฒMยผGURYร˜SURFHVRU 4XDOFRPP RWDNWX*+] 'ORXKยผYร˜GUล”EDWHULH รงLVWร˜$QGURLG 3RWรถwรˆFHQRXLYร˜NRQHP Standardnรญ cena je .รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

 1DEรˆGNDMHXUรจHQDSUR]ยผND]QรˆN\VSOฤฃXMรˆFรˆSRGPรˆQN\YรถUQร„KR]ยผND]QรˆND9RGDIRQXDSODWรˆSฤฒLVRXรจDVQร„PX]DYฤฒHQรˆรจLSURGORXล”HQรˆVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆP .รจDSRฤฒรˆ]HQรˆWHOHIRQXQDVSOยผWN\YGDQร„YDULDQWรถ&HQ\XYยผGรˆPHLV'3+9รˆFHLQIRUPDFรˆQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHQHERXSURGHMQรˆKRWร˜PX


1DEÈGNDSURYöUQÄ

75

Huawei GX8 çHUVWY¼QRYLQND 9HOLNRVWGLVSOHMH 3IJHGQÈIRWRDSDU¼WP¼ UR]OLwHQÈ0SL[ 9HONRU\VÄUR]OLwHQÈREUD]X ²SL[HOņ 3URFHVRU*+] 6NYöOØYØNRQ]D YØKRGQRXFHQX Standardní cena je .è

.è .è²PöVÈFņ .è

.è .è²PöVÈFņ .è

Samsung Galaxy A3 8OWUDWHQNØVWIJÈEUQØ DNRYRYØ 3IJHKOHGQØDYHONØ6XSHU $02/('GLVSOHM )UèÈQD/7( 1DEXwHQØ*+] èW\IJM¼GURYØSURFHVRU 6HOILHIRWRJUDIDNRPDQGX MHWHKODVHP Standardní cena je .è

Sony Xperia Z5 Compact 1HMOHSwÈPDOØPRELO SRVOHGQÈGRE\ $QGURLG/ROOLSRS 6ORQÈSDPöļ*% 1DMHGQRQDELWÈY\GUŔÈDŔ GYDGQ\SRGSRUXMHU\FKOÄ QDEÈMHQÈ 9HOLNRVWGLVSOHMHMH SIJÈMHPQØFK Standardní cena MH.è

.è .è²PöVÈFņ .è

Vodafone Smart ultra 6

.è .è²PöVÈFņ .è

.WHOHIRQņP6RQ\;SHULD= &RPSDFWD6RQ\;SHULD= NWHUØ QDMGHWHQDVWUDQö ]ÈVN¼WHUHSOLNX ILQ¼ORYÄKRPÈèH/LJ\PLVWUņ8()$ =DVRXWöŔWHVLWDNÄR]¼MH]G\SUR GYDQDILQ¼OHY0LO¼Qö9ÈFHLQIRUPDFÈ QDMGHWHXYQLWIJEDOHQÈWHOHIRQX 1DEÈGNDSODWÈGRY\èHUS¼QÈ]¼VRE

1HVNXWHèQöYØNRQQØVWURM ]DVNYöORXFHQX IXOO+',36GLVSOHM 2VPLM¼GURYØSURFHVRU 1HMOÄSHY\EDYHQØVWURMYH VYÄNDWHJRULL 0SL[IRļ¼N çLVWØ$QGURLGD*%5$0 %ÈO¼DwHG¼EDUHYQ¼YDULDQWD Standardní cena je .è

9öUQRVWRFHģXMHPHPUNQöWH QDQDwLQDEÈGNXWDEOHWņSURYöUQÄ


76

1DEรˆGNDSURYรถUQร„

9รˆFHQDvodafone.cz/tablety-pro-verne

9รถUQรˆPDMรˆWDEOHW\OHYQรถMwรˆ -VWHQยผPYรถUQรˆ"0\WRXPรˆPHRFHQLW7ฤฒHED/7(WDEOHWHP ]DQLล”wรˆFHQX6WDรจรˆVLQDMรˆWWDULINWHUร˜YยผPSDVXMH DKXUยผQD*/7(LQWHUQHW .รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

Samsung Galaxy Tab A (9.7 LTE) 7ORXwฤผNDMHQPPDKPRWQRVWMHQJ 3RPรถUVWUDQMHLGHยผOQรˆSURรจWHQรˆ ZHEXNQLK 6SRXVWDSUร„PLRYร„KRREVDKX DVOXล”HE]GDUPD -HGQRGXFKร„RYOยผGยผQรˆร•ล”DVQร˜Yร˜NRQ Standardnรญ cena MH.รจ

.รจ

Vodafone Smart Tab 4G

.รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

(OHJยผQV+'GLVSOHMHP รงW\ฤฒMยผGURYร˜SURFHVRU*+] 'รˆN\LQIUDSRUWXVQรˆPPล†ล”HWH WฤฒHEDRYOยผGDWWHOHYL]L 3DUยผGQรˆYร˜NRQ]DVNYรถORXFHQX $QGURLG Standardnรญ cena MH.รจ

.รจ

.รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

Vodafone Tab prime 6 .UยผVQร˜+'GLVSOHM VNYรถOร˜SURVOHGRYยผQรˆILOPล† 6XSHUYร˜NRQQร˜VSROHรจQรˆN QDLQWHUQHWX]DVNYรถORXFHQX รงW\ฤฒMยผGURYร˜SURFHVRU4XDOFRPP RWDNWX*+] 0SL[IRฤผยผN *%ร•ORล”Qร„KRSURVWRUX 6WDQGDUGQรˆFHQDMH.รจ

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล† .รจ

Samsung Galaxy Tab 4 (8.0 LTE)

9รถUQRVWRFHฤฃXMHPHPUNQรถWH QDQDwLQDEรˆGNXWHOHIRQล†SURYรถUQร„

(OHJDQWQรˆWDEOHWVGLVSOHMHP รงW\ฤฒMยผGURYร˜SURFHVRURWDNWX*+] 5\FKOร˜DVNODGQร˜SDUฤผยผNGRSUยผFH LQDFHVW\ $QGURLG 6WDQGDUGQรˆFHQDMH.รจ

1 DEรˆGNDMHXUรจHQDSUR]ยผND]QรˆN\VSOฤฃXMรˆFรˆSRGPรˆQN\YรถUQร„KR]ยผND]QรˆND9RGDIRQXDSODWรˆSฤฒLVRXรจDVQร„PX]DYฤฒHQรˆรจLSURGORXล”HQรˆVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆP .รจDSRฤฒรˆ]HQรˆWDEOHWXQDVSOยผWN\YGDQร„YDULDQWรถ&HQ\XYยผGรˆPHLV'3+9รˆFHLQIRUPDFรˆQDYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQรˆKRWร˜PX


3URŻUP\

77

Více na vodafone.cz/epokladna Více na vodafone.cz

Zjednodušte si podnikání s aplikací ePokladna 3IJLSUDYLOLMVPHMHGQRGXFKÄIJHwHQÈWRKRMDN Y\VWDYLW]¼ND]QÈNRYLSIJLQ¼NXSXHOHNWURQLFNRX ÕèWHQNXSIJÈPR]PRELOXèLWDEOHWX6WDèÈVL SRIJÈGLWDSOLNDFL9RGDIRQHH3RNODGQD

3IJLMêWHVLH3RNODGQX Y\]NRXwHWGRQDwLFK prodejen

$SOLNDFLMHPRŔQÄVSRMLWVPRELOQÈPSODWHEQÈPWHUPLQ¼OHP P326 DSIJLMÈPDW GÈN\QöPXNURPöKRWRYRVWLWDNÄSODWHEQÈNDUW\.]DIJÈ]HQÈPņŔHWHSIJLSRMLW LNDSHVQÈWLVN¼UQXQDEDWHULHSURU\FKOØDŻQDQèQöQHQ¼URèQØWLVNÕèWHQHN 7RWRIJHwHQÈQDYÈFXVQDGQÈSIJÈSDGQØSIJHFKRGQDV\VWÄPHOHNWURQLFNÄHYLGHQFH WUŔHENWHUØE\PöOEØWYçHVNÄUHSXEOLFHVSXwWöQYURFH&HO¼VOXŔEDVH DXWRPDWLFN\]¼ORKXMHQD]DEH]SHèHQÄÕORŔLwWöWDNŔHÕèWHQN\P¼WHNGLVSR]LFL YHOHNWURQLFNÄSRGREöNG\NROLY

Vodafone ePokladna STANDARD

.è PöVÈèQö

Automatické zálohování na ZHERYÄÕORŔLwWö 0RŔQRVWSIJLSRMLWPRELOQÈWLVN¼UQX QHERSODWHEQÈWHUPLQ¼O 1HRPH]HQÄPQRŔVWYÈSRORŔHN 5\FKOØYØEöUSURGXNWņNSURGHML +URPDGQØLPSRUWSRORŔHNSIJHV3& (GLWDFHSRORŔHNY\WYRIJHQÈUHSRUWņ

Vodafone ePokladna KOMPLET

.è PöVÈèQö

1DEÈ]ÈYwHFROLFHQFH6WDQGDUG DQDYÈFNRPSOHWQÈVSU¼YXVNODGX VOHGRY¼QÈVNODGRYÄ]¼VRE\YUH¼O QÄPèDVHD]MHGQRGXwHQÈLQYHQWXU\ 3IJL]SņVREÈVHYDwHPXSRGQLN¼QÈs YUHVWDXUDFÈFKPņŔHWHVOHGRYDW REMHGQ¼YN\VWROņYSURGHMQ¼FK VREOHèHQÈPEXGHWH]Q¼WDNWX¼OQÈ VWDYYHOLNRVWÈQDVNODGö

104 104

.è 104

3IJHQRVQ¼WLVN¼UQD %L[RORQ5,,

Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.


78

Pro firmy

Vรญce na vodafone.cz/firma

Tarify pro firemnรญ zรกkaznรญky

Business

RED LTE premium Business

RED LTE super Business

RED LTE

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

+ 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

5 dnรญ volรกnรญ + SMS + 100 MB/den Y]DKUDQLรจรˆ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

Neomezenรฉ volรกnรญ a SMS

Neomezenรฉ volรกnรญ a SMS

Neomezenรฉ volรกnรญ a SMS

YHILUPรถ

YHILUPรถ

YHILUPรถ

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

1(20(=(1ยค92/ยœ1ยจ606 $0%'$79=$+5$1,รงยจ U tarifu Business Red LTE premium GRVWDQHWHYNDล”Gร„P]ร•รจWRYDFรˆPREGREรˆ QDSรถWYยผPLY\EUDQร˜FKGQล†QHRPH]HQร„ YROยผQรˆD606N\.WRPXQDYรˆF0%GDW QDNDล”Gร˜]WรถFKWRGQรˆ7RYwHPล†ล”HWHรจHUSDW Y(8DGDOwรˆFK]HPรˆFK(YURS\9รˆFLQIRUPDFรˆ RWDULIX9RGDIRQH5RDPLQJQDGHQQDMGHWH QDVWU

'58+ยœ'$729ยœ6,0.$57$ ZDARMA .HNDล”Gร„PXWDULIX%XVLQHVV5HG/7(GRVWDQHWHMHwWรถGUXKRX/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN9DwH]Dฤฒรˆ]HQรˆWDNEXGRX VSROHรจQรถรจHUSDWREMHPGDWNWHUร˜GRVWยผYยผWH YUยผPFLVYร„KRWDULIX

Mobilnรญ ]DEH]SHรจHQรˆ

.รจ

.รจ

.รจ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

%(=3(รง1267 S tarify Business Red LTE super a premium PยผWH0RELOQรˆ]DEH]SHรจHQรˆร•SOQรถ]GDUPD

 &HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†MVRXYรจHWQรถ'3+DMVRXSODWQร„GRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\ 3RGPรˆQN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPรˆSURYROยผQรˆGR]DKUDQLรจรˆD]H]DKUDQLรจรˆQDMGHWHQDYRGDIRQHF]ILUPD


3URŻUP\

79

Více na vodafone.cz/firma

QHRPH]HQÄWDULI\DQDYÈFLQWHUQHW GRNDQFHO¼IJH]GDUPD =D.è]ÈVN¼WHèW\IJLWDULI\VQHRPH]HQØPYRO¼QÈPD606GR YwHFKVÈWÈD*%VGÈOHQØFKGDW$NWRPXY¼PQRYö]GDUPDSIJLG¼PH LLQWHUQHWRYÄSIJLSRMHQÈGRNDQFHO¼IJH

Business

6/(9$.ç 1$=$ı¨=(1¨ .G\ŔVLNWDULIX%XVLQHVV5HG SRIJÈGÈWHFK\WUØWHOHIRQQHER WDEOHWQDVSO¼WN\GRVWDQHWH KRR.èYØKRGQöML

VODAFONE 52$0,1*1$'(1

RED+

&HVWXMWHSR(YURSöVHYwHPL YØKRGDPLVYÄKRGRP¼FÈKR WDULIX9RODWSV¼WDY\XŔÈYDW GDWDGR0%GHQPņŔH NDŔGØèOHQWIJLGQ\YPöVÈFL ]GDUPD9ÈFHQDVWU

9RGDIRQH 5RDPLQJQDGHQ

9RGDIRQH 5RDPLQJQDGHQ

9RGDIRQH 5RDPLQJQDGHQ

9RGDIRQH 5RDPLQJQDGHQ

WIJLNU¼WYPöVÈFL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÈFL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÈFL]GDUPD

WIJLNU¼WYPöVÈFL]GDUPD

1HRPH]HQÄ YRO¼QÈ

1HRPH]HQÄ YRO¼QÈ

1HRPH]HQÄ YRO¼QÈ

1HRPH]HQÄ YRO¼QÈ

GRYwHFKVÈWÈ

GRYwHFKVÈWÈ

GRYwHFKVÈWÈ

GRYwHFKVÈWÈ

1HRPH]HQÄ606

1HRPH]HQÄ606

1HRPH]HQÄ606

1HRPH]HQÄ606

GRYwHFKVÈWÈ

GRYwHFKVÈWÈ

GRYwHFKVÈWÈ

GRYwHFKVÈWÈ

1RYöZDARMA NWDULIX%XVLQHVV5HG

,QWHUQHW GRNDQFHO¼IJH

3 GB + 1 GB zdarma sdílených dat v rámci firmy

.è PöVÈèQöSURèOHQ\ILUP\GRKURPDG\

& HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņYèHWQö'3+6OHYD.èQD]DIJÈ]HQÈSODWÈSURQRYÄLVW¼YDMÈFÈILUHPQÈ]¼ND]QÈN\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPöVÈFņDNQ¼NXSX]DIJÈ]HQÈQDVSO¼WN\9ØwHVOHY\MH]¼YLVO¼QDYØwL0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ1HSODWÈSURU¼PFRYÄVPORXY\D2QH1HW 5\FKORVWVWDKRY¼QÈLQWHUQHWXGRNDQFHO¼IJHMH0EVDQDKU¼Y¼QÈ0EV.WDULIXMHQXWQÄPÈWYKRGQØPRGHPWIJHED+XDZHL/7(&3(%NWHUØY¼PG¼PHSIJLSRIJÈ]HQÈ V%XVLQHVV5HG]D]YØKRGQöQRXFHQX.è


80

Pro firmy

Vรญce na vodafone.cz/firma

'RNRQDORVWYNDล”Gร„PGRW\NX รงHUVWYยผQRYLQNDVMHGLQHรจQร˜PFHORNRYRYร˜PGHVLJQHP 1HMQRYรถMwรˆ$QGURLG0DUVKPDOORZ =DwLIURYยผQรˆSDPรถฤผRYร„NDUW\GRSRGRE\LQWHUQรˆKRร•ORล”LwWรถQDY\wXMHSDPรถฤผ DVQLล”XMHRPH]HQรˆ6'NDUW\ รงWHรจNDRWLVNล†SUVWล† .YDOLWQรˆGLVSOHM&RUQLQJ*RULOOD*ODVVVDKยผDล”NRNUDMล†P 3URIHVLRQยผOQรˆ0SL[IRWRDSDUยผWVHVWDELOL]DFรˆSURRVWฤฒHMwรˆVQรˆPN\ 5Hล”LPSURIRFHQรˆYUDZIRUPยผWXD+\SHUODSVHYLGHR =YXNVY\VRNร˜PELWRYร˜PUR]OLwHQรˆP'ROE\$XGLR706XUURXQG 'RVWXSQร˜YEรˆOร„DwHGร„EDUYรถ

%XVLQHVV 6PDUW WDULI\ 3URUR]MH]GYDwHKRSRGQLNยผQรˆ PยผPH]DVNYรถOร„FHQ\VSRXVWX GDWPLQXWLQHRPH]HQร˜FK606 GRYwHFKVรˆWรˆ

HTC One A9

.รจ .รจยฒPรถVรˆFล†

%XVLQHVV

%XVLQHVV

Smart 100

Smart 250

Neomezenรฉ YROยผQรˆD606

Neomezenรฉ YROยผQรˆD606

YHILUPรถ

YHILUPรถ

100 minut

250 minut

GRYwHFKVรˆWรˆ SRY\รจHUSยผQรˆ .รจPLQ

GRYwHFKVรˆWรˆ SRY\รจHUSยผQรˆ .รจPLQ

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

150 MB dat

300 MB dat

.รจ

.รจ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

3ล†YRGQรˆFHQD.รจ

.รจ 3ฤฒLSRฤฒรˆ]HQรˆVWDULIHP%XVLQHVV5HG DQDVSOยผWN\]รˆVNยผWHWHQWRWHOHIRQ R.รจOHYQรถML

& HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†]DRNURXKOHQ\QDFHOร„NRUXQ\VPรถUHPGROล†DMVRXSODWQร„GRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\ 3RGPรˆQN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6OHYD.รจQD]Dฤฒรˆ]HQรˆSODWรˆSURQRYร„LVWยผYDMรˆFรˆILUHPQรˆ]ยผND]QรˆN\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPรถVรˆFล† DNQยผNXSX]Dฤฒรˆ]HQรˆQDVSOยผWN\9ร˜wHVOHY\MH]ยผYLVOยผQDYร˜wL0LQLPยผOQรˆKRPรถVรˆรจQรˆKRSOQรถQรˆ1HSODWรˆSURUยผPFRYร„VPORXY\D2QH1HW&HQ\XYยผGรˆPHYรจHWQรถ'3+


Tarify

81

VĂ­ce na vodafone.cz/tarify

Tarify pro PĂ&#x201E;QĂś QÂźURèQĂ&#x201E; 0ÂźPHSURYÂźV]DVNYĂśOĂ&#x201E;FHQ\ spoustu dat, minut i neomezenĂ˝ch SMS do vĹĄech sĂ­tĂ­.

NabĂ­dka pro mladĂŠ -HwWĂśPLQHQĂ&#x2C6;DQLDOHXĹ&#x201D;MHGXMDNGUÂźKD0ÂźPGRVW GDWYROQĂ&#x2DC;FKPLQXWL606QDYwHFKQRFRSRWIJHEXMX %H]]ÂźYD]NXSURWRĹ&#x201D;HNGRE\VHYWRPKOHYĂśNXYÂź]DO

S Tarifem 26Ĺ&#x201D;LMX DQHPXVĂ&#x2C6;PVHRPH]RYDW

1,2 GB dat

1,2 GB dat, neomezenĂŠ SMS do vĹĄech sĂ­tĂ­ a 600 minut navrch. Bez zĂĄvazku.

NeomezenĂŠ SMS GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;

Smart 100

Smart 250

600 minut YROÂźQĂ&#x2C6;GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;

100 minut

250 minut

GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6; SRY\èHUSÂźQĂ&#x2C6;.èPLQ

GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6; SRY\èHUSÂźQĂ&#x2C6;.èPLQ

NeomezenĂŠ SMS YVĂ&#x2C6;WL9RGDIRQH RVWDWQĂ&#x2C6;.è606

100 MB dat

.è PĂśVĂ&#x2C6;èQĂśEH]]ÂźYD]NX

NeomezenĂŠ SMS GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;

250 MB dat

.è

.è

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

S .DUWRX Ĺ&#x201D;LMXMDNFKFL 0Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201D;XVLY\EUDW]HGYRX VXSHUEDOĂ&#x2C6;èNĹ&#x2020;$NWLYXMXVL MHMDNSRWIJHEXMX0Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201D;X MHVWIJĂ&#x2C6;GDWQHERY\XĹ&#x201D;Ă&#x2C6;YDW REDVRXèDVQĂś 6HĹ&#x201D;HQXMLYHYwHFKSURGHM nĂĄch Vodafonu a taky VLMLPĹ&#x2020;Ĺ&#x201D;XQDVWUÂźQFH YRGDIRQHF]]LMX nechat zdarma poslat do schrĂĄnky.

=DVRXWĂśĹ&#x201D;WHVL o telefon a kecky Converse. VĂ­ce na str. 51

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

500 MB dat

YVĂ&#x2C6;WL9RGDIRQH

+ 100 minut

NeomezenĂŠ SMS

GRGDOwĂ&#x2C6;FKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;

YVĂ&#x2C6;WL9RGDIRQH

bDOĂ&#x2C6;èHN]D

bDOĂ&#x2C6;èHN]D

.è

.è

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś

.è PĂśVĂ&#x2C6;èQĂśEH]]ÂźYD]NX

3 IJLSRIJĂ&#x2C6;]HQĂ&#x2C6;7DULIXVWHOHIRQHPQDVSOÂźWN\DVHVPORXYRXQDPĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020;MHFHQDWDULIX.è PĂśVĂ&#x2C6;èQĂś&HQDMH]DRNURXKOHQÂźQDFHOĂ&#x201E;NRUXQ\QDKRUX9wHFKQ\FHQ\XYÂźGĂ&#x2C6;PHYèHWQĂś'3+


82

Red LTE tarify

Vรญce na vodafone.cz/tarify

Red LTE tarify VGDWRYRX6,0 ]GDUPD 0ยผPHSURYยผVQHMHQGUXKRXGDWRYRX6,0NX DOHLQHRPH]HQร„YROยผQรˆ606N\KURPDGXGDW DWDNร„YROยผQรˆGRL]H]DKUDQLรจรˆ

RED LTE premium DRUHร DATOVร SIM KARTA ZDARMA

RED LTE

.HNDล”Gร„PXWDULIX5HG/7(GRVWDQHWH MHwWรถGUXKRX/7(6,0NDUWXSURWDEOHWQHER QRWHERRN9DwH]Dฤฒรˆ]HQรˆWDNEXGRXVSROHรจQรถรจHUSDWREMHPGDWNWHUร˜GRVWยผYยผWH YUยผPFLVYร„KRWDULIX

VXSHU

RED LTE + 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

NEOMEZENร‰ VOLรNร, SMS $0%'$79=$+5$1,รงยจ + 1000 min. GR]DKUDQLรจรˆ

5 dnรญ volรกnรญ + SMS + 100 MB/den Y]DKUDQLรจรˆ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

Neomezenรฉ volรกnรญ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

Neomezenรฉ SMS

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

GRYwHFKVรˆWรˆ

1,5 GB

4 GB

10 GB

dat

dat

dat

.รจ

.รจ

.รจ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

PรถVรˆรจQรถ

8WDULIX5HG/7(SUHPLXPGRVWDQHWH YNDล”Gร„P]ร•รจWRYDFรˆPREGREรˆQDSรถW YยผPLY\EUDQร˜FKGQล†QHRPH]HQร„YROยผQรˆ D606N\.WRPXQDYรˆF0%GDW QDNDล”Gร˜]WรถFKWRGQรˆ7RYwHPล†ล”HWH รจHUSDWY(8DGDOwรˆFK]HPรˆFK(YURS\9รˆF LQIRUPDFรˆRWDULIX9RGDIRQH5RDPLQJ QDGHQQDMGHWHQDVWU

& HQ\MVRXSODWQร„SฤฒLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPยผOQรˆPPรถVรˆรจQรˆPSOQรถQรˆPQDPรถVรˆFล†MVRXYรจHWQรถ'3+DSODWรˆGRGDOwรˆDNWXDOL]DFHQDEรˆGN\ 3RGPรˆQN\QDYRGDIRQHF]]Y\KRGQHQHVOX]E\6H]QDP]HPรˆSURYROยผQรˆGR]DKUDQLรจรˆD]H]DKUDQLรจรˆQDMGHWHQDYRGDIRQHF]WDULI\


Tarif pro rodinu

83

VĂ­ce na vodafone.cz/rodina

QHRPH]HQĂ&#x201E;WDULI\ DQDYĂ&#x2C6;FLQWHUQHWQDGRPD LQDFKDOXSX]GDUPD 6WDULIHP5HGPĹ&#x2020;Ĺ&#x201D;HFHOÂźURGLQDNRPXQLNRYDWEH]RPH]HQĂ&#x2C6;=D.è]Ă&#x2C6;VNÂźWH 6'¨/(1Â&#x153;'$7$ èW\IJLWDULI\VQHRPH]HQĂ&#x2DC;PYROÂźQĂ&#x2C6;PD606GRYwHFKVĂ&#x2C6;WĂ&#x2C6;D*%VGĂ&#x2C6;OHQĂ&#x2DC;FKGDW $NWRPXYÂźPQRYĂś]GDUPDSIJLGÂźPHLLQWHUQHWRYĂ&#x201E;SIJLSRMHQĂ&#x2C6;QDGRPDDQDFKDOXSX 8Ĺ&#x201D;QHPXVĂ&#x2C6;WHYwLFKQLNXSRYDW GDWDNWHUÂź]FHODQHY\XĹ&#x201D;LMHWH 6SROHèQĂśVGĂ&#x2C6;OĂ&#x2C6;WHLQWHUQHWRYĂ&#x2DC; EDOĂ&#x2C6;èHN*%NWHUĂ&#x2DC;PĹ&#x2020;Ĺ&#x201D;HWH QDY\wRYDW

RodinnĂ˝ tarif

RED+

7(/()211¨ç¨6/$ 9wHFKQDèW\IJLèĂ&#x2C6;VODVLPĹ&#x2020;Ĺ&#x201D;HWH Y\EUDWQRYÂźQHERSIJHQĂ&#x201E;VW VWÂźYDMĂ&#x2C6;FĂ&#x2C6;èĂ&#x2C6;VODRG9RGDIRQXèL RGNRQNXUHQFH

1RYĂśZDARMA NWDULIX5HG

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

NeomezenĂŠ volĂĄnĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

NeomezenĂŠ SMS

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

do vĹĄech sĂ­tĂ­

Internet na doma LQDFKDOXSX

2 GB sdílených dat v råmci rodiny

.è PĂśVĂ&#x2C6;èQĂśSURèOHQ\URGLQ\GRKURPDG\

& HQDMHSODWQÂźSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLPÂźOQĂ&#x2C6;PPĂśVĂ&#x2C6;èQĂ&#x2C6;PSOQĂśQĂ&#x2C6;PQDPĂśVĂ&#x2C6;FĹ&#x2020;MHYèHWQĂś'3+DSODWĂ&#x2C6;GRGDOwĂ&#x2C6;DNWXDOL]DFHQDEĂ&#x2C6;GN\ 7IJHWĂ&#x2C6;DèWYUWÂź6,0NDUWDMHXUèHQDSURGĂ&#x2C6;WĂśGROHWYèHWQĂśQHERSURRVRE\VWDUwĂ&#x2C6;OHW 5\FKORVWVWDKRYÂźQĂ&#x2C6;LQWHUQHWXQDGRPDLQDFKDOXSXMH0EVDRGHVĂ&#x2C6;OÂźQĂ&#x2C6;0EV.WDULIXMHQXWQĂ&#x201E;PĂ&#x2C6;WYKRGQĂ&#x2DC;PRGHPWIJHED+XDZHL/7(&3(%]D.è


MacBook Air nejoblíbenější 13“ model

25 990 Kč

Také na splátky bez navýšení a akontace. MacBook Air má teď procesor Intel Core páté generace, Thunderbolt 2, skvělé výchozí aplikace a stejnou celodenní výdrž baterie. Je tak tenký, lehký a odolný, že si ho můžete vzít kamkoli – a tak výkonný, že tam na něm uděláte všechno, co potřebujete. Cena se vztahuje na model mjve2cz/a a platí do vyprodání zásob. Více informací naleznete na www.istyle.cz nebo vám je rádi sdělíme na našich prodejnách.

Praha | Brno | Ostrava www.istyle.cz

Premium Reseller

Profile for Čilichili

2016 | 03 | Čilichili: Co nám dělá dobře  

Květiny, sladkosti, koťata, bublinková fólie nebo plyš. Tohle všechno nám dělá dobře. A někomu z nás třeba i napichování na háky. Pátrali js...

2016 | 03 | Čilichili: Co nám dělá dobře  

Květiny, sladkosti, koťata, bublinková fólie nebo plyš. Tohle všechno nám dělá dobře. A někomu z nás třeba i napichování na háky. Pátrali js...

Profile for cilichili
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded