Page 23

TÉMA

DALŠÍ BOJOVNÍCI

PIERRE BOURDIEU OËTELEVIZI (1996)

PRAVDA NENÍ SEXY

Tyranie médií Autor: Ignacio Ramonet První vydání: 1999 UËnás: Mladá fronta (2003)

Neméně zajímavé je dílo Tyranie médií španělského novináře a vysokoškolského profesora Ignacia Ramoneta. Televize je podle něj diktátorem, který ovládá a deformuje všechna ostatní média, hlavně tisk. Dokládá to aférou kolem falešného masového hrobu v rumunském Temešváru odhaleného v prosinci 1989. Šéfeditoři některých novin (např. Dominique Pouchin z Libération) tehdy veřejně přiznali, že pod vlivem televizních přenosů přepsali text svého místního korespondenta, který upozorňoval na možnost, že objevení hrobu může být nahrané divadlo pro televizní kamery (což se později potvrdilo).

PODLE RAMONETA SE VŠECHNA DNEŠNÍ MÉDIA SNAŽÍ TELEVIZI NAPODOBIT AËBOHUŽEL TAK ÜINÍ KËNEPROSPæCHU ÜTENÁěĵ, DIVÁKĵ AËPOSLUCHAÜĵ.

Média jsou čím dál závislejší na příjmech z reklamy, což mění nejen povahu informací, ale také snižuje jejich důvěryhodnost. Kvalitní a pravdivé informace nahradily pikantérie ze soukromí veřejných osobností a skandály spojené s politikou. Zajímavost je důležitější než pravdivost, na prvním místě je zvýšení sledovanosti. A toho se často dosahuje hrou na emoce čtenářů či diváků: dramaty, emocionálními šoky, obrazy žalu, utrpení a smrti. Přestože je Ramonetova kniha velmi čtivá i pro neodborníky, autor nenalézá a nenabízí žádné řešení neuspokojivé situace.

Slavný francouzský myslitel aËsociolog vËtomhle tenkém eseji upozorĎuje, že informace, které nám televize pĜedává, se nevybírají podle hodnoty Ýi relevance, ale jen podle toho, jak se hodí producentĶm doËprogramového schématu.

<

TELEVIZNÍ SÍħ (1976) SCÉNÁě: PADDY CHAYEFSKY

MARIE WINNOVÁ THE PLUG-IN DRUG (1977)

Tenhle antitelevizní ŏlm už reprízovala nejedna televizní stanice. Hlasateli Howardu Bealeovi hrozí vyhazov zËjeho poĜadu aËvËpĜímém pĜenosu proto oznámí, že bçhem pĜíštího vysílání spáchá sebevraždu. Díky tomu televizi raketovç vzroste sledovanost aËoŏciálové se rozhodnou nechat Bealea, aby bçhem pĜenosĶ dçlal, co se mu zlíbí. Film je slavný hlavnç díky tĜíminutovému monologu, veËkterém Beale huláká doËkamer, aby se lidé pĜestali schovávat vËobýváku zaËtelevizí, naštvali se aËvyĜvali svou frustraci nahlas zËokna. Zatímco se zËoken New Yorku ozývá „I’m mad as hell“, producentka Faye Dunawayová si mne ruce, jak hezky jí roste sledovanost.

ZástrÝková droga je jedním zËprvních vçdeckých protitelevizních materiálĶ, veËkterém zaznçla myšlenka, že televize není zdrojem zábavy aËinformací, ale nçÝím, uËÝeho se jen sedí aËÝuÝí doËblba. Kniha má hodnç katastroŏcké vyznçní. Tvrdí, že jedinci iËcelé rodiny pĜestávají žít svĶj vlastní život aËkopírují ŏlmové aËseriálové hrdiny. Televize je podle Winnové návyková hlavnç pro dçti, mçní lidi naËpasivní, nekomunikativní zombie, které bez ní nejsou schopné vyplnit svĶj volný Ýas.

<

<

<

ČiliChili | 12 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.