Page 61

Zadáno pro Vodafone 61

BuÏte Vpohybu

Je vám 30 a míĈ? Chcete rozjet skvÛlý kulturní projekt nebo nÛÍím pomoci, jen na to nemáte peníze? Pak zkuste program Vpohybu Nadace Vodafone, který každý rok pęes granty rozdÛluje 5 milionį korun. Pęihlásit se mįžete do letošního posledního ęíjna.

VPOHYBU První kolo už probÛhlo a rozdÛlilo 2,6 mil. korun. Kousek z pomyslného koláÍe penÛz tak už je tam, kde bylo potęeba. Zbytek ale ještÛ na zájemce Íeká. Druhé kolo má uzávÛrku 31. ęíjna 2011. Grantový program Vpohybu je zamÛęen na rozvoj kreativity, schopnosti vést lidi a komunikaÍních dovedností mladých lidí skrze jejich zapojení do komunitního rozvoje. Podporu získávají primárnÛ ty projekty, které jsou už naplánované a následnÛ také realizované mladými lidmi v lokalitÛ, ke které mají nÛjaký vztah. Projekty, které mįžete pęihlásit, by mÛly ęešit nÛjaký existující problém nebo rozvíjet potenciál urÍité komunity. KDO MįŽE ŽÁDAT O PODPORU Neformální skupiny mladých lidí do 26 let (podmínkou je garant projektu) nebo nestátní neziskové organizace, které vedou lidi do 30 let. CO JE DOBRÉ VÛDÛT Minimální ani maximální výše grantu není stanovena. Mįžete získat pÛníze až do 100 % nákladį projektu. Projekt mįže být jednodenní akcí nebo mįže trvat až rok, výjimeÍnÛ dva. CO PROGRAMEM PODPORUJEME? Kulturu, sport, volnoÍasové aktivity, ale také

ochranu životního prostęedí nebo zvelebování veęejných prostranství. Fandíme nápadįm vedoucím k sociálnímu rozvoji a sociálnímu zaÍleĈování. Bereme také iniciativu nízkoprahových klubį, nebráníme se vÛdÛ, výzkumu ani zajímavým inovacím. NA CO PODPORU NEPOSKYTNEME Na projekty, které jsou naplánované mimo ÌR, jsou ideologicky nebo extremisticky zamÛęené nebo diskriminující. Nepodporujeme ani výhradnÛ investiÍnÛ zamÛęené projekty a takové, jejichž aktivity poslouží pouze Ílenįm skupiny podávající projekt. Peníze neposkytneme ani na udržitelnost projektį, které v úplnÛ stejné podobÛ probíhaly v minulosti. Co však mįžeme podpoęit, je jejich inovace. A do programu nemohou být pęijaty ani projekty, jejichž bezprostęední náplní je zlepšení úrovnÛ vyuÍování na školách, nebo projekty realizované neformálními skupinami zacílené na poęizování hmotného majetku a na platy pro realizaÍní tým! NEJVÍC PENÛZ ZATÍM DOSTALA PRAHA Nejvíc projektį uspÛlo v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Naopak nejmíĈ grantį, a to po jednom v každém kraji, získali zájemci z Ústecka, Olomoucka, Karlovarska a PlzeĈska. Zájem o grantový program Vpohybu je každý rok vyšší. Projekty ukazují, že naši mladí nejsou k okolnímu svÛtu lhostejní a snaží se udÛlat spoustu vÛcí pro to, aby se nám žilo líp.

Kdo uspěl v prvním kole Trocha kultury Břeclav, Divadlo Bedřicha Kaněry Dostalo 112 tisíc korun na to, aby mohlo už tento měsíc uspořádat festival amatérských, studentských a školních souborů. Trocha charity Těšín, Benefiční koncerty na Těšínsku a Karvinsku pro psy a kočky Uspořádá díky grantu Sdružení polské mládeže ČR a z jejich výtěžku chce nakoupit krmivo a další potřebné vybavení do útulků pro opuštěná zvířata v regionu. Trocha sportu Brno, Grant Vpohybu Podpoří tým ragbistů vozíčkářů, kteří díky němu budou moci uspořádat ligový turnaj a peníze využijí na ubytování soupeřů. Trocha umění Praha, Vysokoškoláci z uměleckých oborů Uspořádají pro středoškolské studenty umělecké workshopy a ve spolupráci s nimi také dvoudenní festival gymnázia. Trocha pro děti Brno, Junák Dvojka Brněnský Skaut využije peníze na náborové akce, díky kterým chce do svých řad přilákat další mladé lidi, a přispět tak k jejich smysluplnému trávení volného času.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you