Page 38

Šmrnc

S hadrama h dr ha dram dram ama by by asi asi s vodní vodní odníí víly od víl íly měly mělyy problém. mě prro obl blém blé ém. Kde Kd K de sehnat seh se hn nat at oblečení, ob blleččen ení, í, které které te eré by by ve ve vodě vod dě přitom něj dalo koukat? Naštěstí objevili Nguyen Hoang vvydrželo, vy ydr drželo želo že lo, a př p ittom m sse e na na n ěj d ěj a o ko al k ouk u at at? Na N ašt štěs štěs ě tíí jjsme sme ob sm bjje evi vili li N gu g uye yen H Ho oan ng Lan její Femme Mimi. nebarví, šperky nečernají, La an a jje ejí j zznačku naččk na ku La La F emme em mme me M im mii.. „„Moje M jje Mo e vvěci ěci se ěc en eba eb arrvíí, šp per erk kyy n ečer eč černa errn na ají jí, výšivky vý ýšivk ššiivk vky děláme dělá dělá dě áme me ručně,“ ruč u n ně ě,“ usmála usm smál ála se se Nguyen, Ng gu uyye en n,, když kd dyyž jsme jssme me jí jí řekli, řek ře kli, kli, kl i, že že modely mode mo dely ly i s modelmod del elkami k ka amii vymácháme vyym mác áchá cháme háme há me v bazénu. bazzé én nu. u. Fotil: FFo Foti ooti t l:l: M Mic Michael icchael haael K Kr Kra Kratochvíl ra ratoch atochvíl toch toch occhvíl víll Oblékala: Oblé O bblé léékala kaala ka laa:: MiM M MiMi iM Mi N Mi Ng Nguyen guyen uuyyee Hoa Hoang oangg Lan oa Lann Líči Líčila: Lí la: Kamila la: Kaam K Kam milila mila la Šimá Šim Šimánková i nkov kov o á Modelem Mode M ode d lem de em m plavaly: pplav avvaly: aalyy:: Kateři aly K Kat Kateřina at a eřin eřři eeři řřin in inaa Sailer Sa SSailerová, aile iller iler erová erová ová, ov vvááá, Thu vá, TThuy Th huy Ng N Nguyen guye uyen uy uyen yee Produkce: Pro Prod rroo ukc uukce uk kkcce ce: Len LLenka en enkka C Ciznerová iznnero iizne rová rov ová ová

38

ŠiŠŠifónová Šif Šifóno iffón óóno nnová vá bolerka, bololerk bol bo erka, ka,a, 990 990 99 90 KÝ KÝ Plavky Plavky Pl Pla lavky kyy modelek moodelek m delellek dde ek vlastní vlvl stn vla sttní

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.