Page 3

Fakebook

Foto: Proŏmedia

Michael Kocáb

Pracuje ve spoleþnosti jako vþeliþka Studoval vyvalování bulv na SOU vyvalování bulv Praha Rozvedený s Kocábkou náram náram Lidská práva

PĜíspČvek

Dotace

Dlouhodobá podpora

ZvíĜecí práva

Rostlinná práva

Práva šutrĤ

ArchandČl Michael 66. lezen

Vybrat

O osudu Šumavy musí rozhodnout referendum mezi kĤrovci! To se mi líbí · PĜidat hlasovací lístek

Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen na smutné fotce

0

Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen v þlánku: 5. helen

Natálka Kotsáb: „Špejla je pro mýho tátu stará a moc malá. Táta už kouká po jiným stožáru.“ Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen v þlánku: 18. lumen

Lejla vysílá: „Michael nepatĜí mezi šest a pĤl miliardy nejkrásnČjších lidí na planetČ, ale je to skvČlý otcodČdeþek.“ ArchandČl Michael

Já jsem tvé stáĜí To se mi líbí

ł

PĜidat epitaf

0

187586. bĤnor

Mrtví by mČli mít právo volit. ArchandČl Michael

To se mi líbí

ł

PĜidat hlasovací urnu

0

38. þernČnec

S bojem za lidská práva nepĜestanu, dokud papežem nebude lesbická þerná muslimka s Downovým syndromem!

Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen v þlánku: 18. lumen

Kocáb je rasista. Nikdy si nevzal žádnou Slovanku.

Natálka Kotsáb 44. ¿aloven

Táto, vykašli se na tu Lejlu. VždyĢ je to kudlanka! To se mi líbí

ł

PĜidat komentáĜ

Aktivity 0

Uživatelka Natálka Kotsáb pĜipojila na Fakebook dceru MĖau Kotsáb. Uživatelka Lejla Abbásová pĜipojila na Fakebook žehliþku a vyrazila pojistky.

Lejla Abbásová 66. jelen

To jsou nepodložené spekulace. To se mi líbí

ł

PĜidat mšici

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Nedávno

0

3

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.