Page 22

TÉMA

Ivan Wernisch Dostal Státní cenu zaËliteraturu. Hledá vlastní, úplnç nové druhy poetiky, píše vËrĶzných žánrech, uspoĜádal obĜí antologie zapomenutých básníkĶ. Kromç autorské tvorby pĜekládá zËnçmÝiny, francouzštiny, italštiny, vlámštiny, ruštiny aËlatiny.

22

Radim Uzel VËtelevizi mluví oËpináourech aËani se uËtoho nezaÝervená. Mçl rád Nezávislou erotickou iniciativu.

Bohdan PomahaÝ JakoËchirurg pĶsobí vËUSA. Šéfuje týmu lékaĜĶ, který provedl první úspçšnou transplantaci obliÝeje naËsvçtç.

Byznys

Stanislav Bernard VaĜí slušné pivo aËnechá se fotit naËvlastní billboardy. Udçlal ze sebe mluvÝího malých pivovarĶ.

ELITY

Michal Viewegh Napsal ÚÝastníky zájezdu aËdalší knížky, podle kterých se toÝí ŏlmy. Hodnç prodává.

Medicína

CELEBRITY

Literatura

Eduard KuÝera Spoluzaložil ŏrmu avast!, jejíž antivirový program používá pĶl svçta aËje to jedna zËnejznámçjších Ýeských znaÝek vĶbec.

vs.

FotograÁe

UmŤní

VŤda

Hudba

NæJAK TAKHLE VIDÍME ROZDÍL MEZI CELEBRITAMI AËELITOU.

Jan Saudek Fotí nahotinky, chová se zvláštnç aËjeho žena si vzala zaËmuže jeho syna. DobĜe prodává iËveËsvçtç, jeho fotky jsou sexy.

Kristián Kodet Nosí kolem krku šátek, chová se nabubĜele aËnaËvernisáže mu chodí Gott.

Jan Cimický Je mediálním psychiatrem, píše detektivky aËknížky proti stresu.

KateĜina Šedá Je první aËjedinou Ýeskou umçlkyní, kteráËvystavovala vËlondýnské galerii Tate Modern.

Radek ZboĜil Je svçtovou kapacitou vËoboru nanotechnologií. Má desítky patentĶ vËoblasti nejmodernçjších materiálĶ, jeho práce nasbíraly naË1500 citací vËprestižních vçdeckých Ýasopisech. PĜednáší vËEvropç, USA aËJaponsku.

NIC PROTI CELEBRITÁM, JSOU TO VæTŠINOU SCHOPNÍ AËPRÁVEM ÚSPæŠNÍ LIDÉ. ALE ELITY JSOU PROSTæ FAKT JINÁ LIGA.

Josef Koudelka Je dlouholetým Ýlenem prestižní agentury Magnum, byl oblíbencem Henri Cartiera-Bressona aËvĶbec je to jeden zËnejrespektovançjších svçtových fotografĶ. Proslavil se tĜeba fotkami invaze zËroku 1968. Žije aËpĶsobí veËFrancii.

Karel Gott Je to Karel Gott, zpívá už strašnç dlouho, má krásný tenor, aËnavíc je známý veËsvçtç, pĜedevším vËNçmecku.

Jan Hammer Je jedním zËnejvlivnçjších svçtových hráÝĶ naËklávesové nástroje, pionýr syntezátorĶ aËspoluzakladatel legendárních Mahavishnu Orchestra. Drží dvç svçtové Grammy zaËznçlku keËkultovnímu seriálu Miami Vice.

<

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?