Page 18

TÉMA NECHTE SI UDæLAT KÉRKU Ale opatrnç, protože nechcete projevovat pĜílišnou péÝi oËpomíjivou tçlesnou schránku. Vhodné je nechat si vytetovat kružítkem inkoustovou slzu pod oko nebo ostnatý drát kolem krku (radikálové ho mohou doplnit nápisem „zde odĜíznout“).

HOàTE TO NAËSÍħ Nasbírejte co nejvíc pĜátel naËFacebooku aËpak je bombardujte obrázky trpících zvíĜat, nemocných dçtí, mraÝen kobylek aËpĜírodních katastrof. ZaËviníky všeho oznaÝte buá libovolnou skupinu lidí, nebo popĜípadç obecnç „systém“. Vzdychejte, jak je vám tçžko, protože jste obklopeni ovÝany, kteĜí nevidí, jak jsou manipulováni.

OBLEÜTE SE DOËTMAVÉHO Üerná je barva vašeho nitra. Üerný aËpĜiléhavý odçv vám bude slušet. Cílem je nechat vyniknout vaši postavu vychrtlouËdepresivním nechutenstvím, anebo naopak oteklou zËdepresivního pĜejídání. ObleÝení neperte. ZAUJMæTE VEěEJNÝ POSTOJ NapĜíklad si mĶžete sednout naËchodník aËnaËotázku, co dçláte, odpovídat: Dívám se, jak svçt umírá.

POUŽÍVEJTE VELKÁ SLOVA Üím vçtší aËpatetiÝtçjší, tím líp. „Láska“ je dobré slovo. Stejnç jako „soucit“, „duše“, „energie“ aË„víra“. Ovšem pozor – smíte je používat pouze veËvçtách, veËkterých si stçžujete, že dotyÝné fenomény už vymĜely aËnahradil je „konzum“.

VSTěEBÁVEJTE POUZE SPRÁVNOU KULTURU ZËhudby pĜipadá vËúvahu buá emo, nebo hardcore sËpoliticky angažovanými texty. Filmy zásadnç skandinávské aËnaËnového Triera jeáte stopem doËKodanç. NaËvernisážích projevujte emoce, roĎte slzy aËobÝas zkolabujte.

STAčTE SE RADIKÁLNÍM ZASTÁNCEM STRAIGHT EDGE Všem nçkolikrát dennç pĜipomeĎte, že jejich životní styl je svinstvo, jed aËvražda.

PěESTAčTE SE MÝT Když si okolí bude stçžovat, že smrdíte, odseknçte, že daleko víc smrdí tenhle všivej svçt.

PIŠTE POEZII Preferované námçty jsou: Stmívání aËchlad. Neutuchající bolest. Zápas sËkaždým dnem. Zklamání. Lidé žijící vËzrcadlech.

JAK BÝ T DEPRESÁKEM

StruÝný návod, jak všem ukázat, že život nestojí zaËnic.

18

Ilustrace: Rubyetc

NEŠETěETE INTERPUNKCÍ NejdĶležitçjší je používat spoustu, ale opravdovou spoustu vykĜiÝníkĶ!!!

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.