Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Zkopírovaná myšlenka

Anonymous CZ Komunitní wap. Politické hnutí. Parodie

Zprávy

AutoŐi s ochranou

Kopat

Sdílet

Sdílet

Sdílet

Sdílet

Sdílejte nĚco... Ke zdi Aktivita nepŐátel AmatéŐi Fotky

Anonymous CZ Stop dohodĚ ACTA! Toto se líbí: 123456 lidí, kterým se líbí všechno. Anonymouš: Stop používání OCTA!

Povídky Skupina Anonymous CZ byla oznaþena v þlánku: HackeŐi shodili stránky Prevence HIV, protože bojovaly proti sdílení.

Informace My jsme Legíny. My nepŐepouštíme. My nezapínáme. Osahávejte nás. My jsme Onanymous. MénĚ

Anonymous CZ Sme proti ACTA, SOPA, PIPA, MAPA, KUPA, TLAPA a PEPA! Jsme pro DdoS, LOIC a RAIC! Toto se líbí: 987654 lidí, kteŐí netuší, co ty zkratky znamenají.

Vydavatelská organizace IFPI prosazuje prodloužení platnosti autorských práv navždy. AktuálnĚ platných 70 let po smrti autora je prý pŐíliš krátká doba na to, aby autor dostal spravedlivou odmĚnu za své duševní vlastnictví. IFPI prohlašuje, že jí jde zejména o samotné tvŢrce. „ŏada mrtvých autorŢ na tom není fyzicky dobŐe a potŐebují pŐilepšit,“ prohlásil pŐedseda organizace. „NaštĚstí jsme tu my, abychom za nĚ nezištnĚ bojovali.“ IFPI podporují všechny nezávislé orgány, které od ní berou peníze. Anonymous jako odvetu za prohlášení zablokovali stránky IFPI, pŐiþemž zjistili, že jsou první, kdo se na nĚ kdy podíval. IFPI vyþíslila zpŢsobenou škodu na 3 dolary za hrnek od kafe, který její pŐedseda prokousl smíchy.

Reklama

Zamiluj si reklamu

Poslední vlna privatizace

100 % lidí stahujících Ӿlmy se to líbí

100 % obyvatel o tom mluví Oblíbené stránky

Anonymous global, a. s.

Skupina Anonymous CZ shodila stránky spoleþnosti Nivea za to, že nevyrábí kopírky. Skupina Anonymous CZ byla oznaþena v þlánku: Anonymous omylem zveŐejnili seznam všech svých þlenŢ s adresami a telefonními þísly. Toto se líbí: BIS, CIA, FBI, KGB, Mossad, OSA, IFPI, Dilia a Dylyna. Anonymouch: Ne! Máma mĚ zabije! AnonymŁouk: Ne! Máma se zabije!

Anonymous Albania

Ano ne mouse

Anonymoula: Ne! Zabiju mámu!

Dvojklik, Őev lva a žlutá barva už mají své vlastníky! Nenechte si ujít další pŐíležitosti. Patentujte si pozdravy, podĚkování þi potŐesení pravicí a už nikdy je nikdo nepoužije bez vašeho svolení. Patentujte si dýchání, tlukot srdce a obvyklá kŐestní jména! NejsnadnĚjší zdroj pŐíjmu pro vás i vaše potomky! Více na www.dusevniklondajk.cz.

Skupina Anonymous CZ si patentovala pojmy Anonymous, Svoboda internetu, Pirát a Boj proti kopírovacímu monopolu. Skupina Anonymous CZ sdílela obrázek

KikiLeaks

ýeští Anonymous používají masku JiŐího X. Doležala.

Occupy GolþŢv Jeníkov

Obliþej známého bojovníka za svobodu internetu, domácí porody a kvalitní, nezaujatou žurnalistiku, známého z Ӿlmu X. jako Fujtajblík, se stal symbolem hnutí Anonymous CZ.

We are 99 %, zvlášŘ Jarda

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Skupina Anonymous CZ sdílela þlánek: HackeŐi oznámili, že smažou internet. „Je to nutné, abychom zabránili jeho cenzuŐe,“ uvedl mluvþí skupiny, který zároveŁ odmítl spekulace, že skupina má nĚjakého mluvþího.

3

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.