Page 3

ROZJEZD Fakebook

Ladislav ŠpaĆek Tvĭrce spoleĆenských pravidel pro každou pĥíležitost. Pracuje jako žaket. Žije v lati. Narodil se se stĥíbrnou lžiĆkou v ústech. Burani 16 375

Urovnat |

Oprášit|

Vypucovat

Vyrazit Ladislav Smrkat do náprsní kapsy je možné pouze v neosvĕtleném kinĕ. Ladislav Pro stále širší komunitu gamblerĭ jsme vydali karetní hru Etiketa je váš žolík. Kupujte v našem e-shopu! Ladislav Olizovat si pĥi pĥijímacím pohovoru oboĆí je nepĥípustné. Zdenĕk: Myslíte vlastní, nebo vzájemnĕ? Ladislav: Zajímavá otázka! Máte zĥejmĕ bohatý vnitĥní život.

Ladislav Máte syna matfyzáka? Kupte mu 3D puzzle Dokonalý skládací gentleman. Více v našem e-shopu.

Foto: MICHAL SVÁÜEK/MF DNES/Proŏmedia.cz

Ladislav SpoleĆenská pravidla pro vystupování na konferenci a vystupování z tramvaje se liší jen v detailech. Zdenĕk: V jakých? Ladislav: Pĥi vystupování z tramvaje se napĥíklad nedoprovázíme powerpointovou prezentací.

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Burani 10 000 000

Burani 24 856

Marie Hájková napsala na zeĐ Ladislav ŠpaĆek Pane ŠpaĆku, mohu se vás zeptat, zda je vhodné sedĕt v restauraci naproti toaletám a umístit si pod nos vázu s kvĕtinami kvĭli zápachu? Ladislav: Vážená paní Hájková, protože jste dáma a navíc tato konverzace neprobíhá osobnĕ, nýbrž prostĥednictvím elektronických médií, není, kdo by nás pĥedstavil. Proto bych netrval na oÀciální seznamovací formuli a myslím, že se mne skuteĆnĕ bez problémĭ zeptat mĭžete.

Ladislav Pod frak výhradnĕ smoking! Ladislav Volali mi ze sodovkáren, že potĥebují navrhnout nĕjaké etikety. Prima! Tornádo Kyd napsal na zeĐ Ladislav ŠpaĆek Moje frau si nechce u nás v obejváku opejkat buĥty. Je to její spoleĆenská povinnost? Ladislav: Není slušné nutit dámu k aktivitĕ, o kterou sama nemá zájem. Ĥešení vidím ve výmĕnĕ dámy.

Ladislav Ĥada lidí se mĕ ptá, je-li možné políbit dámu pĥi prvním setkání dĥíve než až pĥi rozlouĆení. V nĕkterých pĥípadech ano. Více v mé knize SpoleĆenská pravidla pĥi swingers party, sv. 3. Ladislav Ve spolupráci s partnery v ąínĕ vám nabízíme prdící polštáĥek s nápisem Etiketa. Kupujte v našem e-shopu.

3

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?