Page 67

Zadáno pro Vodafone 67

NejmodernÛjší je Ostrava ZaÍátkem dubna jsme v ostravském obchodním centru Nová Karolina otevęeli supermoderní zákaznické centrum, které se má stát vlajkovou lodí všech našich znaÍkových prodejen. Tady si každý zákazník mįže osahat všechno kolem datových služeb. Aĥ už v mobilu nebo v Íím dál populárnÛjším tabletu. INTERNET VÁLCUJE SVÛT Nová prodejna jasnÛ naznaÍuje smÛr, kterým se naše prodejny vydají v dalších mÛstech. KromÛ kvalitního pęedstavení všech datových služeb na vás zapįsobí i futuristický interiér, který je z dílny architekta Luky Križka. Ten má na svÛdomí už prodejnu OneNet centra pro firemní zákazníky v budovÛ pražské centrály na Vinohradech. VŠECHNO SI VYZKOUŠÍTE Prodejna vyhlásila konec nudnému Íekání, než na vás pęijde ęada. Je totiž rozdÛlena do nÛkolika zón a hned v té první vás bude po pęíchodu vítat místo automatu na Íísla pÛkná a milá hosteska. Do ruky místo lísteÍku dostanete na vyzkoušení nejnovÛjší chytré telefony nebo tablet. Než se uvolní prodejce, zahrajete si nÛjakou parádní videohru nebo si pobrouzdáte po internetu. Do konce roku by se podobné prodejny mÛly otevęít ještÛ dvÛ nebo tęi. Jejich poÍet bude ale rozhodnÛ neustále rįst.

Zákaznická prodejna v Nové KarolinÛ: Navrhl ji renomovaný architekt Luka Križek, IO Studio. Všechny materiály vÍetnÛ letákį jsou k dispozici v elektronické podobÛ. Prodejna se dÛlí do zón: sociální média, sport, cestování. Soukromou oddÛlenou zónu mohou využít velcí firemní zákazníci. Specialisté zákazníkįm pomohou se vším, co potęebují pro správnou funkci datových služeb a e-mailį v mobilu, Íi pomohou se zálohou kontaktį pęi pęechodu na nový mobilní telefon. Najdete tu nejvÛtší výbÛr chytrých mobilních telefonį a tabletį.

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?