Page 67

Zadáno pro Vodafone 67

Co potĚebuji?

Hon na vysokoškoláky BÛhem celého bęezna mají vysokoškoláci s magisterským titulem a nejvýš jedním rokem praxe šanci zapojit se do globálního programu Discover Vodafone pro absolventy, který nabízí pęíležitosti ve více než 20 zemích. Chystáme se totiž najít talentované lidi s Íerstvým diplomem, kteęí by k nám chtÛli nastoupit. A tęeba z nich jednou budou šéfíci. O co se jedná? Tahle zajímavá pęíležitost se nabízí absolventįm vysokých škol, kteęí projdou nároÍným výbÛrovým ęízením. Touhle cestou chceme najít budoucí generaci leaderį a pomoci jim nastartovat kariéru. Pokud ve výbÛru uspÛjí, Íeká je dvanáctimÛsíÍní program, kde budou mít na starosti 2–4 projekty (z nichž v jednom pęijdou do pęímého styku se zákazníkem) z rįzných oblastí našeho pįsobení. Každý z nich bude mít pęidÛleného mentora, který jim bude poskytovat stálou podporu. Na konci programu vyhodnotíme celý program a posoudíme jejich výkon a potenciál. Ti úspÛšní budou vyzváni, aby v programu pokraÍovali dalších 12 mÛsícį. Z tÛch, kteęí zvládnou i druhé kolo programu na výbornou, pak vybereme „vycházející hvÛzdy“ a umožníme jim úÍast v dlouhodobém programu rozvoje poęádaného Vodafonem a možnost získat zkušenosti v nÛkteré z našich svÛtových poboÍek nebo si vybrat stálou pozici v rámci Vodafone ÌR v souladu se svými kariérními plány a prokázanými znalostmi.

V jakých oborech se mİžete ukázat: Finance (Controlling, Planning, Operations, Supply Chain, Audit…) OddÛlení pro firemní zákazníky (Sales, Care, Marketing, Services,…) OddÛlení pro nefiremní zákazníky (Sales, Care, Marketing, Services,…) Strategie a plánování (Business Development, Business Intelligence, Legal, Project Management…) Technologie (Engineering, IT…) ZnaÍka a komunikace/Lidé

Jsem vysokoškolák a zajímá mÛ: Jaký to má pro mÜ pĚínos? Pęíležitost stát se na 12 mÛsícį souÍástí jedné z nejúspÛšnÛjších firem na svÛtÛ. Atraktivní plat. Široká nabídka výhod, od notebooku, mobilního telefonu, pęes 25 dní dovolené, úÍast v systému Benefit Plus atd. Získávání zkušeností z praxe pomocí mentoringu a školení v soft-skills. Aktivní úÍast v inovativních a zásadních projektech v ęadÛ oblastí. Osobnostní a kariérní rozvoj. Velmi pravdÛpodobnÛ dlouhodobé zamÛstnání u spoleÍnosti Vodafone pro ty nejlepší z absolventį.

Magisterský titul (Master) získaný v loĈském nebo letošním roce. MaximálnÛ rok praxe. Zájem o práci v oboru telekomunikací a vįdÍí ambice. Prokázat zájem o nové technologie. Pęání dosáhnout v budoucnu možné úlohy leadera. Vysokou úroveĈ motivovanosti. Dobré komunikaÍní schopnosti (jasnost a výstižnost). Plynulá znalost angliÍtiny slovem i písmem. Otevęenost, pęipravenost pęevzít iniciativu. Zákaznická orientace. Schopnost pracovat v týmu. Schopnost pęizpįsobit se mÛnícímu se prostęedí. Zkušenosti s projektovým ęízením jsou výhodou.

Kde budu pĚípadnÜ pracovat? VÛtšina pracovních pozic se nachází v našem ústęedí v Praze.

PĚijímací Ěízení: Fáze 1 – pęedložení životopisu a pęípadové studie (oboje v angliÍtinÛ). Pęihlášky pęijímáme od 1. do 31. bęezna 2012. Fáze 2 – telefonický pohovor nebo on-line hodnocení úspÛšných kandidátį – duben 2012. Fáze 3 – místnÛ pęíslušné Assessment centrum vyhodnotí vybrané úÍastníky – duben–kvÛten 2012.

Jak se do programu pĚihlásit? KliknÛte na www.vodafone.cz/discover. Najdete tady veškeré informace a taky on-line pęihlášku.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.