Page 67

Zadáno pro Vodafone 67

Specialista pęes data. Zadarmo. Taky máte nÛkdy vztek, že váš chytrý telefon je chytęejší než vy? Že neumíte využívat všechny ty vychytávky, které váš miláÍek slibuje? Tak si pęestaĈte dÛlat starosti. Máme pro vás osobního datového specialistu, kterého si teÏ jednoduše mįžete zamluvit on-line. Ten vám vysvÛtlí jak na to. Vyzrajte na telefon

Rezervujte si termín

Pokud jste dospÛli k závÛru, že svému smartphonu, pęezdívanému chytrý telefon, prostÛ nerozumíte, buÏte v klidu, nejste sami. Smartphony jsou chytré telefony, ale nÛkdy jsou až tak chytré, že to s nimi všichni hned neumíme. Takže pokud tušíte, že váš telefon umí nÛco, co vy ne, a bÛžné seznámení s telefonem pęi jeho koupi vám nestaÍilo nebo jste mu nevÛnovali dostateÍnÛ pozornost, nechte si poradit. V našich prodejnách si teÏ mįžete rezervovat specialistu, který se vám bude vÛnovat potęebnou dobu a v termínu, který vám ÍasovÛ vyhovuje. Poradí vám, jak zacházet s telefonem, tabletem nebo tęeba i notebookem.

Místo toho staÍí otevęít naše internetové stránky, vpravo nahoęe kliknout na O Vodafonu, najet na seznam našich prodejen a pak už si jenom vybrat prodejnu, kterou máte nejblíž, a specialistu si zamluvit. PęesnÛ na takovou dobu, jakou budete potęebovat, protože nový rezervaÍní systém vám dokáže podle požadavku spoÍítat dobu, kterou budete potęebovat k tomu, abyste nakonec nad svým miláÍkem s pęehledem zvítÛzili.

Poradí, nastaví, nauÎí Na specialistu se mįžete obracet opravdu s Íímkoliv. Aĥ už je to správné nastavení pro využívání internetu, posílání MMS nebo spousta tÛch dalších služeb, které váš miláÍek nejspíš dokáže. A to nemluvíme o parádiÍkách, jako je synchronizace telefonu s poÍítaÍem, kdy tak do telefonu vlastnÛ nacpete veškeré kontakty a termíny schįzek nebo možnosti používat e-mail. ZároveĈ vám ale taky dokáže poradit a odkázat vás na užiteÍné aplikace, nebo vám rovnou pomįže s nastavením. Tęeba s pęístupem do Android Marketu, Appstoru Íi Ovi storu. ProstÛ pokud chcete, ale nevíte, jak na to, nerozmýšlejte se a zajdÛte na nÛkterou z našich prodejen, kde takového specialistu mají. Jejich seznam najdete na této strance. Nejdęív si specialistu ale zamluvte pęes internet. Budete mít jistotu, že na vás bude mít Ías a beze spÛchu s vámi probere všechno, Íemu nerozumíte, a ukáže vám vÛci, které neumíte. No a navíc se vyhnete tomu, že zrovna v dobÛ, kdy pęijdete, pęed vámi bude jiný zákazník a vy budete muset pęijít jindy nebo chvíli poÍkat.

Prodejny, kde si odborníka na data rezervujete on-line. Brno, OC Olympia Olomouc, Ostružnická Pardubice, námÛstí Republiky PlzeĈ, námÛstí Republiky Praha 2, Jugoslávská Praha 5, OC Nový Smíchov Ústí nad Labem, Mírové námÛstí Další prodejny, kde si mįžete rezervovat naše machry na on-line, najdete na www.vodafone.cz/o_vodafonu v Kontaktech.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.