Page 65

Zadáno pro Vodafone 65

300 tisíc pro chytré hlavy Letos na jaęe vyhlásila Nadace Vodafone jednu z nejvÛtších soutÛží pro Íeské vývojáęe mobilních aplikací. SoutÛž o nejlepší spoleÍensky prospÛšnou aplikaci. Tedy takovou, která bude pomáhat dobré vÛci, tęeba handicapovaným lidem. Výherce si odnesl 300 tisíc korun a letos se jím stala organizace Post Bellum.

VÝVOJÁęI, HRAJTE SI Jestli vás baví vyvíjet aplikace, je tahle soutÛž Nadace Vodafone pęesnÛ pro vás. Letos v kvÛtnu byl odstartován první roÍník, ale Ías plyne jako voda a za pįl roku na jaęe už tu bude další kolo. Tak nezaspÛte zimu a vymýšlejte. ÚÍelem soutÛže je vytvoęení kvalitní, spoleÍensky pęínosné mobilní aplikace, která podpoęí komunitní rozvoj, rozvoj obÍanské spoleÍnosti a neziskového sektoru, znevýhodnÛné skupiny, jako jsou hendikepovaní, nevidomí a slabozrací, neslyšící nebo senioęi, ochranu životního prostęedí a lidských práv, a její zpęístupnÛní veęejnosti prostęednictvím mediálních kanálį spoleÍnosti Vodafone. NEJLEPŠÍ VYHRÁVÁ Ten, kdo vymyslí nejlepší návrh aplikace pro chytrý telefon, která nebude jen zábavná, ale také spoleÍensky prospÛšná, si pęíští rok znovu odnese za svoji práci 300 000. Hlásit se mįžou samotní vývojáęi nebo týmy vývojáęį a neziskové organizace. Návrhy hodnotí odborná porota. Posuzuje se nejen nápad a spoleÍenská prospÛšnost aplikace, ale i její míra „realizovatelnosti“, tedy zda je projekt v nabízené podobÛ vįbec možné pęivést k životu.

MÍSTA S PęÍBÛHEM Letos do finále postoupily návrhy na kurs znakového jazyka a video/psací aplikace Unie Neslyšících Brno, aplikace pro virtuální guerilla gardening vývojáęe Tomáše ZvÛęiny a aplikace PamÛĥ národa v mobilu organizace Post Bellum. Ta nakonec vyhrála a odnesla si tak hezký balík penÛz na další vývoj. Chce na mobilech zpęístupnit sebrané materiály, nahrávky, dokumentaci a pęíbÛhy pamÛtníkį komunismu a nacismu, politických vÛzĈį, nucenÛ nasazených a jinak pronásledovaných lidí, a to s využitím map a GPS/GSM lokace. Propojí tak pęíbÛhy s konkrétními místy.

Něco málo informací pro další zájemce: Aplikace by se měla věnovat jednomu z následujících témat a má být určena pro telefony s operačním systémem Android, iOS, a/nebo Symbian: • Komunitní rozvoj (rozvoj sousedství, veřejných prostranství) • Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru (dobrovolnictví apod.) • Technologie ve prospěch znevýhodněných skupin (nevidomí, neslyšící, lidé s hendikepem aj.) • Životní prostředí • Lidská práva • Více informací najdete na stránkách Vodafonu www.vodafone.cz/appparade.

2011 | 11 | Čilichili: Vousaté ženy  

Úspěšnou ženou dneska může být klidně i chlap.

2011 | 11 | Čilichili: Vousaté ženy  

Úspěšnou ženou dneska může být klidně i chlap.