Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Co BŢh dá

Zbigniew „Zibi“ Czendlik Narozen: do života vdĚþného. Pracuje jako: faráŐ v LanškrounĚ a mediální knĚz v Blesku. Studoval: Pochlebování Lucii Bílé na Nízké škole ve Wroclavi. Zájmy: Zbigniew Czendlik, další slavní lidé, slavná zvíŐata, slavné rostliny, slavné kamení, ostatní lidé. ÚspĚchy: KŐty dĚtí Gábiny Partyšové, Mirka Topolánka, Stanislava Grosse, þestné obþanství Valašského království Bolka Polívky, proslov pŐi zakládání Ordo Lumen Tee-pee, úþast na Miss ýR.

Lidé, které nejspíš znáte:

Lucifer, vládce temnot

Sdílet:

PokŐtít

Vyzpovídat

Pomazat

PohŐbít Reklama

Napiš jméno Otec Zibi: Prožil jsem krásné, prosvĚtlující odpoledne s Danem HŢlkou a jeho hŢlkou. Myslím, že golf nám dal BŢh právĚ proto, abych dnes mohl uslyšet jeho procítĚné „Odpal!“

OBLÍBENÉ

0 Mešní víno Mešní cigára

ZnetvoŐ reklamu

Chcete k celebritám? Zvolte si netradiþní povolání a prostĚ jim zazvoŁte u dveŐí! I Lucie Bílá potŐebuje svého lapaþe nudlí, neþekanĚ vylétnuvších z levé nosní dírky.

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s uživateli Tomáš Klus, JiŐí Bartoška, Iveta Bartoška a 3689 dalších.

Mešní znaþkové roláky SKUPINY Instantní moudra pro televizi Duchovní život v bulvárním tisku Ordo Lumen Teplí

NepŐátelé, které jsem dal dohromady (7 miliard)

Jarek Hutka

Helena Kubišová

Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který nechce upalovat þarodĚjnice“ na www.fíhaonline.cz Otec Zibi: Dnes mĚ þekají þtyŐi kŐty: Bobinka StŐihavková, Kamilka Skameneová, Miládka Postránecková a dalajláma. Nejvíc se tĚším na Bobinku! 0

Iveta Bílá

David Knížák

Online zpovĚď zdarma vþetnĚ rozhŐešení. SvĚŐte se mi se svými osobními problémy a já vám poradím, jak být slavný!

Uživatel Otec Zibi publikoval þlánek: „Dodržovat celibát není tak složité jako setkat se s OndŐejem Vetchým“ Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s uživateli Dan Landa, David Matlásek, Morous Komorous, Vozová hrabat a 4584 dalších.

Otec Zibi: Za chvíli se jedu podívat na šestou svatbu Miloše Zapletala. KnĚz prostĚ na svatbu patŐí, rozvody nerozvody. 0

ZdenĚk Babica

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Zibi radí

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který nenosí pŐi snídani mitru“ na www.hohóonline.cz. Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s užovateli Hell´s Angels, Usáma bin Ládin a 7541 dalších.

Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který má dvĚ ruce a nohy“ na www.hmhmonline.cz. Uživatel Otec Zibi hromadnĚ pokŐtil celý þeský showbussiness pŐi dĚkovaþce muzikálu Carmen. Toto vyvolalo závist v uživateli: Prof. doc. ThDr. PhDr. RNDr. JUDr. MUDr. Mons. Tomáš Halík, Bӿ. MP. SvZ. Otec Zibi: Nejsem knĚz, který by se bál jít do médií. Nejsem knĚz, který by nemĚl radost, když se mŢže potkat s celebritou. VlastnĚ vŢbec nejsem knĚz. 0

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

3

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.