Page 24

SPIRITUALIZED – LET IT COME DOWN, 2001

GEORGE ORWELL: 1984 TANEC VËTEMNOTÁCH, 2000

StupeĎ depky: 4 | Dávkování: 2 x dennç DevadesátiÝlenný orchestr aËchorálový sbor vË pozadí vyspejsovaných rockerĶ sténajících temné verše oËutrpení, drogách aËutrpení zË drog.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1 x roÝnç

SILNICE, 1954 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: ObÝas Federico Fellini rozvíjí šílený pĜíbçh, vËnçmž Anthony Quinn hraje hrubého cirkusového siláka, který koupí duševnç omezené devÝe odËzbídaÝené matky. PĜes její totální oddanost sËní nakládá sËnçhou, jakou vçnujete starým ponožkám. Fakt, že je doËní veËskuteÝnosti zamilovaný, dçlá dílo ještç více srdcervoucím.

UpĜímnç, kde zaÝít? Björk sËdechberoucím mistrovstvím hraje chudou aËosamçlou Ýeskou imigrantku, která dĜe jako kĶĎ, aby synovi zaplatila operaci, která ho má ochránit pĜed dçdiÝnou chorobou, která už ji samu témçĜ pĜipravila oËzrak. Její jedinou útçchou vËtomhle srabu je pĜedstírat, že všechno kolem ní je nablýskaný hollywoodský muzikál. IËtato iluze se ovšem rozpadne, když je kĜivç obvinçna zËkrádeže, vraždy aËkomunistického smýšlení aËnáslednç obçšena.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x poËsobç Orwellovu vizi svçta kontrolovaného Velkým bratrem není tĜeba vËnašich zemçpisných šíĜkách moc pĜedstavovat. Novela oËtyranii Strany aËjejí totalitní ideologii je prý depresivní pĜedevším proto, že iËdnes existují naËsvçtç miliony lidí, kteĜí tuto realitu žijí.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS –ËYOUR FUNERAL… MY TRIAL, 1986 StupeĎ depky: 4 | Dávkování: 2x dennç Své Ýtvrté album nahrával Nick Cave uprostĜed nejhorších závisláckých stavĶ, které ho vyslaly naËcestu doËpekla (tçžko Ĝíct, jestli se odsud vrátil zpçt). NejoptimistiÝtçjší písniÝka zËcelé desky je duet sËKylie Minogue, kde se zpívá oËtom, jak milý rozbije své lásce hlavu cihlou aËnaËhrob jí vysází divoké rĶže.

SYLVIA PLATHOVÁ: POD SKLENæNÝM ZVONEM, 1953 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x zaËživot

LEAVING LAS VEGAS, 1995 StupeĎ depky: 3 | Dávkování: 2x roÝnç MĶže být nçco depresivnçjšího než sledovat nadaného herce aËnerozpovykovanou celebritu, jakou je Nicolas Cage, jak mrhá svým Ýasem aËtalentem naËblbosti typu NebezpeÝný cíl? Ano, mĶže: sledovat Nicolase Cage, jak zužitkovává svĶj Ýas aËtalent jakožto vyhoĜelý spisovatel beznadçjnç se upíjející kËsmrti, zatímco Elisabeth Shue vËroli okouzlující prostitutky, nemajíc žádnou moc ho zachránit, tomu nešĨastnç pĜihlíží.

PĜíbçh nçkolika mçsícĶ, veËkterých se hlavní hrdinka Esther Greenwoodová zblázní aËvyléÝí. VeËsvém jediném románu americká básníĜka mistrnç skicuje Ĝady epizodních postav, pĜedkládá bezprostĜední aËironický pohled naËtémata ženská iËpsychiatrická aËvykresluje trýzeĎ, jakou mĶže zakusit Ýlovçk obklopený blahobytem, dçs, jaký mĶže vzbudit pohled zËvýšky úspçchu doËpropasti selhání, aËtaké zoufalství zËnemožnosti podçlit se sËkýmkoli oËtyto pocity.

HROB SVæTLUŠEK, 1988 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: Nikdy MuÝivý animák oËdvou osiĜelých sourozencích, kteĜí se snaží pĜežít vËruinách pováleÝného Japonska. Dçtem se podaĜí najít pĜístĜeší, ale trpí nedostatkem jídla. Pçtiletá Secuko zemĜe naËpodvýživu aËjejí starší bratr ji musí zpopelnit.

REQUIEM ZAËSEN, 2000 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaËživot Aronofskyho kronika zdevastovaných životĶ toÝících se vËkruhu beznadçje aËbezmoci je ojedinçlé anti-antidepresivum. Nikdy víc.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you