Page 63

véúúú véúúú! véúúú véúúú! véúúú véúúú! véúúú véúúú! véúúú véúúú

10. båezna 1948. Masaryk se pere v pracovná Üernínského paláce.

r kc h

rrr

h r rg

Smrt nákdejšího mini– stra zahraniÝí, syna prvního prezidenta Jana Masaryka nebyla dodnes påesvádÝivá vysvátlena. Podle jedné verze spáchal sebevraždu. Tomu však odporuje napåíklad fakt, že mál odåené ruce, když se påi pádu pokoušel zachytit. K sebevraždá také chybí motiv. Podle jiné teorie se pokusil prchnout påed agenty StB a spadl z åímsy. Už tenkrát se veåejnost rozdálila. Ti, kteåí s komunisty nesouhlasili, nemáli pochyby, že byl zavraždán. Myslel si to i Stanislav Broj, který vypráví svým spoluvázãém u karet svéj påíbáh, proÝ a jak byl zatÝen… Byl jsem zrovna na poli se synem Jeníkem.

!! aa!

Vázeãský lágr, båezen 1950, v maringotce:

Jak to víte? Takhle to pãece nebylo. V rádiu ãíkali, že to byla sebevražda!

to víš, že jo, rádio má vždycky pravdu! Hraj, blbe!

Kdy jdeš domç, Kozino?

To bude on, nejradši bych ho rovnou zastãelil. Co na náj máme?!

Za tãi roky budu volný a vy všichni také! Tohle– to nemçže vydržet.

NIC!

8. Ýervna 1948. U statku Teß to tu bude na tobá. Nic na má nemají. A když, tak se veãejná u soudu obhájím.

Neboj, náco se vždycky najde.

âekni doma, že do veÝera jsem zpátky!

Volá Londýn! Všichni lidé dobré véle v Üeskoslovensku, držte se. Üínská komunistická vojska påepadla Tibet….

Co ty, faráãi? Üím sis to ty podálal?

Táto, utíkej!

Vádál – nepovádál, to mu hodí nejmíé pát let!

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  
2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.