Page 13

DALŠÍ ČÍSLA

1,5

ROKU STRÁVIL DNEŠNÍ DĵCHODCE PěI PRĵMæRNÉ DÉLCE ŽIVOTA SLEDOVÁNÍM TELEVIZNÍ REKLAMY

Rodiny, které žijí bez televize. A ta jim vůbec nechybí. Oproti 41 % Čechů, kteří své volno tráví výhradně u bedny, tito lidé chodí na procházky, u večeří si povídají, více čtou, chodí běhat, věnují se koníčkům. Nezní to krásně?

A CO DĚTI, MAJÍ NA CO ZÍRAT?

MILIARDY LIDÍ SLEDOVALO PěENOS ZËPOHěBU MICHAELA JACKSONA

66Ë%

2

2,5

AMERIÜANĵ SE BæHEM VEÜEěE DÍVÁ NAËTELEVIZNÍ OBRAZOVKU

STŘÍDÁNÍ BOHŮ Díky možnostem, které se otevřely s branami internetu, si stále více nově vznikajících domácností prostě už žádnou televizi nepořizuje. Všechno, co by od ní mohly chtít, jim dodá síť sítí. Vysílání plné reklam, které někdo odněkud

ČiliChili | 12 | 2012

1

MíĎ reklam Jistç, pokud se neodstçhujete naËpustý ostrov nebo doËjeskynç vËpoušti, tçžko se jim vyhnete úplnç. PĜesto, Ýím ménç vçcí vËreklamç vidíte, tím ménç falešných potĜeb si vytvoĜíte aËtím ménç budete deprivovaní, že nçco ještç nemáte. Vaše domácnost nebude pĜetékat zbyteÝnostmi.

Paní profesorka Krcmar při svém výzkumu odhalila, že děti mezi 11 a 13 lety se občas cítí trochu „mimo“, když nemohou se spolužáky konverzovat o televizních pořadech a momentálních hvězdách. Kolem 14. či 15. roku se nicméně dnes už „všichni stejně obracejí k televizi zády a tento domnělý hendikep mizí“. Dnešní děti mají navíc YouTube, takže blikající obývákový oltář je pro ně už zbytečný. Nikdo netvrdí, že pohádky a dětské pořady dětem škodí. Jde ale o množství času, který při obrazovce stráví. Americká akademie pediatrů už několik desetiletí doporučuje, aby děti do dvou let televizi nesledovaly vůbec a děti nad dva roky méně než dvě hodiny denně. Ke stejnému závěru dospěla i paní profesorka. „U dětí se prokázalo, že sledování televize zhoršuje prospěch ve škole, způsobuje poruchy spánku a nadváhu,“ tvrdí svorně s pediatry.

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

PÁR VÝHOD, KTERÉ ABSENCE TELEVIZE PŘINÁŠÍ:

Nevíte, jak žijí celebrity Bez televize nebudete mít ponçtí, jak žijí hvçzdy reality show, nové popové zpçvaÝky nebo postavy zËtelevizních seriálĶ. Unikne vám, jak se oblékají, jak bydlí aËco veÝeĜí, aËnebude vás vĶbec mrzet, že si takhle nežijete taky. Nevçdçt, kdo je to Gábina Partyšová, je navíc veËspoleÝnosti Ýím dál víc cool.

3

HezÝí domov Vyhodíte-li televizní stolek aËkouzelnou skĜíĎku naËnçm, centrem vašeho obývacího pokoje se mĶže stát pohovka, jídelní stĶl nebo hudební koutek. Nebudete poĜád hledat nçkterý zËovladaÝĶ aËmĶžete si poĜídit tĜeba více kvçtin nebo akvárium. Najednou zjistíte, že vËobýváku máte mnohem víc zajímavých vçcí než jednu.

4

DĶvçryhodnçjší pĜehled OËdĶvçryhodnosti, nebo spíš nedĶvçryhodnosti televizních zpráv se toho napsalo hodnç. OËtom, že válka je

fotogeniÝtçjší než mír aËrvaÝka vypadá vËtelevizi vždycky atraktivnçji než láska, víme. Nçkde vËhloubi duše tušíme, že jediná vçc vËtelevizi, která má nçco spoleÝného se skuteÝným stavem svçta, je pĜedpovçá poÝasí. PĜesto se chováme podle zpráv, pokud naËnç koukáme. Když se místo toho soustĜedíte naËživot, který probíhá bezprostĜednç kolem vás, aËvypustíte zËnçj útržkovité aËzËkontextu vytržené informace zËopaÝné strany zemçkoule, vaše nervy vám jistç podçkují.

pouští a divák to nemůže změnit, se jim zdá být odkecané. Proč koukat na něco, co mi někdo diktuje, když si můžu na internetu kdykoliv pustit to, co chci? Těmhle internetovým lidem vadí, že by jim televize měla plánovat čas i to, na co se budou dívat, rušit rodinné konverzace. Někdy prostě jen nechtějí doma další obrazovku, protože se pořád stěhují. Televize jako médium prostě ztratila svou neotřesitelnou božskou pozici.

5

Víc Ýasu To nejdĶležitçjší naËkonec. Ty dvç až tĜi hodiny dennç, které získáte vykázáním televize ze svého života, mĶžete strávit, jak budete chtít. Pçstováním pĜátelských, sousedských Ýi jiných mezilidských vztahĶ, vzdçláváním, koníÝky, sportem, relaxací... Ýímkoliv, co vám pĜináší radost.

KAM TO PŮJDE?

Před třiceti lety obdržela fiktivní postava americké televize doktor Marcus Welby za 5 let svého ordinování 250 000 dopisů od diváků s žádostí o radu v oblasti zdraví. Zdá se vám to bláznivé? Nepamatujete si, jak jste se v dětství tiše chechtali, když se vaše babička vybavovala během večerních zpráv s hlasateli? Své o chápání televizní reality mohl vyprávět i herec Josef Vinklář, kterému v dobách největší popularity seriálu Nemocnice na kraji města nechtěly prodavačky často ani prodat rohlíky, a ještě na něj uraženě prskaly. „Doktor Cvach? Že se nestydíte!“ Takový přístup k televizním seriálům už dnes aplikuje málokdo. I televizní zprávy bere vážně stále méně lidí. „Se všemi těmi zvířátky, hudebními podklady a sexy moderátory je jejich formát už vlastně čistou zábavou. A kdyby se něco opravdu stalo, tak se to ke mně donese,“ říká Marina Krcmar. Jako pointu dodává, že mezi respondenty jejího výzkumu je vysoké procento lidí, kteří sami v televizním průmyslu pracují. A právě proto televizi doma nemají.

<

13

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you