Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Co mám v ŐepĚ

ŏepa Narodil se: natvrdo. Základní škola: žádná. StŐední škola: žádná. Vysoká škola: žádná. Pracuje jako: svĚtový fotbalista v ýeských BudĚjovicích. Bydlí v: Lamborghini. Ve vztahu se: zamĚnitelná modelka. Kopat

Lidi

Miþudu

Psy

Hroby

Lidé, které byste mĚli poznat:

Psychiatr

Napiš jméno Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku.

RekvaliӾkaþní konzultant

ŏepka napadl semafor, který mu dal þervenou Na pražské Letné se fotbalista Tomáš ŏepka pokusil zmlátit semafor, který mu ukázal þervenou. Po nĚkolika ranách pĚstí dal ŏepka sloupu hlaviþku a byl odvezen do stŐešovické nemocnice. Toto se líbí: 3526 skinŢ PŐímé kopy NepŐímé kopy NepŐíjemné kopy

ŏepa: Znáte mĚ, jsem rovnej chlap. Ten podplacenej hajzl to udĚlal úplnĚ bezdŢvodnĚ a ještĚ urážel moji ženu nebo tak nĚco. Já nikdy nelžu. Jirka Pyšnejþech: Respekt ŏepka! Seš vzor pro mý dĚti.

Kopy vajec Skupiny Sparta Spatra SpaŐka Spruda

JiŐí Hromada

Reklama

Zamiluj si reklamu

Chytrá hlaviþka Jste pŐímý, otevŐený, ale úplnĚ vylízaný? Nauþíme vás základy spoleþenské konverzace. Pozor, nejde o kurz bojového umĚní!

Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku. ŏepkovy blikance zpŢsobují spoluhráþŢm epilepsii „Dokud bliknul tŐikrát za sezónu, dalo se to snést,“ Őekl nám ŏepkŢv kolega. „Ale teď má zkraty poŐád. Bliká jako stroboskop.“ Toto se líbí: ýeská asociace DJ's ŏepa: Znáte mĚ, jsem rovnej, þestnej, laskavej a citlivej þlovĚk. Ale jestli zjistim, kdo to Őek, dostanu takovej blikanec, že se ten þlovĚk bude smát Őití.

PŐejdĚte na zelenou Po skonþení kariéry pŐechází pĚt ze þtyŐ fotbalových stoperŢ na dopravní inspektorát. UdĚlejte to také a nauþte se zastavovat dopravu!

Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku. Tomáš ŏepka je nájemný šašek, potvrzují smlouvy Kopie smluv fotbalových klubŢ se stoperem ŏepkou dokazují, že ho už léta nikdo nenajímá kvŢli fotbalu. „NávštĚvnost nám Tomáš zvyšuje svými excesy,“ potvrzuje Karel Poborský z BudĚjovic. „Má ve smlouvĚ aspoŁ dvĚ þervené karty roþnĚ, pĚt fakáþŢ, dvacet nadávek a tŐi rvaþky.“ Karel Poborský: ŏapík je profík, maká i nad rámec smlouvy. PŐíští pŢlrok se chce vyþurat na novináŐe a pŐekousnout tyþku v brance. Proto ho máme. Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku. Rozhovor s ŏepkou: Vzrušují mĚ poddŢstojníci V exkluzivním rozhovoru prozradil Tomáš ŏepka, proþ mluví na sudí a protihráþe tak zblízka, že jim prská do obliþeje. „Když se mŢžu pŐiblížit k muži na pár centimetrŢ, dĚlá mi to dobŐe po tĚle. Miluju americké vojenské Ӿlmy, kde poddŢstojníci Ővou vojákŢm do oþí. Chci poprosit rozhodþí, aby mi vymysleli novou, rŢžovou kartu.“ Toto se líbí: 3526 SparŘanŢ ŏepa: Znáte mĚ, kluci, jsem pŐímej, otevŐenej þlovĚk. OtevŐenej komukoliv z vás. Jirka Nicnežnárod: Já to cejtim úplnĚ stejnĚ, Tome. Nezajdeme na kafe?

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

3

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.