Page 65

Zadáno pro Vodafone 65

smart ed obstál Loni na jaęe dostal Vodafone na zkoušku od energetické spoleÍnosti E.ON jedno auto na elektęinu. ProstÛ takové to ekologické vozítko. Ęíkali nám o nÛm, že je ekologické, ekonomické a snadno se ovládá. Po roce se s vámi chceme podÛlit o zkušenosti z jízdy. A je to paráda.

NETANKUJETE, NESMRDÍTE Honza pracuje jako media manažer a smart ed používá hlavnÛ pro pracovní schįzky po Praze a pęi kontrolování reklamních ploch. Ęízení smarta pęirovnává jednoduchostí ovládání k vozítku na golf. Dva pedály. Plyn a brzda. „Nejvíc mÛ na nÛm baví to, že nemusím jezdit k benzince, takže nesmrdím. Když nÛkde není místo na parkování, pro nÛj ho najdu vždycky. Dá se zaparkovat Íumákem k chodníku. A samozęejmÛ mÛ baví, že je ekologický. To nás tady baví všechny. V Paęížské ulici mÛ nedávno dokonce zastavili dva mladíci, taková ta zlatá mládež, a dost to ęešili. Ptali se snad na všechno. Spotęebu, dojezd i kde se dá koupit. Tak jsem je bohužel musel zklamat. Elektromobily jsou na dlouho dopęedu zatím vyprodány. Ale myslím, že to nebude dlouho trvat a zaÍne se jich vyrábÛt mnohem víc. A to teprve bude ekologie!“ SVIŽNÝ ROZJEZD Radek pracuje na pozici asistenta projektového manažera kvality a smarta ed stejnÛ jako ostatní používá hlavnÛ pro jízdy po Praze. Jak sám se smíchem ęíká, bojí se, že mu nebude staÍit šĈįra. Když se dovÛdÛl, že dostane k dispozici služební auto, a našel v garáži drobka v zásuvce, trochu se divil. Dneska si tohodle elektro draka nemįže vynachválit. „Má super reakce na kęižovatkách, je opravdu svižný pęi rozjezdech. Je jednoduchý na ovládání a hlavnÛ ideální do mÛstského provozu, SmÛle se s ním zaęadíte do fronty, prostÛ s tím autem se vejdete všude!“ CHTÛLA BYCH VÛTŠÍHO Klára je sice šéfkou vozového parku, ale smarta ze všech používá nejménÛ. Baví jí na nÛm všechny ty vÛci, kvįli kterým elektromobily existují. Ekologie, úspornost... To jediné s Íím se paradoxnÛ jako žena zatím nedokáže smíęit, je jeho velikost. Dává pęednost vÛtším autįm. „Takže až bude elektromobil velikosti normálního auta, pak to bude pęesnÛ auto pro mne! Jinak ale paráda.“

DOJEL S NÍM AŽ DO VARį Petr pracuje jako koordinátor vozového parku a auto používá Íasto. „Cestování s ním je prostÛ zábava. Je tiché, všude s ním zaparkujete, prostÛ ideální auto do mÛsta. Nejvíc mÛ ale asi dostala cesta do Karlových Varį. Tedy nejdelší jednorázová cesta, jakou náš smart ed zatím zvládl. ProstÛ jsme prubli deklarovaný dojezd výrobcem, který je 135 km. No a povedlo se!“ ŽÁDNÉ SCI-FI Není žádné sci-fi tvrdit, že za Ías v nÛÍem podobném budeme jezdit všichni. Zatím se ale hlavnÛ testuje. Vozový park E.ONu ve spolupráci s automobilkou Mercedes Íítá jen pár stovek aut. Ani ostatní automobilové korporace ale nespí. Každá vÛtší dnes své elektrické modely buÏ už má, nebo pracuje na jejich vývoji. S rozvojem elektromobility pęicházejí nové technické otázky, které je potęeba vyęešit, než se vpustí elektromobily hromadnÛ na silnice. BÛžnému používání brání napęíklad to, že Íerpacích stanic, kde je možné si auto dobít, zatím ještÛ není moc. Ale pęibývají. V elektęinÛ jako zdroji pohonu pro auta je rozhodnÛ budoucnost.

Vypozorovali jsme: prįmÛrnÛ najezdíme 750 km mÛsíÍnÛ 100 km nás vyjde na sympatických 40 korun nejdelší absolvovaná cesta bez nabití: Praha – Karlovy Vary 135 km nejÍastÛji jezdíme po Praze, kolem poledne a prįmÛrnÛ na jednu zápujÍku najedeme autem 17 km po rychlostní silnici si to smart ed ochotnÛ mastí 100 km/h když je ráno plnÛ nabitý, vydží jezdit celý den za rok ho využilo už 30 lidí, z toho 20 mužį a 10 žen naprostá vÛtšina tÛch, kdo zkusili, byli bez nadsázky nadšení nadšen smarta si nejÍastÛji pįjÍujeme na pįl dne, d na den, nÛkdy ho nechceme nechce vįbec vrátit

Tohle je náš smart fortwo electric drive (ed), který máme pįjÍený od E.ONu. Více info na www. energieplus.cz/ ekologicka-doprava

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.