Page 67

Zadáno pro Vodafone

Mezi tÜmi, jež si spojujete s ŭlantropií, Vodafone vyniká.

Když se ęekne filantropie… ...tak vÛtšinÛ lidí pracujících v Ìeské republice v neziskovém sektoru okamžitÛ naskoÍí slovo Vodafone. Tahle super pozitivní informace vyplynula z prįzkumu, který letos probÛhl mezi 234 zamÛstnanci neziskovek na popud Nadace VIA. Filantropie, ęecky „láska k lidem“ Íili práce pro spoleÍnost a obecné dobro, má mnoho podob. Dobrovolnictví, mecenášství, dárcovství nebo, chcete-li, charitativní Íinnost jednotlivcį i skupin. A také tzv. spoleÍenskou odpovÛdnost firem. PrávÛ ta pro nás rozhodnÛ není neznámou. Proto jsme hrdí, že to o nás neziskovky vÛdí. V prįzkumu, který realizovala spoleÍnost Perfect Crowd, jsme se tak zaęadili po bok jmen, jako Olga a Václav Havlovi, Tereza Maxová, Meda Mládková Íi Petr Kellner. Takové osobnosti vedle Vodafonu respondentįm vytanuly na mysli jako první asociace se slovem filantropie. A to už je setsakra dobrá spoleÍnost. Pęesto, Íi právÛ proto, že dobrovolnictví, dárcovství Íi jakákoliv nepovinná práce pro spoleÍnost nemá v Ìeské republice pęíliš rozvinutou tradici, vážíme si toho, že mįžeme patęit mezi pionýry. CelkovÛ totiž hodnotili dotázaní stav Íeské filantropie jako spíše špatný Íi „ani dobrý, ani špatný“. Z toho je vidÛt, že stojíme na správné stranÛ barikády. ZamÛstnanci neziskovek v rámci prįzkumu vyjmenovali i celou ęadu bariér, které Ìesko od „krásné a dobré“ spoleÍnosti stále dÛlí. Od nedostatku informací až po „blbou náladu“. Pozici, kterou Vodafonu v prįzkumu udÛlili, vnímáme jako závazek a na to, že slovní spojení „spoleÍenská odpovÛdnost“ z našich slovníkį urÍitÛ nezmizí, mįžete vzít jed.

Vodafone se Ůlantropii vÝnuje prostěednictvím své Nadace Vodafone. Mezi nejznámÝjší programy nadace patěí Rok jinak, podporující pěenos knowhow mezi neziskovým sektorem a byznys sférou, V pohybu – mikrogranty pro mladé a Technologie pro spoleÎnost, podporující spoleÏensky prospÝšné využití moderních technologií. Nadace Vodafone od svého založení v roce 2006 podpoěila projekty v hodnotÝ více než 100 milionİ KÎ.

67

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you