Page 67

Zadáno pro Vodafone

67

Více informací o Férových tarifech najdete na stranÝ 70–71 nebo na webových stránkách www.vodafone.cz

ProstÛ férovÛ Férové. PęesnÛ tak se dají nazvat nové tarify, které pro vás Vodafone od konce srpna pęipravil. Je jich šest a pęinesou vám levnÛjší volání nebo SMSky do všech sítí zdarma.

Kdo mİže získat Férový tarif? Noví i stávající zákazníci Vodafonu.

Ti s pĚedplacenkou i s tarifem. Firemní i neŭremní. Se smlouvou i beze smlouvy.

Od první vteęiny PÛtadvacátého srpna pęišly velké zmÛny. ZaÍnÛme tím, že od teÏ už vám všechny hovory, vÍetnÛ tÛch zahraniÍních, bude Vodafone úÍtovat hned od zaÍátku po vteęinách. Ne po první, tęetí, páté provolané minutÛ, ale hned. VÛdÛli jste, že vÛtšina hovorį, které uskuteÍníte, má prįmÛrnÛ jenom jednu minutu? S novým úÍtováním po vteęinách od samého zaÍátku tak ušetęíte (to je spoÍítáno) až 30 % nákladį. Tedy pokud je vaším operátorem Vodafone.

SMSky zadarmo Ale pojÏme dál. NovÛ teÏ mįžete s každým tarifem (kromÛ toho nejnižšího) SMSkovat, až vás budou palce bolet. Za SMSky totiž už nezaplatíte ani korunu. Tedy v rámci Ìeské republiky a všech zde pįsobících operátorį. Zkrátka všechny SMSky máte od nás ke všem operátorįm zadarmo.

V cizinÛ jako doma Takže, Vodafone vám teÏ nabízí 6 hlasových, datových a SMS sad, které jsou jasné a pęehledné. Volné jednotky mįžete novÛ využívat i v zahraniÍí. A když ęíkáme zahraniÍí, nemyslíme tím jen Evropu, ale taky USA, Rusko nebo tęeba Vietnam. Pro které zemÛ nabídka platí, zjistíte podle tabulek na internetu, nebo vám je sdÛlí pęímo operátor. Navíc zaplatíte jen to, co provoláte, protože odteÏ Vodafone úÍtuje po vteęinách hned od té první. A i tady nabídka platí jak pro doma, tak když budete venku. No a k tomu všemu máte volné SMS do všech sítí, a to u všech tarifį (kromÛ toho nejnižšího).

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.