Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

ŏíkejte mi piruet

Tomáš Verner Mistr Evropy v pomalobruslení, showman, þtverný odpíchnutý putz. Zájmy: Cestování do Jihovýchodní Asie, meditace s Danielem Landou, pády na vrcholných soutĚžích. Toþ

Skoþ

Proþ

Moþ

Vrkoþ

Lidé, které byste mĚli znát

Na co skoþím

DĚda Mráz

Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku: KrasobruslaŐ Tomáš Verner pŐijal pozvání na exhibici k narozeninám bĚloruského prezidenta Lukašenka. Flitry TŐásnĚ Gombíky Elasten Pravá hýždĚ Levá hýždĚ StŐední hýždĚ RošŘácký úsmĚv Toto se líbí

22 912 177 obyþejných Severních KorejcŢ PŐátelé

Mediální fronta: Hnus! Sportovci nesmĚjí sportovat tam, kde není demokracie! Zakažte jim cestovat bez povolení! ýeská krasobruslaŐská federeace: Podobné exhibice jsou zcela bĚžné. Panu prezidentu Lukašenkovi posíláme pŢvabné mladé krasobruslaŐe už 15 let. Na této akci vystoupí také Jevgenij Pljušþenko, Surya Bonalyová a Dominik Hašek, který bude mít místo betonŢ železobetony. Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku: ýeši mĚní krasobruslaŐskou historii, po Vernerovi byl pojmenován skok. Do povinného programu krasobruslaŐských soutĚží se dostává tzv. trojitý Verner. Jde o nedotoþený þtverný toeloop s pádem na zadek. Lucie Vondráþková o uživateli Tomáš: „Volná jízda? Spíš krátký program.“ Tomáš: Když jsem vþera ráno vyšel z baru, potkal mĚ trojitý Rittberger osobnĚ. Toto se líbí: Axel, Salchov, Lutz

Hop

Špunt

Péro z gauþe

Kim ýong Il

Ledová královna

Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku: Verner jede poblahopŐát Asadovi Na exhibici k výroþí zastŐelení prvního opoziþního demonstranta v Sýrii vystoupí i Tomáš Verner. „Jedu tam, abych potĚšil lidi, kteŐí úpí v žaláŐích. Doufám, že jim vyšetŐovatelé pŐi muþení pouštĚjí televizi,“ uvedl krasobruslaŐ. KomentátoŐi z novin následnĚ dostali kolektivní orgasmus z vlastní morální nadŐazenosti.

Nanuk

95 z vašich pŐátel se líbí Mrazniþka 3+1 s terasou Reklama

Zamiluj si reklamu

Klouzavý šašek k narozeninám Chcete si zpestŐit oslavu s pŐáteli? Objednejte si kteréhokoliv reprezentanta ýeské republiky v krasobruslení za zvýhodnĚnou cenu! Ledovou plochu pŐipravíme podle vašeho pŐání, v pŐípadĚ zájmu našijeme na dres terþ pro kelímky s pivem!

ýeská krasobruslaŐská federeace: Podobné exhibice jsou zcela bĚžné. Sportovci si jimi vydĚlávají na pŐípravu. Na této akci vystoupí rovnĚž Alexej Jagudin, Irina Slucká a zachrastí Ondrej Nepela. Uživatel Tomáš se stal spolu s uživateli Aleš Valenta a Jaroslav Bába þestným þlenem Sdružení skokanŢ ýeské republiky.

Lucie Vondráþková Uživatel Tomáš odjel do Zimbabwe zaskotaþit prezidentu Mugabemu a byl jmenován Velvyslancem dobré vŢle OSN. Uživateli Tomáš se líbí þlánek: SvĚtová krasobruslaŐská federace se pŐejmenovala na PŐípravku pro lední revue. „Nemá cenu dál pŐedstírat, že jsme sport,“ uvedl mluvþí bývalé federace. „Tituly se u nás rozdávají za vytrvalost, mávání hlavou a schopnost otoþit se ve vzduchu. Slouží hlavnĚ k lepšímu uplatnĚní úþastníkŢ v komerþních show na ledĚ.“

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you