Page 23

NIRVANA – IN UTERO, 1993 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x mçsíÝnç Láska jako spojení dvou parazitĶ, žijících zËodpadĶ druhého. PupeÝní šĎĶra jako katovská smyÝka. PíseĎ sË názvem Znásilni mç. Je sËpodivem, že Kurtu Cobainovi poËtomhle preventivnç nesebrali iËtkaniÝky odËbot, natož brokovnici.

LILJA 4-EVER, 2002

MILLION DOLLAR BABY, 2004 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 3x zaË10 let To, co Clint Eastwood popsal jako ŏlm oËamerickém snu, donutilo Andrewa Sarisse zËThe New York Observer napsat: Žádný ŏlm, kam až má pamçĨ sahá, mç nezanechal veËvçtší depresi než Million Dollar Baby. Pokud ještç nepláÝete, vzpomeĎte si naËscénu, kdy ochrnutá Maggie Ĝíká své chamtivé rodinç, aby jí zmizela zËoÝí, nebo naËto, jak si stále znovu prokousává jazyk veËsnaze vykrvácet aËukonÝit své trápení. Nebo naËto, jak pláÝe sám velký Clint.

HOSTÉ VEÜEěE PÁNæ, 1962 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: Nikdy Ano, Ingmar Bergman. Drama naËtéma víra aËpochybnosti, klasický pĜíklad skandinávské mizérie. NaËbohoslužbu kËotci Thomasovi se sejde hrstka vçĜících, kterým nemá duchovní, zhrzený smrtí své ženy, stejnç co nabídnout. RybáĜ, který má obavy zËatomových zbraní, se pastorovi svçĜí, že nevidí vËživotç žádný smysl. AËotec Thomas souhlasí. AËtak nebohý rybáĜ nepokrÝí rameny aËneodejde doËhospody naËpár panákĶ, ale protože je Švéd, jde aËustĜelí si hlavu.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 1x zaËživot VËbývalém SSSR žije šestnáctiletá Lilja, která vidí svou budoucnost vËbrzkém stçhování doËUSA. Bohužel její matka odjede sama aËnechá dceru osudu. Lilja se zaÝne živit jako prostitutka aËpotká Andreje, který jí slíbí pro zmçnu cestu doËŠvédska, kde má najít domov iËpráci. Tam ji ale samozĜejmç neÝeká ani karavan naËbĜehu jezera, ani práce vËtovárnç naËVolvo... WILLIAM GOLDING: PÁN MUCH, 1954 TONI MORRISONOVÁ: VELMI MODRÉ OÜI, 1970 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x zaËživot

NEVIL SHUTE: NAËPLÁŽI, 1957 StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x zaË10 let Post-apokalyptická novela pojednává oËtom, co zbylo zËlidské rasy poËskonÝení III. svçtové války. Dny lidstva jsou seÝteny, radiace zËglobálního nukleárního holocaustu se nezadržitelnç šíĜí aËnikde žádný hrdina, který by zachránil situaci.

Nositelka Nobelovy ceny vypráví prostĜednictvím jedenáctileté Ýernošské dívky oËpĜedem prohraném zápase amerických ÝernochĶ oËmísto naËslunci aËuznání vËbílém svçtç. Ukazuje, jak hluboce je vËpotomcích otrokĶ zakoĜençno nízké sebevçdomí aËfrustrace zËvlastní barvy kĶže.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: PĜed volbami

ELIE WIESEL: NOC, 1958

Románová prvotina dalšího nositele Nobelovky vypráví alegorický pĜíbçh oËskupinç chlapcĶ, kteĜí se naËpustém ostrovç pokoušejí vybudovat demokratickou spoleÝnost. AËselhávají. Individuální prospçch vítçzí nad obecným blahem, tyranie nad svobodou, fanatismus nad rozumem, násilí nad spravedlností.

StupeĎ depky: 5 | Dávkování: 2x celkem Autobiograŏcké svçdectví oËŽidech deportovaných zËautorovy rodné obce –Ërumunského Sighetu – doËOsvçtimi. Jan Jandourek oËknize vËroce 1999 napsal: Ani americké katastroŏcké horory natoÝené zaËpoužití psychologických aËtechnických trikĶ nedosahují pĜes veškerou fantastiÝnost tak dçsivého úÝinku jako WieselĶv suchý popis skuteÝných událostí.

AYN RANDOVÁ: SEHNUTÝ ATLAS, 1957 StupeĎ depky: 4 | Dávkování: 1x zaËživot Kontroverzní obhajoba kapitalismu, egoismu aËĜeÝeno slovy autorky „zdravého rozumu“, by mçla vËletošním roce vyjít poprvé vËÝeském pĜekladu vËnakladatelství DokoĜán.

23

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you