Page 3

Fakebook

Foto: Proŏmedia

JiĜí Krampol pracuje v showbusinessu jako Fitness dČda a jako Surio Mario ve ¿lmu Nahota na prodej studoval Buehehé na UniverzitČ komunálního humoru ženatý s Hanou Krampolovou a nČkolika kámoškama Manželky

Pseudozpráva

Pseudofotka

ýinky

Palaþinky

Koþinky

Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Poslat do novin

Krampol vidČl létající talíĜ Oblíbený herec spatĜil neidenti¿kovatelný létající objekt z porcelánu tČsnČ pĜed tím, než se mu roztĜíštil o þelist. Krampolova manželka Hana, která svou hádku s mužem shodou okolností vysílala pĜes Skype do redakce Blesku, pozdČji uvedla, že šlo o nenadálý a nepĜedvídatelný zkrat a že svého muže miluje i bez horních levých zubĤ.

Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Krampol znásilĖuje psy Herec, moderátor a baviþ sebe sama JiĜí Krampol to s pejsky umí. V novém ¿lmu režiséra Víta Olmera hraje hárající fenku, která hledá životního partnera. Snímek urþený pro otrlejší dČti pĤjde do kin v záĜí pod názvem Ha¿þka a Àaštiþka.

Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Krampolova žena nekrade v obchodČ „Paní Krampolová nám tu nikdy nic neukradla,ʦ tvrdí šokovaný majitel obchodu se sedacími soupravami v blízkosti bydlištČ Krampolových. „Už nČkolikrát se viklala kolem, ale nikdy se jí nepodaĜilo projít otoþnými dveĜmi,ʦ dodává.

Uživatel Jirka vyhlásil anketu 18. duben

Nikdo není dokonalý je dneska do telky moc složitý název. Vyberte nové jméno naší show: SmČjeme se chudákĤm Buran ponižuje dementy Dno Hanka ` Jirka 18. duben

PĜišla nČjaká ženská, že ti nese doporuþenej dopis, ty vošoupanej gigolo! Mermomocí TČ chtČla vidČt, tak jsem ji vzala pĜes hlavu cihlou! Hanka ` Jirka 18. duben

V novinách budou mít radost, až jim Ĝeknu, že sis nechal zvČtšit prsa!

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Zprávy o uživateli Jirka 18. duben

Unie bulvárních hyen vyhlásila manžele Krampolovy Nejlepším zdrojem zbyteþných zpráv roku 2011. Hana a JiĜí sesadili z trĤnu léta vládnoucí Ivetu Bartošovou. Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Krampol má þtyĜi údy Manželka JiĜího Krampola Hana vzrušenČ zavolala do naší redakce, že její manžel má dvČ ruce a dvČ nohy. PĜekvapená žena se po devatenácti letech manželství koneþnČ dopoþítala.

98

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.