Page 61

Zadáno pro Vodafone 61

Zkuste jiný život

Nadace Vodafone vyhlašuje Ítvrtý roÍník grantového programu Rok jinak a druhý roÍník jeho mladšího brášky – kRoku jinak. Pokud máte nápad a odvahu zaÍít dÛlat smysluplné vÛci, zaÍnÛte pracovat pro neziskový sektor. Plat vám dá Vodafone.

V rámci Roku jinak mįžete pracovat celý jeden rok na vÛcech, které pomįžou. Pįvodní myšlenkou projektu bylo umožnit lidem pracovat po celý rok pro neziskovku podle svého výbÛru, a pęitom mít plat jako dęív. Loni pęibyl do programu Rok jinak ještÛ jeden fajn poÍin. Pokud myslíte, že zvládnete svįj nápad realizovat rychleji, využijete kRok jinak. V nÛm se mįžete pęihlásit k práci pro neziskovku na jeden až tęi mÛsíce. Více o tom, za jakých podmínek se do Roku nebo kRoku jinak hlásit, najdete na stránkách www.rokjinak.cz. ÚSPÛCHY KROKU JINAK Zatím v nové, rychlé verzi programu uspÛlo 5 lidí, kteęí už mají svoje mÛsíÍní až tęímÛsíÍní projekty za sebou. Takže se ve zkratce mrknÛte, co, kdo a pro koho dÛlal. Tęeba najdete inspiraci právÛ pro svįj nápad. kRok jinak je vyhlašován tęikrát do roka, abyste si nemuseli svoje nápady schovávat do šuplíku. Takže co ęíkají naši úspÛšní: BRIT JENSENOVÁ PRO NOVÝ PROSTOR. „NatoÍila jsem rozhovory se 14 prodejci, vytvoęila audiosekci na stránkách Nového prostoru a nÛkteré nahrávky se mi podaęilo dostat i do vysílání konvenÍních rádií. VýpovÛdi lidí z „okraje spoleÍnosti“,

které jsme shromáždili, jsou mnohdy pęekvapivé, nÛkdy smutné, urÍitÛ obohacující. Ìasopis prodává bývalý mnich, novopeÍený otec, propuštÛný dÛlník z továrny na autobusy... KaždopádnÛ to byl nejlepší job, jaký jsem kdy mÛla.“ Nahrávky, které Brit s prodejci poęídila, si mįžete poslechnout zde http://novyprostor.cz/radio-np.html. REŽISÉRKA ZUZANA DUBOVÁ PRO LABYRINT BRNO „V rámci kRoku jinak jsem uÍila neslyšící lidi rozumÛt filmovému vyjadęování, které je pro nÛ hįęe srozumitelné. DÛti se seznámily s procesem filmové tvorby, vyzkoušely si rįzné role (autor námÛtu, režisér, herec v hlavní a vedlejší roli) a získaly základní hereckou prįpravu. V závÛru natoÍily dva krátké filmy.“ Filmy, které Zuzana s dÛtmi natoÍila, najdete na portálu www.eliska.cz v sekci videoklipy. NÁKUPÍÍ DOMINIK DRAHONÍNSKÝ PRO SVAZ PARAPLEGIKį „Pęipravoval jsem start komunitního serveru pro vozíÍkáęe a odbornou veęejnost a aktualizoval jsem i stránky organizace. ZároveĈ jsem vytvoęil dlouhodobÛjší PR a komunikaÍní strategii a zahájil tvorbu spotį.“ Výsledky Dominikova projektu najdete na stránkách www.czepa.cz, www.vozejkov.cz. Odkaz na jeho první reklamní spot s názvem Chceš moje postižení najdete na www.rokjinak v záložce ZmÛnili si životy.

Důležitá data 30. 9. 2011 ukončení příjmu žádostí Rok jinak a kRok jinak říjen 2011 hlasování veřejnosti pro Divokou kartu říjen/listopad 2011 vyhlášení výsledků Roku jinak leden 2012 začátek realizace vítězných projektů 30. 1. 2012 ukončení příjmu žádostí 2. kola kRoku jinak 30. 5. 2012 ukončení příjmu žádostí 3. kola kRoku jinak

MODERÁTOR A SPOLUMAJITEL PRODUKCE TELEVIZNÍCH POęADį PAVEL ANDÛL PRO SALESIÁNSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE „V rámci kRoku jinak v Salesiánském centru jsem pęedával kolegįm co nejvíce ze svých zkušeností z práce s médii a rad, jak žádat o finanÍní podporu pro neziskové aktivity. Pro dÛti jsem zrealizoval kurz dramaturgie; na DÛtském dnu si pak dÛti vyzkoušely natoÍit reportáž. NezamÛnitelná životní zkušenost.“ OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ ęEDITEL JIęÍ ADAMÍK PRO CEREBRUM „V kRoku jinak jsem realizoval sérii aktivit – výstavy, semináęe, benefiÍní koncert Lenky Dusilové – zacílené na osvÛtu v oblasti problematiky poranÛní mozku. Akce mÛly velkou návštÛvnost a slušný ohlas v médiích, myslím, že se nám podaęilo dosáhnout zamýšlených cílį.“ Odkaz na projekt najdete na stránkách www.rokjinak.cz.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you