__MAIN_TEXT__

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 1 | 2013

ČiliChili | 1 | 2013

şESKÁ REPUBLIKA

Česká elita

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ ELITA 0

şESKÁ REPUBLIKA

www.cilichili.cz

0

şESKÁ REPUBLIKA www.facebook.com/cilichili

0

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

0

şESKÁ REPUBLIKA

0

şESKÁ REPUBLIKA

0


PRUBNĚTE KALENDÁŘ PETRA SÍSE

Kalendář je potřeba, to je jasná věc. Na letošek si můžete pořídit jeden opravdu jedinečný od světoznámého výtvarníka Petra Síse. Celý je sestavený z jeho známých filmových plakátů, na světě ho existuje jen 150 exemplářů a každý z nich je podepsaný autorem. A co je nejlepší, když si ho koupíte, pomůžete tím dětem a jejich rodinám v těžkých životních situacích prostřednictvím nestátní neziskové organizace Dům tří přání. Ta z utržených peněz zaplatí obnovu tvůrčí dílny pro děti. No a když se necháte kalendářem inspirovat, můžete si letos pustit 12 opravdu báječných filmů. Doporučujeme!

Kalendář můžete koupit na webu www.dumtriprani.cz nebo na Facebooku organizace. Stojí 2000 Kč. Víc se dozvíte na webu www.dumtriprani.cz nebo na už zmíněném Facebooku.


ROZJEZD Fakebook

Ladislav ŠpaĆek Tvĭrce spoleĆenských pravidel pro každou pĥíležitost. Pracuje jako žaket. Žije v lati. Narodil se se stĥíbrnou lžiĆkou v ústech. Burani 16 375

Urovnat |

Oprášit|

Vypucovat

Vyrazit Ladislav Smrkat do náprsní kapsy je možné pouze v neosvĕtleném kinĕ. Ladislav Pro stále širší komunitu gamblerĭ jsme vydali karetní hru Etiketa je váš žolík. Kupujte v našem e-shopu! Ladislav Olizovat si pĥi pĥijímacím pohovoru oboĆí je nepĥípustné. Zdenĕk: Myslíte vlastní, nebo vzájemnĕ? Ladislav: Zajímavá otázka! Máte zĥejmĕ bohatý vnitĥní život.

Ladislav Máte syna matfyzáka? Kupte mu 3D puzzle Dokonalý skládací gentleman. Více v našem e-shopu.

Foto: MICHAL SVÁÜEK/MF DNES/Proŏmedia.cz

Ladislav SpoleĆenská pravidla pro vystupování na konferenci a vystupování z tramvaje se liší jen v detailech. Zdenĕk: V jakých? Ladislav: Pĥi vystupování z tramvaje se napĥíklad nedoprovázíme powerpointovou prezentací.

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Burani 10 000 000

Burani 24 856

Marie Hájková napsala na zeĐ Ladislav ŠpaĆek Pane ŠpaĆku, mohu se vás zeptat, zda je vhodné sedĕt v restauraci naproti toaletám a umístit si pod nos vázu s kvĕtinami kvĭli zápachu? Ladislav: Vážená paní Hájková, protože jste dáma a navíc tato konverzace neprobíhá osobnĕ, nýbrž prostĥednictvím elektronických médií, není, kdo by nás pĥedstavil. Proto bych netrval na oÀciální seznamovací formuli a myslím, že se mne skuteĆnĕ bez problémĭ zeptat mĭžete.

Ladislav Pod frak výhradnĕ smoking! Ladislav Volali mi ze sodovkáren, že potĥebují navrhnout nĕjaké etikety. Prima! Tornádo Kyd napsal na zeĐ Ladislav ŠpaĆek Moje frau si nechce u nás v obejváku opejkat buĥty. Je to její spoleĆenská povinnost? Ladislav: Není slušné nutit dámu k aktivitĕ, o kterou sama nemá zájem. Ĥešení vidím ve výmĕnĕ dámy.

Ladislav Ĥada lidí se mĕ ptá, je-li možné políbit dámu pĥi prvním setkání dĥíve než až pĥi rozlouĆení. V nĕkterých pĥípadech ano. Více v mé knize SpoleĆenská pravidla pĥi swingers party, sv. 3. Ladislav Ve spolupráci s partnery v ąínĕ vám nabízíme prdící polštáĥek s nápisem Etiketa. Kupujte v našem e-shopu.

3


ROZJEZD

Dočtete se u nás i s obrázky 7 8 10 12 24 30 34 38 44 48 54 56 62

Hadr na psa BedĜich Lážo plážo Jelita To si dáte za rámeÝek Obývákový trénink motorkáĜe GoĨákem snadno a rychle Smutné historky z natáÝení Porodní táta To je fakt SibiĜ Vrabec nevrabec Dobrej starej Young Dé dé dé

123: Vodafone 66 68 70 72 73 74 76 80 82 83 84 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Studentská nabídka Tarify na míru Mobilní web, aplikace aËe-knihy PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty Mobito Volací jistina Všechno oËtelefonech Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Zabijačka Čechům chybí Thomas Bernhard. Světově proslulý spisovatel a dramatik, Rakušák, který většinu svého díla věnoval líčení Rakouska jako nejhnusnější a  nejstupidnější země na  světě, ve  které žijí především omezenci a burani nejhoršího kalibru. Už jenom dýchat rakouský vzduch považoval za životu nebezpečné! A nejspíš věděl proč, protože celý život trpěl následky plicní choroby z dětství. Čechům chybí inte- TIRÁŽ lektuální antikrist, který by nám omlátil Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., o hlavu všechny ty naše provlhlé pelíš- Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, ky a otevřeně popsal ta báječná léta pod www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech psa od první republiky až dodnes. Měli Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. jsme Ivana Jirouse, ale to bylo málo. Po- Uzávçrka vydání 15. 12. 2012. Datum vydání řád si ještě myslíme, že nenápadná prů- 1. 1. 2013. Distribuce Üeská republika. měrnost je nejlepší, o co lze usilovat, Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek a každou snahu vystoupit z davu odmě- Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce níme kolektivní nenávistí. Těžko u nás 2/2013 13. 1. 2013 MKÜR 15371. VepĜové může vzniknout elita. Protože máme se spoleÝenskou smetánkou. Údaje jsou radši jelita.= platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených michal.schindler@vodafone.com údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

<

Z hebÝí spoleÝnosti. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

ELITY V ÜILICHILI ěeditel redakce – Markéta lvice Moreno Šéfredaktor – pilot F1 Michal Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan kardinál Švec Kreativní Ĝeditel – zasloužilý umçlec Simon Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – zlatý slavík Martin Pistulka EditoĜi aËpsavci – jeho excelence Jindra Novák, velkostatkáĜ Filip HoráÝek, uhlobaron Martin Groman, subreta Jakub König DesignéĜi – žijící legenda Petr Toman, laureát Tomáš Trnobranský, objev roku Jakub MaĜík Manažer – myslitel Marek Slezák ProdukÝní – továrník Pavel Matuška DTP – primátor Brna Aleš DuroĎ Asistenka – královna matka Lenka Ciznerová Manažer inzerce – rektor Marek Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – konzulka Magda Rückschlossová


ROZJEZD

ÜETBA NA POKRAÜOVÁNÍ

„Dalo vám to mnoho práce, než jste přerazil tu mramorovou desku?“ otázal se se zájmem. Škola fotografie

Zprávy Vidíme první

T

Celý Harry... Italští paparazziové se opět dostali, kam neměli. Zástupce britského královského dvora zvažuje žalobu. =

<

T

Portrét

T

VEDLE POLNÍHO MARŠÁLA ZAVEDLA ČESKÁ ARMÁDA FUNKCI LESNÍHO MARŠÁLA A ŘÍČNÍHO MARŠÁLA, UVEDL GENERÁLVOJÍN PETR PETR. Vatikánské hokejisty vydçsil týmovýËduch. Na Opavsku hoĜel rodinný krb.

Bezpečnost

T

Jedy budou mít nové, hrůzné označení

Foto: Proŏmedia

Správně

Rušivé pozadí

Podle ochráncĶ zvíĜecích práv se mezi majiteli Ýistokrevných psĶ šíĜí rasismus. VËÝeských lékárnách se neprojevily obavy z pásma gázy.

Státní úřad pro kontrolu jedů oznámil, že mění povinné označení nebezpečných látek. „Lebka a kosti jsou dnes skoro na každém dětském oblečení i školních pomůckách. Děti se jich nebojí, naopak po nich prahnou. Když uvidí tekutinu označenou lebkou, hned ji chtějí vypít,“ uvádí šéf úřadu Arsene Durman. „Musíme jako označení použít něco, z čeho se děti opravdu počurávají strachy. Nejspíš Dádu.“=

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


ROZJEZD

Přežili jste potopu světa? Gratulujeme !

Šťastný Starý rok!

OD NAŠICH VÝVOJÁěĵ

TĚHOTENSKÝ I-TEST

Byznys

T

Tolkien si pakuje kapsy v hrobě

Nová aplikace vám umožní okamžitç zjistit, jestli Ýekáte radostnou událost, nebo si mĶžete oddechnout. StaÝí poÝurat svĶj iPhone. Ukáže-li displej dvç Ýárky, jste vËtom až po uši. Neukáže-li nic, pak možná ne. Úspçšným tçhulkám následnç telefon zËposledních sil doporuÝí iËjméno dçĨátka. Pozor, test je jen jednorázový! 44 kusů pečiva

Po Pánu prstenů a Hobitovi, filmech podle J. R. R. Tolkiena, zaznamenává obrovský úspěch i film Silmarillion. A to přesto, že má 19 hodin a mluví se v něm pouze elfskými jazyky. „Axor cotumolmavar ilcuvar anaressë. Úvëa súri súyir antolya,“ říká k tomu produkční trpaslík nového snímku. =

<

Arabské jaro Dluhovou krizi vËěecku Akci Dçkujeme, odcházíme T

Kouzelníka Žita omylem semlela malešická pekárna

ÜERNÁ KRONIKA

SDRUŽENÍ TÝRANÝCH MANŽELŮ OZNÁMILO, ŽE NEVÍ, KTERÁ BIJE.

6

Úmrtí Václava Havla

Havárii jaderné elektrárny ve Fukušimç ObÝanskou válku vËLibyi SÝítání lidu, domĶ aËbytĶ Vraždu Simony Monyové Za 23 let pĜijde 17. listopad

„Obávám se, že skončil jako Bulka pšenično-žitná – vyrobeno ze zmraženého polotovaru“ uvedl mluvčí pekárny. Kulturní veřejnost je v šoku. „To ho teda vypekli. Ale myslím, že Dan by byl rád, že dopadl jako světlé pečivo,“ dodal David Matásek.=

<

Foto: Proŏmedia

?

T

PROTOŽE VLONI DOŠLO KE KONCI SVĚTA, VRACÍ SE HISTORIE NAZPĚT A LETOS BUDEME PSÁT ROK 2011. CO LZE OČEKÁVAT:


ROZJEZD

TOP 10

10 šik outfitů pro psy Někdy je taková klendra, že mrznou i ti, kdo mají chlupy. A tak si musejí dát něco teplého a zároveň elegantního.

1

2

Pes s kopyty

Prožral jsem se čepicí

Snoop Doggy Dog

4 Potřebujete pyrotechnika?

7 Santa pes

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5 Vlezla jsem si pod koberec

8 DJ Dog

6 Ještě trenky, mami

9 Pojedeme na Krétu?

10 Mám vytáhnout jazyk?

7

Foto: Proŏmedia

3


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Pyramida v kostce

Elity jsou poslední dobou často na talíři. Přitom nikdo pořádně neví, jak by měly vypadat. Může být, že tu nikdy žádné nebyly, čili nemáme mustr. Nebo možná kdysi dávno byly a přirozeně fungovaly, takže nebylo třeba je definovat. Ať tak či onak, tvrdí se, že tu jsou. V  rámci naivního sice, ale názorného modelu mocenské pyramidy by skutečné elity vůbec neukazují na světle a místo sebe měly mít pronajaty open nastrkují tzv. elity pomocné, v podstatě své zaměstspacy někde v horní čtvr- nance, kteří můžou přijít kdykoliv o flek. Je to složitý tině. Úplně nahoře jsou problém. Kdo chce, ať si poslechne přednášku Mouž jen majitelé republiky censká posedlost neuropatologa MUDr. Koukolíka (viz YouTube), takže pojďme rovnou k tomu, co nás a nad nimi její hlava. A  hned u  ní začíná pálí – kdo na místo nejvyššího představitele? Je zřejmé, že jedinec v dané nabídce kandidátů problém – tvoří nejvyšší představitel špici elity? nevyhoví. Optimální by tedy bylo zvolit všech osm až Těžko, když se dnes deset prezidentů – každý občan by si našel toho svého a přineslo by to spoustu dalších výhod. Státníci by si mohli dělit práci a efektivněji naplňovat povinnosti – jeden by byl na oficiální návštěvě Konga, druhý by konejšil sněmovnu, třetí by vyznamenával význačné občany, další by mohl brousit k dokonalosti novoroční projev. Byl bych pro co nejpestřejší skladbu. Rozhodně bych byl pro vietnamského prezidenta,

54 – Operace

8

neb Vietnamci jsou jediní, kdo v téhle zemi pracuje. Též bych byl pro řádně oddaný pár téhož pohlaví. Pokud by to byli muži, mohl by vzniknout problém, kdo by plnil roli první dámy. A tak dále – skládanku nechť si doplní každý sám. Na elity však raději zapomeňme. Uskupení hodná toho názvu by měla být něco jako mozkový trust, rodinné stříbro, duchovní poklad státu. Mládež a sport Výteční jedinci, kteří T vylepšují celkovou MATURITA úroveň. A ty nám mo- Z TĚLOCVIKU hou bývalí herci, od BUDE POVINNÁ reality odtržení novi„Na sexuální výchovu je pozdç,“ náři a arogantní kšefuvedl šéf pĜedmçtové komise ťáci s  jednou nohou ministerstva školství. „Školní dçti v  base dost těžko potĜebují sexuální pĜevýchovu.“ nahradit.= Dçti zËdçtských domovĶ pĜispçly samy na sebe.

<

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


CO

Vynikající zvuk. Oslnivý výkon.

Doporučeno

| Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu zvuku | Dvoujádrový procesor a 4" displej pro vysoký výkon | Kontinuální snímání pro zachycení perfektního snímku

Powered by

HTC Sense Copyright © 2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Vámi?


ROZJEZD Čumenda

Fotky z pláže Na pláži bývají lidé uvolnění, usměvaví, prostě tak nějak v pohodě. Navíc je tu potkáte takřka nahé, což se vám ve veřejném prostoru povede málokdy. I vaše domácí fotoalba obsahují spoustu důkazů, že na hromadách písku na břehu moře se navíc všichni rádi fotíme. Toho všeho využil Benoit Paillé. Půjčil návštěvníkům jedné mexické pláže u all-inclusive hotelu foťák, dal jim do ruky spoušť a okamžik, kdy ji zmáčknou, nechal na nich. A pak už jen čekal, co z toho vyleze. Tak se na to mrkněte. www.benoitp.com

10

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


11

Foto: Benoit PaillĂŠ


TÉMA

12


Tvrdí se o nás, že jsme národ plebejců. Nemáme rádi nikoho, kdo vystrkuje hlavu, nos nebo jinou část těla moc vysoko. Bohužel to znamená i to, že nemáme žádné vzory, ke kterým bychom se mohli vztahovat, a uctíváme místo nich barevné tvářičky pop průmyslu. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Magdalena Schlindenbuchová

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

Masarykovy boty

P

řesně před dvaceti lety, v lednu 1993, začala Česká televize vysílat seriál dokumentárních miniportrétů s názvem GEN – Galerie elity národa. Po  několika odvysílaných dílech došlo k nenápadné, ale velmi výmluvné změně. Podtitul „Galerie elity národa“ zmizel a nahradil ho neutrální slogan „Sto Čechů dneška“. Což dost přesně vystihuje náš postoj ke skupině lidí, kterým se obecně přezdívá „elita“. Když se podíváte, jak to s našimi elitami během historie dopadalo, tak se zas není až tak čemu divit. Vždycky, když to vypadalo, že se u nás nějaké vyloupnou, něco do toho vlezlo. Bílá Hora, první světová válka, druhá světová válka, komunisti, soudružská pomoc na pásech tanků. Každý takový zásek znamenal totální rozpad a celý proces musel začít nanovo.

Elitní deˇdicové Zatím poslední pokus, který začal po roce 1989, hodnotí ve  své práci Vznikání nových elit – Český případ sociální antropolog Josef Kandert. Dočtete se u něj, že na počátku devadesátých let se pokusilo navázat na elity s kořeny z předválečných let několik skupin. A to tak, že neúspěšně. České šlechtě to nevyšlo, protože Češi odchovaní povinnou školní četbou dobře vědí, že jediný hodný šlechtic byla paní kněžna z Babičky. Všichni ostatní jsou pro nás cizáci, kterým nejde o mravní obrodu národa, ale o  navrácení zabavených

14

Složité postavení našich elit dobĜe ilustruje osud obĜího T. G. Masaryka nedaleko moravského Kunštátu. AmeriÝané vytesali busty svých nejvçtších prezidentĶ doËmasivu Mount Rushmore, Rumuni zvçÝnili dáckého vĶdce Decebala doËvápencové stçny vËsoutçsce Dunaje. My vzpomínáme naËtatíÝka uËvelkých pískovcových bot.

majetků. K návratu prvorepublikové ekonomické elity také nedošlo. Buď ztratila svůj vliv úplně, nebo si za čtyřicet let vybudovala pozice v zahraničí a o zplundrované, konkurence neschopné podniky nejevila zájem. Nedařilo se ani elitě politické. V jejím případě vidí Josef Kandert příčinu v našem „lhostejném, ne-li přímo nepřátelském postoji“ vůči emigrantům, kteří nám přijeli kázat, jak se co má dělat, když my to přece nejlépe víme sami. Sami jsme si tedy vytvořili systém, který dneska máme. O větším vlivu duchovní elity s výjimkou pár jedinců nemá v ateistickém Česku cenu ani uvažovat.

DRUHÉ VYSVæTLENÍ JE DALEKO PROSTŠÍ. AËSICE FAKT, ŽE UËNÁS ZATÍM ŽÁDNÉ OBECNæ AKCEPTOVATELNÉ ELITY NEVYROSTLY. TO JE ALE DOCELA NEBEZPEÜNÁ VæC. Jediný, kdo byl schopen získat vůbec nějaký vliv, byla skupina intelektuálů, která si budovala pověst dědiců hodnot předválečného Československa a zásad tatíčka Masaryka. Jak ovšem Josef Kandert uvádí: „Na přelomu let 1996 a 1997 přestává intelektuální elita v  debatách o podobě českých elit existovat.“ Vstupem do politiky se z intelektuálů stali politici nebo byrokrati a jediný, kdo dokázal obojí spojit, byl Václav Havel, „jehož osoba a role intelektuála nabývá ve své osamělosti až charakteru kulturního hrdiny.“

Bizarní torzo sochy prvního Ýeskoslovenského prezidenta pochází zËdíla sochaĜe samouka Stanislava Rolínka. KvĶli tçžké nemoci pĜišel oËpráci aËjedinou zálibou se pro nçj stala sochaĜina. Poté, co hasiÝskou sekerkou aËzlomenými nĶžkami naËstĜíhání ovcí vytesal zËpískovcové skály sousoší husitských vĶdcĶ, všiml si jeho práce vlastenec aËvelkouzenáĜ František Burian aËobjednal uËnçj vytvoĜení patnáctimetrové sochy T. G. Masaryka. Samouk Rolínek ji vysekal ze skály podle poštovní známky nalepené naËlešení aËzaËpouhých osm mçsícĶ vytvoĜil jednu zËnejvçtších soch vËEvropç. Sám brzo naËto zemĜel naËtuberkulózu. Krátce poËzaÝátku II. svçtové války poslal anonymní snaživec naËprotektorátní úĜad upozornçní, že socha prezidenta budí vËÜeších protiĜíšské nálady. Snaha zamaskovat Masarykovu hlavu narychlo postaveným srubem nevyšla, stejnç jako pokus vyĜíznout ze sochy jakousi obĜí bustu aËschovat ji. PoËsérii udání aËvýslechĶ byla socha zniÝena aËzĶstal zËní jen pár obĜích bot. ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Elitní novorozenci E J Jelikož se nikdo z elitní „staré školy“ neuchytil, nezbývalo nám, než – opět – doufat ve vznik elity nové. V prostředí divokých devadesátých let se ovšem daleko snáze prosazovali ostří hoši ve fialových sakách než osobnosti snažící se o dlouhodobou morální obrodu národa. Zatímco se nová podnikatelská a politická elita historicky znemožňovala, vyrůstala vedle nich prakticky jediná nová skupina, kterou jsme při troše dobré vůle byli ochotni za elitu považovat – celebrity. Proto si dodnes čteme ve zprávách radši o soukromí Ewy Farné, Bolka Polívky nebo Lenky Kořínkové než o myšlenkách Jana Sokola.

Není to moc dobrˇe N

„ „Debata probíhající v denním tisku má mírně schizofrenní ráz – celkově to vypadá, jako by občané nějakou elitu docela rádi měli, ale přitom neustále dávají najevo, že žádná ze skupin, která za elitu chce být považována, touto elitou není,“ píše Josef Kandert v závěru studie a nabízí dvě možná vysvětlení. První je, že Češi jsou opravdu tak zarytí rovnostáři, jak se o nich často tvrdí. Jedinou elitou, kterou jsme schopní akceptovat, je tak vymyšlený Jára Cimrman. Hru na něj hraje celý národ, a kdyby nebyli organizátoři suchaři, mohl vyhrát i soutěž o Největšího Čecha. Druhé vysvětlení je daleko prostší: sice fakt, že u nás zatím žádné obecně akceptovatelné elity nevyrostly. To je ale možná dost nebezpečná věc. Sociolog Milan Tuček, který se zabývá teorií elit, o tom říká: „Jedna z  důležitých funkcí elit je tvorba norem chování. Jelikož vnímáme elity jen skrze zprávy o skandálech, hrozí nebezpečí, že budeme spíše přebírat vzorce negativní.“

15


TÉMA UmŤlci Jak je vnímáme Kulturní elity mají u nás tradičně silné postavení už od  Rakouska-Uherska, ve  kterém intelektuálové zachraňovali český jazyk, obhajovali českou identitu a víceméně suplovali politiky. Dodnes vnímáme třeba herce jako svědomí národa.

ČELEDI VŮDCŮ Česká elita není zdravá. A hlavně není kompletní. Dvacáté století znamenalo několikastupňovou systematickou likvidaci domácích elit a nějaké nové po téhle genocidě schopných ještě nestihly vyrůst. Nebo aspoň ne v plné šíři. Jaké druhy elit fungují ve světě a kdo by je (případně) mohl představovat u nás?

K čemu to vede Sociologové naznačují, že záliba v moudrých klaunech může stát i za naší věčnou nespokojeností s reálnými politiky. Představitelé kulturní elity u nás totiž fungovali jako tvůrci hodnot a norem chování (často značně idealizovaných), kterým potom v reálném světě takřka nikdo nedostál. Kdo to je ve světě: Umberto Eco, Salman Rushdie, Bob Dylan, Francis Bacon, Martin Scorsese, Nikita Michalkov, Peter Gabriel Kdo by to mohl být u nás: Pavel Šrut, Jan Kačer, Miloš Forman, Arnošt Goldflam, Josef Topol, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Eva Jiřičná

Vojáci Jak je vnímáme Vůbec netušíme, že by něco jako armádní elita mohlo existovat. Armáda má už skoro osmdesát let naprosto zmasakrovanou pověst a vojáky automaticky vidíme jako zelené bezmozky. K čemu to vede I ty jednotky, které jsou prestižní a které zahraniční kolegové uznávají, jsou u nás za žoldáky. Nevnímáme je jako ty, kdo nasazují život za naše civilizační hodnoty, ale jako ty, kdo jdou z blbosti za peníze do nebezpečí. Abychom u nás vítali padlé vojáky ve špalírech kolem silnic, jako se to děje v USA nebo Kanadě, to ani náhodou. Kdo to je ve světě: David Petraeus, Knud Bartels, H. Norman Schwarzkopf Kdo by to mohl být u nás: Gen. Petr Pavel

16

Politici Jak je vnímáme Politickou elitu sice uznáváme, ale nemáme ji rádi a její kulturu a vliv hodnotíme velmi, velmi negativně. Oblíbenosti požívali naši politici na začátku devadesátých let. Od té doby důvěra k nim strmě klesá a výjimku tvoří jen pár oblíbených komunálních celebrit nebo nové tváře, než se stihnou zdiskreditovat.

ZËěAD INTELEKTUÁLĵ POCHÁZELY NEJVÝZNAMNæJŠÍ OSOBNOSTI PRVNÍËREPUBLIKY, JAKO BYLI MASARYK AËBENEŠ. K čemu to vede Negativní postoj k politickým elitám se odráží v nezájmu o politiku obecně, v klesající účasti ve volbách a v návratu ke starému dobrému hospodskému nadávání na „ty nahoře“. Kdo to je ve světě: Helmut Kohl, Margaret Thatcherová, Michail Gorbačov, Henry Kissinger, Bill Clinton Kdo by to mohl být u nás: Petr Pithart, Vladimír Špidla


Tradiıní rodiny Jak je vnímáme Elity pocházející z rodinných klanů to u nás neměly nikdy dobré. Šlechtické tituly jsme zakázali za Masaryka. Pak přišla válka, během které to schytaly rody hlásící se k české národnosti. Německé famílie jsme odsunuli po válce a českým, které válku přečkaly, jsme aspoň zabavili majetek.

Intelektuálové Jak je vnímáme K intelektuálům máme trochu rozpolcený postoj. Vysokoškolští profesoři patří podle výzkumů veřejného mínění k nejprestižnějším povoláním, ale platově se v  mezinárodním srovnání osmadvaceti zemí umístili v poslední čtvrtině. Z řad intelektuálů pocházejí nejvýznamnější

K čemu to vede Škodové, Kolbenové a Baťové už u nás nejsou. Nové byznys famílie, jako Břízové (Koh-i-Noor) nebo Škodové (Foto Škoda), teprve absolvují první střídání generací. Šlechtici fungují jako nepočetná nefunkční ozdobička. Kdo to je ve světě: Rothschildové, Hiltonové, Kennedyové, Bushové, královské rodiny obecně

Duchovní

K čemu to vede Ve věcech náboženských jsme nejen nejvlažnější, ale i nejnevzdělanější v Evropě. Ani vysokoškolsky vzdělaní lidé často neznají rozdíl mezi katolíky a protestanty. Kdokoliv u nás mluví o morálce, vypadá jako bigotní fanatik. Kdo to je ve světě: Dalajláma, Desmond Tutu, Benedikt XVI. Kdo by to mohl být u nás: Tomáš Halík, Karol Sidon

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Jak je vnímáme Původní spíš pozitivní obraz (začínajícího) podnikatele z počátku devadesátých let se uchoval jen v hodnocení drobných a středních podniků. Fungování velkého byznysu vnímáme prostřednictvím médií, které se vyžívají ve zprávách o korupci, cinknutých výběrových řízeních a nečistém boji o státní zakázky. Ve studii Pohled české veřejnosti na elity působící v politice a ekonomice se dočteme, že „Negativní charakteristiky, jako jsou podvody, likvidace konkurence, nomenklaturní původ a obcházení zákonů se mezi drobnými podnikateli vyskytují až čtyřikrát méně často než při hodnocení velkých podniků.“ K čemu to vede Kdokoliv úspěšný je automaticky podezříván z nekalých čachrů, a tím pádem radši zůstává v ústraní, aby se nedostal do řečí. Šéfredaktor českého vydání časopisu Forbes se v rozhovoru svěřil, že na tuto tendenci naráží při hledání příběhů úspěšných (a poctivých) podnikatelů. Jelikož nám tím pádem chybí pozitivní příklady, čím dál tím více se utvrzujeme v názoru, že jinak než podvodem se u nás uspět nedá.

Kdo by to mohl být u nás: Lobkowitzovi, Medkovi, Štěpánkovi

Jak je vnímáme Duchovní a kněze vnímáme daleko pozitivněji než instituci, kterou reprezentují. Sociolog a  antropolog Josef Kandert uvádí, že „proti příslušníkům katolického kléru jsou v textech vedeny časté útoky, které zpochybňují jejich morální a  lidské hodnoty. Kněžstvo nepatří k českým elitám a výjimku tvoří několik jedinců, k nimž je možné počítat arcibiskupa Vlka nebo profesora Halíka. Lze mluvit o elitních osobnostech, ne o elitní skupině.“

Bohatí

politické osobnosti první republiky, jako byli Masaryk a Beneš (zajímavé je, že i německá menšina v nově vzniklém československém státu si své ministry vybrala z kulturních elit – Franz Spina a Robert Mayr-Harting byli oba univerzitní profesoři). Porevoluční intelektuální elita ale dorachtala s  odchodem Václava Havla z prezidentského postu a zůstalo po nich jen nové sprosté slovo pravdoláskař.

Kdo to je ve světě: Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Ingvar Kamprad Kdo by to mohl být u nás: Petr Kellner, Ivo Lukačovič, Karel Janeček

K čemu to vede Zatímco snad v každém evropském státě existuje minimálně jedna světově uznávaná intelektuální veličina, u  nás už žádnou takovou star nemáme. Kdo to je ve světě: Umberto Eco, Slavoj Žižek, Elie Wiesel Kdo by to mohl být u nás: Václav Bělohradský, Jan Sokol

17


TÉMA

ANI JEDEN FILOZOF Obří sociologický průzkum o našich elitách udělala Česká televize roku 2005. Jmenoval se Největší Čech a byla to reality show, ve které odpovídaly desítky tisíc lidí. Ukázala, že místo elit uznáváme mediální figury.

18


USA

Portugalsko

Největší Američan AOL 2005

Největší Portugalec - RTP 2007

39 žijících, zËtoho:

28 žijících, zËtoho:

10 politikĶ aËstátníkĶ 8 hercĶ aËrežisérĶ

8 sportovcĶ: zËtoho 6 fotbalistĶ aËfotbalových trenérĶ

5 sportovcĶ

5 politikĶ aËstátníkĶ

4 byznysmeni

4 herci aËkomici

4 mediální ŏgury (1Ëmoderátorka, 1Ëtelevizní psycholog, 2Ëkomici)

3 lékaĜi

İeská republika Největší Čech, Česká televize, 2005

27 žijících, zËtoho: 8 sportovcĶ 7 zpçvákĶ 5 hercĶ aËrežisérĶ 4 politici aËstátníci 1 spisovatel 1 pianista 1 voják 1 zpçvaÝka 1 kosmonaut

2 generálové 1 malíĜ 2 ex první dámy 1 spisovatel 1 kazatel 1 vçdec 1 zpçvaÝka 1 architekt 1 politický komentátor 1 byznysmen 1 spisovatelka 1 voják

Protože podobná anketa se konala ve spoustě dalších zemí po celém světě, je co srovnávat. Vybrali jsme ze 100 prvních umístěných ty, kdo byli v době konání ankety naživu, a rozdělili je podle povolání. Na co jsme přišli?

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Tak třeba v USA se mezi 100 největších Američanů dostalo hned 39 žijících lidí, zatímco u nás jen 27. Pokud jde o portfolio žijících elit, většina národů ho má širší než my. U Němců se do první stovky dostali třeba aktivista za práva zvířat nebo feministická novinářka, u Řeků vědkyně. Stejně jako u nás, většina národů uznává své sportovce a herce. My jsme výjimeční jenom tím, že třeba vůči politikům nebo intelektuálům je uznáváme mnohem víc.

Nakonec pár perliček: Jediný exBeatle, který se nedostal mezi 100 největších Britů, je Ringo Starr. Princezna Diana byla podle Britů důležitější osobností než Shakespeare. Francouzi a Nizozemci za největší žijící spoluobčany zvolili fotbalisty. Němci a Ukrajinci si vybírali i osobnosti, které k jejich národům vůbec nepatřily – Němci třeba Rakušany Mozarta a Freuda, zkusili to i s Polákem Koperníkem. Ukrajinci vzali za své Vladimíra Iljiče Lenina, Alexeje Stachanova nebo Nikitu Chruščova.

<

19


TÉMA

Jan Werich

HERCI NA HRAD Kvůli nedostatku skutečně elitních myslitelů si vyrábíme mudrce z těch chytřejších herců a zpěváků. Citujeme jejich duchaplnosti, posloucháme je jako živé modly, a kdyby kandidovali na Hrad (což naštěstí nečiní, protože jsou soudní), tak se tam bez problémů dostanou.

20

Moudrý klaun Dokázal si dělat legraci z buržoustů, nácků i  komunistů a  z  jeho mouder bychom mohli sestavit novou českou ústavu. Ve  filmu prakticky nikdy nehrál zápornou roli (Herman Göring v komunistické agitce Pád Berlína je takřka neznámý). A prostřednictvím jeho citátů může člověk nadávat jak špaček, a přitom vypadat jako intelektuál. „Člověk sní a plánuje,“ píše v  jednom dopise kolegovi Voskovcovi, „pak přijde prase, nebo 360  000 prasat, a všechno se obrátí v niveč. Už jsi byl někdy v nivči? Já v něm bydlím.“ Vytaste se dnes s takovou perlou v hospodě (nebo na Facebooku) a budete automaticky zvolen za obvodního intelektuála.

„KDYŽ UŽ ÜLOVæK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT, ABY BYL. AËKDYŽ KOUKÁ, ABY BYL, AËJE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE, AËNEMÁ BÝT TO, CO NENÍ, JAK TOMU VËMNOHA PěÍPADECH JE.“


ZdenŤk SvŤrák Učitel národa Vzpomínky na moudrého třídního učitele jsou pro nás nezbytnou součástí emocionální výbavy. Pro ty z nás, kteří ve škole vyfásli uječenou neurotičku, je vousatý kantor něco jako náplast na duševní jizvy. Navíc je Zdeněk Svěrák ztělesněním skutečného největšího Čecha Járy Cimrmana, tváří nadace Paraple a v případě potřeby dokáže pronést dobře mířený šrapnel typu „Hovno, Majere, hovno máš.“ Jeho hlavní a  nezpochybnitelná deviza se skrývá ve schopnosti napsat milou, hezkou českou komedii, která nás utvrzuje v jistotě, že ať se děje, co se děje, pivo ze sedmého schodu bude vždycky chutnat nejlépe.

„HUMOR JE KVALITA, KTEROU TENHLE NÁROD MÁ, AËTÍM ěEŠÍ SVÉ KOMPLEXY, SVÁ NEŠTæSTÍ, SVOU BEZMOCNOST. MNOHOKRÁT HO ZACHRÁNIL, AËPROTO BYCHOM SI JEJ MæLI VÁŽIT.“

Tomáš Klus Marek Eben Slušňák Češi měli vždycky slabost pro dětské herce. Marek Váleček Eben měl na cestě k  oblíbenosti díky tomu slušně našlápnuto. Navíc je dobrý muzikant (ačkoliv jeho hudbu málokdo poslouchá, protože ji nehrají na Impulsu), mluví spisovně (zásadně a pořád, takže to nezní divně) a opravdu hezky se usmívá. Zkombinujte si to všechno dohromady a  už vám nebude divné, proč ve vás sledování intelektuálních rozhovorů Na plovárně zanechává dojem, že se Marek většině hostů v  životní moudrosti minimálně vyrovná. No a protože jako první moderoval TýTý tak, že jsme se za to nemuseli stydět, dodnes ho obdivujeme i ve Festivalových vteřinách z Varů. Je důkazem toho, že v Česku stačí být slušný a normální, aby z vás lidi byli u vytržení.

„OBÜAS SE VËŽIVOTæ PěIHODÍ VæCI, KTERÉ SE NAËPRVNÍ POHLED JEVÍ JAKO KATASTROFA. TEPRVE SËODSTUPEM LET ZJISTÍTE, ŽE MæLY HLUBOKÝ SMYSL.“

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Nové svědomí národa Na písničkáře a autory satirických protestsongů jsme země úrodná. Nový národní slavík Tomáš má navíc spoustu skrytých es v  rukávu. Zviditelnil se v  Superstar, odkud ovšem vypadl a získal tím image sympatického outsidera. Pak randil s Ewou Farnou, ale nechal toho dřív, než nějakého producenta napadlo nechat je nazpívat duet. Samozřejmě mu neublíží ani fakt, že vypadá jako princ (střihnul si ho v pohádce Tajemství staré bambitky) a  je ve  věku, kdy u  jeho fotek mohou svorně vzdychat náctileté holčičky i jejich maminky. I tak těžká PR munice ovšem hraje jen doprovodnou kytaru k hlavní ingredienci Tomášova úspěchu. Totiž ke  schopnosti zveršovat obecné nadávání na poměry do tříakordové melodie, u které máme pocit, že to „těm nahoře“ pěkně natíráme.

<

„VËINDII MAJÍ LIDÉ RÁDI JEDEN DRUHÉHO, AËPěITOM VĵBEC NIC NEMAJÍ. NAËDRUHOU STRANU JIM ANI ÜLOVæK NEMĵŽE PěÁT, ABY NæCO MæLI, NEBOħ BY SE PAK CHOVALI JINAK. ONI NEVæDÍ, ŽE SE MOHOU MÍT LÉPE, TAK SE MAJÍ DOBěE.“

21


TÉMA

Ivan Wernisch Dostal Státní cenu zaËliteraturu. Hledá vlastní, úplnç nové druhy poetiky, píše vËrĶzných žánrech, uspoĜádal obĜí antologie zapomenutých básníkĶ. Kromç autorské tvorby pĜekládá zËnçmÝiny, francouzštiny, italštiny, vlámštiny, ruštiny aËlatiny.

22

Radim Uzel VËtelevizi mluví oËpináourech aËani se uËtoho nezaÝervená. Mçl rád Nezávislou erotickou iniciativu.

Bohdan PomahaÝ JakoËchirurg pĶsobí vËUSA. Šéfuje týmu lékaĜĶ, který provedl první úspçšnou transplantaci obliÝeje naËsvçtç.

Byznys

Stanislav Bernard VaĜí slušné pivo aËnechá se fotit naËvlastní billboardy. Udçlal ze sebe mluvÝího malých pivovarĶ.

ELITY

Michal Viewegh Napsal ÚÝastníky zájezdu aËdalší knížky, podle kterých se toÝí ŏlmy. Hodnç prodává.

Medicína

CELEBRITY

Literatura

Eduard KuÝera Spoluzaložil ŏrmu avast!, jejíž antivirový program používá pĶl svçta aËje to jedna zËnejznámçjších Ýeských znaÝek vĶbec.

vs.

FotograÁe

UmŤní

VŤda

Hudba

NæJAK TAKHLE VIDÍME ROZDÍL MEZI CELEBRITAMI AËELITOU.

Jan Saudek Fotí nahotinky, chová se zvláštnç aËjeho žena si vzala zaËmuže jeho syna. DobĜe prodává iËveËsvçtç, jeho fotky jsou sexy.

Kristián Kodet Nosí kolem krku šátek, chová se nabubĜele aËnaËvernisáže mu chodí Gott.

Jan Cimický Je mediálním psychiatrem, píše detektivky aËknížky proti stresu.

KateĜina Šedá Je první aËjedinou Ýeskou umçlkyní, kteráËvystavovala vËlondýnské galerii Tate Modern.

Radek ZboĜil Je svçtovou kapacitou vËoboru nanotechnologií. Má desítky patentĶ vËoblasti nejmodernçjších materiálĶ, jeho práce nasbíraly naË1500 citací vËprestižních vçdeckých Ýasopisech. PĜednáší vËEvropç, USA aËJaponsku.

NIC PROTI CELEBRITÁM, JSOU TO VæTŠINOU SCHOPNÍ AËPRÁVEM ÚSPæŠNÍ LIDÉ. ALE ELITY JSOU PROSTæ FAKT JINÁ LIGA.

Josef Koudelka Je dlouholetým Ýlenem prestižní agentury Magnum, byl oblíbencem Henri Cartiera-Bressona aËvĶbec je to jeden zËnejrespektovançjších svçtových fotografĶ. Proslavil se tĜeba fotkami invaze zËroku 1968. Žije aËpĶsobí veËFrancii.

Karel Gott Je to Karel Gott, zpívá už strašnç dlouho, má krásný tenor, aËnavíc je známý veËsvçtç, pĜedevším vËNçmecku.

Jan Hammer Je jedním zËnejvlivnçjších svçtových hráÝĶ naËklávesové nástroje, pionýr syntezátorĶ aËspoluzakladatel legendárních Mahavishnu Orchestra. Drží dvç svçtové Grammy zaËznçlku keËkultovnímu seriálu Miami Vice.

<


Ctihodný pan J. Fortescue

CIMRMANI SVĚTA

Horatio Hornblower

USA Anglie Osoba lékaře a průkopníka hygieny J. FortePostavu geniálního mořeplavce, stratéga Na Járu Cimrmana jsme jako národ scua vznikla jako legrace na večírcích lékaře a  neporazitelného karbaníka původně pyšní jako na máloco jiného. Kdyby Rawsona Pickarda a jeho kumpánů, kteří se vymyslel spisovatel C. S. Forester. mu pořadatelé nebránili, vyhrál by během prohibice jezdili opíjet do Mexika. Do roviny oživlých legend ji ale posunul až i toho zpropadeného Největšího Jménem J. Forescua založila parta vtipálků C. Northcote Parkinson (autor známých ParČecha. Vymyšlený univerzální organizaci jménem „Mezinárodní výbor kinsonových zákonů o nekontrolovatelném génius je pro nás důkazem pro hygienu“, a po korespondenci s ústřemnožení úředníků). Ten v roce 1970 pubvlastního nadhledu, humoru, dím Ligy národů dokonce dosáhla v  roce likoval admirálovu fiktivní biografii „Život a jedinečnosti. Právě on je pro nás 1926 jejího oficiálního uznání. J. Fortescue se a doba Horatia Hornblowera“, která byla elitou vyjadřující tu pravou esenci během následujících let stal členem mnoha tak přesvědčivá, že se románová postava češství. Nojo, jenže co když mají oficiálních výborů, publikoval články, studie stala předmětem několika vážně míněných podobného hrdinu i ostatní, a navíc a poskytoval (korespondenční) rozhovory. vědeckých studií. Poté, co do Královského si ho vymysleli mnohem dřív? Proslul jako vědec moderních názorů, muzea v Greenwichi přicestoval výzkumník když na billboardech v San Diegu propagoz Kanady s přáním nahlédnout do osobních val zdravý životní styl, navrhoval zavedení zdravotních inspekcí spisů admirála Hornblowera, považovali zástupci muzea za nutné v restauracích a publikoval (ve své době šokující) studie o sexuálupozornit na jeho neexistenci na svých webových stránkách. ním chování amerických mužů. Dodnes je jeho jméno k nalezení v publikacích „Kdo je kdo“. Vojáci Poté, co se do druhé světové války zapojila americká armáda, Rusko začali němečtí vojáci nacházet tajemné sdělení „Kilroy was here“ Ruský intelektuální bohatýr se narodil roku 1801. Za svou kariéru (Byl jsem tu, Kilroy) namalované křídou na zdech. Zanedlouho se zastával vysoké úřednické posty včetně státního rady a ředitele díky tomu rozkřikla pověst o nepolapitelném agentovi US Army, Cejchovního úřadu a veškeré své volné chvíle věnoval umění. Byl který dokázal proniknout úplně všude. Legendární hlášku prý básník, bajkář, dramatik, filozof a historik. Proslavil se hned první dokonce našel Stalin na VIP toaletách během Postupimské konhrou Fantazie, ze které osobně uprchl car Mikuláš I. a která končí ference a neznámý agent se podepsal i na zeď nejnedobytnějšího prohlášením hlavního hrdiny „V takové pitomosti hrát nebudu!“ sejfu na světě – Fort Knox. Poté, co byl sejf v sedmdesátých letech (podobnost s  oblíbeným fórem Monty Pythonů je – snad – po čtyřech desetiletích rozpečetěn a pod přísným dohledem náhodná). Až do své smrti v roce 1863 chrlil Kozma hry, opery, kamer prováděn audit zlatých rezerv, objevili úředníci za zarovnabajky, povídky, verše, anekdoty a aforismy, a stal se tak nedílnou ným regálem nápis: „Kilroy was here 13. 5. 1937“. částí literárních dějin. Skoro je těžké uvěřit, že jeho osobnost je výplodem mystifikačních kejklů bratrů spisovatelů Alexeje a Vladimíra Žemčužnikových a jejich kumpána Alexeje Konstantinoviče Srbsko Tolstého (autora několika velmi podařených hororů o upírech). Podle srbských pramenů jde o jednoho z největších duševních velikánů historie. Legendy vyprávějí, že malý Mihajlo při pasení krav sám od sebe zjistil, že když zapíchne do hlíny nůž a přiloží Francie ucho k jeho rukojeti, slyší dusot dobytka na mnohem větší vzdáNicolas Bourbaki byl geniální matematik, který se snažil postavit lenost, než kdyby běžně naslouchal. Na základě tohoto principu celou matematickou teorii na základě teorie množin. Ve skutečprý vynalezl telefon, kterýžto vynález mu vyfouknul nějaký Bell. nosti šlo o pseudonym, pod kterým publikovala řada tehdy velmi V 16 letech odcestoval Mihajlo Pupin do USA, kde se stal vědecvážených vědců, včetně průkopníka počítačů a teorie her Reného kou kapacitou, několikanásobným profesorem, úspěšným de Possela. Skupina působí dodnes pod názvem Asociace spoluprasportovcem, diplomatem, zakladatelem NASA a držitelem někocovníků Nicolase Bourbakiho. lika desítek patentů od ladicího mechanismu rádia po sekundární rentgenové paprsky. Za svou autobiografii „Od emigranta k vynálezci“ získal Pulitzerovu cenu. Na příběhu je fascinující to, že Mihajlo Pupin skutečně existoval.

Kilroy

Kozma Petroviı Prutkov

Mihajlo Idvorski Pupin

Nicolas Bourbaki

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


ŠMRNC

24


KOHO SI DÁT ZA RÁMEČEK V cizině Českou republiku reprezentují hlavně sportovci. Ale taky krásné mladé holky. Poprosili jsme čtyři české značky, aby nám pomohly obléct dívky na oficiální portrét. Jo a mimochodem, jedna z našich značek obléká skutečně i českou první dámu. (Kdybyste chtěli vědět, která, tak E.daniely.) Fotil: Michael Kratochvíl Oblékala: E.daniely, Zdeňka Imreczeová a Zuzana Serbáková, Timoure et group, sweet666design Modelem stály: Hoang Minh Phuong, Paulina Nakashole, Petra Brandalíková, Kačenka Lorencová Líčila: Kačenka Lorencová Zařídila: Lenka Ciznerová

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


ŠMRNC

Romka vËmodelu sweet666design od návrháĜky Dany Hapalové Skandinávka vËmodelu Timoure et group, od návrháĜek Saši Pavalové a Ivany Šafránkové

26


Ä&#x152;iliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


ŠMRNC

28


Üerrnoška Üernoška vËmodelu vËm modelu ZdeĎky Imreczeové a v botách Zuzany Serbákové Asiatka Asia atka vËmodelu vËm modelu E.daniely od návrháĜek Dan niely Flejšarové a Evy Janouškové Daniely AdrresáĜ AdresáĜ E.daniely, E.da aniely, Na struze 1, Praha 1, www w.edaniely.cz www.edaniely.cz ZeĎ Ďka Imreczeová, adresa ZeĎka showroomu: Šmeralova 16, Praha 7, wwww.zdenkaimreczeova.cz www.zdenkaimreczeova.cz Tim moure et group, VËKolkovnç 6, PrahaË1, Timoure Mar rtinská 4, Praha 1, www.timoure.cz Martinská swe eet666design, adresa sweet666design, showroomu: Sámova 12, Praha 10, www w.sweet666design.cz www.sweet666design.cz Zuz zana Serbáková, Zuzana www w.zuzanaserbak.blogspot.com www.zuzanaserbak.blogspot.com

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


POKEC

30


POKEC

Na závod jsem trénoval na Playstationu Nejnebezpečnější motorkářský závod na ostrově Man vloni vůbec poprvé vyhrál Čech. Jede se půldruhé hodiny a často v rychlostech přes 200 kilometrů v hodině. Kamil Holán nejdřív vůbec nevěřil, že se na Man stihne připravit. Text: Eva Srpová Foto: Michael Kratochvíl, Gert Meulman, Shutterstock

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


POKEC

PěEDSTAVTE SI, ŽE JEDETE TěEBA SEDM KILOMETRĵ HODNæ NAD DVæËSTæ.

S pravdou ven, kolik vám tachometr v životě ukázal nejvíc? Oficiálně to změřené nemám, ale tři sta, možná přes tři sta. To se ale samozřejmě týká jízdy na okruhu. A kolikrát jste v životě spadnul? To se snad nedá ani spočítat, spadnul jsem opravdu mockrát. Nehod jsem měl na motorce dost, některé z nich byly hodně vážné. Naposledy jsem si před dvěma lety poškodil nervy v ruce, když jsem nejdřív spadnul na závodě v Hořicích a potom v Anglii. Reálně mi hrozilo, že ta ruka ochrne a s motorkama bude úplný konec. Kvůli tomu jsem musel odložit všechny plány a na Manu jsem nakonec startoval až letos. A nakonec jste závod vyhrál. Co ale vlastně znamená kategorie newcomers, ve které jste zvítězil? Vy závodíte už přes deset let, takže přece nováček nejste. Na Manu se jezdí vlastně dva závody. Ten nejznámější se jmenuje Tourist Trophy, v něm ale jezdí tovární týmy a jejich jezdci. No a pak je tu závod Manx Grand Prix, kde počítají i s tím, že někteří sem přijeli poprvé, a právě pro ně založili kategorii newcomers. I to jsou ale všechno zkušení závodníci. Úplný nováček se tam nedostane, protože podmínkou je úspěšně odjet v poslední sezóně alespoň šest oficiálních závodů. Navíc si organizátor předem dobře prověří vaši závodní historii. Čím je vlastně přírodní okruh na Isle of Man tak výjimečný, že se považuje za nejtěžší motorkářský závod? Je to zázrak, že to pořád funguje. I v dobách, kdy se jezdilo na motorkách jen na přírodních tratích, tedy na běžné silnici, byl závod na Manu unikátní. Jedete ho půldruhé hodiny a často v rychlostech kolem 250 kilometrů v hodině. Tady nesmíte udělat chybu.

Letos udělali velkou chybu dva jezdci, a přidali se tak ke zhruba dvěma stům třiceti obětem okruhu… To je ta odvrácená strana Manu. Teď už chápu, proč jste se na závod připravoval i hrou na Playstationu. Dá se pomocí hry, ve které jezdíte na motorce po silnicích tohoto ostrova, reálná trať naučit? Okruh má šedesát kilometrů. Běžná trať má pět, sedm, to si projedete dvakrát třikrát a už víte, jaká zatáčka bude následovat, a už se jen snažíte je projet rychleji. Jenže tenhle okruh s tolika zatáčkami, různým povrchem a s různým sklonem a převýšením se nedá zapamatovat ani po desátém průjezdu. Máte dvě možnosti, jak se na to připravit. Buď sledovat on-board videa natočená na kamery připevněné na helmy závodníků, kteří tam jezdili, anebo hrát hru TT Superbikes pro Playstation 2. Rozhodně vás to nepromění v lepšího závodníka, ale znalost trati je zrovna v tomhle případě klíčová. To jste si dokázal zapamatovat 60 kilometrů zatáček? Celou trať ne, ale jednotlivé pasáže a klíčová místa s nebezpečnými zatáčkami ano, věděl jsem, co přijde. Mám výhodu, že na zatáčky mám dobrou paměť. Hra vás ale vůbec nepřipraví na vysokou rychlost, kterou si musíte tak dlouhou dobu udržet. Nejrychlejší kolo jsem zajel při průměrné rychlosti 180 km/h. Představte si, že jedete třeba sedm kilometrů hodně nad dvě stě. Na něco tak jedinečného nejde zapomenout. Máte v tu chvíli strach? Mám, ale i překonávání strachu je motivací a součástí závodění. Vím, že to, co dělám, je nebezpečné a nemůžu pak brečet, že se mi něco stalo.

32


Takhle si to na ostrově Man motorky rozdávají

o takzvaný café racer, motorku ve stylu šedesátých let, ale s novými technologiemi. Vypadá nádherně a i při stotřicítce si tu jízdu maximálně užiju. Máte nějakou vysněnou motorku, kterou byste si chtěl vyzkoušet naživo, ať už na okruhu nebo silnici? Jasně, motorku z MotoGP, ale to se podaří jen jedenácti lidem za rok. Na druhou stranu ale motorky testuji pro České motocyklové noviny, takže jsem měl Jak jste se vůbec k závodění dostal? možnost si jich vyzkoušet spoustu. Začal jsem relativně pozdě, protože mě k tomu nikdo moc To je parádní práce. Takže kterou byste nevedl. Ale jako každému klukovi se mi motorky líbí. S brá- chtěl zrovna teď? chou jsme dostali bláznivý nápad a za svoje první vydě- V tuhle chvíli BMW S1000RR, to je super lané peníze koupili napůl motorku – Yamahu R1. To byla motorka. Nebo třeba novou Kawasaki ZX10. samozřejmě hloupost, protože je to hodně silná motorka. Všimla jsem si, že teď se okolo motorek Takže jsem první rok jezdil jako blázen. Naštěstí jsem se motá víc holek a že mnohem víc jich i jezdí brzo dostal na volné jízdy na závodním okruhu v Brně a to a dokonce závodí? Čím to je? mě úplně nadchlo. Rovnou jsem se přihlásil do závodu. Když jezdí holka se svým chlapem na závody, Ale vůbec jsem nevěděl, co to obnáší. podporuje ho a třeba mu i motorku leští, obdiTo není zrovna obvyklé, koupit si motorku napůl. Holky vuju to. Moje manželka ale ne a já jsem za to a motorky se přece nepůjčují… rád, mám klid a nemusím se rozptylovat. Ale Taky jsme brzo zjistili, že to není ono, brácha si pak koupil že holky víc jezdí, toho jsem si všimnul a líbí motorku podle svých představ, a mně zůstala erjednička. se mi to. Mám i kamarádky, které řídí silné U téhle motorky jste zůstal dodnes, jen ji měníte motorky na okruhu, ale je důležité si uvědoza novější modely. Znamená to, že máte rád jen mit rizika a vlastní možnosti, protože v tomhle „Japonky“, motorky z Japonska? sportu nenajdete ženskou a mužskou kategoNepovažuji se za zarytého vyznavače jedné značky, ale rii. Jízda na motorce je skvělý adrenalin a úplně důležitá je pro mě spolehlivost. Důvod je ale prozaičtější  – chápu, že se líbí jak chlapům, tak holkám. na Yamahu jsem si dokázal pořídit levnější závodní díly. Ještě vlastním civilní motorku Triumph Thruxton. Jde

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


REPORTÁŽ

Vy jste přestal bručet! Když zpívám, tak řvu. Což je škoda, protože zpívám rád. Většinou mě ale nenechají nebo brzy umlčí. Prý je to strašné. To se teď ovšem změní, přihlásil jsem se na pěvecký rychlokurz. Text: Martin Pistulka Foto: Michael Kratochvíl

34


Ä&#x152;iliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


V nabídce na www.konecnezpivam.cz se píše, že mě naučí zpívat za tři dny. Na první pohled je to instantní pěvecký guláš, což mojí představě přesně vyhovuje. Nechci jít do Superstar, nehodlám se zpěvem živit. Chci se prostě jen naučit zpívat tak, abych se za sebe nemusel stydět. Tři dny musí stačit, úplná troska bez hlasivek a uší přece nejsem...

POLYKAT, POLYKAT Ánanas, ánanas...

Lektorka Maruška je mladá, nadšená, možná lehce afektovaná, ale zpívá skvěle. Snad to bude aspoň trochu nakažlivé. Upřímně jsem doufal, že se dneska ještě zpívat nebude. Že bude víc teorie. Nicméně, rozdávají se notičky a jde se na věc. Začínáme bručením. Jak říká Maruška, pořádné brumendo je základ pořádného zpívání. Je to pod mou důstojnost, na druhou stranu jsem na koni. Mám baryton, a co se týče bručení, hrál jsem prim v každém kolektivu. Jen mě nenapadlo, že už to třeba může být umění. Pak už se jde skutečně zpívat. Očekával jsem náročnější šlágry, takže nekonečné opakování odrhovačky „Jéde-jéde-poštovský-panáček“ podvědomě uráží i mou amatérskou úroveň. Stud se prohlubuje, bohužel bude ještě hůř. Na řadu přichází cosi jako zelinářská hymna a mně je strašně, strašně, strašně trapně. „Mangooo, mango, mangoooo, mango.“…„Kiwi-kiwi-kiwi-kiwi-kiwi.“ Jako by to nestačilo, začínáme bohužel i tančit. A k tomu poslední sloka: „ánanas, bananas, ánanas…“ Není se kam schovat. K dovršení společenské potupy dostávám na konci prvního dne na hlavu kýbl. Abych se lépe slyšel.

Jakmile vkročím do ateliéru divadla Kampa, mám navzdory původnímu odhodlání pocit, že to nebyl dobrý nápad. Roky komplexů mě odnaučily zpívat před lidmi. Navíc tuším, že budu muset polykat tolik hanby jako nikdy. Aspirujících zpěváků je nás dohromady dvanáct, z toho dva chlapi. Člověk by čekal, že mužů bude víc, spousta z nás spíš kráká, než pěje. Chlapům je ale kvalita jejich hlasové produkce asi ukradená. Na rozdíl od dívek a slečen. Na začátku se rozesadíme v kruhu jako na setkání anonymních alkoholiků. Postupně vyprávíme, proč jsme tady. U většiny je to dost podobné – vesměs kolem třicítky nám přišlo líto, že neumíme zpívat, a teď to zkoušíme změnit. Fajn, alespoň jsem mezi svými.

Na tohle všechno mám myslet?!

36


REPORTÁŽ

CHVÍLI JSEM MæL POCIT, ŽE Mæ VËPOSTPRODUKCI MILOSRDNæ VYMAZALI. PAK JSEM SE POZNAL.

Skvělý zážitek mi to ale zkazit nemůže. Takhle pěkně jsem si nezazpíval roky. Po druhém dni odcházím zcela nadšený a doma ženě zpívám. To jsem nedělal nikdy!

BRUČÍM HEZKY

Elán mě neopouští ani poslední den. „Vy jste nějak špatně spal! Tak divně dýcháte,“ degraduje moje nadšení učitelka Maruška. „A zase bručíte…“ vrtí hlavou. No jo, bručím. Sakra, jak to? A dobrá nálada jde zase do kýble. Chuť je velká, ale zjevně jsem se úplně nepotkal se zpěváckou formou. Pokud se tedy o něčem takovém v mém případě dá vůbec mluvit. A včera mi to šlo tak pěkně… Vrcholem třídenního snažení je natáčení společného MEZI NÁMI ZPĚVÁKY cédéčka. Nahrává se pankáčsky na diktafon, což ovšem Druhý den. Moje nadšení se přes noc vytratilo v podstatě nemění nic na tom, že to chceme zvládnout co nejlíp. beze zbytku. „Nejste slyšet!“ mračí se Maruška. Aby taky Bude to ostatně důkaz, že se za svoje zpívání nemusíme jo, když nezpívám. Asi mě zlomil ten kýbl. Ztratil jsem před nikým stydět. důvěru a především chuť spolupracovat. Chci to prostě V povzneseně umělecké a spokojené náladě končíme. přetrpět. Na úvod jedeme rozehřívací cvičení a pak už Jako zpěváci. Kdo chce, může, když bude mít zájem, pokrajsou na řadě zpívánky. Kromě sborů nás čeká také jedna čovat v serafinovském sboru. Před opravdovými lidmi. Já sólová minilekce, v jejímž rámci se mě paní nicméně ne. Mně to takhle stačí. Maruška snaží přesvědčit, že hlas mám moc Odpoledne jsem nicméně dál pasivní. Maruška mě pesCédéčko přišlo po čase pošpěknej. Prý ho mám mít rád, poněvadž bez kuje: „Lepší nahlas než blbě, ju? Ju?“ Budiž, jestli si myslí, tou. Do věže jsem ho strkal s roztoho to nejde. Moc jí to nevěřím, ale vlastně že to tak bude lepší, rozbalím to. Po pěti hodinách už stejně pačitým očekáváním a chvíli jsem poprvé jsem trochu v klidu. A ze zpívání mám nedokážu vzdorovat, takže odhazuju poslední zábrany. Už měl pocit, že mě snad v postproo notu lepší pocit. jsem před cizími lidmi bručel, zpíval poštovského panáčka dukci milosrdně vymazali. Pak a tančil jako mango, takže horší to být nemůže. jsem se ale přeci jen poznal. A kupodivu není. „Vy jste přestal bručet!“ chválí moje Uprostřed sboru vlastně nezním energičtější pěvecké pojetí Marie. Samou radostí jsem tak mizerně, jak bych čekal! ztratil tón. Naštěstí jsem taky spolknul poznámku, že až Na nějaké závodní zpívání to sice doposud bylo moje bručení to nejlepší, co bylo v místnosti skutečně není, ale to je fuk. Budu ke slyšení. Zpívat sice neumím, ale hluchý nejsem. Kdybych řvát a bručet, poněvadž bručím měl objektivně posoudit, co se mi zatím společně poda- a řvu hezky. Navíc dcera bruřilo vyprodukovat, mohl bych to shrnout jedním slovem: mendo miluje. tragédie! Pochvala mě nicméně nakopla, takže do toho jdu naplno. Zpívám! Pouštím baryton ze řetězu. Zbytek odpoledne je můj. Strhávám ostatní, diktuju začátky, prostředky a všechny melodie. Jsem slyšet a dělá mi to radost. Sebevědomější přístup samozřejmě není vždycky ku prospěchu věci a přináší i drobné problémy. Spolupěvci se pod tlakem decibelů neslyší, a když nasazuju, jdou slepě za mnou. Nárazově tak degenerují části textu, refrény i celé písničky. Postupně si ode mě všichni odsedají. Vzdala to i ta-které-nevadí-že-vedle-ní-někdo-řve, takže ačkoliv ve sboru, zpívám v podstatě sám. Respektive s ostatními, ale stranou, abych nerušil.

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


JACKIE CHAN, SKOK Z VRTULNÍKU, 1996

38


ZOOM

Smutné historky z natáčení Vyprávěnky o příhodách z placu najdete v každé herecké estrádě. Většinou je to bžunda jak z praku. Jenže u filmu se dějí i horší věci. O těch už se tak často nemluví... Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


ZOOM

F

akt, že si Brad Pitt v roli Achillea ve velkofilmu Trója urval achillovku, by se ještě dal brát s humorem. Smrt už ale tak veselá nebývá. Jako jedna z největších tragédií v historii filmu proslulo natáčení výpravného bijáku Dobyvatel (The Conqueror) v roce 1957. Jako věrohodné kulisy Čingischánových dobrodružství vybral producent Howard Hughes místo v jihozápadním Utahu. A to přesto, že věděl, že tři roky před natáčením proběhly na nedaleké nevadské jaderné střelnici testy atomové bomby. Po týdnech natáčení se navíc výstřední miliardář Hughes rozhodl převézt několik vagonů zamořené hlíny do hollywoodských studií, aby z nich vytvořil scenérie pro natáčení v interiérech. Důsledky byly katastrofální. Z dvousetčlenného štábu skoro polovina onemocněla rakovinou, včetně hlavní hvězdy Johna Wayna. Film navíc totálně propadl a je označován za jeden z nejhorších snímků v historii kinematografie. Podivín Hughes se prý nikdy nevyrovnal s pocitem viny za smrt skoro padesáti lidí. Za 12 milionů dolarů odkoupil všechny vyrobené kopie a nonstop si je promítal ve svém soukromém kině. K  opětovnému promítání filmu svolil až dva roky před svou smrtí v roce 1974. O osm let později, při natáčení akčních scén epizody Timeout filmu Twilight Zone, zahynul herec Vic Morrow a dva dětští herci Myca Dinh Le a Renee Shin-Yi Chenová. Ve scéně přicestuje hlavní postava zpět časem do vietnamské vesnice, kterou ostřeluje helikoptéra

US Army. Ve snaze zachránit dvě opuštěné děti s nimi hrdina utíká mezi explozemi přes řeku. Při natáčení ovšem helikoptéru zasáhly příliš silné výbuchy pyrotechniky a pilot s ní nešťastnou náhodou havaroval právě v místech, kde utíkal Morrow se dvěma dětmi v náručí. Herec Jim Caviezel sice při natáčení Umučení Krista nezemřel, ale neměl k tomu daleko. Před začátkem prací ho varoval sám režisér a producent Mel Gibson, že ho role Krista bude bolet. Caviezel prý netušil, jak moc se to varování vyplní. Během natáčení viděl kvůli mejkapu jen na jedno oko, což mu způsobovalo úporné bolesti hlavy, ke kterým se přidaly kožní záněty. Nesčetněkrát ho pobodala autentická trnová koruna, sešvihal bič, těžký kříž mu pohmoždil záda a vymknul rameno. Několikrát trpěl silným podchlazením, onemocněl zápalem plic a při natáčení Kázání na hoře do něj uhodil blesk. Nejhorší na tom prý bylo, že když zářil jako vánoční stromeček, byl mimo záběr kamery, a jakmile na něj došvenkovala, Mel Gibson všechny seřval kvůli jeho rozcuchané frizuře.

Vin Diesel v xXx přežil. Jeho kaskadér ne.

40


podobného se stalo i legendárnímu seriálu MASH. Požár vypukl až na samotném konci natáčení, takže ho autoři mohli pohotově zakomponovat do děje poslední epizody. Čaroděj ze země Oz u nás není takovým kultem jako v USA, nicméně zlou zelenoksichtou čarodějnici si možná vybavíte. Ve filmu ji hrála Margaret Hamiltonová, které se natáčení málem stalo osudným. Ve scénáři bylo psáno, že se čarodějnice pomalu rozpouští v oblacích dýmu a nakonec zmizí v zášlehu plamene. Při natáčení jedna z dýmovnic vzplála předčasně, a než herečka zmizela v propadlu, vzplanul na ní kostým. S popáleninami strávila Hamiltonová měsíc v nemocnici, přesto film dotočila a po producentech ani nežádala bolestné. Prohlásila, že takové věci se prostě u filmu stávají, ale vymínila si, že nebude natáčet žádné scény s ohněm. Dobře udělala, protože do konce natáčení se vážně popálily dvě její kaskadérky.

JESTLI TO CHCETE VIDĚT Trochu zvláštní je, že nçkteré zËtragédií, oËkterých tu píšeme, jsou kËvidçní naËYoutube Pád vrtulníku, který zabil Vica Morrowa aËdvç dçti, které nesl, najdete, když si naËYoutube zadáte slova Twilight Zone Accident ěada dokumentĶ oËsmrti Bruce Lee aËBrandona Lee je naËYoutube volnç keËzhlédnutí No aËpro rĶzná zrançní Jackie Chana staÝí zadat Jackie Chan injuries

V Top Gunu se letělo pro smrt

DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ TELEVIZNÍ TRAGÉDIE Ani českým hercům se tragédie na place nevyhnuly. Můžete se dívat na ty nejveselejší seriály a netušit, kolik bolesti se v nich skrylo. Při natáčení slavné série Byli jednou dva písaři se Miroslavu Horníčkovi utopilo jediné dítě, syn Jan. Bylo mu jedenadvacet a utopil se pravděpodobně při epileptickém záchvatu ve vodní nádrži nedaleko místa, kde jeho otec s Jiřím Sovákem pracovali na seriálu. V komedii Jak utopit dr. Mráčka měl původně hrát i Jan Libíček. Přímo během natáčení ale zemřel, a to v pouhých dvaačtyřiceti letech. Jeho roli musel pak znovu natočit Zdeněk Řehoř.

Tragické nehody se nevyhýbají ani veselohrám. V komedii Hej rup se dodnes smějeme při scéně, kdy rozjetý parní válec boří zahradní restauraci. Při jejím natáčení bohužel došlo k nehodě, která stála život Vladimíra Marka. Bratr herečky Xeny Longenové se do komparsu dostal náhodou, špatně chodil a při natáčení se díval do kamery. Byl kvůli tomu přesazen na jiné místo, odkud nestihl před řítícím se strojem utéct. Z následujícího soudního řízení si režisér Martin Frič odnesl rozsudek pět měsíců podmíněně. Rozjeté vozidlo bylo příčinou nehody i při natáčení poslední bondovky Skyfall. Jedna z vypjatých honiček se odehrává v istanbulském Velkém bazaru. Při natáčení ztratil kaskadér nad autem kontrolu a ve snaze nikoho nezranit ho zapíchl do nejbližšího obchodu. Ukázalo se,

>

OHŘEJ MĚ, PLAMÍNKU Oheň patří k přirozeným nepřátelům filmařského života. Poslední zápis zaznamenal při natáčení Harryho Pottera a Relikvie smrti. Tvůrci speciálních efektů se trochu moc rozjeli při ztvárnění bitvy na nádvoří Bradavic a pyrotechnikou podpálili celou obrovskou kulisu zámku. Hašení požáru zabralo skoro hodinu, škoda přimázla k rozpočtu filmu 100 000 liber, ale nikdo naštěstí nebyl zraněn. Něco ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


ZOOM

BOHUŽEL SE BUBÍNEK ZASTAVIL PRÁVæ NA MÍSTæ S NÁBOJEM A PAPÍROVÁ UCPÁVKA VYLÉTLA...

že jde o jedno z nejstarších klenotnictví na světě, které nepřetržitě funguje už 330 let. Vlastně fungovalo...

NECHTE TAM TO, JAK SE ROZMÁZ

Práce kaskadéra patří k nejnebezpečnějším vůbec. Pražské natáčení akčního bijáku xXx stálo život Harryho L. O'Connora, dabléra Vina Diesela. Ve scéně má sjet po laně nataženém mezi padák a ponorku podjíždějící oblouk Palackého mostu. Kaskadér bohužel nestačil sjet dostatečně nízko, narazil v plné rychlosti do mostní konstrukce a byl na místě mrtev. Scéna (s ustřiženým koncem) ve filmu zůstala jako pocta poslednímu O'Connorovu výkonu. Pro natáčení náborového filmu amerického letectva, známého pod přezdívkou Top Gun, byla najata spousta pilotních es. Mezi nejopráskanější profíky patřil Art Scholl, mistr letecké akrobacie, zkušený vzdušný kameraman a dlouholetý instruktor. Během přípravy natáčení scény, kdy letadlo provádí nebezpečný výkrut, se ze Schollovy vysílačky ozvalo „Mám tu problém, mám velký problém...“ Co se na palubě odehrálo, nikdo neví. Letadlo havarovalo nad Tichým oceánem a nebylo nikdy nalezeno.

vysypal střelný prach z pravých nábojů, zarazil kulku zpátky do nábojnice a myslel si, že devítimilimetrová Magnum bude jen neškodně štěkat. Energie zápalné kapsle ovšem stačila titulků. Jelikož se nenechává zastupovat kaskadéry, jde vystřelit kulku rych- o dost drsnou podívanou, což platí dvojnásob u filmu Božlostí dostatečnou ská relikvie (Armour of God). V jedné scéně má hrdina ke způsobení tragé- skočit z hradeb zámku na opodál rostoucí strom a sešpldie. Sedmadvacetiletý hat po něm na zem. Něco takového zvládá Jackie na první herec zemřel v nemoc- dobrou s prstem v nose, ale jelikož je perfekcionista, vyžánici během operace. dal si ještě druhé jetí pro jistotu. Při druhém skoku pod Ve  zbývajících scé- ním praskla větev a následoval nekontrolovaný pád hlavou nách ho, stejně jako napřed na skálu, po kterém si zarazil kus lebky do mozku. jeho otce v posled- Okamžitá operace mu zachránila život, ale dodnes má PIF PAF ním filmu, zastupuje v hlavě díru ucpanou plastovou destičkou. Kromě toho má Tragická smrt vycházející hvězdy kungfu filmů Brandona dvojník. zlámanou snad každou kost v těle včetně několika obratlů, Lee se připisuje kletbě, kterou na sebe přivolal jeho otec Slepá nábojnice pánve a očního oblouku. Málem mu usekli ruku mečem, Bruce. Tím, že vyučoval tajná bojová umění západní bar- stála život i  herce který rekvizitáři zapomněli ztupit, nedoslýchá na jedno bary, prý naštval jakousi tajnou sektu, která nejdříve zamor- a modela Jona-Erika ucho a je zapsán v chirurgických skriptech jako jediný dovala jeho (Bruce Lee umřel za nejasných okolností během Hexuma. Při natáčení člověk, který si dokázal vymknout lícní a hrudní kost. natáčení filmu Hra smrti) a následně jeho syna. Zprávy seriálu Cover Up došlo o tom, co se při natáčení filmu Vrána (The Crow) vlastně na záběr, ve které Hexumova postava nabíjí velstalo, se různí a nezní o nic méně bizarně než konspirační korážný kolt. Režisér nebyl s výsledkem spokoteorie o kletbě východních mistrů. Jedna z verzí tvrdí, že jen, a zatímco se přestavovala scéna, Hexum nezkušený rekvizitář zapomněl koupit slepé náboje pro v žertu vyndal z koltu pět nábojů, zatočil bubínnatáčení přestřelky. Chtěl proto zachránit situaci tím, že kem a zahrál si „ruskou ruletu“. Bohužel se bubínek zastavil právě na místě s nábojem, jehož papírová ucpávka byla vystřelena se silou dostačující ke smrtelnému zranění. Po šesti dnech v nemocnici byl Hexum prohlášen za mrtvého, lékaři se souhlasem rodiny darovali jeho srdce, ledviny, kůži a rohovky k transplantaci.

<

ŠÍLENEC NA KONEC Málokterý z herců se nehodami veřejně chlubí. Jednou z výjimek je legenda akčních snímků Jackie Chan, který své držkopády a nepovedené záběry pouští během závěrečných

42

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


“JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ BÝ T PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZA JISTIT PRO NAŠE LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY PŘÍMÝ PŘÍSTUP K PACIENTŮM. TI JSOU Č ASTOKRÁT KONFRONTOVÁNI S DESTRUKCÍ OKOLÍ, ČELÍ NÁSILÍ, HLADU, NEMOCEM, STRACHU PŘED SMRTÍ, VZPOMÍNKÁM NA DĚSIVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ JE JICH ŽIVOT. JE PROTO DŮLEŽITÉ BÝ T S NIMI PŘI TOM A POMOCI JIM.“ D E N I S A AU G U S T Í N O VÁ ZAKLADATELKA MAGNA DĚTI V TÍSNI

MAGN MA GGN NA DDĚĚTII V TÍÍSSNI N - huuman m itáární or organ ganiza izace ce užž 10 let e po p máh á á přím áh přímo o v te terén rén nu. u Př Přess 350 5 pr p aco c vní vníků k denně ků den enně zac a hraňuj hraaňuje e děts ětské ké živ životy oty.

POMOCI MŮŽETE I VY! STAŇTE SE MAGNA Z ACHRÁNCEM. UŽ 50 KČ ZACHRÁNÍ DĚTSKÝ ŽIVOT! P is Př ispě sp pě ět mů m žže ete pří přímo mo on naa www. ww ww.ma maagn gnad ad adet det e ivvti t sn sni.i.cz cz ne n eb bo o na úč ú et et: MA M GN GNA DĚ DĚTI ĚTI T V TÍS ÍSNI N , o. NI o.p. p s. p. 121 12 11 10 00 049 4 97 7/5 55 50 00 R Raaiff ffei ff e se ei sen n ba bank n

www.magnadetivtisni.cz


Mamlas na porodním sále

44


Bývaly doby, kdy byly povinnosti nastávajících otců omezeny na odvoz maminky do porodnice, nákup karafiátu a trpělivé vyčkávání na nemocniční chodbě (případně v přilehlém restauračním zařízení). Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

45


KÁCÍME MODLY

nes, kdy máme k dispozici moderní technologie, jako dámské časopisy a diskusní fóra o dětičkách a pesíkách, je samozřejmě všechno jinak. Chlap, který neabsolvuje předporodní nácvik hekání, posilování pánevního dna a kurs anatomie dělohy, riskuje veřejné opovržení. A ten, který by se chtěl vyhnout pobytu na porodním sále, je bez debat bezcitné zvíře, které nemá v 21. století co dělat. „Podpora partnera spočívá nejen v psychice,“ píše nadšený novotatínek v diskusním fóru ona.idnes. „Taky je dobrý, aby otec hlídal ty řezníky na jatkách, pěkně jsem je prudil, aby koukali dělat všechno, co maj, a taky jsem od začátku běhal za mladým, aby ho nevyměnili za nějaký cikáně. Jednoznačně je to dobrý bejt u porodu, člověk získá jinej pohled na svět a o vztahu k dítěti nemluvě, ovšem nesmíte mít, milé dámy, za manžela debilní hovado.“

NÁMITKY PORODNÍHO DĚDKA

Když si představíte, v jaké pohodě musel porod pod starostlivým dohledem tak milého pána probíhat, snad vám až přijde divné, že otcové na porodníky nedohlíželi odjakživa. Ve skutečnosti se totiž na sálech začali tatínci sem tam objevovat až v sedmdesátých letech. Podle sociologů se to stalo proto, že se právě v tomto období začalo ve velkém rodit v nemocnicích a zároveň se razantně změnila struktura tradiční rodiny. Manželé bydleli poprvé v historii odděleně od svých rodičů a pro matku se tím pádem její muž stal jedinou osobou, která v porodnici vytváří aspoň zdání rodinného prostředí. Což je přesně ta role, kterou má chlap na porodním sále hrát. Průšvih nastane v případě, kdy hrdinný ochránce potřebuje víc péče než žena v křesle, anebo (a to je nejhorší) je u porodu z donucení a je to na něm vidět. V roce 2008 přinesl denník Daily Mail rozsáhlý článek, sepsaný porodnickou kapacitou jménem Michael Odent. „Po padesáti letech praxe, během které

46


BOXÍK PRO ALTERNATIVCE Porodní zvyky moudrých PAPUA NOVÁ GUINEA

jsem provedl 15 000 porodů, jsem dospěl k názoru, že musím říct jednu věc nahlas: Z přítomnosti otce u porodu může vzejít jen málo dobrého, a to jak pro něj, tak pro matku,“ píše se v něm. Doktor Odent přitom není žádný medicínský technokrat, odmítající cokoliv alternativního (autora knihy „Funkce orgasmu – Cesty k transcendentnu“ z toho fakt nelze podezřívat). Vyslovil jen nahlas něco, co si jeho kolegové porodníci, asistentky, porodní báby a dědci myslí, ale báli se s tím vyrukovat na veřejnost naočkovanou rozumy z dámských časopisů.

Bçhem tçhotenství naËsebe muž pĜebírá ženské povinnosti, napĜíklad peÝuje oËdomácnost aËvaĜí. Bçhem porodu leží pĜed domem aËpĜedstírá porodní bolesti, aby naËsebe pĜevzal iËfyzické utrpení.

žertuje a tatínci si stěžují na smůlu. Jenže štěstí a smůla s tím má máloco společného. Ve skutečnosti se matka konečně byla schopna uvolnit a nechat věcem volný průběh.“

POZOR NA POTOM

Ačkoliv se může zdát, že o tatínka jde u porodu až v poslední řadě, Michael Odent upozorňuje na mnoho příAMERIÜTÍ INDIÁNI padů, kdy jeho asistence neskončila happyendem. „Mužská poporodní deprese je reálná věc,“ tvrdí. „Zdraví jedinci UËnçkterých kmenĶ se ji většinou svedou na únavu nebo kocovinu. Zažil jsem praktikuje zvyk, že bçhem ale i mnoho případů, že úplně vyrovnaní pánové, kteří porodu otcové vyrážejí drželi svou partnerku během porodu za ruku, se druhý naËvytrvalostní bçh, aby si den sbalili a nikdy už se nevrátili. U jednoho naprosto ulevili odËnapçtí aËnepĜekáželi. zdravého muže se dva dny po porodu dokonce projeMASAJOVÉ vila schizofrenie.“ „Je až neuvěřitelné, u kolika partnerMAMINKOVSKÝ AUTOPILOT ských problémů lze vysledovat prapůvod neshod právě Zatímco se ženy starají Abychom si rozuměli, porodníci nemají nic proti tomu, u přítomnosti muže u porodu,“ doplňuje ho psycholožka oËmaminku, muži porážejí když maminku v neznámém prostředí podporuje blízká Rachel Andrewová. „I relativně normální porod může být dva tuÝné berany aËpĜipravují bytost, která jí dodává sílu. Budoucí tatík při tom ale musí pro muže velmi traumatizující. Vidí, že jejich partnerka trpí, zËnich hostinu – naËkteré pamatovat na skutečnost, že jeho žena prochází něčím, a cítí bezmoc, že jí nemohou pomoci. Pocit viny za utrovšem hodují pouze ženy. o čem on sám nemá ani páru, a že jeho hlavní rolí je – nerupení partnerky může mít obrovský dopad na jejich intimní šit. Lékaři, porodní asistentky a další profesionálové vědí, a rodinný život.“ Pokud se jako partneři dohodnete, že že během porodu produkuje mozek budoucí maminky u porodu chcete být spolu, dobře se ve velké míře hormon oxytocin ( jméno tohohle hormonu na to připravte, a hlavně si upřímně pochází z řeckých slov oxys a tokos, které dohromady znařekněte, jestli do toho chcete oba menají „rychlý porod“). Jeho zvýšená hladina působí jako dva dobrovolně jít. Jestli i potom přírodní anestetikum, které vypne všechny nepotřebné zní odpověď „Ano“, určitě to dobře tělesné funkce a přeladí ženu na jakýsi program autopidopadne a otec mamince opravdu lota, vytvářený po miliony let k jedinému účelu – aby vše pomůže. proběhlo co možná nejrychleji a bez komplikací. Pro proJestli se ale kdokoliv z vás na přídukci oxytocinu je důležitých několik věcí. Zaprvé to, aby tomnost otce na sále netěší, vykašlete byly co nejvíc utlumeny „myslící“ části mozku. Což dost se na kamarilu kamarádek i pseudodobře nejde, pokud mamince žmoulá zpocený manžel stresový hormon adrenalin, který odborníky z Mimibazaru a rozhodruku a hučí do ní uklidňující fráze nabiflované v předpo- má tu zajímavou vlastnost, že je něte se podle svého. Během jednoho rodních kurzech. Dalším předpokladem pro pořádnou nakažlivý podobně jako zívání. z nejdůležitějších okamžiků lidského hormonální šlehu je to, aby se žlázám do práce nepletly Když vedle vás bude stát nerživota by se totiž vážně nemělo cokojiné hormony. Za největšího škůdce platí v tomto případě vózní člověk, nebude trvat dlouho liv lámat přes koleno. a nervozita se přenese i na vás. Představte si, co se stane, když v roli nositele stresové nákazy bude budoucí tatínek, kterému adrenalin pomalu teče i z uší. „Nespočítám, kolikrát jsem během své praxe zažil situaci, kdy se matka trápila s porodem, zatímco se ji otec snažil neuměle utěšovat. Ve chvíli, kdy byť jen na minutu odejde z místnosti, je po problémech a porod je za chvíli u konce,“ říká Michael Odent. „Pak se o tom

ÚPLNæ VYROVNANÍ PÁNOVÉ SE DRUHÝ DEN SBALILI AËNIKDY UŽ SE NEVRÁTILI.

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


LETEM SVĚTEM

Výchova mládeže za Uralem Lézt Rusům do zadku, to je něco, jako byste si vykopali hrob a pak do něj ulehli. Na Sibiři musíte být sebejistí a prosadit si svou. Tedy pokud nemluvíte s policajty. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

48


Ä&#x152;iliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

T

ranssibiřská magistrála je dlouhá štreka, takže je třeba si ji rozsekat na snesitelné kousky. Tím mým ždibíčkem bylo putování mezi městy Novosibirsk a Krasnojarsk. Letiště v Novosibirsku vypadá jako hangár a už tady je jasně znát, že přijetí s otevřenou náručí neproběhne. „Zničili jste mi kufr,“ začne se rozčilovat jakási paní, ale pod drsným pohledem policisty zmlkne, jako kdyby jí někdo dálkovým ovládáním vyřízl jazyk. Uniforma se v Rusku ctí. Neutěšenou krajinou, kde se chýše z ruských pohádek střídají se sídlišti, se maršrutkou dostanu na nádraží. Odrazový můstek k poznávání civilizovanějšího kousku Sibiře.

ANATOMIE MEDVĚDA S trochou abstrakce vypadá Rusko na mapě opravdu jako Lovci medvědů obrovský medvěd. Zatímco jeho evropská část připomíná hlavu s pevnou šíjí, Sibiř je tučným tělem. A jím se vine jako žíla Bez trochy povyražení totiž ani ruský čelavěk nepřetrpí Transsibiřská magistrála. Jen pro dálky, které, jak v temnotě může jen tušit, se míhají za okny. úplnost, jde o nejdelší železniční „To je tedy kultura spaní! To nám sem vozíte z Evropy?“ trať na světě. Z Moskvy do Vladi- sprdne mě ajznboňačka ve středních letech, protože si vostoku je dlouhá 9288 kilometrů. namísto povlečení rozbalím spacák. Je to rychlejší a jedNádraží na ní jsou křižovatkami nodušší, říkám jí, tak ať si trhne nohou. Zrána dojedeme pro cestovatele a živými centry do Krasnojarska, kde už na mě čeká kamarádka Oxana, společenského ruchu. Už tady která u nás studuje architekturu. Hned se vrhám do víru si uvědomím, že se slušným cho- sibiřského velkoměsta. váním se opravdu neprosadím, V milionové postmoderně se tady střídají komunistické takže vystrčím lokty a deru se bytovky s polomrakodrapy bohatých společností. A staví do správného vlaku. se dál a dál. Ve zdejším muzeu, připomínajícím egyptský Jedu. Ve vlaku to žije i přes chrám, ale mají stále obrovské expozice o moderní historii noc. Děžurné se ve vlacích starají Ruska: Stalin, Gorbačov, ale hlavně všudypřítomný Lenin. o cestující, jak nejlíp umí. Občas jim ohřejí vodu na čaj, někdy je LENINOVA CHALOUPKA sprdnou kvůli hluku. A není divu. „Velká vesnice s několika ulicemi, většinou hliněnými a špinavými. Stojí ve stepi, žádné ovocné sady nebo zelenající se zahrady. Jsme obklopeni hnojem, který lidé nerozvážejí po polích, ale sypou za ves,“ popsal Lenin vesnici Šušenskoje, kam byl v květnu roku 1897 dopraven do vyhnanství. Ta se pak stala na tři roky jeho domovem. Moc se toho od Leninových časů nezměnilo, jen z vesničky se stalo městečko. Na konci hlavní třídy stojí hotel Turist. Pokoj stojí zhruba našich 300 korun, což je nejnižší cena,

50

Dědku, to abys nás někam vyvez


Tipy & triky * KDE SPÁT

kterou na Sibiři platím. Nedaleko odtud se nachází místní skanzen se starými roubenkami. „To není jen muzeum Lenina, ale celé historie téhle oblasti,“ osopí se na mě hlídač po otázce, kde najdu Leninovu chaloupku. Zpočátku Lenin bydlel u jednoho ze sedláků. „Prvních pár dní žil s námi ve společné místnosti a pak požádal o samostatný pokoj. Rozhodli jsme se, že mu dáme malý rohový. Nanosili jsme mu tam dřevěnou postel, stůl se čtyřmi židlemi a později i menší knihovnu. Tam žil dalších čtrnáct měsíců,“ zapsal si místní hospodář. Chalupa vypadá jako z Mrazíka a visí na ní pamětní deska.

Ruský angličák

stínítkem a spoustu knih. Po dvou měsících se pak v místním kostele vzali. Ostatně Naděžda, která skanzenem prováděla, Krupskou dost připomíná. Na konci skanzenu stojí ťurma, tedy vězení, které tvoří dvě malé budky a chalupa. Když si předstaREVOLUCIONÁŘKA MANŽELKOU vím, jak zde zločinci trávili dlouhé Právě odtud napsal Lenin revolucionářce Naděždě Krup- týdny ve  čtyřicetistupňových ské, která byla také odsouzena k vyhnanství, jestli by se mrazech, je mi jich líto. K hotelu za něj v Šušenském neprovdala. „Když manželkou, tak Turist večer přijíždí kolona merbudu manželkou,“ neprotestovala. Do Šušenského dora- cedesů. V  restauraci se totiž zila v květnu 1898. Leninovi dovezla lampu se zeleným koná schůze okolních starostů. Už o dvě hodiny později někteří z nich chrápou na křeslech v chodbě. Vodka zabrala. V místním kině mi poradí, že si mám sehnat sedm kolegů, a možná začnou i hrát. Vzdávám to. V jedné z náleven pozoruji, jak místní střídají polku s kozáčkem na staré hity skupin ABBA a Boney M. Znenadání ke mně přiskočí drobná dívenka a tancujeme.

OdËcarských dob se toho vËRusku moc nezmçnilo. Turista je tam považován buá zaËdost otravného vagabunda, anebo kohouta kËoškubání, nad kterým musí mít Ýetníci navíc neustále dohled. VËkaždém vçtším mçstç pĜesto nabízí nocleh alespoĎ jeden luxusnçjší hotel, byĨ vypadá jako socrealistická králíkárna pro zasloužilé nositele ěádu práce, anebo Ĝada levnçjších ubytoven. První je nastaven naËšrajtoŐe velikosti pošĨácké brašny místních oligarchĶ, druhé jsou klasickou partyzánštinou. Když už je najdete, musíte se smíĜit sËÝastuškami až doËrána aËmožná iËsËvýmçnou názorĶ sËožralými otravy. Asi nejlepší je pĜespat uËmístních. VËÜesku žijí tisíce RusĶ aËto by bylo, abyste mezi pĜáteli svých pĜátel nenašli nçkoho, kdo má rodinu naËširé SibiĜi. Dost se osvçdÝuje naplánovat si cestu tak, že budete spát vËnoci veËvlaku aËveËdne se kochat.

>

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

51


LETEM SVĚTEM

Mladá garda

Nataša je z Kazachstánu, studuje v blízkém Abakanu a její táta má tři doly. Nataša se chce vdávat. Stejně jako některým dalším dívkám v Rusku jí stačí vizitka svobodný Evropan. „Nět, nět,“ unikám, abych neskončil jako Lenin.

ŠIROKÁ SIBIŘ „Kdyby bylo možné stěhovat celé země z jedné části zeměkoule na druhou,“ napsal jeden cestovatel o Sibiři v 19. století, „mohli byste vzít celé Spojené státy americké a posadit je doprostřed Sibiře, aniž by se kdekoliv dotýkaly jejích hranic. Poté byste mohli vzít Aljašku a všechny státy Evropy, s výjimkou Ruska ovšem, a vyplnit jimi zbylý okraj jako kousky rozřezané mapy.“ Rozlehlost tohohle fláku země je pověstná a zažijete ji právě na železnici. Den jízdy vlakem tady není žádná míra a lány polí tvoří nekonečný pás krajiny. Ještě že je podzim, protože v zimě tu teploty klesají až na mínus pětatřicet stupňů Celsia, někdy i mínus šedesát. V takových podmínkách se rtuť mění v olovo a brandy se stává sirupem. Tenhle kus Ruska má svou krvavou historii. Pro Stalina byly neruské národnosti, hlavně ty, jež neměly žádný průmyslový proletariát a bojovaly v občanské válce proti bolševikům, nesnesitelné, a rozhodl se proto zničit jejich společnosti a kultury. Degenerace Chantů, Čukčů, Evenků či Burjatů ale na Sibiři postupuje mílovými kroky dodnes.

52

Ke mně čelem, k Ivanovi zády!


& triky * JAKTipyCESTOVAT

K ČEMU MYSLÍTE, ŽE JSTE SE NARODILY?

Hlavní roli hraje Ýas. NaËTranssibiĜskou magistrálu je lepší koupit jízdenku až vËRusku. Nemáte-li moc Ýasu, kupte si letenku doËnçkterého vçtšího mçsta aËzaÝnçte tam. VËlidnatých regionech jezdí vlaky, autobusy, maršrutky. První je celkem luxusním zpĶsobem dopravy sËÝajem aËboršÝem uËobsluhy, druhý naËmenší vzdálenosti také není kËzahození, tĜetí je tĜeba rozvážit. ěidiÝi maršrutek se obÝas chovají jako nenasytní taxikáĜi aËzaËmlÝení místních vás zkusí natáhnout. AËstopování? To je ruská ruleta. Üastçji narazíte naËdobrotivé Ivany, co vás zavezou kamkoliv, obÝas ale mĶžete potkatËmaníky, co si poËnocích plní bobĜíky odvahy vËlámání lidských kostí.

Britská spisovatelka Anna Reidová popsala příhodu z města Mirnyj, která o beznaději na tomhle kuse světa vypovídá nejvíc. V tamní ubytovně pro svobodné dělníky se setkala s ženou jménem Věra. V místnosti připomínající dřevěnou kůlnu bydlela s manželem a dvěma dcerami. Celá rodina na necelých čtyřech metrech čtverečních sdílela společnou skládací postel a její členové si museli svůj nejintimnější majetek rozvěšovat po stěnách. V ubytovně byly tři páchnoucí záchody, které sloužily padesáti lidem. Nic z toho ovšem Věru z rovnováhy nevyvedlo. Hulila jako tovární komín a na své malé holčičky pokřikovala: „Mazejte mámě pro pití! Kvůli čemu myslíte, že jste se narodily?“ Když se jí spisovatelka zeptala, co dělá, když je minus čtyřicet stupňů a děti chtějí dovádět, jen nevzrušeně odvětila: „Pověsíme je na chvilku z okna. Když pak rozmrzají, tak jsou nějakou dobu zticha!“ Je pravda, že takhle brutální výchovu dívek na Sibiři jsem nezažil, ale k výrostkům se tu

Ob

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

CO NEDæLAT

CO SI PěIVÉZT Moc toho není. NaËstáncích se prodávají bçžné šmuky. Suvenýry jsou takový kýÝ, že riskujete ztrátu smyslu pro estetiku. Partyzánské Ýepice, armádní elpíÝka, matrjošky, odznaky aËĜády až poËHrdinu SSSR, ale ten koštuje oËĜády rublĶ víc. SamozĜejmç si mĶžete odvézt iËexkluzivnçjší dáreÝky. OdËsobolích, sobích aËmedvçdích kĶží pĜes zbranç neurÝitého niÝení až poËakcie tamních výnosných podnikĶ sËnejistým zhodnocením. CO SI DÁT Co žaludek dovolí. Lovci samozĜejmç své úlovky. Takový šašlik zËmedvçdího masa anebo naËohni opeÝená ryba je asi nejvçtší pochoutkou dobrodruha. VËmçstských restauracích aËjídelnách mají šašlik, boršÝ, pelmenç, skopové aËtím to skoro konÝí. KËtomu brambory, kroupy, pohanku Ýi komisárek. VĜele doporuÝuji cukrovinky, jsou cukrovatçjší než cukr. VËhospĶdkách je tĜeba kËnápoji ochutnat zdravé dobroty. Semínka sluneÝnice, jedlé šišky anebo kaviár aËsušené ryby jsou oproti chemii rĶzných brambĶrek opravdu lepší. AËvodka, pivo, zejména Baltika, Ýi šumivé víno. Ale jen, co žaludek dovolí.

„TO JE TEDY KULTURA SPANÍ! TO NÁM SEM VOZÍTE ZËEVROPY?“ pořád chovají dost drsně. Občas dojde i k seřezání páskem přímo na ulici. Není divu, že se v ruských městech, a to i před Uralem, bez přístřeší nachází nespočet sirotků, kteří utekli z  domova a nemají nikde zastání. V drsném sibiřském podnebí to mají samozřejmě mnohem horší. Jako by tu na ně matka Sibiř pořád řvala, ať mažou pro vodku, jinak uvidí.

Opravdu není tĜeba lézt RusĶm doËzadku. Snaživec niÝeho nedocílí aËskonÝí jako opovrhovaný podÝlovçk. Kdo se chová jako zbabçlec, skonÝí zle. Opak, tedy nadutost aËvĶbec chování carského dĶstojníka, je pĜedností. VeËmçstech je ale vËklubech Ýi nálevnách dĶležité vçdçt, kudy rychle zmizet. Vçtšinu podnikĶ ovládá maŏe aËsetkat se, byĨ iËjen sËregionálním „vorem vËzakonç“, by nemuselo skonÝit happy endem. Velejemnç je tĜeba zacházet iËsËpolicií. Mejdanem pro postsovçtské strážníky je, když si turistu podají až zaËmez jeho dĶstojnosti. PĜi neznalosti místního nezákonného chaosu mĶžete dostat pokutu iËzaËopilost naËulici, kĜivou chĶzi nebo dloubání vËnose.

<

CO ÚPLATEČEK?

Vlak je tady nejpohodlnější a nejlevnější formou transportu. Ve všech třídách si cestující přes noc vytáhnou lůžka a  většinu cesty prochrupou. Když můj vlak projíždí Achinsk, odpočítávám devětadevadesátou ovečku. Procitnu až v Novosibirsku, kde dalšího rána dorazím zpět na letiště Tolmačevo. Po nakouknutí do dokumentu o pobytu mě celník odvádí kamsi do kanceláře v útrobách letištní haly. Uvnitř vysvětluji, že nemám patřičná razítka z hotelů, protože jsem často přespával ve vlacích nebo v noclehárnách, kde mi je nechtěli dát. Prý jsem tím porušil zákon. „Berou u vás v Česku policajti úplatky?“ položí celník řečnickou otázku. Nebo až tak řečnická není? Začínám hrát divadlo, že neumím rusky, že se mi dělá nevolno a tak dále. „Tak vypadni,“ zaslechnu otráveného celníka. Ještě chvíli zevluju, ale když naznačí hlavou, abych mazal, jsem v tu ránu pryč. Přestože mnozí tvrdí, že se Ruska není třeba bát, někdy mi z tamních poměrů naskakuje husí kůže.

<

53


SPORÁK

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE NAËVRABCE 1Ɠkg vepĜového plecka 2–3 vçtší cibule 7–8 stroužkĶ Ýesneku sĶl, pepĜ, kmín 10 dkg másla vodu nebo vývar

Oškubánkovaný vrabec Když chcete někoho dostat v lednu do postele, utáhněte ho na moravského vrabce. Super je to v neděli. K obědu vrabec, škubánky a špenát, a než se nadějete, máte oběť na divanu... A sami spíte v křesle. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

54

NAËŠKUBÁNKY 10 stĜedních brambor 1 stroužek Ýesneku hrnek polohrubé mouky NAËŠPENÁT špenátový protlak cibulku máslo trochu smetany sĶl, pepĜ Ýesnek podle chuti


TAKY JSTE SI JAKO MALÍ MYSLELI, ŽE SE TOHLE JÍDLO DæLÁ ZËVRABCĵ? KDEPAK. ZËPRASETE.

• VRABČÁK Vrabce mĶžete péct vËremosce nebo vËtroubç. Plech nebo remosku vymažte máslem aËšup tam maso nakrájené naËvçtší kostky. Maso potĜete rozetĜeným Ýesnekem aËposypte plátky Ýesneku, pĜidejte pokrájenou cibuli, sĶl, pepĜ, kmín, poklaáte ještç kousky másla aËvšechno podlejte vodou nebo vývarem. VËremosce peÝte asi hodinu, vËtroubç nçjakých 45 minut. Zkrátka až bude maso mçkké aËbude mít kĜupavou kĶrÝiÝku.

• • • ŠPENÁT

• • ŠKUBÁNKY UvaĜte oloupané brambory vËosolené vodç, rozšĨouchejte je, pĜidejte trochu lisovaného Ýesneku. PĜisypte polohrubou mouku – staÝí tolik, aby brambory zhoustly veËhmotu, ze které se dají škubánky tvarovat. Tçsto zËbrambor zakryjte igelitem. Brambory by mçly být pĜi matlání ještç teplé, aby se zapaĜily. PoËasi pĶlhodinç tvarujte zËtçsta škubánky aËsmažte naËpánvi.

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Špenát je už hraÝka. VËrendlíku naËmásle osmažte cibulku aËpĜidejte špenát, jaký máte rádi. Jakmile je mçkký, pĜilijte trochu smetany, osolte, opepĜete aËochuĨte Ýesnekem podle chuti.

Tip *Škubánky se dají udçlat taky nasladko, tĜeba sËmarmeládou nebo peÝenými jablky. Akorát pĜi jejich pĜípravç vynechte Ýesnek.

55


e, i ubl věřím r p mi mu e sa bo če s. m s e , j vá , co en. An olen týdne e k m l o e o o j h k d dní do  uču ne por lo nás  dosta  posle ořád. o D sta z p a v ky  to de rchi o a d pove  novin stát za oto: FDB, a e a áF že s eme n bude denbuchov ě l in t l š h s c aS ro Ka alen agd le p toh al Pařízek, M ich t: M Tex

56


REMIX

TŘI OŘÍŠKY OD NEILA

Cele se poddej svým obsesím. Stejně nic lepšího nemáš.

Neil Young si jako jeden z mála nevšiml, že éra hippies už opravdu skončila. Jako hipík si to profrčel až do současnosti. A teď se rozhodl podívat zpátky a zavzpomínat na mládí, a to jednou knížkou a dvěma deskami. Kniha vzpomínek Waging Heavy Peace je vynikající čtení. Zatím tedy pouze anglicky, ale ve velkých knihkupectvích se sežene i u nás. A protože Neil Young je samozřejmě hlavně muzikant, tak si zavzpomínal i hudebně. Album Americana je kolekcí amerických tradicionálů. V pořádně šťavnatém podání Youngovi přiležitostné kapely The Crazy Horse získávají mnohé odrhovačky nečekané grády, doporučujeme hlavně Oh Susannah nebo Get a Job. A ani stará známá Clementine není vůbec špatná. To hlavní ale přichází s albem Psychedelic Pill, kolekcí vlastních skladeb postavených na společných jamech s The Crazy Horse. Neil Young si nikdy s délkou písniček nelámal hlavu, tady je to ale opravdu na hraně. Dva z devíti songů mají více než čtvrt hodiny a úvodní Driftin’ Back dokonce přes 27 minut. Nu což, v době, kdy se prodávají daleko ROZKOŠ Z DĚTSKÝCH OBSESÍ víc písničky než celá alba, je to možná Pár kroků od toho nejhrubšího turistického byznysu na Staroměstcesta. Album navíc nenudí ani sekundu ském náměstí se nabízí krásný únik z reality. V Domě U kamena třeba taková She’s Always Dancing ného zvonu od konce října probíhá retrospektivní výstava Jana je snad jednou z nejkrásnějších písní, Švankmajera Možnosti dialogu: Mezi filmem a volnou tvorbou. Hned které tenhle durdivý mrzout napsal. po prvním kroku do prostor výstavy nejspíš zapomenete na reálný Politika zůstala stranou a to je jenom svět, Švankmajerova imaginace vás okamžitě pohltí. Málokterá dobře. Neil Young získává za loňský výstava je tak vtahující, ošizeni nebudou ani ti, kterým umělcova rok jednu velkou jedničku, teď už jen tvorba dosud nic neříkala; prostory galerie jsou totiž doslova okuten koncert v ČR. povány desítkami děl, filmových dekorací, rozkresů, plánů a dalších www.neilyoung.com memorabilií, že mohou připomenout pověstnou sbírku Rudolfa II. (na kterou Švankmajer několikrát odkazuje). Po desítkách minut strávených uprostřed expozice musí snad každý návštěvník odcházet jako Švankmajerův fanoušek, pokud ovšem není tupý jako kartáč a nezařadí se tak rovnou mezi rekvizity z filmu Spiklenci slasti. Šoty a vlastně i celé snímky tvoří samozřejmě také součást expozice. Ta je uspořádaná chronologicky, ovšem Švankmajerovo dílo je natolik konzistentní, že to možná nejzajímavější je sledovat, v jakých cyklech se jeho inspirace pohybuje, jak na svoji minulou tvorbu navazuje a jakým způsobem vytváří svůj vlastní svět, do kterého nás nechává nahlédnout. „Cele se poddej svým obsesím. Stejně nic lepšího nemáš. Obsese jsou relikty dětství. A právě z hlubin dětství pocházejí ty největší poklady...“ Do hlavy Jana Švankmajera můžete nahlédnout do 3. února. Ale pozor: na tuhle výstavu hodina opravdu nestačí. www.ghmp.cz

<

<

ČiliChili | 1 | 2013 13 cilichili.cz | facebook.com/cilichili book.com/cilichili

57


REMIX

no tak si sem zavedu HOHNWĹ?LQX co na tom?

]DWUDFHQÄ&#x2122; WRMVRX

9ĂŁ,&+1,6(0 0/Ă&#x2C6;'(ĂĽ,0Ă&#x2C6;0$9Ă&#x2C6;0 &+&(1Ä&#x2DC;&2Ĺ&#x17D;Ă&#x152;&7

0co na tom?â&#x20AC;&#x153;, a jak to Ĺ?tNiHOHNWĹ?LQD EXGHäPtWVjĂ­dlem? VWRMtSUDFK\ jak QHERSOiQXMHä budeĹĄ platit ]GHFKQRXWKODG\" ~ĂżW\"

0Ă&#x2C6;0,1,0$/Ă&#x152; 3202&1Ă&#x152;&,Âł to budeĹĄ muset VHMPRXWDVWiKQRXW KDIRYHYHUHNDE\V WRYäHFKQR]DSODWLO

FRVH GÄ&#x2122;MH mami?

XPtUiä QHERFR"

QHDOH MHWR GĹĄOHĂŚLWp

SRVOHGQtGRERXMHQWDNWDN Y\MGHPVSHQÄ&#x2122;]LSURWRMVHPVH UR]KRGODQDMtWVL ]DPÄ&#x2122;VWQiQt

$/( 1(

tak to budeĹĄ SRWĹ?HERYDWSXäNX QiERMHDORYHFNRX OLFHQFLDWRWDN\QÄ&#x2122;FR VWRMt

EXGX ORYLW]YÄ&#x2122;Ĺ? DSURGiYDW NRĂŚHäLQ\

.'21Ă&#x2C6;6 1$.50Ă&#x152;

'ĂĽĂ&#x152;3 

.'21Ă&#x2C6;0 9<3(5( 35Ă&#x2C6;'/2

D]WÄ&#x2122;FKYHYHUĂżtFK VWHMNĹĄWLEXGH]D FKYtOL]OH

MRRR~SOQÄ&#x2122;WRYLGtP MDNVHSURGtUiPOHVHP YHĂżW\Ĺ?NROFH WREXGHQiĹ?H]

DNRPXYĹĄEHF SURGiäW\]GHFKOLQ\NG\ĂŚEXGHäĂŚtW XSURVWĹ?HG GLYRĂżLQ\"

noo, to jako budeĹĄ chodit GYÄ&#x2122;VWÄ&#x2122;NLOiNĹĄ GRPÄ&#x2122;VWD po svejch?

QRSRĂżNHMMiP\VOHO ĂŚHFHOiP\äOHQNDE\ODR ~WÄ&#x2122;NX]FLYLOL]DFHDW\WHÄ&#x17D; GUWtäGLYRĂżLQX WHUpĹ&#x20AC;iNHP

BUDU MĂ?T 'ĂĽĂ&#x152;3

FRMVHäWR]DGtWÄ&#x2122; SĹ?tURG\"MHGQXFKYtOL chceĹĄ bĂ˝t robinson FUXVRHDWHÄ&#x17D;]DVH PDGPD[

9588880

)$-19ĂŁ(&+12&2327Ĺ&#x17D;(%8-8-(658% 52ĂŁ7Ä&#x2DC;1.$67(5(23Ĺ&#x17D;(+5Ă&#x2C6;9$Ăž38ĂŁ.$

127$. SĹ?HVWDĹ&#x20AC;WH NĹ&#x20AC;RXUDWDQDĹ?tNDW XĂŚQHMVWHPDOpGÄ&#x2122;WL MVWHXĂŚYäLFKQLGRVW VWDĹ?tQDWRDE\VWH VHRVHEHGRYHGOL SRVWDUDWP\VOtP ĂŚHMHQDĂżDVHDE\VWH VLXYÄ&#x2122;GRPLOLĂŚHĂŚLYRW QHQtSHĹ?tĂżNRDĂŚHNDĂŚGĂŤ PXVtQpVWRGSRYÄ&#x2122;GQRVW ViP]DVHEHWDNĂŚH SRĂżtWiPVWtPĂŚHVH YäLFKQL]DSRMtWH DSRPĹĄĂŚHWH NDĂŚGĂŤVYĂŤP GtOHP

GREĹ?H PDPL

]NXVt PHWR

DPRĂŚQi MHäWÄ&#x2122;YtĹ?LYNX

TAKOVĂ NORMĂ LNĂ? HNUSNĂ RODINKA 32'Ä&#x2DC;/$1Ă&#x2C6;/,&(1&('ĂĽĂ&#x152;3$752&+8 3(1Ä&#x2DC;=1$-Ă&#x152;'/2%(1=Ă&#x152;11Ă&#x2C6;%2-($

MHVWOLQHEXGHWHSRPiKDW WDNYiV=$%,-8

(/(.7Ĺ&#x17D;,181,&9Ă&#x152;&

72-(9ĂŁ(&+12

'2%5ĂŞ'2%5ĂŞ 0<7,9Ä&#x2DC;Ĺ&#x17D;Ă&#x152;0( 8./,'1,6(

Pro teenagera je rodinnĂ˝ Ĺživot neustĂĄlou vĂĄlkou o pozici a nĂĄzor, hlavnÄ&#x203A; kdyĹž mĂĄ hned dva sourozence. S tĂ­m uĹž se potĂ˝kali hrdinovĂŠ jako Adrian Mole, Nick Twisp a desĂ­tky dalĹĄĂ­ch. TeÄ? ale pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ na Ä?eskĂ˝ trh Buddy Bradley a jeho povedenĂĄ rodinka. Komiksy Petera Baggeho zaÄ?ali vychĂĄzet zkraje osmdesĂĄtĂ˝ch let v periodiku Neat StaďŹ&#x20AC; pod vĹĄeobjĂ­majĂ­cĂ­m nĂĄzvem Hate (NenĂĄvist), s jejich soubornĂ˝m vydĂĄnĂ­m v Ä?eskĂŠm pĹ&#x2122;ekladu pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ nynĂ­ vĂ˝bÄ&#x203A;rovĂŠ komiksovĂŠ vydavatelstvĂ­ Al Dente. PrvnĂ­ ze sedmi knih vyĹĄla v listopadu 2012. ZbÄ&#x203A;silĂŠ historky ze Ĺživota rodiny BradleyovĂ˝ch leckomu mohou pĹ&#x2122;ipomenout jeho vlastnĂ­ dÄ&#x203A;tstvĂ­, samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; i autor sĂĄm pĹ&#x2122;iznĂĄvĂĄ jistou dĂĄvku inspirace svĂ˝mi zkuĹĄenostmi, pochopitelnÄ&#x203A; hlavnÄ&#x203A; co se tĂ˝Ä?e ostatnĂ­ch rodinnĂ˝ch pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ­kĹŻ. Pokud vĂĄm Simpsonovi pĹ&#x2122;ijdou jako synonymum malomÄ&#x203A;ĹĄĹĽĂĄckĂŠ familie, tak Bradleyovi vĂĄs zadupou do zemÄ&#x203A;. Tolik vzteku, nesympatiĂ­ a tupĂŠ arogance pohromadÄ&#x203A; aby jeden pohledal a je ĂşplnÄ&#x203A; jedno, jestli se podĂ­KDYĹ˝ DOJDOU SLOVA vĂĄme na hlavnĂ­ho hrdinu, jeho dva sourozence, nebo FrancouzskĂ˝ ďŹ lm Few Words vyprĂĄvĂ­ pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;h franrodiÄ?e. DysfunkÄ?nĂ­ rodina? Pokud to znamenĂĄ, Ĺže je couzskĂŠho prĹŻkopnĂ­ka volnĂŠho (freeride) lyĹžovĂĄnĂ­ otec tlustĂ˝ a lĂ­nĂ˝, matka vzteklĂĄ a dÄ&#x203A;ti neschopnĂŠ, tak Candida Thovexe. UĹž v sedmnĂĄcti letech dokĂĄzal ano. UmĂ­stÄ&#x203A;nĂ­ seriĂĄlu do zaÄ?ĂĄtku osmdesĂĄtĂ˝ch let na lyŞích to, co pĹ&#x2122;edtĂ­m jen snowboardisti. Freestyle pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ spoustu milĂ˝ch popkulturnĂ­ch reĂĄliĂ­, Duran soutÄ&#x203A;Ĺže bral Ăştokem a s lehkostĂ­. OvĹĄemĹže po tak Duran poÄ?Ă­naje a tĹ&#x2122;eba Solidaritou konÄ?e. BradleykrkolomnĂ˝ch akrobatickĂ˝ch kouscĂ­ch nezĹŻstal bez ovi bavĂ­ a odpuzujĂ­ zĂĄroveĹ&#x2C6;, navĂ­c mamka BradlezranÄ&#x203A;nĂ­. Zlomenina obratle ho na chvĂ­li vyĹ&#x2122;adila ze yovĂĄ jako by z oka vypadla GĂĄbi SmolĂ­kovĂŠ, to snad hry. Je to ale houĹževnatĂ˝ chlapĂ­k, mÄ&#x203A;l ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ a dnes zase ani nemĹŻĹže bĂ˝t nĂĄhoda. Pokud vĂĄs terorizujĂ­ rodiÄ?e brĂĄzdĂ­ svahy pokrytĂŠ neporuĹĄenĂ˝m snÄ&#x203A;hem. NezĂĄnebo sourozenci, tak tahle kniha mĹŻĹže bĂ˝t v mnoleŞí na tom, jestli mĂĄte k tomuhle sportu blĂ­zko, nebo hĂŠm inspirativnĂ­. ne, ďŹ lm vĂĄs prostÄ&#x203A; dostane. Ukazuje zpĹŻsob, jakĂ˝m www.aldenteshop.cz mĹŻĹže Ä?lovÄ&#x203A;k splynout s pĹ&#x2122;Ă­rodou. ObÄ?as s nÄ&#x203A;jakou tou zlomeninou, samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A;. NicmĂŠnÄ&#x203A;, dechberoucĂ­ zĂĄbÄ&#x203A;ry monumentĂĄlnĂ­ch hor uĹž nedostanete z hlavy. Budete lyĹžovat ze spanĂ­ a bude se vĂĄm zdĂĄt, Ĺže Yetti je vĂĄĹĄ nejlepĹĄĂ­ kĂĄmoĹĄ. www.facebook.com/fewwordsďŹ lm konec.

55

1

<

<

58


Dozvíte se, jak se vaří rýže na Sumatře nebo pomocí čeho přežil Hrabě Monte Christo v pevnosti If.

MALÁ NEVINNÁ LEŽ

LIŠTIČKA VZPOMÍNÁ NA MAMINKU Louisa Rose Allen není jen tak ledajaká hnědooká zpěvačka jako každá druhá. V osmnácti se přestěhovala do Londýna, protože ji inspiruje jako nic jiného na světě, a začala si říkat Foxes. Zdá se, že jí londýnský duch svědčí. Její elektro-popové písně totiž znějí skoro tak majestátně jako hymny. Jo a jsou trošku plačtivé, ale díky podmanivému hlasu to ani nevadí. Texty jsou plné vzpomínek z dětství a touhy po svobodě. Hudba slečny Foxes je překvapivě upřímná a třeba skladba Youth nechává posluchače nahlédnout do zpěvaččiny zdivočelé duše. Najděte si ji na YouTube. Už bylo načase, aby někdo přišel na britskou scénu plnou indie rocku s něčím novým. www.iamfoxes.com

<

Snímky dánského režiséra Thomase Vinterberga mají dokonale připravenou zápletku, nebezpečně blízkou našim každodenním situacím. Stejné je to u snímku Hon, který získal hned tři ceny na letošním festivalu v Cannes. Hlavní hrdina je součástí komunity malého města. Jedna nevinná lež pro něj ale zničehonic znamená totální vykořenění vztahů budovaných po dlouhá léta a kompletní změnu života. A vlastně i atmosféry ve dřív pospolité společnosti. Netušené rozbroje a divoká tajemství najednou vyvěrají na povrch. Hrozivá nálada a gradující napětí snímku vás dostanou, stejně tak jako sugestivní závěr. V Honu excelují Mads Mikkelsen a Thomas Bo Larsen v rolích nerozlučných přátel, které rozdělí až několik nevinných dětských slov. Výjimečné. www.cinemart.cz PŘEŽILI JSTE. PŘEŽIJETE?

<

Je leden a konec světa jsme už přežili. Jak se chovat ve světě po tomhle konci a třeba i po dalších koncích, které nás možná co nevidět čekají, píše Václav Cílek a jeho kolegové v knize Tři svíce za budoucnost. Knížka, která se bude hodit nejenom všem „preppers“ (připraveným na apokalypsu), popisuje různé scénáře, které náš svět čekají, a možnosti, jak se s nimi vyrovnat. Dozvíte se, jak se vaří rýže na Sumatře nebo pomocí čeho přežil Hrabě Monte Christo v pevnosti If. A to se může hodit, i když žádná apokalypsa čirou náhodou nepřijde. www.novelabohemica.cz

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


REMIX

HRB NA ZÁDECH MÁ Karel Plíhal je terorista. Když posloucháte jeho desku Vzduchoprázdniny, řeknete si, že je to starý dobrý Plíhal. Možná trošku víc patlá, možná se ještě trošku víc zadýchává než dřív, ale starý dobrý Plíhal. Jenže pak tu desku doposloucháte a v hlavě se vám na příštích několik týdnů uznízdí jediná věc. Refrén z písničky Velbloud: „Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má...“ Tyhle teroristické útoky vyrábí Plíhal cíleně a pravidelně, jeho fanoušci si určitě vzpomenou na vosu, co plavala v Kofole a další ušní červy. Plíhal, zdánlivě nevinný medvídkoidní písničkář s úžasnými texty, je poťouchlý otorynolaryngologický záškodník, poteče vám i ušima a nosem. A přesto stojí za to si Vzduchoprázdniny pořídit. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech... www.karelplihal.cz

<

SJEZD ANGLIČÁKŮ Kdo by neznal autíčka, která svoji kariéru odstartovala tím, že se vešla do krabičky od sirek. V pražském Uměleckoprůmyslovém museu jich teď můžete až do 1. dubna pohromadě vidět na 1500 modelů, a to od prvních hraček z přelomu čtyřicátých a padesátých let až po modely z nedávné doby. Pokud se chcete dozvědět něco víc o fenoménu angličák, není lepší příležitost. Pořadatelé navíc účastníky vyzývají: vezměte s sebou svoje angličáky a zjistěte, zda jsou mezi vystavenými, nebo jestli máte doma nějaký raritní kousek. www.upm.cz

<

60

ČiliChili Či Č Čil Čili iliCh il iiC Chiili Ch illlii | 1 | 2013 20 013 13 cilichili.cz cilic ccil iillichil ichilii.cz ich ic cz | facebook.com/cilichili fac fa fac acebo eeb book bo ok.com ok. k com co /ci /ci /c c lic lichil li hili hil li


CILICHILLI_190x245.indd 1

19.10.12 11:29


Třetí smrt třetího rozměru Film ve 3D se tváří jako technologická novinka posledních let. Ve skutečnosti se jím filmaři zabývali v historii už nejméně dvakrát a dvakrát s ním pohořeli. Čeká je to potřetí? Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

62


FENOMÉN

P

rincip trojrozměrného obrazu znali už naši prapradědečci, když si prohlíželi dva hanbaté obrázky skrz stereokukátko. S fotografií je jednoduché pořízení, u filmu je to daleko složitější. Přestože nám v multiplexech tlučou do hlavy, že 3D film je poslem budoucnosti, ve skutečnosti mu rostou pořádné fousy. První pokusy o prostorový obraz začaly v podstatě zároveň s rozvojem kinematografie, kvůli technické náročnosti ale zůstalo u pokusů. Vytvořit prostorový obraz totiž není jen tak. Pokud bychom vzali dvě kamery, dali je vedle sebe do vzdálenosti lidských očí a pustili je naráz, vznikl by sice ve výsledku trojrozměrný film, ale při jeho sledování by nám pravděpodobně vytekl mozek ušima. Nerušená iluze prostoru totiž vznikne jen v případě, že oba obrazy jsou dokonale stejné a běží synchronizovaně s přesností na milisekundy. Zvládnout něco takového pomocí prosté mechaniky je ohromně náročné, což je jeden z důvodů, proč se až do nástupu digitálních kamer 3D filmy moc neujaly. Jedinou výjimkou bylo krátké období na začátku 50. let, kdy kinům vyrostl mocný nepřítel v  podobě televize a  filmová studia vlastnící řetězce kinosálů vytáhla do protiútoku. Do boje nasadila superširoká plátna, stereozvuk, technicolorové barvy a jako nejtěžší kalibr trojrozměrné bijáky. Celý boom ale trval jen dva a půl roku. Pak americký antimonopolní úřad zakázal filmovým studiím vlastnit kina a proud financí potřebný k vychytání much nedokonalé technologie rázem vyschnul. Kina se vydala cestou širokoúhlého, nicméně 2D obrazu, a navíc nastoupila éra nezávislých filmů, které stály spíš na scénářích a hercích než na technickém hračičkování. Jak jste si možná všimli, dnes je situace přesně opačná, což znamená, že dozrála doba ideu trojrozměrného kina znovu oživit.

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3D promítačka

DIVÁCI NA TO KAŠLOU Začátek nové éry 3D kinematografie odstartovala pohádka o tom, jak nás modří mimozemští indiáni nakopou do pozadí. Od její premiéry už uplynuly tři roky, a přestože je 3D filmů všude plno, nezdá se, že by klasickým bijákům zvonila hrana. Naopak. V časopisech, blozích a odborných diskusích se čím dál tím častěji mluví o tom, že 3D obraz znovu míří do slepé uličky. To, že nejde jen o plkání staromilců, dokazují i nejpovolanější statistiky – tržby z prodaných lístků. Například Shrek: Zvonec a konec vydělal v roce 2010 za první víkend 60 % tržeb v 3D kinech. Už o rok později ale třírozměrné verze vydělávaly méně než dvojrozměrné. 3D Kung Fu Panda 2 přispěla k celkovým tržbám za premiérový víkend jen 45 % a pixaří Auta 2 ve 3D pouhými 37 %. Když za placatými verzemi zaostaly i hrané třidéčkové megahity, jako je Harry Potter a Relikvie smrti nebo Kapitán Amerika

>

63


( jejichž natáčení ve 3D je oproti animákům nesrovnatelně náročnější), začala se ve filmařském světě šířit panika. Trojrozměrné filmy, které měly přilákat lidi do kin a vylákat z nich větší vstupné, najednou získávají pověst něčeho, co diváky spíš odpuzuje. PROSTOROVÉ MOUCHY Když si projedete odborné články o 3D filmech, zjistíte, že se jim vyčítá kde co. Od psychologizujícího nadávání, že umělá perspektiva vlastně brání ponoření se do filmu, až po technická úskalí blikajícího obrazu při horizontálním pohybu kamery. Zdaleka nejvíc stížností se ale snáší na fakt, že skrze brýle se třírozměrný obraz jeví jako moc malý, a navíc tmavý. Tmu způsobuje fakt, že polarizační brýle pouštějí do každého oka jen půlku světla vysílaného projektorem. Specializovaná 3D kina, jako je IMAX, se s touto ztrátou vypořádávají tím, že film promítají z dvojnásobně širokého filmového pásu, a navíc ze dvou ultrasvítivých projektorů zároveň (proto jsou lístky tak drahé). V běžném kině ale 3D technologie ubírají z celkového jasu 50, podle některých odborníků až 85 %. Zdánlivě malý obraz je zase důsledkem toho, že část jeho šířky se obětuje na vytvoření 3D efektu. S tím se dá vyrovnat buď obrovským promítacím plátnem ( jak to dělá ten IMAX), anebo tím, že se nepříznivý dojem malého obrázku přebije jeho hloubkou. Toho se ale filmaři a majitelé kin bojí. Steve Schklair, ředitel firmy 3ality, tvrdí, že slušný 3D

Mozek byl po 600 milionů let evoluce zvyklý na něco úplně jiného

64

A film se nám rozjíždí

efekt se projeví tehdy, když se pro jeho vytvoření použijí aspoň 2 % šíře plátna (při desetimetrovém plátnu jsou obrazy pro levé a pravé oko vzdáleny 20 cm) a ideál jsou zhruba 4 %. Většina filmů ale využívá pouze půl procenta, protože se bojí, že větší hloubka by byla pro diváky moc náročná na sledování. Z prvních několika řad sedadel by se navíc na film nedalo koukat vůbec. Což se pojí s asi největším problémem 3D technologií, na který upozornil jeden z nejuznávanějších hollywoodských střihačů Walter Murch (podílel se třeba na Apocalypse Now). ZAVAŘENÝ MOZEK Murch se celou svou kariéru zabývá tím, jak člověk vnímá filmový obraz. V dopise filmovému kritikovi Rogeru Ebertovi popisuje, že naše oči běžně provádějí zároveň dvě různé činnosti. Jednak každé oko zaostřuje a zároveň obě oči upravují svou vzájemnou polohu podle toho, jak je sledovaný předmět od nás vzdálený (když ho máme před nosem, tak šilháme s očima do kříže, při koukání do dálky máme čočky takřka rovnoběžně). V běžném životě jsou tyto dvě funkce vzájemně propojené, ve 3D kině je ale nutíme fungovat rozděleně. Je to tím, že oči máme stabilně zaostřené na plátno, ale zároveň je nutíme sledovat předměty, které se zdánlivě nacházejí před ním nebo za ním. Náš mozek to sice zvládá – jinak by 3D

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


FENOMÉN FENOM ZAJÍMAVOSTI Premiéru si 3D ŏlmy odbyly už vËroce 1890. Britský ŏlmový prĶkopník William Friese-Greene promítal dva synchronizované obrazy naËjedno plátno, které divák sledoval skrze speciální kukátko. První éra zájmu oË3D ŏlmy se odehrála veË20. letech. VeË30. letech vynalezl Edwin H. Land polarizaÝní fólii, která propouští pouze svçtlo dopadající technologie nemohly fungovat – ale jelikož byl pod urÝitým úhlem. Vynález se po 600 milionů let evoluce zvyklý úplně na něco neprosadil kvĶli krizi aËválce.

Když ale tyto opravdové 3D filmy srovnáte s postprodukčními fušeřinami, jako je Souboj titánů, uvidíte, že rozdíl je nebetyčný. Není divu, že sám James Cameron patří k velkým projiného, chová se jako přetížený počítač. Nastapagátorům 3D technologií a zárovení správného poměru ostření a polohy očí Nejznámçjší ŏlm padesátkové éry veň kritikům trojrozměrných nedomu sice trvá jen milisekundy, ale pro filmaře 3D ŏlmĶ – horror House of Wax, dělků. „Každý dnes honem převádí to znamená, že musí obětovat záběry „z ruky“ který byl zároveĎ prvním ŏlmem filmy do 3D a očekává, že se z nich a rychle stříhané sekvence, které jsou chle- se stereofonním zvukem – natoÝil automaticky stanou hity,“ nechal se bem a solí každého režiséra moderního akč- režisér André deToth, který vidçl slyšet v rozhovoru pro online magaňáku. Lidé s pomalejším procesorem v hlavě jen naËjedno oko aËoËprostorovém zín Deadline. „Ve skutečnosti se poušby si jinak mohli odnést z kina náladubenáladube obrazu tedy nemçl ponçtí. tějí do kin podřadné produkty a jejich roucí migrénu. Prvním vydaným 3D ŏlmem snaha rychle vydělat se nakonec obrátí natoÝeným digitálnç vËHD rozlišení proti samotné 3D technologii.“ Michael NENÍ 3D JAKO 3D nebyl Avatar aËdokonce se nepromítal Bay to vidí podobně: „Konverze do 3D Abychom byli k průkopníkům ani vËkinech. Šlo oËkrátký videoklip nikdy nebude fungovat tak jako oprav3D technologie féroví, je třeba kËpísniÝce Bowling Balls, který vËroce dové 3D natáčení. Na place pro mě uznat, že největší kritika se snáš snáší 2004 vypustili naËsvém DVD úchylní pracují filmařské špičky. A já pak mám na filmy natočené klasickým dvoudvou vzít jejich produkt, poslat ho bůhvírappeĜi Insane Clown Posse. rozměrným způsobem a prostorový kam do Indie, aby ho tam prohnali efekt dostaly až v digitáln v digitální počítačem, a doufat, že z toho vyleze postprodukci. Což dost d dobře něco lepšího? Jestli je studio ochotné obětovat vzhled nefunguje, protože vytvoření mého filmu s tím, že jim taková legrace přihodí tři dolary dokonalého trojro trojrozměrného na vstupence, tak já tedy ne!“ obrazu vyžaduj vyžaduje jiný způsob stavění kkompozic, MÁ 3D NADĚJI? svícení, používání p Čím dál tím častější kritika ze strany diváků i filmařů může speciální kamerové budit dojem, že se nová éra 3D filmařiny blíží ke stejnému optiky, p plánování konci jako její předchůdci. Naštěstí se zdá, že tentokrát střihů a spoustu hodí novátorům záchranné lano něco, co je v minulosti dalšíc dalších detailů. poslalo ke dnu: technika. Firma 3ality, která se dlouNatáčení ve 3D Natá hodobě zabývá vývojem trojrozměrné videotechniky, se tí tím pádem nedávno uvedla na trh zbrusu novou 3D kameru TS-5. oproti klasické opro Jde vlastně o dvoukamerový systém vybavený speciálfilmařině lma dost ním čipem, který dokáže ovládat každou kameru zvlášť protahuje (natáprotah a zároveň obě dokonale synchronizovat. Náročné 3D čení Avata Avatara zabralo natáčení, které doopravdy ovládá asi jen James Cameron, celé čtyři ro roky) a prose s její pomocí má změnit zpátky na klasickou filmařinu mítá se do celkového do celko rozs tím, že o výsledný efekt se postará chytrá technologie. počtu, který si moh mohou dovolit Jestli se to povedlo, se dozví každý, kdo si prohlédne jen prémioví producenti, jjako James debut TS-5, tedy filmového Hobita. Cameron (Avatar) nebo Mi Michael Bay (Transformers 3: Odvrácená strana Měsíce).

<

65


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Vodafone experti Férové tarify

68

70

Studentská nabídka

72

73

Tarify na míru

Mobilní web, aplikace a e-knihy Pęipojení s Vodafonem Pęedplacené karty Mobito

76

80

82

Volací jistina

83

Všechno o telefonech

84

Vymyšleno pro ūrmy

94

Nabídky mÛsíce

96

74


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz/escribe

Psaní na lísteÍky odzvonilo

A jak Vodafone eScribe funguje? Je to hraÍka. Neslyšící požádá pracovníka u nás v prodejnÛ o pęepis ęeÍi pro usnadnÛní jednání. Pracovník prodejny zapne eScribe a naváže spojení s centrem pęepisu. Když je všechno pęipravené, mįže rozhovor zaÍít. Všechno, co pracovník ęekne, se ukáže jako text na monitoru. „Online pęepis ęeÍi umožĈuje neslyšícímu i prodavaÍi bÛžnou konverzaci plnou doplĈujících otázek a vysvÛtlujících pęíkladį,“ popisuje princip Pęemysl Filip, senior manažer spoleÍenské zodpovÛdnosti.

Pęijít o sluch není legrace. Víte ale, že lidí, kteęí mají se sluchem vÛtší nebo menší problémy, je u nás pįl milionu? A tak jsme si ęekli, že se s nimi budeme domlouvat jednoduše a efektivnÛ. LísteÍky jsou na nic, Vodafone teÏ uvedl na trh službu eScribe. A ještÛ je zadarmo. Vodafone teÏ totiž jako první mobilní operátor u nás usnadĈuje komunikaci sluchovÛ postiženým a zavádí ve 12 ze svých prodejen službu eScribe, tedy online pęepis ęeÍi. Zákazníci se sluchovým postižením si tak zvládnou i bez pomoci zaęídit vše potęebné – koupit mobil, objednat služby, prostÛ cokoli. „Nejsou díky tomu pęi jednáních odkázáni na cizí pomoc. Pęesným pęepisem mluveného projevu získávají kompletní informace, což je pro neslyšící velmi dįležité,“ vysvÛtluje koordinátor simultánního pęepisu ęeÍi a dlouhodobý spolupracovník Ìeské unie neslyšících Jaroslav Winter.

Vývoj eScribe finanÍnÛ podpoęila Nadace Vodafone Ìeská republika Ítyęmi miliony korun. Služba vznikla ve vývojovém centru na ÌVUT a do bÛžného provozu ji zavádí sociální firma Transcript Online. Dalším cílem je vytvoęení softwaru pro automatické rozpoznávání ęeÍi, který by v budoucnu nahradil centrum pęepisu a také pęepis na mobilních telefonech.

eScribe pomáhá v tÜchto našich prodejnách: Ostrava – Forum Nová Karolina Ostrava – Avion shopping park PlzeĈ – námÛstí Republiky Praha – Národní tęída Praha – OC Palladium Praha – Vinohradská Liberec – Pražská Ústí nad Labem – Mírové námÛstí Pardubice – námÛstí Republiky Brno – Masarykova Brno – OC Olympia Ìeské BudÛjovice – námÛstí Pęemysla Otakara II.


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí.

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v Teplicích vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

ÚÎtování po vteĚinách. S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Super zvýhodnÜné telefony k Férovým tarifİm. Vodafone Smart II Samsung GALAXY Ace Huawei Ascend G300

Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Online rezervace Vodafone experta.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.

Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

69


70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

50

minut volání další 4,99 KÎ/minutu

neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

150 MB

PĚipojení pro mobil standard

Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 599

100

Fér tarif 799

200

Fér tarif 999

300

Neomezené SMS

Fér tarif 1499

Sleva 25 % pro studenty

Neomezený tarif 3299

600

minut volání

minut volání

minut volání

minut volání další 4,99 KÎ/minutu

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

300 MB

600 MB

další 4,99 KÎ/minutu

300 MB

další 4,99 KÎ/minutu

další 4,99 KÎ/minutu

1,2 GB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

677 KÏ

1249 KÏ

1499 KÏ

1715 KÏ

2349 KÏ

4149 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Férové tarify

Neomezené SMS Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné další minuty. ProstÛ používáte ty, které máte v paušálu.

SMSky do všech sítí mįžete s Férovými tarify (kromÛ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší. Mládí se musí podporovat.

PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ. Více informací najdete na str. 98–99.

71


72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 4,99 KÎ/minutu

neomezené SMS

Neomezené SMS

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

Po slevÝ

449 KÏ

další 4,99 KÎ/minutu

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

677 KÏ

1249 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu.

PĚipojení pro mobil super

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Tarify na míru

73

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Tarify na míru Pokud se vám nehodí žádný Férový tarif, sestavte si prostÛ svįj podle vlastních pęedstav.

Kamarádi

Neomezené volání a SMS na vybraná Îísla v síti Vodafone

Volání

SMS

Internet v mobilu

1 Ïíslo

3 Ïísla

225 KÎ

4 Ïísla

260 KÎ

285 KÎ

50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut 300 KÎ

500 KÎ

další 4,99 KÎ/minutu

750 KÎ

další 4,99 KÎ/minutu

další 4,99 KÎ/minutu

900 KÎ

1400 KÎ

další 4,99 KÎ/minutu

další 4,99 KÎ/minutu

neomezené volání 3200 KÎ

50 SMS

100 SMS

200 SMS

300 SMS

další 1,50 KÎ/SMS

další 1,50 KÎ/SMS

250 KÎ

další 1,50 KÎ/SMS

další 1,50 KÎ/SMS

neomezené SMS 500 KÎ

25 MB

150 MB

300 MB

600 MB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil na den

PĚipojení pro mobil standard

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

100 KÎ

60 KÎ

25 KÎ

177 KÎ

175 KÎ

249 KÎ

315 KÎ

449 KÎ

500 MB

1 GB

PĚipojení pro tablet super

PĚipojení pro tablet premium

265 KÎ

v tabletu

v notebooku

2 Ïísla

175 KÎ

Internet

Internet

Tarify na míru úÍtujeme také po vteęinách.

398 KÎ

500 MB

1 GB

PĚipojení na dva dny

PĚipojení pro notebook standard

75 KÎ

398 KÎ

4 GB 532 KÎ

PĚipojení pro notebook super

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

10 GB 1000 KÎ

PĚipojení pro notebook premium


74

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Abyste mÛli jasno v operaÍních systémech Taky jste si všimli, jak se furt kdekdo hádá, který operaÍní systém je ten nej? Android, iOS, nebo Windows? Tak abyste se v tom vyznali, máme pro vás základní pęehled nejužívanÛjších platforem. Aĥ nám pak nenadáváte, že jste nevÛdÛli, do Íeho se svým novým mobilem jdete. Nebo aĥ víte, o Íem se mluví.

Android A An

Windows Phone Windo

iOS

O ÍEM TEN ANDROID JE? Nadupané, jednoduše nastavitelné uživatelské rozhraní, které do svých mobilních mazlíÍkį tlaÍí továrny poÍínaje HTC až po Samsung. Telefony lze navíc koupit ve všech cenových relacích.

O ÍEM JE WINDOWS? Tahle mobilní platforma dorazila na trh s chytrými telefony teprve nedávno. Windows Phone 7.5 tak najdete v nÛkterých hodnÛ nadupaných telefonech.

CO JE VLASTNÛ IOS? Tahle profláklá platforma podporuje zakoupené aplikace napęíÍ všemi svými zaęízeními, jako iPad, iPhone a iPod Touch. Jednoduše se napíchnete, zesynchronizujete a hodíte do latÛ na svém poÍítaÍi.

JAKÉ MÁ VÝHODY? Na Google Play je dnes k mání více než 700 000 užiteÍných aplikací. A kdo se bojí o svįj telefon, tomu pęijde vhod bezva bezpeÍnostní prvek Androidu 4, nabízející rozpoznávání obliÍejį.

JAKÉ MÁ VÝHODY? V Microsoftu se hodnÛ snažili, a tak se vám s MS Office aplikacemi bude v telefonu pracovat jako po másle. Vychytané živé dlaždice nabízejí náhledy na vše pęes zprávy až k postįm na sociálních sítích. To všechno pęímo na domovské stránce telefonu.

PROÍ DO NÛJ JÍT? / PROÍ SI HO POęIZOVAT? Google nabízí plnÛ integrované mobilní služby, takže se nemusíte bát, že byste se za pohybu nedostali k datįm uloženým na jiných zaęízeních. Úložna na online Google disku vám totiž vytrhne trn z paty.

PROÍ DO NÛJ JÍT? / PROÍ SI HO POęIZOVAT? Mají integrovaný Xbox LIVE, takže si s telefonem mįžete hrát do aleluja. Na SkyDrive najdete 25 GB úložného prostoru, takže mįžete vesele zálohovat tuny fotek, dokumentį a dalšího odpadu.

K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.

JAKÉ MÁ VÝHODY? Uživatelsky pęíjemné rozhraní za to stojí. StejnÛ jako vychytaný design všech jablíÍkáęských zaęízení, pro která na App Storu najdete více než 700 000 všemožných aplikací pro vaęení, smartbanking, hraní si a bįhvíco ještÛ. iCloud vám pro sichr uchová fotky, videa, hudbu a dokumenty a mįžete se vsadit, že pęi upgradu na novou verzi OS si nebudete rvát vlasy. PROÍ DO NÛJ JÍT? / PROÍ SI HO POęIZOVAT? Tahle zaęízení umožĈují exkluzivnÛ neomezené posílání textovek pęes službu iMessage, sledování iPhonu, iPadu, iPodu pomocí aplikace Najdi mįj iPhone – to kdyby se ten váš miláÍek náhodou nÛkomu zalíbil. V iTunes si mįžete nakoupit hudby, filmį a knížek, co ráÍíte. Stahování za chįze a synchronizace do všech zaęízení od Applu je samozęejmostí.


Mobilní web, aplikace a e-knihy

Vodafone na leden doporuÏuje

iOS WATCH THAT! ProcviÏte si pamÝħ na svém iPadu nebo iPhonu s touhle bezva hrou, kterou máte v plné verzi jako naši zákazníci zdarma! CRAZY SNOWBOARD Zábava na prknÝ na svahu, u které vás urÏitÝ nebudou zebat ruce a téct nudle z nosu. KALORICKÉ TABULKY Pěehled o kalorických hodnotách potravin i o aktivitÝ, která je nutná ke „spálení“ jídlem nabytých kalorií.

75

Trháky do Wooky na nový rok VÛęíme, že Ííst se bude i v novém roce, takže vám rovnou dáváme na výbÛr dva knižní hity, kterými ten rok 2013 mįžete prima zaÍít. Politika, sex, láska, vztahy, o nic nebude nouze. Tak prima Ítení. Chcete e-knížku? Pošlete SMSkou její kód na 90299 a ÎtÜte!

ęÍZKAęI Barbara Nesvadbová

Android RUNTASTIC Tenhle mobilní kouÏ vám bude spolu s vaším chytrým telefonem v patách na každém kroku! DRINK REMINDER Lidské tÝlo je tvoěeno ze 70 % vodou, a proto je nezbytný pravidelný pitný režim. Tahle aplikace bude na doplĊování tekutin myslet za vás. MILIONÁę Kdo by po Vánocích nechtÝl být milionáěem? I vy jím mıžete být, teda alespoĊ tím virtuálním.

Windows Phone E15 Ranní rychloÏetba po cestÝ do práce, aħ jste v kurzu, co se dÝje v politice, na burze nebo v zahraniÏí. NU, POGODI! Populární hra z osmašedesátého „Jen poÏkej, zajíci!“. Zahrajte si a zavzpomínejte na mládí. ENDOMONDO SPORTS TRACKER Perfektní pomocník pro shazování „povánoÏních“ kil a je mu jedno, jestli bÝháte, plavete, nebo šlapete na kole.

Nové pęepracované vydání! Každá žena má okolo sebe pár „Ęízkaęį“. Opravují auta, vodovodní kohoutky a zklamané duše. Bohužel se do nich nikdy nezamilujeme. Knížka Ęízkaęi je soubor povídek o mužích, o ženách, o vztazích… Asi po dvou hodinách se pomalu oblékl a ęekl: „Víš, problém je v tom, že ty ode mne chceš jen sex. A já potęebuji city, lásku!“ „VÛtšinou to bývá naopak, ne?! VymÛnili jsme si role!“ Smála jsem se. Wooky cena: 99 KÍ SMS kód: VODAFONE 6X2AF

MRÁZ PęICHÁZÍ Z HRADU Michal Viewegh Nová kontroverzní e-kniha od našeho nejprodávanÛjšího autora. Tęaskavá, explozivní, Ítivá. NÛkdo na politiky jen nadává. NÛkdo chodí na demonstrace. NÛkdo nechodí k volbám. A Michal Viewegh píše knížky… Román „Mráz pęichází z Hradu“ volnÛ navazuje na loĈský bestseller Mafie v Praze. Nyní autor využil coby hlavní postavy rovnou souÍasné politiky, lobbisty, pęedstavitele církve a jiné známé tváęe. Skrz jízlivou satiru ukazuje obraz Íeské reality. Smíchal dohromady pęípady, které se reálnÛ staly, s drby, spekulacemi a svými fabulacemi. A pęiznává, že román napsal kvįli absolutnímu znechucení nad tím, co se dÛje. Wooky cena: 225 KÍ SMS kód: VODAFONE GX2FT


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

150 MB

100 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

300 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

600 MB

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

1,2 GB

200 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Férový tarif.

MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

265 KÍ

199 KÍ

500 MB

200 KÍ

1 GB

398 KÍ

299 KÍ

1 GB

200 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu.

s jakýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

MrknÜte na strany 70–71.

Novinka

Vodafone Smart Tab II 10 OperaÏní systém Android 4.0 Displej v cm/" 25,65 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 600

Už od

8077 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou. Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Férovým tarifem! Víc najdete na stranách 70–71.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

Datové tarify Pęipojení na 2 dny

500 MB

75 KÍ/48 hodin

Pęipojení pro notebook standard

1 GB

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook super

4 GB

532 KÍ/mÛsíc

399 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1000 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Vodafone Mobile Connect K3772

77 KÏ

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4605

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

977 KÏ

997 KÏ

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

Podporuje pęipojení p j až 7,2 Mbps


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Férovým tarifem.

MrknÜte na strany 70–71.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

KARTA NA MÍRU Když voláte do všech sítí K tomu víkendové volání a SMSky v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

Super nabídka pro víkendové kecky

Výhody našich karet.

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv.

Platnost kreditu 10 mÜsícİ. Dobití možné více než 10 zpİsoby.

A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

zdarma

Zadarmo a napoěád!

Zákaznická linka zcela zdarma. Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Internet v mobilu

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

zdarma Volání na dvÝ Ïísla za

PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ, a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude. Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za 1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

2,38 KÏ

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ za minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,50 KÍ


Vodafone karta

81

Volejte v síti Vodafone, jak dlouho chcete, a mimo síĦ jen za 2,50 KÎ.

NekoneÍné hovory za hubiÍku

100 SMS jako dárek. Žádné další podmínky.

Volání mimo síħ Vodafone jen za

2,50 KÏ

VÁNOÍNÍ PęEDPLACENÁ KARTA Máme pro vás limitovanou edici pěedplacené karty, se kterou vás každý hovor do sítÝ Vodafone stojí jen 7 korun. Takže mıžete volat, až se vám bude od uší prášit, a vždycky to bude stát jen 7 korun. KlidnÝ hodinku. A poěád je to jen za 7 korun. Aby toho nebylo málo, každá minuta volání mimo síħ Vodafone vás až do konce ledna 2013 bude stát 2,50 KÍ. S touhle pěedplacenou kartou tak budete mít hovory skuteÏnÝ za hubiÏku! Nabídka je platná od 15. 11. 2012 do 31. 1. 2013. Pěi aktivaci do 31. 1. 2013 navíc dostanete jako dárek 100 SMS na 1 mÝsíc zdarma. Cena je 200 KÏ za 200 KÏ kreditu. Další výhodou je, že vás nebudeme nutit kartu dobíjet a budete ji využívat, jak se vám bude chtít. Do ostatních sítí vám bude volání po první minutÝ úÏtováno po vteěinách. VÁNOÌNÍ PĘEDPLACENÁ KARTA Volání v síti Vodafone Volání do ostatních sítí v ÌR

7,00 KÍ/hovor 2,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Do jiných sítí voláte od minuty po vteĚinách.

Celý hovor

do sítÝ Vodafone jen za 7 KÏ


82

MOBITO

Více informací o službÝ a výhodách najdete na www.vodafone.cz/mobito Nebo si rovnou stáhnÝte MOBITO aplikaci z Google Play Ïi App Storu

MOBITO, nabito, platí to PenÛženky nechejte doma. S MOBITEM totiž máte peníze v mobilu. No a mobil máte poęád s sebou, takže peníze máte také.

Novinka

Rychlé a bezpeÎné platby na internetu i u obchodníka MOBITO umí nejjednodušší a nejbezpeÍnÛjší platbu na internetu a platby u vybraných obchodníkį.

Dobíjení pęes MOBITO MOBITO je nová služba, která vám umožĉuje Dobíjení kreditu, komukoliv potęebujete. BezpeÍnÛ platit za zboží a služby s rįznými výhodami u obchodníkį. Pęímo z vašeho mobilu.

Jednoduché – otevěete MOBITO, zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití. Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv, kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ. BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno vaším osobním PINem.

Okamžité dobíjení kreditu telefonu MOBITEM mįžete dobít kredit na volání svého i jiného telefonu kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.

Okamžité pĚevody penÜz mezi kamarády MOBITEM mįžete zdarma posílat peníze své rodinÛ a známým kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.


Volací jistina

83

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


84

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme Král Androidİ Mluví se o nÛm jako o králi telefonį s Androidem. A právem. HTC One X+ má výkonný Ítyęjádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz a masivní vnitęní pamÛĥ s dostupností až 57 GB pro uživatele. NeuvÛęitelná rychlost, vylepšený fotoaparát a prodloužená výdrž baterie katapultují tenhle smartphone vysoko nad ostatní a dÛlají z nÛj naprostou špiÍku. Tak tęeba baterka má kapacitu 2100 mAh a s tím už se rozhodnÛ nemusíte bát, že se nedožije veÍera. Foĥák se chlubí 8 megapixely, automatickým ostęením a LED diodou, a pęedevším kosmickou rychlostí, mįžete cvakat ostošet, jak profíci u Íerveného koberce pęi pęedávání Oscarį. Anebo s ním mįžete natáÍet FULL HD video. Tohle všechno najdete v tenké a lehké konstrukci se zakęiveným 4,7palcovým displejem, skvÛle Íitelným i z extrémních úhlį. A že jste hudební nadšenci? VÛęte tomu nebo ne, k tomuhle kousku u nás navíc dostanete skvÛlá sluchátka urBeatsTM v limitované edici za korunu. Co dodat? Je to prostÛ královsky nadupaný dotykáÍ.

HTC One X+ OperaÎní systém: Android VnitĚní/Uživatelská pamÜĦ: až 64/57 GB Fotoaparát: 8 Mpix

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.


Nejlepší mobily, co známe

85

Na velikosti displeje záleží Vypadá jako luxusní mobil, je vybavený jako luxusní mobil, má displej jako luxusní mobil, ale kapsu vám nevyluxuje. Co to je? No pęece nový LG Optimus L9. Už podle jeho vzhledu každý hned uvidí, že to není žádný prįmÛrný chytrý telefon. Má pęíjemnÛ velký 4,7palcový displej s pęirozenými barvami. K internetu se pęipojí pÛknÛ rychle, s e-maily si poradí jako nic, interní pamÛĥ až 2,33 GB mįžete pomocí microSD karty zvÛtšit až o parádních 32 GB. Musíme ęíct, že nás na nÛm hroznÛ baví chytrá klávesnice, která umí spoustu užiteÍných vychytávek. Tęeba pęi psaní na výšku staÍí tahem klávesnici pęiblížit k levému nebo pravému okraji displeje, podle toho, jestli píšete levou, nebo pravou. Pęi psaní na šíęku se vám zase klávesnice prakticky rozdÛlí na dvÛ pįlky ke krajįm displeje, abyste mohli hravÛ mastit ty svoje SMSky. Mohli bychom tu tÛch vychytávek jmenovat ještÛ víc: tęeba funkci QuickMemo, se kterou si hravÛ napíšete poznámky do mapy, internetové stránky nebo fotky a mįžete si je uložit, poslat kamarádįm e-mailem nebo nÛkam na internet. Ale nejlepší bude si to všechno zkusit na vlastní palce. Jestli totiž hledáte chytrý telefon s fakt velkým displejem a dobrou výdrží, je LG Optimus L9 super volba za rozumné peníze. O tomhle švihákovi zkrátka platí ono Íeské: za málo penÛz spousta muziky.

LG Optimus L9 OperaÎní systém: Android Uživatelská pamÜĦ: až 2,33 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Vodafone Nexus 7 OperaÎní systém: Android VnitĚní/Uživatelská pamÜĦ: až 32/27 GB Fotoaparát: 1,2 Mpix

Tablet parĦák Google hledí do budoucnosti. A zve vás tam s sebou. Zrovna totiž pustil na trh nový tablet Nexus, který jak si jednou poęídíte, už se od nÛj neodtrhnete. ProstÛ parĥák na všední den i na svátek. TÛšte se na rychlý systém Android 4.2 Jelly Bean, 1 GB operaÍní pamÛti, procesor NVidia Tegra 3 a vnitęní pamÛĥ až 32 GB. Ovládání je intuitivní, jednoduché a rychlé. Nexusu 7 nic nechybí ani nepęebývá. Je to skvÛlý parĥák na cesty, do rodiny i pro filmové nadšence. Když k tomu pęipoÍtete parádní grafický Íip, je jasné, že dobrá vÛc se podaęila. Pokud jste kolem svÛta tabletį dosud jen váhavÛ kroužili a nevÛdÛli, kde zaÍít, vÛzte, že Nexus 7 je ideální hraÍkou, a to nejen do zaÍátku. Nadupanou, a za rozumnou cenu.


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

Samsung GALAXY Y

Nokia C5-00 5MP

Samsung GALAXY mini 2

Huawei Ascend G300

Sony Xperia miro

Nokia Lumia 610

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

3377 KÍ

3577 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

MMP od 277 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

MMP od 477 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

1277 KÍ / 777 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

1677 KÍ / 1177 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

MMP od 777 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

Poznámka

Tęi barevné kryty v balení

77 KÍ / 77 KÍ Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Nokia S60

Android

Android

Android

Windows Phone 7.5

8,1 cm/3,2“

7,62 cm/3"

5,6 cm/2,2"

8,31 cm/3,27''

10,2 cm/4"

8,89 cm/3,5"

9,4 cm/3,7"

320x480

240x320

240x320

320x480

480x800

320x480

480x800

až 150MB/2GB

až 180MB/2GB

až 50MB/2GB

až 4GB/–

až 2GB/–

až 2,2GB/–

až 8GB/–

832 MHz

832 MHz

600 MHz

800 MHz

1 GHz

800 MHz

800 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

2Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

•/•

–/–

•/–

–/–

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1050

1300

1500

1460

1300

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 720

až 480

až 400

až 360

až 630

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 120

až 672

až 300

až 420

až 545

až 670

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

104x58x11,5

112x46x12,3

109,4x58,6x11,81

122,5x63x10,5

113x59,4x9,9

119x62,2x11,95

120

99,7

89,3

106

140

110

120

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

šedá

šedá

oranžová, Íerná

šedá

Íerná, bílá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire C

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

BlackBerry Curve 9320

Samsung GALAXY Ace plus

LG Optimus L7

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4177 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4977 KÍ

4977 KÍ

MMP od 277 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

MMP od 477 KÎ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

677 KÍ / 177 KÍ

677 KÍ / 177 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

Poznámka

Poslední šance u bílé barvy

Limitovaná edice

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Android

Android

Android

BlackBerry OS

Android

Android

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

6,2 cm/2,44''

9,27 cm/3,65"

10,9 cm/4,3"

320x480

320x480

320x480

320x240

320x480

480x800

až 90MB/4GB

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 512MB/2GB

až 1,8GB/–

až 2,7GB/–

600 MHz

832 MHz

832 MHz

806 MHz

1 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/–

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1230

1350

1350

1450

1300

1700

Délka hovoru (minut)

až 430

až 660

až 660

až 420

až 690

až 360

Pohotovostní doba (hodiny)

až 570

až 640

až 640

až 432

až 630

až 550

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

102x56,6x11,95

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

109x60x12,7

116x63,1x11,4

125,5x67x8,8

100

112

112

103

115

122

Íerná, bílá

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Íerná

Íerná

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


88

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 800

HTC Desire X

Sony Xperia J

Windows Phone 8S by HTC

Samsung Sony GALAXY S III Xperia P mini

Huawei Ascend P1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5177 KÍ

5977 KÍ

5977 KÍ

6577 KÍ

7977 KÍ

8977 KÍ

9577 KÍ

MMP od 277 KÎ

4777 KÍ / 4277 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 477 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 777 KÎ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

2177 KÍ / 1677 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ /7 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Bílý výmÛnný kryt v balení

Pęipravujeme. Funguje pouze na MicroSIM

Pęipravujeme

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Windows Phone 7.5

Android

Android

Windows Phone 8

Android

Android

Android

9,4 cm/3,7"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

480x800

480x800

480x854

480x800

480x800

540x960

540x960

až 16GB/–

až 4GB/–

až 2,8GB/–

až 1,4GB/–

až 8GB/–

až 13GB/–

až 2,3GB/–

1,4 GHz

2x1 GHz

1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1,5 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

8Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1450

1650

1700

1700

1500

1305

1800

Délka hovoru (minut)

až 780

až 600

až 438

až 1300

až 800

až 360

až 480

Pohotovostní doba (hodiny)

až 265

až 833

až 607

až 559

až 500

až 475

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

116,5x61,2x12,1

118,5x62,3x9,3

124,3x61,2x9,2

120x63x10

121,6x63x9,9

122x59,5x10,5

129x65x7,7

142

114

124

113

110

120

110

Íerná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

modrá

modrá

Íervená

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Telefony

89

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Apple iPhone 4 8GB

HTC One S

HTC One X

Samsung GALAXY S III

Apple iPhone 4S 16GB

Apple iPhone 5 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9977 KÍ

10 577 KÍ

12 977 KÍ

13 977 KÍ

14 977 KÍ

17 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

12 977 KÍ / 12 477 KÍ

15 577 KÍ / 15 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

14 577 KÍ / 14 077 KÍ

MMP od 777 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

7777 KÍ / 7277 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Limitovaná edice sluchátek urBeats™

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Limitovaná edice sluchátek urBeats™

K Neomezenému tarifu 3299 pouze za 1 KÍ! Poslední šance u bílé barvy. Funguje pouze na MicroSIM

K Neomezenému tarifu 3299 pouze za 1 KÍ! Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na nanoSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

iOS

Android

Android

Android

iOS

iOS

8,9 cm/3,5"

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

12,2 cm/4,8"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

640x960

540x960

720x1280

720x1280

640x960

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 10GB/–

až 25GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

1 GHz

2x1,7 GHz

4x1,5 GHz

4x1,4 GHz

2x1 GHz

2x1,02 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1420

1650

1800

2100

1420

N/A

Délka hovoru (minut)

až 840

až 510

až 400

až 700

až 840

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 263

až 400

až 790

až 200

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

•/•

•/•

–/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

115,2x58,6x9,3

131x65x7,8

134x69x8,9

136,6x70,6x8,6

115,2x58,6x9,3

123,8x58,6x7,6

137

119

130

133

140

112

Íerná

stęíbrná

šedá

modrá, bílá

Íerná, bílá

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


90

Tablety a telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab II7

Nexus 7

Vodafone Smart Tab II10

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4977 KÍ

7977 KÍ

8977 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4577 KÍ / 4077 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 477 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 777 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Android

17,78 cm/7“

17,7 cm/7"

25,65 cm/10,1“

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

600x1024

800x1280

1280x800

1280x800

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 1,8GB/–

až 27GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

1 GHz

4x1,3 GHz

2x1,5 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/–

3Mpix

1,2Mpix

5Mpix

3Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

3550

4325

6340

7000

Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

až 507

až 200

až 600

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

–/•

•/•

900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 175,3x256,6x9,7

192x122x11,5

198,5x120x10,65

178x259,8x8,69

Hmotnost (g)

400

350

580

587

Barevné provedení

šedá

tmavÛ hnÛdá

šedá

stęíbrná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Tablety a telefony

91

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Note 10.1

Samsung GALAXY Camera

LG Optimus L9

Sony Xperia T

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

14 777 KÍ

12 977 KÍ

6977 KÍ

11 177 KÍ

MMP od 277 KÎ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

MMP od 477 KÎ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

MMP od 777 KÎ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

7377 KÍ / 6877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

9377 KÍ / 8877 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

Novinka

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

25,7 cm/10,1“

12,12 cm/4,77''

11,9 cm/4,7''

11,55 cm/4,55"

Rozlišení displeje

1280x800

1280x720

540x960

720x1280

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 8GB/–

až 2,33GB/–

až 10,8GB/–

Procesor

4x1,4 GHz

4x1,4 GHz

2x1 GHz

2x1,5 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

8Mpix

16Mpix

5Mpix

13Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut)

•/•

•/•

•/•

•/•

7000

1650

2150

1780

až 450

až 420

až 2230

až 280

až 450

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/3.1

•/•

–/•

•/•

•/•

Pohotovostní doba (hodiny)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

850/900/1800/1900/2100

850/900/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1700 /1800/1900/2100

180x262x8,9

128,7x70,8x19,1

131,9x68,2x9,1

129,4x67,3x9,3

Hmotnost (g)

600

300

125

139

Barevné provedení

šedá

bílá

Íerná

Íerná

Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


92

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

BlackBerry Bold 9900

Nokia Lumia 820

Windows Phone 8X by HTC

HTC One X+

Samsung GALAXY Note II

Apple iPhone 5 64GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

11 577 KÍ

11 977 KÍ

11 977 KÍ

13 377 KÍ

15 577 KÍ

22 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

13 977 KÍ / 13 477 KÍ

20 577 KÍ / 20 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

19 577 KÍ / 19 077 KÍ

MMP od 777 KÎ

8577 KÍ / 8077 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

12 177 KÍ / 11 677 KÍ

18 577 KÍ / 18 077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

7577 KÍ / 7077 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

17 577 KÍ / 17 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

6377 KÍ / 5877 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

16 577 KÍ / 16 077 KÍ

Pęipravujeme

Funguje pouze na MicroSIM

Limitovaná edice sluchátek urBeats™

Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na nanoSIM

BlackBerry OS

Windows Phone 8

Windows Phone 8

Android

Android

iOS

7,1 cm/2,8"

10,9 cm/4,3''

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

14 cm/5,5"

10,16cm/4"

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

640x480

480x800

720x1280

720x1280

720x1280

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 8GB/–

až 11,5GB/–

až 57GB/–

až 16GB/–

až 64GB/–

1,2 GHz

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

4x1,7 GHz

4x1,6 GHz

2x1,02 GHz

•/–

•/•

•/–

•/–

•/•

•/•

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1650

1800

2100

3100

N/A

Délka hovoru (minut)

až 390

až 840

až 710

až 495

až 1140

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 307

až 360

až 360

až 350

až 600

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

115x66x10,5

123,8x68,5x9,9

132x66x10

134,3x69,9x9,3

151x81x9,4

123,8x58,6x7,6

130

160

130

129

180

112

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Telefony

93

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 353

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

677 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 277 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

377 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

MMP od 477 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 777 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 1177 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 2177 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

Vodafone

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

až 2,8MB/–

–/–

–/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Procesor

N/A

N/A

52 MHz

N/A

N/A

N/A

Internet/Podpora HSPA+

•/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

Fotoaparát

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

770

800

1000

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 360

až 432

až 540

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 35 dní

až 700

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

900/1800

900/1800

850/900/1800/1900

850/900/1800/1900

900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

68

70

88

77

89

110

stęíbrno-Íerná

Íerná

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý z našich nových Business Férových tarifį s úÍtováním po vteęinách, chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu!

Business Férové tarify PoěiÑte si nÝkterý z našich Business Férových tarifı s úÏtováním po vteěinách, neomezenými SMS, volnými minutami do zahraniÏí a výhodnÝjším voláním do všech sítí, ale také zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY S III za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete k jakémukoliv Business Férovému tarifu získat slevu 25 % na PĚipojení pro tablet premium. Budete vždy online, a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

Business Fér 1499 neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

600

minut volání další 2,99 KÎ/minutu

neomezené SMS

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

2589 KÏ 1499 KÏ

Vodafone Smart Tab II7 už od

4077 KÏ Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Pro ūrmy

95

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – ęešení pro vaši firmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe. Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Express (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

BES Express

449 KÍ

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

1,2 GB

Limit pro stahování

600 MB


96

Snadná cesta k Vodafonu

Business Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Nabídka mÛsíce pro firmy Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Férových tarifį navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími podmínkami pro volání.

Business Férové tarify Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

VPN

Neomezené volání a SMS ve firmÛ

ÚÍtování po vteęinách

Business Fér 399

Business Fér 599

Business Fér 799

Business Fér 999

Business neomezený

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

50

100

200

3299

300

minut volání

minut volání

minut volání

neomezené volání

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

917 KÏ

1489 KÏ

1739 KÏ

1955 KÏ

4389 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

3299 KÏ

minut volání další 4,99 KÎ/minutu

neomezené SMS

PĚipojení pro mobil standard

další 4,99 KÎ/minutu

PĚipojení pro mobil super

další 4,99 KÎ/minutu

další 2,99 KÎ/minutu

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

1,2 GB


Business Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

97

Výhody Business Férových tarifİ.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

Samsung GALAXY Note II

Neomezené SMS

600

minut volání další 2,99 KÎ/minutu

neomezené SMS

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

2589 KÏ 1499 KÏ 10 877 KÏ

Nový chytrý telefon mıžete mít za ještÝ lepší cenu.

Business Fér 1499 neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

standardní cena 15 777 KÏ

Volání a SMS ve ŮrmÝ v rámci Business Férových tarifı je díky VPN zdarma.

S vybranými Business Férovými tarify máte výhodnÝjší sazbu volání za 2,99 KÏ.


98

Snadná cesta k Vodafonu

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

7 chytrých telefonį za férových 7 korun SedmiÍka je šĥastné Ííslo. Vodafone pro vás teÏ má sedm super mobilį po sedmi korunách za kus. Pęed Vánoci se to šikne, co ęíkáte? MrknÛte na našich sedm stateÍných a vybírejte, který se vám líbí nejvíc!

Vodafone Smart II

Fér tarif 599

Sony Xperia miro

100

300

minut volání

minut volání

neomezené SMS

neomezené SMS

300 MB

600 MB

další 4,99 KÎ/minutu

7 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

PĚipojení pro mobil super

1249 KÏ

další 4,99 KÎ/minutu

PĚipojení pro mobil premium

7 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

599 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 599.

Fér tarif 999

1715 KÏ 999 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 999.

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz


Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

Samsung GALAXY mini 2

Samsung GALAXY Ace plus

99

Huawei Ascend G300

Fér tarif 1499

600

minut volání další 4,99 KÎ/minutu

neomezené SMS

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

7 KÏ

7 KÏ

standardní cena 3577 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 777 KÍ na dva roky.

Sony Xperia J

HTC Desire X

2349 KÏ

7 KÏ

1499 KÏ

standardní cena 5177 KÏ Za 7 KÍ s Fér tarifem 1499.

7 KÏ

standardní cena 5977 KÏ

7 KÏ

standardní cena 5977 KÏ

Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1177 KÍ na dva roky.


/%6$BBSULQWB&=B[LQGG

30

Profile for Čilichili

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

Profile for cilichili
Advertisement