Page 67

Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.darujem.cz

Krev není voda Když jsme u Vodafonu slavili deset let na Íeském trhu, rozhodli jsme se, že si pustíme žilou. A na svÛtÛ byl projekt DARUJEM.CZ. JasnÛ, jde tady o dárcovství krve. Chceme vám ukázat, že darovat krev je snadné, a zlákat vás, abyste se pęidali. My tęeba darujeme krev pravidelnÛ. V roce 2011 jsme za tento projekt získali prestižní Cenu zdraví a bezpeÍného životního prostęedí. Máme taky exkluzivního partnera Ìeský Íervený kęíž. Na našem webu www.darujem.cz tak tęeba najdete novinky o akcích, které Ìervený kęíž právÛ chystá. A co pro vás máme my? Nedávno jsme dali svįj web novÛ do pucu a skamarádili ho s Facebookem (neváhejte a kouknÛte tam na nás). Snadno vás díky tomu mįžeme upozornit na odbÛry, které jsou právÛ aktuální. Už 7600 z vás se registrovalo, že by rádi na nÛjaké to krvebraní pęišli, a to je solidní síla. Naše facebookové profily dnes mají pęes 2700 fanouškį a dennÛ pęibývají noví. A právÛ pro všechny naše

fandy na darujem.cz teÏ máme soutÛž, kdy mįžete nejen pomoct dobré vÛci, ale taky od nás dostat maliÍkost, která všem jasnÛ ęekne: Tenhle ÍlovÛk dovede pro dobro i nasadit žíly. PÛt stovek našich dárcį dostane prima krevní pęívÛsek, staÍí, když kromÛ nÛjakého toho deci si taky založí a 100% vyplní svįj profil na našem webu a spárují si ho se svým profilem na Facebooku. Dalších 500 pęívÛskį Íeká na ty, kteęí svįj profil u nás už mají a 100% si ho doplní. A jestli se kouknete na www.darujem.cz, rozhodnÛ zkuste sekci O krvi, kde najdete zajímavé informace o darování a také o krvi jako takové. Dozvíte se tu tęeba, že jestli máte krevní skupinu 0Ţ, pak mįžete dát krev komukoliv. UrÍitÛ mu sedne.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you