Page 65

Zadáno pro Vodafone 65

Rok jinak – naše peníze, vaše zkušenosti Program Nadace Vodafone Rok jinak umožĈuje lidem z komerÍní sféry vrhnout se do práce v neziskovém sektoru. Zájemci z celé republiky mįžou získat roÍní grant, který jim zaruÍí dosavadní výši pęíjmu, pokud se po tu dobu budou vÛnovat dobroÍinnosti. A protože rok 2011 konÍí, nahrazuje šest nadšencį Roku jinak 2011, nových sedm odvážlivcį. Už poÍtvrté se tak rozbíhá akce pro dobrou vÛc. VítÛzį jsme se ptali odkud pęišli a co by chtÛli, aby se za rok stalo. DOMINIKA KOVAęÍKOVÁ S více než 10 000 hlasy se stala vítÛzkou Divoké karty Roku jinak. Odchází z pozice sales managera v BudÛjovickém Budvaru na pozici pracovnÛ nazvanou koordinátor fundraisingu pro SvÛtlušku. „Jsem pęesvÛdÍená, že je povinností tÛch, kteęí mÛli v životÛ velké štÛstí, pomáhat tÛm, kteęí možná tolik štÛstí nemÛli. SvÛtlušce chci pomoci vybudovat systém ęízeného a udržitelného financování jejího chodu tak, aby se mohla dál rozvíjet a naplĈovat své poslání. Díky tomu by mÛli i noví podporovatelé pochopit, co práce SvÛtlušky obnáší a proÍ je potęebné jí pomáhat.“ MILUŠE DVORŽÁKOVÁ Odchází z firmy Monsanto, kde navrhovala a realizovala komunikaÍní strategie, zajistit finanÍní stabilitu do sdružení Amélie, které nabízí psychosociální služby lidem s rakovinou. „Co bude

za rok, nevím. V každém pęípadÛ se budu velice snažit, abych bÛhem svého pįsobení v Amélii splnila vše, s Íím jsem do projektu vstupovala. Zajistit stabilní financování Amélie, nalézt zahraniÍního partnera se zkušeností v psychosociálních službách a zvýšit povÛdomí o onkologických pacientech, Íasto tabuizovaném tématu. Je to pro mne velká výzva.“ MAREK ŠÁLEK Pęerušuje práci šéfreportéra Íasopisu Týden a nastupuje do Nadace VIA uvést do obÛhu Íasopis VIA Bona Times. „Po víc než dvaceti letech práce v médiích chci naÍerpat nové síly, zážitky a zkušenosti, vÛnovat se aspoĈ nÛjaký Ías soustęedÛnÛjší práci a zabývat se dobrými zprávami. S Nadací VIA chceme dát dohromady tęi vydání úplné novinky na Íeském mediálním trhu – Íasopisu VIA Bona Times. Rádi bychom ukázali Íeské vyšší tęídÛ, že se zde odehrává spousta vÛcí, které zlepšují fungování a podobu naší spoleÍnosti, a že i jejich peníze mohou pęispÛt k tomu, aby tato zemÛ víc vzkvétala.“

TOMÁŠ PAVLÍK Odchází z UniCredit Bank z pozice tiskového mluvÍího na místo mediálního kouÍe pro sociální program Zrcadlo obÍanského sdružení IQ Roma servis. „Za rok bych byl moc rád, kdybych kolem sebe vidÛl v týmu sebevÛdomé mladé lidi, kteęí pęesnÛ vÛdí, co a proÍ dÛlají pro spoleÍnou vÛc. Na stranÛ této konkrétní neziskovky je spousta potenciálu, který chci probudit do života. Mįj cíl je jasný. Posílit tým zodpovÛdný za komunikaci a úspÛšnÛ odstartovat sociální program Zrcadlo, který by mÛl pomáhat lidem od 10 do 26 let.“ BOHUŠ ZÍSKAL Odchází z pozice projektového specialisty ve spoleÍnosti Visual Unity na pozici projektového specialisty Hudebního informaÍního stęediska. „Tahle neziskovka nám prokazuje neocenitelnou službu tím, že zachraĈuje a zpęístupĈuje cenný hudební materiál, že bez ní by pravdÛpodobnÛ ęada kvalitních skladeb došla brzkého zapomnÛní. Rok by mÛl staÍit na to, abych jejich unikátní archiv konsolidoval a pęevedl do digitální podoby. Znamená to pęipravit postupy, které v budoucnu zajistí jeho systematické rozšięování, výraznÛ zvýší bezpeÍnost uloženého obsahu a hlavnÛ ho zpęístupní na internetu.“

JAN KRÍMÁę Odchází z PR pozice ęeditele kontaktní kanceláęe mÛsta VídnÛ v Praze do sdružení Auto-Mat, kde bude pomáhat zlepšit image organizace v oÍích veęejnosti a nastavit dlouhodobou komunikaÍní strategii se silným, konzistentním a udržitelným dopadem na veęejnost. „Chci pomoct zmÛnit postoj Íeské spoleÍnosti k neziskovému sektoru a k obÍanskému sektoru. Chci oslovit novou cílovou skupinu pro Auto-Mat. V souÍasné dobÛ si mnoho lidí myslí, že se starají pouze o cyklistiku. AutoMat se ale snaží zlepšit situaci všech, kteęí ve mÛstÛ žijí.“ ZUZANA KęIVÁNKOVÁ Zuzana pęichází z automobilky TPCA, kde mÛla na starosti externí komunikaci, a nastupuje do nadace Život 90, na pozici produktový marketing. „Sedm let jsem pracovala v soukromém sektoru. VÛtšinu Íasu v marketingu. ChtÛla bych pęipravit a realizovat efektivní komunikaÍní mix, který napomįže lepší informovanosti seniorį o pomoci, kterou mohou prostęednictvím našeho sdružení získat, a aby Život 90 dokázalo pomoci ještÛ více seniorįm a zvyšovalo tak kvalitu jejich života. VÛęím, že po mnÛ zįstane nastavený systém práce, zpįsob, kam mįže do budoucna jít propagace služeb tohoto sdružení.“

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.