Issuu on Google+

Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na: www.vodafone.cz/seniorinspect

Senior Inspect – bezpeÍí pro vaši babiÍku Senior Inspect je systém, který pomįže starším Ílenįm vaší rodiny a vám dá vÛdÛt, když se s babiÍkou nebo dÛdou nÛco stane. Systém dává seniorįm šanci žít v domácím prostęedí a pęitom mít pomoc rodiny na dosah. Díky nevelké komunikaÍní jednotce mįže starší ÍlovÛk kdykoliv pęivolat záchranu zmáÍknutím tlaÍítka SOS. Pęístroj navíc monitoruje pohyb uživatele a pęi nenadálé situaci automaticky spustí alarm.

Celé tajemství se skrývá v malé krabiÍce, kterou si každý dá snadno do kapsy nebo na krk. Zaęízení je funkÍnÛ obdobou mobilu s jedním nouzovým tlaÍítkem, ale s ęadou chytrých Íidel uvnitę. Dokáže rozpoznat krizovou situaci, i když babiÍka nebo dÛdeÍek tlaÍítko nestiskne. Pęístroj zaregistruje delší nehybnost nebo nestandardní stav (tęeba pád), a to dokonce i když uživatel nemá krabiÍku u sebe. Pak vyšle signál na nonstop asistenÍní linku, která si hlasem ovÛęí stav seniora a vylouÍí planý poplach. Hned uvÛdomí rodinu nebo záchrannou službu. Jak ęíká Marie Hrdinová z Prahy, která dostala krabiÍku od dcery: „Nikdy mÛ nenapadlo, kolik vÛcí jsem se bála dÛlat. KrabiÍka je mįj hlídací pes a vÛci, které už jsem radÛji nedÛlala, najednou zase jdou.“ Službu dnes využívá asi 700 uživatelį, z toho 84 % žen. Vyvinula ji a zajišĥuje firma CleverTech za finanÍního pęispÛní Nadace Vodafone. Vodafone jako mobilní operátor pomohl uvést systém do komerÍního provozu, ve kterém službu poęídíte za 550 KÍ mÛsíÍnÛ. Systém používá už ęada partnerį, tęeba neziskovka Život90, mÛstská policie Brno a úspÛchy slaví i u partnerį ve Švédsku.

Co všechno vám Senior Inspect nabízí: BezpeÏí pro seniora a maximální jistotu pro rodinu. Nepěetržitou asistenci a pomoc v krizové situaci (24 hodin dennÝ, 7 dní v týdnu). Lokalizaci po celé ÎR, doma i v pěírodÝ. Detekce polohy umožĊuje vyslat pomoc v pěípadÝ potěeby na konkrétní místo. Automatickou detekci krizových stavı. Pěístroj snímá ěadu ukazatelı a vyhodnocuje nestandardní situace vÏetnÝ nefunkÏnosti zaěízení.


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat