Page 68

68 Mobilní web a aplikace

Bez netu to dneska nejde Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání. S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.

Vodafone Safety Net BEZPEÍÍ PRO DÛTI Aplikace pro Jestli se bojíte kyberšikany, Android sami sebe nebo svých dÛtí, tahle bezplatná aplikace vám pomįže. Dají se v nich nastavit kvóty pro maximum pęíchozích zpráv, omezit nÛkteré funkce chytrých telefonį na konkrétní dobu (mįžete tęeba blokovat fotoaparát a kameru v telefonu na Ías vyuÍování). V dnešní dobÛ prostÛ šikovná vÛc.

SchoolNotebook S choolNo KONEC ŠKOLNÍCH KOPÍREK Zápisky od nejvÛtší bedny ve tęídÛ už si nemusíte tajnÛ kopírovat na školní kopírce. Jednoduše je napíšete do téhle aplikace a mįžete je sdílet se všemi spolužáky. Do SchoolNotebooku si výpisky snadno udÛlá každý. Aplikace je pęehlednÛ rozdÛlí a umožní sdílet tęeba na Facebooku. A škola je hned zábavnÛjší.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you