Page 38

Šmrnc

S hadrama h dr ha dram dram ama by by asi asi s vodní vodní odníí víly od víl íly měly mělyy problém. mě prro obl blém blé ém. Kde Kd K de sehnat seh se hn nat at oblečení, ob blleččen ení, í, které které te eré by by ve ve vodě vod dě vvydrželo, vy ydr drželo želo že lo, a př p přitom ittom m sse e na na n něj ěj d ěj dalo a o ko al k koukat? ouk u at at? Na N Naštěstí ašt štěs štěs ě tíí jjsme sme ob sm objevili bjje evi vili li N Nguyen gu g uye yen H Ho Hoang oan ng Lan La an a jje její ejí j zznačku naččk na ku La La F Femme emme em mme me M Mimi. im mii.. „„Moje M jje Mo e vvěci ěci se ěc en nebarví, eba eb arrvíí, šp šperky per erk kyy n nečernají, ečer eč černa errn na ají jí, výšivky vý ýšivk ššiivk vky děláme dělá dělá dě áme me ručně,“ ruč u n ně ě,“ usmála usm smál ála se se Nguyen, Ng gu uyye en n,, když kd dyyž jsme jssme me jí jí řekli, řek ře kli, kli, kl i, že že modely mode mo dely ly i s modelmod del elkami k ka amii vymácháme vyym mác áchá cháme háme há me v bazénu. bazzé én nu. u. Fotil: FFo Foti ooti t l:l: M Mic Michael icchael haael K Kr Kra Kratochvíl ra ratoch atochvíl toch toch occhvíl víll Oblékala: Oblé O bblé léékala kaala ka laa:: MiM M MiMi iM Mi N Mi Ng Nguyen guyen uuyyee Hoa Hoang oangg Lan oa Lann Líčila: Lí la: Líči la: Kamila Kaam K Kam milila mila la Šimá Šim Šimánková i nkov kov o á Modelem Mode M ode d lem de em m plavaly: pplav avvaly: aalyy:: Kateři aly K Kat Kateřina at a eřin eřři eeři řřin in inaa Sailer Sa SSailerová, aile iller iler erová erová ová, ov vvááá, Thu vá, TThuy Th huy Ng N Nguyen guye uyen uy uyen yee Produkce: Pro Prod rroo ukc uukce uk kkcce ce: Len LLenka en enkka C Ciznerová iznnero iizne rová rov ová ová

38

ŠiŠŠifónová Šif Šifóno iffón óóno nnová vá bolerka, bololerk bol bo erka, ka,a, 990 990 99 90 KÝ KÝ Plavky Pl Pla lavky kyy modelek moodelek m delellek dde ek vlastní vlvl stn vla sttní Plavky

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you