Page 60

TURISTKY SvĶdnice naËobalech vedou pĜedevším noÝní život: když už se nçkde náhodou zjeví veËdne, brání se pĜed denním svçtlem tmavými brýlemi.

HRÁČKY NaËnçkterých fotkách si dívky svĶdnç pohrávají sËnástroji, ale podílet se naËhudbç, to není nic pro nç, spíš to vypadá, že vËnestĜežené chvíli sebraly vËkapele rumbakoule nebo tamburínu, aËje jim srdeÝnç jedno, jestli jim zaËto nçkdo vynadá.

NYMFOMANKY Mnohe jiné zastihneme rozestĜené naËsaténovém povleÝení Ýi kontrolující kvalitu nebes tím, že se vinou poËsloupu uËpostele.

LIDUŠKY Nçkdy se dívky vinou kolem kapelníka, který má naËsvçdomí dotyÝnou desku (aËjeho jméno je tu tlustç vysázeno, zatímco jména krásek se nikdy nedozvíme).

60

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.