Page 26

TÉMA

JAK NA TO START

VeËŏlmech vypadá sebevražda jednoduše. VeËskuteÝnosti je to složitý, bolestivý aËnespolehlivý proces. Mrknçte naËnašeho prĶvodce aËvçĜíme, že si to rozmyslíte.

VADÍ VÁM KREV?

Ano

Ano

MÁTE AUTO?

Ne

Ne

Úmyslná bouraÝka: Jde oËhodnç nespolehlivý zpĶsob, jak odejít ze svçta. Statistika zËlet 1993–2003 dávala jen tĜetinovou šanci naËdokonání, sËÝím dál tím lepšími bezpeÝnostními prvky montovanými doËaut to Ýíslo dál rychle klesá.

Ano

Vykrvácení: Dobrovolnç se Ĝíznout tak, aby Ýlovçk vykrvácel, je skoro nemožné. Bolest aËpohled naËvlastní krev pravdçpodobnç pĜinutí iËnejvçtšího zoufalce sáhnout poËtelefonu aËvytoÝit záchranku (podle statistik konÝí „úspçšnç“ pouze asi 2Ë% pokusĶ). DoËkonce to dokázali dotáhnout jen japonští samurajové, aËiËtçm asistoval pomocník sËmeÝem, který jim poËpár vteĜinách pomohl švihem obouruÝ pĜes krk.

CO POTĠEBUJE TE, ABYSTE PĠEŽILI SEBEVRAŽDU

26

Obçšení: Vypadá to snadnç, ale veËskuteÝnosti jde snad oËnejhorší možnost (sËvýjimkou sebeupálení). Umçní rychle aËbezbolestnç obçsit Ýlovçka vyžaduje roky praxe, správné náĜadí aËkati pro to platívali zaËvážené Ĝemeslníky. Zpackané vçšení patĜí kËnejtrýznivçjším zpĶsobĶm smrti, mĶže trvat iËnçkolik desítek minut, bçhem kterých si to navíc dotyÝný viselec mĶže jen tçžko rozmyslet.

Výfukové plyny: SËdnešními ekologickými katalyzátory naËmotorech to není tak snadné, jak to bývalo. SËnejvçtší pravdçpodobností skonÝí pokus odejít ze svçta jen popálenými plícemi aËpoškozeným zrakem.

MILÉHO PÁNA, KTERÝ ŽIJE UËÚTESU Pravdçpodobnç vËkaždé zemi existuje místo populární mezi sebevrahy. UËnás je to Macocha, vËSan Franciscu Golden Gate Bridge, vËAustrálii je to místo zvané prostç The Gap (Propast). KËútesu nad pĜístavem vËSydney se sjíždçjí zoufalí lidé už od nepamçti. To, že si to více než 160 zËnich rozmyslelo, je jednak zásluhou krásného výhledu naËoceán, aËpak také muže jménem Don Ritchie, který uËPropasti žije. Don je zdatný osmdesátník, který tráví dny

CHCETE UMěÍT ZAËJÍZDY?

Ne Ano

Ne

Ano

CHCETE, ABY VÁS NAŠLI VËAUTæ?

MÁTE PEVNÝ PROVAZ?

naËverandç sËdalekohledem aËpozoruje, jestli nçkdo nemíĜí kËzábradlí. Bçhem své dlouholeté praxe si prý vypçstoval instinktivní metodu, jak promluvit nešĨastníkovi doËduše aËvrátit ho zpátky nohama naËzem (doslova). VËroce 2010 mu zaËto udçlili titul Ýestného obÝana Sydney. NejhezÝí naËcelém pĜíbçhu je, že Don není vËroli strážného andçla sám. TĜeba vËJaponsku nçco podobného dçlá pan Jukio Šige. Nejenže rozmlouvá sebevrahĶm jejich úmysly, ale navíc jim radí sËproblémy aËpomáhá najít práci.

Ne

ŠTæNæ David Sharpe je veterán US Army, který naËstresy ze služby veËváleÝném letectvu aplikoval domácí léÝbu šnapsem aËtluÝením pçstí doËzdi. Jednoho dne, kdy už to prý nešlo dál, vzal David služební pistoli, zavĜel oÝi a... ucítil, že mu nçkdo olízl ucho. Když oÝi otevĜel, zjistil, že to nebyl andçl strážný sËplnýma rukama práce, ale štçnç jménem Cheyenne, které si pĜed pár týdny pĜinesl zËútulku. David si nejenže rozmyslel sebevraždu, ale založil nadaci C4H (Companions for Heroes – SpoleÝníci pro hrdiny).

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.