Page 27

StĜelná zbraĎ: Jeden zËnejÝastçjších zpĶsobĶ, který ale Ýasto konÝí hroznç, nicménç ne smrtelnç. Tçžko si pĜedstavit, že životní problémy Ýlovçk vyĜeší tím, že si ustĜelí obliÝej aËstráví zbytek života slepý, nçmý aËodkázaný naËtekutou výživu.

Ano Prášky: Zaprvé je složité poĜídit dostateÝné množství vhodných práškĶ. Zadruhé, iËkdyž spolykáte pĶl kila pilulí aËzapijete je vodkou, sËnejvçtší pravdçpodobností usnete, vaše tçlo vËbezvçdomí nakopne ochranný mechanismus aËvšechno nepatĜiÝné vyklopí zpátky. Nakonec vás najdou vËkaluži zvratkĶ, pravdçpodobnç sËnçjakým trvalým následkem vËpodobç poškozeného mozku.

Utopení: Další velmi bolestivá aËnepĜíjemná záležitost. Lidé, kteĜí ho pĜežili, hovoĜí oËzáchvatech paniky, instinktivním boji proti reŐexivnímu nadechnutí, muÝivé bolesti zËplic plných vody... Navíc pĜi ztrátç vçdomí má tçlo tendenci vyplavat aËbýt zachránçno. Dlouhodobý pobyt pod vodou vede kËpoškození mozku aËdoživotnímu pobytu naËpĜístrojích.

Skok zvysoka: Pomçrnç spolehlivá metoda, pokud je kËdispozici dostateÝnç vysoký skok. Lidské tçlo je ale pomçrnç odolný mechanismus aËdokáže pĜežít neÝekané. Hrozí tedy opçt reálné riziko pĜežití aËdlouhého dožívání vËparalyzovaném stavu.

MÁTE SE ÜÍM PICNOUT? Ne Ne

BOJÍTE SE VÝŠEK? Ano

Ne

Ne

Ano

UMÍTE PLAVAT?

Ano

VADÍ VÁM MEDIKAMENTY?

ŠħASTNOU RUKU Pçtapadesátiletý major britské armády nemçl štçnç, které by mu mohlo olíznout ucho, takže se poËnçkolika letech intenzivního pití aËdepresivních záchvatĶ jednoho dne peÝlivç oblékl, uÝesal aËprostĜelil si hlavu služebním revolverem. OËnçco pozdçji ho našla manželka, jak vËkuchyni vaĜí snídani aËzËobou spánkĶ mu crÝí krev. VËnemocnici zjistili, že kromç toho, že nechápe, co se sËním stalo, není sËveteránem vĶbec nic vËnepoĜádku aËpoËnçkolika týdnech

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

léÝby ho propustili domĶ. Jako vedlejší úÝinek radikálního chirurgického zákroku se bývalý voják zbavil depresí iËzávislosti naËalkoholu aËdožil zbytek života jako veselý pán. Bizarní pĜíhoda se nestala jen jemu. VËroce 1988 byl vËlékaĜském Ýasopise Physician Weekly popsán pĜípad, kdy nezdaĜená sebevražda vyléÝila muže zËobsesivní poruchy chování. ZËdeprese se výstĜelem vyléÝila iË45letá vdova zËamerického Maine. Ta si naËto bohužel vzala brokovnici, takže jí pak museli plastiÝtí chirurgové vymodelovat nový obliÝej.

Skok pod nçco: Nehledç naËopçtovnou možnost pĜežití aËparalyzovaného dožití je tato metoda silnç bezohledná vĶÝi nedobrovolným úÝastníkĶm. SkoÝíte pod vlak aËjeho ĜidiÝ vás bude mít naËsvçdomí. SkoÝíte pod auto aËkromç vás to odnesou jeho pasažéĜi.

DOJÁK Darrell McDaniels (znáte ho spíš pod pĜezdívkou DMC) je asi poslední Ýlovçk, kterého byste podezĜívali ze sebevražedných nálad. KoneckoncĶ, když jste rapper slavného tria Run DMC, prodáváte platinové desky aËkËVánocĶm si dáte pod stromeÝek Ĝecký ostrov, nemçli byste mít problém najít aspoĎ nçjaký smysl života. VËroce 1997 se ale DMC propadal doËÝím dál tím hlubších depresí aËpoËnávratu zËevropského turné se rozhodl se vším skoncovat. PĜi cestç

ZKUSTE TOHLE: Jestli vážnç uvažujete oËtom to zabalit, zavolejte kdykoliv naËÝíslo

222Ë580Ë697.

zËletištç uslyšel vËautorádiu dojemnou píseĎ Angel odËzpçvaÝky Sarah McLachlanové (pozdçji byla použita naËreklamu kampanç naËpomoc týraným zvíĜátkĶm) aËnalezl vËní duševní mír. Pozdçji se se Sarah osobnç setkal, zjistil, že oba vyrostli uËadoptivních rodiÝĶ aËže jen díky tomu dosáhl všech svých životních úspçchĶ (vÝetnç toho, že pomocí hitu Walk This Way resuscitoval Aerosmith). DMC založil nadaci naËpomoc opuštçným dçtem aËse Sarah nazpíval verzi Cat’s in the Cradle sËnázvem Just Like Me.

<

27

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.