Page 67

Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz/escribe

Psaní na lísteÍky odzvonilo

A jak Vodafone eScribe funguje? Je to hraÍka. Neslyšící požádá pracovníka u nás v prodejnÛ o pęepis ęeÍi pro usnadnÛní jednání. Pracovník prodejny zapne eScribe a naváže spojení s centrem pęepisu. Když je všechno pęipravené, mįže rozhovor zaÍít. Všechno, co pracovník ęekne, se ukáže jako text na monitoru. „Online pęepis ęeÍi umožĈuje neslyšícímu i prodavaÍi bÛžnou konverzaci plnou doplĈujících otázek a vysvÛtlujících pęíkladį,“ popisuje princip Pęemysl Filip, senior manažer spoleÍenské zodpovÛdnosti.

Pęijít o sluch není legrace. Víte ale, že lidí, kteęí mají se sluchem vÛtší nebo menší problémy, je u nás pįl milionu? A tak jsme si ęekli, že se s nimi budeme domlouvat jednoduše a efektivnÛ. LísteÍky jsou na nic, Vodafone teÏ uvedl na trh službu eScribe. A ještÛ je zadarmo. Vodafone teÏ totiž jako první mobilní operátor u nás usnadĈuje komunikaci sluchovÛ postiženým a zavádí ve 12 ze svých prodejen službu eScribe, tedy online pęepis ęeÍi. Zákazníci se sluchovým postižením si tak zvládnou i bez pomoci zaęídit vše potęebné – koupit mobil, objednat služby, prostÛ cokoli. „Nejsou díky tomu pęi jednáních odkázáni na cizí pomoc. Pęesným pęepisem mluveného projevu získávají kompletní informace, což je pro neslyšící velmi dįležité,“ vysvÛtluje koordinátor simultánního pęepisu ęeÍi a dlouhodobý spolupracovník Ìeské unie neslyšících Jaroslav Winter.

Vývoj eScribe finanÍnÛ podpoęila Nadace Vodafone Ìeská republika Ítyęmi miliony korun. Služba vznikla ve vývojovém centru na ÌVUT a do bÛžného provozu ji zavádí sociální firma Transcript Online. Dalším cílem je vytvoęení softwaru pro automatické rozpoznávání ęeÍi, který by v budoucnu nahradil centrum pęepisu a také pęepis na mobilních telefonech.

eScribe pomáhá v tÜchto našich prodejnách: Ostrava – Forum Nová Karolina Ostrava – Avion shopping park PlzeĈ – námÛstí Republiky Praha – Národní tęída Praha – OC Palladium Praha – Vinohradská Liberec – Pražská Ústí nad Labem – Mírové námÛstí Pardubice – námÛstí Republiky Brno – Masarykova Brno – OC Olympia Ìeské BudÛjovice – námÛstí Pęemysla Otakara II.

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you