Page 40

KÁCÍME MODLY

KDO OBJEVIL ATLANTIDU 1912 Jedním zËprvních moderních „objevitelĶ“ byl dr.ËPaul Schliemann. Prohlásil se zaËvnuka slavného objevitele Tróji. DçdeÝek Heinrich mu prý odkázal tajnou mapu místa, kde leží ztracená civilizace používající letadla aËmotorové lodç. Ülánek vzbudil obrovský ohlas, ale jelikož ze Schliemanna juniora nikdy nic konkrétního nevypadlo, brzy se naËnçj zapomnçlo.

ZKRÁTKA AËDOBěE: VËDOBæ, OËKTERÉ MLUVÍ PLATÓN, JSME OPRAVDU NEFILOZOFOVALI VËMæSTSKÝCH PARCÍCH, ALE HONILI POËLESE VEÜEěI

1950

Až se příště objeví zpráva, že konečně došlo k tomu dlouho očekávanému objevu, zůstaňte hezky v klidu. Když se na Platónovu historku podíváte trochu střízlivým okem, najdete v ní tolik nesrovnalostí, že se dnes všeobecně soudí, že filozof v dialogu nepíše o konkrétním místě, ale že si Atlantidu vymyslel jako učební pomůcku při výkladu politologie. Nejde tedy Šutráky, nebo polštáĜe AtlanĨanĶ? o bájné město, ale o obdobu našeho Kocourkova – s tím rozdílem, že Atlantida je příklad pozitivní. No a jestli budete někdy ČÍSLA diskutovat s přesvědčeným záha- 12 000 let před naším letopočtem neexistovaly organizodofilem a budete ho chtít umlá- vané společnosti (objevily se někdy kolem 8000 př. n. l.). tit čísly, tak tady jich pár máte... Neexistovala ani města (první, Catal Hüyük pochází z doby 7500 př. n. l.) a nestavěli jsme megalitickou architekturu (pochází až z 5000 př. n. l.). Lidé nechovali dobytek (6000 př. n. l.) ani koně (4000 př. n. l.). Neznali jsme bronz (5000 př. n. l.), neplavili se na lodích (2600 př. n. l.), nepoužívali kolo (3000 př. n. l.), a tím pádem nepotřebovali silnice (3000 př. n. l.). Zkrátka v době, o které mluví Platón, jsme nefilozofovali v městských parcích, ale honili po lese večeři. Lidem nikde na světě nevládli moudří králové, ale maník s největším klackem v ruce.

<

40

Skupina kubánských archeologĶ se snažila dokázat, že Atlantida ležela poblíž tichomoĜského ostrova Andros. Jejich pátrání zatnul tipec Fidel, ale teorie ožily oËdvacet let pozdçji, když satelitní snímky odhalily nedaleko západního výbçžku Kuby záhadné podmoĜské stavby. Pak si nçkdo uvçdomil, že se zrovna vËtçch místech nacházejí betonová sila postavená Sovçty zaËKubánské krize. 1968 Pan Manson Valentine narazil pĜi potápçní naËBahamách naËĜadu kamenĶ pĜipomínající dláždçnou cestu. Takzvanou

Bimini Road atlantologové samozĜejmç prohlásili zaËvrchol hradeb mçsta pohĜbeného vËpísku. PrĶzkum prokázal, že je to blbost, ale výpravy sem smçĜují nadále, protože naËBahamách se pátrá vËpĜíjemném pohodlí. 1997 Ruští vçdci „objevili“ zbytky Atlantidy asi 100 kilometrĶ odËjihozápadního cípu Cornwallu. Kolegové zËAnglie jim ale vysvçtlili, že to není Atlantida, ale bájné Mçsto LvĶ, kde bojoval Král Artuš bitvu se zrádným Mordredem. Tçžko Ĝíct, kdo má blíž kËpravdç. 2004 Americký architekt Robert Sarmast objevil naËdnç moĜe poblíž Kypru zbytky umçlých staveb. VeËsvé knize pak dokazoval, že Kypr je zbývající kus Atlantidy, který pĜežil zemçtĜesení aËponor doËhlubin. Pak se doËvçci vložili opravdoví vçdci aËupozornili naËfakt, že podobné „zdi“ jsou kËnalezení poËcelém stĜedomoĜském dnç aËvznikly pĜirozenými geologickými procesy pĜed pçti aËpĶl miliony let. 2011 Profesor Richard Freund zËuniverzity v Hartfordu vËConnecticutu našel pomocí podzemního radaru aËsatelitních snímkĶ mçsto potopené vËbažinách poblíž špançlského Cádizu. Prohlásil ho ruÝe zaËAtlantidu, natoÝil oËnçm ŏlm pro National Geographic aËvysloužil si posmçch kolegĶ.

ČiliChili | 12 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you