Page 67

Zadáno pro Vodafone 67

Dotace pro naše mozky Pracovat u Vodafonu je super. Nejenom, že dÛláte v oboru, který se rychle rozvíjí, ale ūrma vám navíc vydatnÛ pomáhá se vzdÛlávat. Být náš ÍlovÛk se prostÛ vyplatí. VzdÛlání bereme tak vážnÛ, že k tomu využíváme i peníze z Evropských strukturálních fondį a tak je vlastnÛ investujeme do našich zamÛstnancį. BÛhem dvou let proškolíme pęes 700 lidí. Projekt vzdÛlávání zamÛstnancį Vodafonu je první projekt financovaný z ESF fondį, konkrétnÛ z OperaÍního programu lidské zdroje a zamÛstnanost. Naši zamÛstnanci budou urÍitÛ rádi, že budou chytęejší a navíc na to budou mít papír. A chytęejší a schopnÛjší zamÛstnanci zase udÛlají radost našim zákazníkįm, kteęí tak budou ještÛ spokojenÛjší. Proto pęicházíme s propracovaným systémem interních a externích školení, a to hlavnÛ v soft skills, IT, jazykových dovednostech, ale také tęeba v legislativÛ. Vyškolení zamÛstnanci si díky kurzįm prohloubí svoji kvalifikaci, a tak budou mít vÛtší šanci, uplatnit se na pracovním trhu. Tímto projektem navíc všechno teprve zaÍíná. Díky tomu, že jsou dotaÍní možnosti otevęené koneÍnÛ i velkým firmám jako je Vodafone, budeme na vzdÛlávání našich lidí i nadále pracovat.

Psychohygiena Naši zamÛstnanci se tak už tęeba nauÍili poęádnÛ ęádit v Excelu, prodejci si vylepšili své prodejní dovednosti a manažeęi zase ty manažerské. JedineÍné bylo školení v oblasti legislativy pro naše prodejce a store manažery. Psychohygiena zase pomohla pracovníkįm PéÍe o zákazníky na chvíli se oprostit od starostí denního provozu call centra a odnést si užiteÍné tipy na to, jak zatoÍit se stresem. A pęíštÛ bude školení rétoriky, vyjednávání, kouÍovacích dovedností a další kurzy pro psychohygienu.

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you