Page 21

zdravotnická organizace spočítala, že většina patentovaných léčiv se prodává za 20 až 100x vyšší cenu, než čítají jejich nejvyšší možné výrobní náklady, není divu, že lepší byznys si můžeme představit jen velmi těžko.

AËVËÜEM JE PROBLÉM? Nebylo by to samo o sobě nic tak hrozného, kdyby to skutečně fungovalo oboustranně. Jenže zatímco farmaceutické koncerny vykazují větší a větší zisky, epidemie deprese se šíří dál. Přestože se výrobcům antidepresiv podařilo přesvědčit téměř celý svět o tom, že klinická deprese má genetické příčiny, užívání antidepresiv zlepšuje stav zhruba 50 % pacientů. A z pohledu lékaře je 50% úspěšnost ostudou. Občas se někdo, jako třeba psychiatrička s pětadvacetiletou praxí dr. Jeanne Bramhallová, odváží vyslovit, že je to tedy možná

90. LÉTA – BOOM

54

151Ë% 2001 PROZACOVÝ NÁROD

1/6

OËProzacu vzniká dokonce ŏlm podle úspçšného románu Elizabeth Wurtzelové. Je to autobiograŏcký ŏlm oËmladé ženç, která prochází psychiatrickou léÝbou. Režie: Erik Skjoldbjærg

9

Hraje: Christina Ricci, Anne Hecheová, Michelle Williamsová, Jason Biggs, Jonathan Rhys Meyers, Lou Reed aj.

milionĶ uživatelĶ

„PROZAC MĵŽE POMOCT LIDEM PěI KRÁTKODOBÉ DEPRESI. JE ALE SPOUSTA LIDÍ, KTEěÍ HO UŽÍVAJÍ LÉTA. TI SVOJI DEPRESI NIKDY NEVYěEŠÍ.“

MILIONĵ LIDÍ NAËSVæTæ BERE PROZAC

JIM CARREY

1991

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2001

<

Vyrábí se tekutý prozacový sirup sËpeprmintovou pĜíchutí

milionĶ uživatelĶ

ZE ZISKU SPOLEÜNOSTI ELI LILLY VYDæLAL PROZAC

napsala vv jednom je ze svých článků. „Je pro mě také ve velmi těžké potlačit pocit znechucení z naší vládní politiky řízené korporacemi, kdy zzdravotní pojišťovny s nadšením platí za re za recepty na Prozac (a tím pomáhají svým kamarádům v Big Pharma), ale neposkytují nepos zdravé potraviny pro pacienty se zjevnými výživovými problémy,“ pokračuje v  palbě. Nutno dodat, že pokraču dr. Bramhallová v roce 2002 emigrovala dr. Bram „z politických důvodů“ na Nový Zéland. „z politic Třicet let před ní napsal slavný psychiatr a aut a autor knih Mýtus o duševní chorobě aa Manufaktura M na šílenství Thomas Szasz: „Dle „D mého názoru mentální zdraví Američanů ve smyslu duševní pohody Američa nemůže být zlepšeno slogany a léčivy, ale jen omezením moci institucionalizované psychiatrie.“

1995–1999 DæTI

24

25Ë%

LIDÍ VEËVYSPæLÉM SVæTæ SE PRÝ VËŽIVOTæ POTKÁ SËDEPRESÍ

něco jiného než geneticky zděděná „biochemická nerovnováha“, co způsobuje masovou depresi. Dalším jejím argumentem je fakt, že přestože lidská a šimpanzí DNA je z 99 % totožná, šimpanzi ani žádní jiní savci geneticky způsobenou depresi neznají. A co tedy tuto „depresivní epidemii“ způsobuje? Podle zkušeností z  praxe dr.  Bramhallové to mimo jiné může být nekvalitní strava, pasivní životní styl, znečištěné prostředí a jakási občanská vykořeněnost, absence komunitního života a pocitu, že někam patříte. „Naneštěstí, většina vyzkumů ohledně deprese je v USA placena farmaceutickými společnostmi, které samozřejmě nemají žádný zájem na tom, zkoumat ‚nemedicínské‘ faktory, které mohou spouštět nebo zvyšovat míru deprese,“

OËTOLIK PROCENT VZROSTL ZAËPOUHÉ ÜTYěI ROKY POÜET AMERICKÝCH DæTÍ VEËVæKU 7–12 LET, KTERÉ BRALY ANTIDEPRESIVA

580Ë%

OËTOLIK VÍC BYLO TAKOVÝCH DæTÍ POD 6 LET

Došlo iËnaËzvíĜátka. Antidepresiva dnes dostávají psi, koÝky, papoušci aËZOO veËskotském Edinburghu jimi zkusila léÝit medvçdici Mercedes. OËPROZACU SE ZPÍVÁ Rapper Vanilla Ice nazval roku 1998 píseĎ naËsvém comebackovém albu Hard to Swallow jednoduše Prozac. Zpíval oËnçm trošku zmatenç jako oËnabuzovaÝi místo oËléku, který má uklidĎovat. Protože Vanilla se léÝil najednou jak zËdeprese, tak zËporuch pozornosti, pravdçpodobnç se prostç seknul vËtabletkách.

POËPROZACU Patent naËProzac vypršel roku 2001. SpoleÝnost Eli Lilly & Co. vçĜí, že podobný úspçch zažije sËpĜípravkem nazvaným Cymbalta. Cymbalta je lék proti bolesti aËproti depresi zároveĎ. Výsledek je zatím neznámý. ZAÜNE NæKDY NæKDO NAËDEPRESI KONEÜNæ PěEDEPISOVAT ÜOKOLÁDU?

21

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.