Page 25

THE CURE – PORNOGRAPHY, 1982 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 4x mçsíÝnç Deska, které se veÝer pokloní každý správný goth. První album zË„trilogie zkázy“, vËníž následovaly neménç depkoidní aËvampýĜí estetikou nasáklé opusy Disintegration aËBloodŐowers. Vše Ĝekne hned první verš: Nevadí, když všichni zemĜeme.

THOMAS HARDY: NEBLAHÝ JUDA, 1895 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: Stránka roÝnç

21 GRAMĵ, 2003

Dçsivý obraz anglické spoleÝnosti naËkonci pĜedminulého století patĜí dnes kËpĜedním dílĶm svçtové literatury. PĜíbçh mladíka, sirotka prostého pĶvodu, který touží poËvzdçlání, ale spoleÝnost mu ho odmítá dát, popudil vËÝase svého prvního vydání wakeŏeldského biskupa natolik, že knihu demonstrativnç spálil.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaËstoletí

JOHN STEINBECK: HROZNY HNæVU, 1939

Sean Penn iËNaomi Wattsová jsou oba mistry vËrolích zrançných nešĨastníkĶ, co nesou všechnu tíhu svçta. Mohli by se tĜeba Ĝíznout oËpapír, aËvy byste stejnç breÝeli jak želvy. Takže když je Sean Penn nevyléÝitelnç nemocný matematik uvçznçný vËpasti nefungujícího manželství aËNaomi Wattsová jakožto bývalá feĨaÝka oplakává mrtvého manžela aËdçti, nemĶže se stát nic jiného, než že se doËsvých soukromých pekel propadnete iËvy.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: PoËkapkách

KONæ SE TAKÉ STěÍLEJÍ, 1969

Jednou zËnejvýznamnçjších knih 20. století je pĶsobivý román oËživotç rodiny oklahomského farmáĜe Toma Joada. Krach naËburze zpĶsobí, že tisíce farmáĜĶ jsou doslova vyhozeny ze svých domovĶ, protože nedokážou splácet své dluhy. Opouštçjí rodnou Oklahomu aËmíĜí doËKalifornie, která je pro nç zaslíbenou zemí. Má to ale jeden háÝek. Nikdo je tam nechce...

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x zaËživot

EELS – ELECTRO – SHOCK BLUES, 1998 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x dennç CORMAC MCCARTHY: CESTA, 2006 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: VĶbec

THE SMITHS – MEAT IS MURDER, 1985 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaË10 let AngliÝtí indie rockeĜi zpívají doËzvonivých kytar oËzneužívání dçtí, zamordovaných zvíĜátkách, dalším zneužívání dçtí aËoËtom, jak snadné je pĜijít naËpouti kËnoži vËzádech.

Svçtem sežehnutým neznámou katastrofou se plouží otec sËchlapcem aËvšechno, co mají, jsou jen zbytky civilizace vËpodobç konzerv aËposlední coly zËnefunkÝního automatu vËnákupním vozíku. Cestují apokalyptickou krajinou plnou nejrĶznçjších nástrah. Nejhorší jsou pochopitelnç ostatní pĜeživší lidé. Cílem poutníkĶ je moĜské pobĜeží, ale iËtam se samozĜejmç ukáže, že nadçje už neexistuje.

Tahle deska vznikla poté, co frontmanovi kapely Marku Everettovi zemĜela matka aËsestra spáchala sebevraždu. PĜedstavu oËjejí náladç si Ýlovçk utvoĜí iËpouhým pĜeÝtením seznamu písniÝek: Elizabeth naËpodlaze koupelny, Cesta naËpohĜeb (Ýást I.), Rakovina naËlék, MĶj sestup kË šílenství atd.

Vysoce depresivní snímek situovaný doËÝasĶ Velké hospodáĜské krize se soustĜedí naËjednu zËnejvíce ponižujících lidských kratochvílí své doby. TaneÝní maraton má být veselým rozptýlením odËzlých ÝasĶ, nicménç se rychle zmçní vËdçsivou podívanou, kdy soutçžící, zoufale toužící poËnevelké Ýástce pro vítçze, tanÝí, dokud nepadnou Ýi dokonce nezemĜou vyÝerpáním – vše kËpotçšení platícího obecenstva. Dnešní reality show jsou proti tomuhle jen odvar.

25

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.